Ple extraordinari i urgent núm. 11/2010, de 9 de juliol.

09/07/2010

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 11/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari i urgent, el dia 9 de juliol de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM. 11/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 9 DE JULIOL.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13.00 hores del dia 9 de juliol de 2010 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i urgent i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Begoña Ayza Mascarell

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Luis Guzmán Grau

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

Excusen la seua absència la Sra. Shara Vallés Burriel, el Sr. Jaime Mundo Alberto, el Sr. J.Enric Escuder Arín, el Sr. Utiliano Martínez Sánchez, la Sra. Joaquina Bel Salvador i la Sra. María Pilar Bayarri Bellés.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA.- L'alcalde justifica la urgència de la convocatòria en la necessitat d'agilitzar l'inici de les obres d'urbanització del Sector 7 i, per tant, la construcció del nou col·legi Àngel Esteban, urgència que és ratificada per unanimitat dels membres assistents.

PUNT 2n.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LA CONTRACTACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR 7 DE BENICARLÓ.- Se sotmet a consideració de la corporació el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni de data 06.07.10, sobre la proposta d'adjudicació provisional de la contractació per a l'execució de l'obra d'urbanització del Sector 7 de Benicarló.

Relació de fets

I. Per acord de l'Ajuntament Ple de data 28 de gener de 2010 s'aprova l'expedient de contractació núm. 67/2009 i els plecs de clàusules administratives que han de regir la contractació per procediment obert i tràmit ordinari del contracte per a l'execució de l'obra d'urbanització del sector 7. En el mateix acord s'aprova declarar la plurianualitat de l'obra.

II. Per acord de l'Ajuntament Ple, de data 25 de febrer de 2010, s'aprova exercir la potestat administrativa de revisió d'ofici d'errors materials, rectificant l'acord adoptat pel Ple de 28 gener de 2010, i iniciar el procediment de rectificació de l'error material existent.

III. Per acord de l'Ajuntament Ple, de data 9 de març de 2010, s'aprova resoldre la discrepància establerta en l'informe d'Intervenció de data 2 de març de 2010 i autoritzar la despesa a càrrec dels pressupostos municipals i obrir el procediment d'adjudicació.

IV. Per acord de l'Ajuntament Ple, de data 25 de març de 2010, s'aprova rectificar l'error advertit en la clàusula 15 dels plecs de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació per procediment obert i tramitació ordinària del contracte per a l'execució de l'obra d'urbanització del Sector 7 de Benicarló, aprovats per acord de l'Ajuntament Ple de data 28 de gener de 2010 i procedir novament a l'obertura del procediment d'adjudicació, amb la publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant, de conformitat amb el que disposa l'article 126 de la LCSP.

IV. La licitació es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 39 de data 1 d'abril de 2010 i al perfil del contractant. Les següents empreses presenten, en el termini concedit a aquest efecte, proposicions:

1r. ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

2n. PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

3r.-UTE AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.-INSTALACIONES ELÉCTRICAS BADENES, S.L.

4t.- GRUPO BERTOLÍN, S.A.U.

5é.- CLÁSICA URBANA, S.L.

6é.- BECSA, S.A.

7é.- UTE ACTIA INICIATIVAS, S.L.-INSTALACIONES ELÉCTRICAS CERVERA,S.L.

8é.- ELECNOR, S.A.

9é.- CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTÍNEZ,S.A.

10é.- UTE CELESTE TRADE , S.L. -INSTALACIONES ELÉCTRICAS PORCAR, S.L.

11é.- BM3, OBRAS Y SERVICIOS,S.A.

12é.- UTE EMOSA CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.-ASFALTOS GUEROLA, S.A.U.

13é.- UTE ECISA, CÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.-RENOS, S.L.

14é.- UTE CONSTRUCCIONES DIAZ SALA,S.L.-VIMAC,S.A.

15é.- INTERSA (INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES, S.A.

La Mesa de Contractació, en la sessió que té lloc el dia 6 maig de 2010, acorda admetre les quinze mercantils presentades.

V. La Mesa de Contractació, en la sessió que té lloc el dia 19 de maig de 2010, acorda assumir íntegrament l'informe emès per l'arquitecte municipal assistent a l'acte, relatiu a la baremació dels criteris que no són quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules (millores), amb el resultat:

VI. La Mesa de Contractació, en la sessió pública que té lloc el dia 25 de maig de 2010, procedeix a obrir les proposicions econòmiques presentades de tots els licitadors admesos al present procediment, s'obté el següent resultat:

1r. ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

1.848.463,30 euros, IVA exclòs.

Termini d'execució de les obres: 240 dies.

2n. PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

1.590.000,00 euros, IVA exclòs.

Termini d'execució de les obres: 180 dies.

Pel que fa al volum de la mà d'obra que s'utilitzarà en l'execució del contracte:

3r.-UTE AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.-INSTALACIONES ELÉCTRICAS BADENES, S.L.

1.710.933,42 euros, IVA exclòs.

Termini d'execució de les obres: 840 dies.

4t.- GRUPO BERTOLÍN, S.A.U.

2.198.786,88 euros, IVA exclòs.

Termini d'execució de les obres: 330 dies.

5é.- CLÁSICA URBANA, S.L.

1.692.226,79 euros, IVA exclòs.

Termini d'execució de les obres: 10 mesos.

6é. BECSA, S.A.U.

1.794.872,86 euros, IVA exclòs.

Termini d'execució de les obres: 365 dies.

7é. UTE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CERVERA, S.L. - ACTIA INICIATIVAS, S.L.

1.637.972,69 euros, IVA exclòs.

Termini d'execució de les obres: 365 dies.

8é.- ELECNOR, S.A.

1.786.660,27 euros, IVA exclòs.

Termini d'execució de les obres: 308 dies.

9é.- CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTÍNEZ,S.A.

2.044.377,68 euros, IVA exclòs.

Termini d'execució de les obres: 274 dies.

10é.- CELESTE TRADE, S.L. - INSTALACIONES ELÉCTRICAS PORCAR, S.L.

2.248.197,82 euros, IVA exclòs.

Termini d'execució de les obres: 480 dies.

11é.- BM3, OBRAS Y SERVICIOS,S.A.

1.497.398,57 euros, IVA exclòs.

Termini d'execució de les obres: 12 mesos.

12é.- EMOSA CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. - ASFALTOS GUEROLA, S.A.U.

1.798.064,15 euros, IVA exclòs.

Termini d'execució de les obres: 365 dies.

13é. ECISA, CIA. GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. - RENOS, S.L.

1.766.441,14 euros, IVA exclòs.

Termini d'execució de les obres: 548 dies.

14é.- CONSTRUCCIONES DIAZ SALA, S.L. - VIMAC, S.A.

1.877.615,76 euros, IVA exclòs.

Termini d'execució de les obres: 675 dies.

15é.- INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES, S.A.

1.612.773,11 euros, IVA exclòs.

Termini d'execució de les obres: 300 dies.

VII.- La Mesa de Contractació, en la reunió de data 1 de juny de 2010, després de la baremació efectuada de l'oferta econòmica i la suma de les valoracions de les dos fases conclou que la mercantil que major puntuació ha obtingut és BM3 OBRAS Y SERVICIOS , SA. La baremació de la segona fase (oferta econòmica) i el resultat total es reprodueix a continuació:

VIII. La Mesa de Contractació, per unanimitat dels seus membres assistents, en la sessió del dia 1 de juny de 2010, assumint integrament la baremació efectuada pels Serveis Tècnics, acorda proposar a l'òrgan de contractació declarar vàlida la licitació i, en conseqüència, adjudicar provisionalment a la mercantil BM3 OBRAS Y SERVICIOS, SA, la contractació de l'execució de les obres d'Urbanització del Sector 7 per import d'un milió quatre-cents noranta-set mil tres-cents noranta-vuit euros i cinquanta-set cèntims (1.497.398,57) euros, IVA (16%) exclòs, de conformitat amb les millores proposades i un termini d'execució de dotze mesos, per ser l'oferta que millor puntuació ha obtingut.

IX. La Mesa de Contractació, en la reunió de data 3 de juny de 2010, acorda requerir a la mercantil BM3 OBRES I SERVEIS, SA que justifique la valoració de l'oferta i precise les condicions d'aquesta, en particular pel que fa a l'estalvi que permeta el procediment d'execució del contracte.

X. La Mesa de Contractació, en la reunió de data 10 de juny de 2010, procedeix a obrir el sobre presentat per la mercantil BM3 OBRAS Y SERVICIOS, SA corresponent a l'esmentada justificació i acorda remetre l'esmentada documentació als Serveis Tècnics Municipals amb objecte que emeten el corresponent informe.

XI. La Mesa de Contractació, en la reunió de data 21 de juny de 2010, per unanimitat dels seus membres assistents, considera que no cal apreciar l'existència de baixa temerària o desproporcionada en les ofertes presentades en el present procediment, ja que el plec no preveu expressament aquesta possibilitat i, en conseqüència, ratificar la proposta d'adjudicació provisional a favor de l'oferta presentada per la mercantil BM3 OBRAS Y SERVICIOS, SA, emesa per la mateixa Mesa en reunió de data 1 de juny de 2010. No obstant això, a la vista de l'informe tècnic i atès el risc que assumeix l'òrgan de contractació per l'especial naturalesa del contracte, el règim de pagaments i condicions del compliment del contracte, la Mesa de Contractació, per unanimitat dels seus membres assistents, acorda requerir al proposat adjudicatari provisional, la mercantil BM3 OBRAS Y SERVICIOS, SA, una garantia definitiva per import del 8% de l'import d'adjudicació, és a dir, 119.791,88 euros.

Fonaments de dret

Atès que competeix al Ple de la corporació, com a òrgan de contractació, fent ús de les atribucions conferides per la disposició addicional segona punt 2 de la LCSP, l'aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules administratives particulars en excedir el seu import el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost de 2009.

Atès que la normativa comuna aplicable als diferents contractes de les administracions públiques es conté en els articles 43 a 104, 122-140, 192-211, 291-308 i disposicions addicionals i transitòries de la Llei de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant LCSP) i en el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant RGLCAP), en el que no s'opose als termes de la LCSP. A més, quan l'adjudicació es realitza mitjançant procediment obert, com és el cas que no ocupa, són d'aplicació addicionalment els articles 141 a 145.

Atès el que disposa l'article 135 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Vist l'informe de la tècnica de Contractació.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Declarar vàlida la licitació i, en conseqüència, adjudicar provisionalment a la mercantil BM3 OBRAS Y SERVICIOS, SA la contractació de l'execució de les obres d'Urbanització del Sector 7, per import d'un milió quatre-cents noranta-set mil tres-cents noranta-vuit euros i cinquanta-set cèntims (1.497.398,57), IVA exclòs, de conformitat amb les millores proposades i un termini d'execució de dotze mesos mesos, per ser l'oferta que major puntuació ha obtingut de conformitat amb els criteris fixats en el plec de clàusules administratives que regeix aquest procediment obert, amb estricta subjecció a l'oferta, al projecte d'obres i al plec de clàusules administratives particulars.

Segon. L'esmentada mercantil provisionalment adjudicatària ha de presentar en el termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir de la publicació de la present adjudicació provisional en el perfil del contractant, els documents acreditatius d'estar al corrent amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i d'haver constituït la garantia definitiva per import de 119.791,88 euros:

Per acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social cal presentar originals o còpies autèntiques dels següents documents:

—Certificacions expedides pels òrgans competents en cada cas, amb la forma i amb els efectes previstos en els articles 13,14,15 i 16 del RGCLAP, acreditatives de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

—Certificat expedit per l'Ajuntament de Benicarló acreditatiu del fet que no existeixen deutes de naturalesa tributària amb aquesta Administració.

—Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques, referida a l'exercici corrent, o l'últim rebut, completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost.

Si en el termini anteriorment assenyalat no es rep aquesta documentació o el licitador no justifica que es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, la Mesa de Contractació proposarà com a adjudicatari provisional el licitador o licitadors següents per ordre de les seues ofertes.

Tercer. Publicar el present acord en el perfil del contractant i traslladar-lo a l'empresa adjudicatària, a la resta de candidats, al Negociat d'Urbanisme, a la direcció facultativa de les obres, a la Intervenció i a la Tresoreria municipal, perquè tinga els efectes oportuns.

Quart. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca, per al compliment i efectivitat d'aquest acord.

PUNT 3r.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI AMB TRAIMED 21, S.L.U. PER A LA GESTIÓ PROVISIONAL DE LES RESTES D'ESPORGA I VOLUMINOSOS.- Se sotmet a consideració de la corporació dictamen de 19 de maig de 2010, de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, sobre l'aprovació del conveni per a la gestió provisional de les restes d'esporga i voluminosos.

I. L'Ajuntament de Benicarló és l'administració competent, d'acord amb els articles 5 i 6 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus, per a la recollida, transport, valorització i eliminació dels residus urbans que es generen en el terme municipal de Benicarló.

II. L'Ajuntament de Benicarló disposa d'un centre de transferència de residus urbans d'alt volum complementari en funcions a les realitzades en el punt net municipal, l'explotació i implementació està pendent d'adjudicació mitjançant el procediment de contractació que es tramita a través de l'expedient

III. L'empresa TRAIMED 21 S.L.U. disposa de capacitat tècnica, recursos humans adequats i espai disponible a la planta de valorització de residus de la construcció i demolició (RCD) de la qual és adjudicatària per a la gestió dels RCD de caràcter urbà mitjançant adjudicació realitzada pel consorci per a l'execució del Pla zonal de la zona I, de la qual forma part com a integrant l'Ajuntament de Benicarló.

IV. L'empresa TRAIMED 21 S.L.U. manifesta que disposa o està pendent d'obtenció de les autoritzacions necessàries per realitzar els serveis que s'exposen en aquest conveni (LA / IPPC, gestor autoritzat, etc...) i de l'autorització del Consorci de la Zona I per compatibilitzar funcions no incloses en el contracte que vincula les dos parts.

V. L'Ajuntament de Benicarló està interessat a reduir els costos de gestió que ocasiona l'explotació de l'actual centre de transferència municipal, mitjançant l'optimització i col·laboració amb l'empresa TRAIMED 21 SLU.

VI. Atesos els informes emesos a aquest efecte pel tècnic de Medi Ambient, de data 3 de juny de 2010, per la Secretaria Municipal, de data 9 de juny de 2010, i el viceinterventor de fons, de 24 de juny de 2010.

La corporació, amb el vot favorable d'11 dels membres assistents i 4 abstencions —representats del grup municipal socialista—, acorda:

Primer. Aprovar l'esborrany del conveni entre l'Ajuntament de Benicarló i Traimed 21, SLU per a la cessió de la gestió dels residus urbans que es realitzen en el punt de transferència municipal, pel que fa a la gestió de les fraccions no perilloses de residus vegetals, residus de fusta i envasos d'aquest material, residus de mobles usats, residus de paper i cartró i residus de plàstics de procedència agrícola.

Segon. Facultar el tinent d'alcalde delegat d'Urbanisme i Medi Ambient, per a signar el conveni i altres documents que se'n deriven.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 13.05 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 12 de juliol de 2010