Ple ordinari núm. 12/2010, de 29 de juliol.

29/07/2010

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 12/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 29 de juliol de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 12/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 29 DE JULIOL.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21:00 hores del dia 29 de juliol de 2010 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto (s'incorpora en el punt 6é)

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari : Sr. Carlos Bravo Sánchez

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

Excusen la seua absència la Sra. Shara Vallés Burriel, la Sra. Maria Begoña Ayza Mascarell i el Sr. Utiliano Martínez Sánchez.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA NÚM. 8/2010, DE 27 DE MAIG; ORDINÀRIA NÚM. 9/2010, DE 24 DE JUNY; I EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM. 11/2010, DE 9 DE JULIOL.- Per unanimitat dels assistents s'acorda aprovar l'esborrany de les actes de les sessions ordinària núm. 8/2010, de 27 de maig, ordinària núm. 9/2010, de 24 de juny i extraordinària i urgent núm. 11/2010, de 9 de juliol.

PUNT 2n.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REINA, DULCINEA I DAMES DE LA CORT D'HONOR DE LES FESTES PATRONALS 2010.- Vista la proposta formulada pel president de la Comissió de Festes de data 27 de maig de 2010, relativa al nomenament de la Reina, Dulcinea i dames de la Cort d'Honor de les Festes Patronals 2010.

La corporació, de conformitat amb eixa proposta i amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, per unanimitat dels assistents, acorda nomenar els càrrecs que es detallen a continuació:

Reina de les Festes Patronals 2010,

XXX

Dulcinea de les Festes Patronals 2010,

XXX

Dames de la Cort d'Honor,

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Dames infantils,

XXX

XXX

XXX

XXX

L'alcalde, en nom de tota la corporació, felicita la Reina, Dulcinea i dames de la Cort d'Honor i dames infantils pel seu nomenament i els desitja que tinguen una sensació molt positiva en el desenvolupament dels seus càrrecs. Així mateix, aprofita per a felicitar els membres de la Comissió de Festes pel treball que fan de forma desinteressada, perquè el poble tinga les festes que es mereix.

PUNT 3r.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE LES FESTES PATRONALS 2010.- La corporació coneix la proposta que formula la Comissió de Festes en data 14 de juliol de 2010, corresponent a l'aprovació del Programa que han redactat per a les Festes Patronals de l'any 2010.

La corporació, de conformitat amb la proposta i el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, acorda per unanimitat dels assistents aprovar el Programa de les Festes Patronals de l'any 2010, redactat i proposat per la Comissió de Festes.

PUNT 4t.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL CÀRREC DE MANTENIDOR DE LES FESTES PATRONALS 2010.- Vista la moció de l'Alcaldia de data 12 de juliol de 2010, per la qual proposa el nomenament de la mantenidora del Pregó de les Festes Patronals 2010, amb el següent contingut:

«El proper mes d'agost es celebraran les nostres Festes Patronals i, entre els actes, tindrà lloc la imposició de bandes a la nostra Reina, Dulcinea i dames de la Cort d'Honor.

Per al Pregó de les Festes Patronals, esta Alcaldia proposa el nomenament de la Sra. XXX com a mantenidora.

XXX va nàixer a Benicarló l'any 1977. És llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona.

XXX va començar la seua trajectòria professional a Visió 3, a Amposta l'any 2000, tot i que només sis mesos més tard va començar a treballar a Tortosa amb la creació d'Ona Catalana. Tot i treballar a les Terres de l'Ebre, va participar també en projectes a Benicarló. Així, va col·laborar amb l'aleshores incipient web povet.com durant un temps. El naixement de l'Actual TV produït per Mediarec a Canal 56 va possibilitar la seua tornada al Baix Maestrat i va emprendre nous projectes i col·laboracions amb La Veu de Benicarló i la corresponsalia de Levante de Castelló a Benicarló i Peníscola.

Al juliol de 2004, comença a dirigir un nou setmanari local, El 7 Dies Actualitat de Benicarló i també torna a les ones de la mà de Ràdio Ulldecona.

La presentació del programa setmanal produït per K&A publicitat li permetrà durant un temps combinar la seua feina a la premsa escrita i la ràdio amb la televisió.

Recentment ha publicat conjuntament amb el periodista XXX l'anuari Benicarló. Una mirada enrere 2009, editat per Onada Edicions i impulsat per Caixa Benicarló.»

La corporació, de conformitat amb la moció i amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, acorda per unanimitat dels assistents nomenar la Sra. XXX com a mantenidora de les Festes Patronals 2010.

PUNT 5é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA PERSONA DESTACADA EN L'ÀMBIT CULTURAL 2010.- D'acord amb el que disposa la base 1ª del Reglament que estableix les Bases per al nomenament de la Persona Destacada en l'Àmbit Cultural de la Ciutat de Benicarló, s'ha fet la corresponent convocatòria, per tal que aquelles persones o entitats que vulguen presentar candidatures ho puguen fer.

Finalitzat el termini, el Plenari del Consell Municipal de Cultura, en la sessió de data 8 de juliol de 2010, en compliment de la base 6ª de l'esmentat Reglament, i una vegada analitzades les propostes presentades, proposa per al nomenament de Persona Destacada en l'Àmbit Cultural de la Ciutat de Benicarló 2010, el Sr. XXX, atesa la seua trajectòria personal i mèrits que consten al seu curriculum vitae.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels assistents, acorda nomenar el Sr. XXX, com a PERSONA DESTACADA EN L'ÀMBIT CULTURAL DE LA CIUTAT DE BENICARLÓ PER A L'ANY 2010, per l'extensa i reconeguda entrega al mon de l'associacionisme, per fomentar la participació en projectes i iniciatives amb responsabilitat i respecte per tot el món.

PUNT 6é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA PERSONA DESTACADA EN L'ÀMBIT SOCIAL 2010.- Vist el dictamen del Consell Municipal de Benestar Social de data 30 de juny de 2010 pel qual es proposa la designació de XXX, president de COCEMFE Maestrat, com a Persona destacada en l'Àmbit de l'Acció Social de l'any 2010.

La corporació, de conformitat amb el dictamen del Consell Municipal de Benestar Social, la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Benestar Social i el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, per unanimitat dels assistents, acorda nomenar persona destacada en l'àmbit de l'acció social per a l'any 2010 el Sr. XXX, president de COCEMFE Maestrat.

PUNT 7é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENTS EN L'ÀMBIT ESPORTIU.- Vista la proposta formulada pel regidor de Esports de data 20 de maig de 2010, per a designar, mitjançant baremació al Millor Esportista de l'any 2009, a la Millor Trajectòria Esportiva i la Millor Entitat Esportiva de l'any 2010.

Atenent la decisió del Consell Consultiu d'Esports, reunits en data 19 de maig de 2010, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels assistents, acorda atorgar els següents reconeixements;

  • Premi al Millor Esportista de l'any 2009: XXX (Club Mabel)

  • Premi a la Millor Trajectòria Esportiva: XXX (Club Baloncesto Benicarló)

  • Premi a la Millor Entitat Esportiva de l'any 2009: Club Baloncesto Benicarló.

PUNT 8é.- DICTAMEN ALA PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE FESTES LOCALS 2011 I FESTES ESCOLARS CURS 2010/2011.- Es sotmet a la consideració de la corporació l'acord adoptat pel Consell Escolar Municipal de data 22 de juny de 2010, pel qual es designen les festes escolars del curs 2010/2011, en compliment del que disposa l'Ordre 11 de juny de 1998 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, així com la proposta de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2010, per la qual es proposen les festes locals per a l'any 2011, en compliment del que disposa l'article 46 del R.D. 2001/1983 de 28 de juliol (declarat vigent per la disposició derogatòria única RD 1561/1995, de 21 de setembre).

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per tal de mostrar el vot contrari del seu grup davant d'aquest punt de l'ordre del dia. Explica aquest vot està motivat, d'una banda, per la forma, ja que esperaven tindre un informe tècnic o jurídic que avalara aquesta decisió o, com a mínim, que ho haguessen explicat en Junta de Portaveus. I, d'altra banda, pel contingut, ja que no entenen com no és un dia festiu el dia del patró Sant Bertomeu, dins de la setmana de les Festes Patronals. Consideren que si no és festa el dia del patró no tindrà l'esplendor que el caracteritza, atès que moltes persones treballen per ser un dia laborable i no festiu. A més, afegeix que aquesta proposta generarà una situació que no existeix en cap municipi.

Intervé, tot seguit, l'alcalde per dir que aquesta decisió es pren perquè molta gent el mes d'agost està de vacances i és una forma de conciliar la vida laboral i familiar. Afirma que hi ha hagut anys que aquest dia no ha estat declarat festiu, per exemple, durant el mandat del Sr. Febrer. Per altra banda, explica que a l'agost la majoria de la gent està de vacances, els comerços obren al matí i a la vesprada tanquen i, finalment, s'està lluitant perquè el dia de Sant Antoni siga declarat Festa d'Interés Turístic i Festiu tant a nivell provincial com autonòmic, per ser la festa més antiga de la ciutat. Finalment, aclareix que pobles veïns, com és el cas de Càlig, el dia 1o d'agost, dia de Sant Llorenç no és festiu.

De nou, intervé el Sr. Guzmán, per dir que no el convenç l'argument del senyor alcalde que diu que la majoria de la gent està de vacances al mes d'agost. A més pregunta si s'ha fet algun estudi al respecte. Finalitza la seua intervenció dient que no poden considerar el dia del patró com un dia laborable.

Finalment, intervé l'alcalde assegurant que la majoria de les empreses estan de vacances al mes d'agost i torna a recordar-li que Benicarló no és l'única població que no té declarat com a dia festiu el dia del seu patró, com per exemple el municipi de Càlig i altres propers.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb l'acord del Consell Escolar Municipal, la proposta d'Alcaldia, el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, per onze vots a favor i set en contra representants del grup municipal socialista i del Bloc, acorda:

Primer. Designar festes locals per al pròxim any 2011 els dies 17 de gener, festivitat de Sant Antoni Abat i 9 de maig, festivitat de Sant Gregori.

Segon. Designar festes escolars per al pròxim curs 2010/2011, els dies: 11 d'octubre de 2010, i 17 i 18 de març de 2011.

PUNT 9é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INICIAR L'EXPEDIENT PER A LA CONCESSIÓ DE CREUS AL MÈRIT POLICIAL.- Vista la proposta de la regidora delegada de Recursos Humans amb relació a la obtenció de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc, a diferents policies locals de data 15 de juliol de 2010.

Exposició de fets

Únic.- Vist l'escrit presentat pel Sr. XXX, intendent de la Policia Local, en què se sol·licita l'inici de l'Expedient de concessió d'una medalla individual al mèrit policial amb distintiu blau, de conformitat amb l'article 6 a) de l'Ordre de Conselleria de 10 d'octubre de 2000 de Conselleria de Justícia i de les Administracions Públiques.

Fonaments de dret

I. D'acord amb el que disposa la disposició derogatòria del Decret 189/2006, de 22 de desembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que es concedisquen per la Generalitat, als membres dels cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana:

«Queda derogat el Decret 157/1998, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els premis, distincions i condecoracions que es concedisquen per la Generalitat als membres dels cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, l'Ordre de 10 d'octubre de 2000 que ho desenvolupa, així com qualsevol altra disposició d'igual o inferior rang que s'oposen al present Decret.»

II. Que segons l'article 5 del Decret 189/2006 anteriorment citat: «La Creu amb Distintiu Blanc es lliurarà als membres de la Policia Local, siga quina siga la seua categoria, quan complisquen 25 anys de serveis en el cos i hagen tingut una trajectòria professional excepcional, sense que consten antecedents desfavorables en el seu expedient personal o pendent de cancel·lar.»

III. Segons l'article 9 a) del Decret 189/2006: «Proposta inicial: la proposta d'iniciació del procediment serà efectuada pel Ple de l'Ajuntament corresponent, la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, o les institucions o organismes públics que desenvolupen la seua activitat relacionada amb la Policia Local en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.»

La corporació, de conformitat amb la proposta de la regidora delegada de l'Àrea de Recursos Humans i el dictamen de la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana, per unanimitat dels assistents acorda aprovar la proposta d'iniciació del procediment per a l'obtenció de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc als següents membres de la Policia Local:

  • Sr. XXX, amb NIP XXX, amb 37 anys de serveis prestats i a títol pòstum.

  • Sr. XXX, amb NIP XXX, amb 33 anys de serveis en actiu.

  • Sr. XXX, amb NIP XXX amb 32 anys de serveis en actiu.

  • Sr. XXX, amb NIP XXX, amb 31 anys de serveis en actiu.

PUNT 10é.- DICTAMEN A LA RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 19 DE JULIOL DE 2010, PEL QUAL S'ACORDA SUSPENDRE EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, NETEJA I REG DE LES ZONES ENJARDINADES.- Vist el Decret de l'Alcalde en funcions de data 19 de juliol de 2010, que diu literalment el següent:

«Relació de fets

Vist que per acord plenari de 27 d'abril de 2010, s'aprova l'expedient de contractació 54/2009, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de la prestació del servei de manteniment, neteja i reg de zones enjardinades del terme de Benicarló.

Vist que el corresponent anunci de licitació s'envia a publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, l'11 de juny de 2010 i es publica el 15 de juny de 2010; es publica, així mateix, en el Butlletí Oficial d'Estat, el 30 de juny de 2010, i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, el 17 de juny de 2010.

Vist l'escrit amb número de registre d'entrada 11443, de 7 de juliol de 2010, pel qual XXX, en representació de la mercantil Jardines Lázaro, SL presenta a·llegacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir l'esmentada contractació.

Fonaments de dret

Atès el que estableix l'art. 111 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, relatiu a la suspensió del procediment.

Atès el que estableix l'art. 38.2 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, relatiu als òrgans competents per a l'adopció de mesures provisionals, que remet a l'art. 37.4 de la mateixa Llei.

Atesa l'atribució conferida al Ple de la corporació, com a òrgan de contractació, en virtut del punt 2 de la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Atès el que estableix l'art. 21 de la k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el qual es confereix a l'alcalde l'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seua competència, fins i tot quan les haja delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit, donant-li compte en la primera sessió que tinga lloc per a la seua ratificació.

En virtut de tot l'exposat,

RESOLC:

Primer. Suspendre el procediment de licitació relatiu a la contractació de la prestació del servei de manteniment, neteja i reg de zones enjardinades del terme de Benicarló, a fi de resoldre les al·legacions formulades per la mercantil Jardines Lázaro, SL al plec de clàusules administratives que han de regir aquesta contractació.

Segon. Anunciar la suspensió en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial d'Estat i en el Butlletí Oficial de la Província, i en el perfil de contractant.

Tercer. Donar compte del present Decret al Ple en la primera sessió que tinga lloc per a la seua ratificació.»

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda ratificar el Decret d'Alcaldia, de data 19 de juliol de 2010, pel qual es resol suspendre el procediment de licitació relatiu a la contractació de la prestació del servei de manteniment, neteja i reg de zones enjardinades del terme de Benicarló, a fi de resoldre les legacions formulades per la mercantil Jardines Lázaro, SL al plec de clàusules administratives que han de regir aquesta contractació.

PUNT 11é.- DICTAMEN A LA SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL COEFICIENT DE CANVI ESTABLIT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PAI DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ NÚMERO 6, PRESENTADA PER LA MERCANTIL ZYSSA BENICARLÓ, S.L..- Se sotmet a la consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 16 de juliol de 2010.

Relació de fets

I. Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 28 de juny de 2006, s'inicia el procediment de concurs per a l'aprovació i l'adjudicació de la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la UE 6 del PGOU de Benicarló, i s'aproven les bases particulars reguladores d'aquesta programació (BOP de Castelló de 14 de setembre de 2006).

II. Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 27 de desembre de 2007, s'aprova la proposta de Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la urbanització de la UE 6 del PGOU de Benicarló, presentada per la mercantil Zyssa Benicarló, SL, amb CIF B-12543666, amb els condicionants establerts pels Serveis Tècnics Municipals, i s'adjudica la condició d'agent urbanitzador per a la gestió indirecta a aquesta mercantil (BOP de Castelló 21 de febrer de 2008).

III. En data 24 d'abril de 2009, l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil Zyssa Benicarló, SL subscriuen el contracte per a l'execució de la urbanització. D'acord amb l'estipulació 12ª d'aquest contracte, «l'urbanitzador serà retribuït amb terrenys, segons el coeficient de canvi aprovat, llevat que procedisca la retribució en efectiu per aplicació del que preveu l'art. 167 de la LUV o en virtut d'acord entre el propietari i l'urbanitzador.»

IV. Mitjançant l'acord del Ple de la corporació, de data 29 d'abril de 2010, a sol·licitud de l'agent urbanitzador, es prorroga el calendari previst per a l'execució del PAI i es fixa com a data màxima per a la presentació del corresponent projecte de reparcel·lació el 9 de juliol de 2010.

V. En data 2 de juliol del 2010 (registre d'entrada núm. 11.214), el Sr. XXX, amb DNI XXX, en nom i representació de la mercantil Zyssa Benicarló, SL presenta el projecte de reparcel·lació de la UE 6, i al mateix temps, planteja a la corporació municipal la procedència d'actualitzar el valor de repercussió del sòl a moment d'aprovació de la reparcel·lació, ja que, amb el valor establert en el moment de redacció de la proposició juridicoeconòmica aprovada, el projecte de reparcel·lació que presenta és inviable.

VI. Vist l'informe del TAG d'Urbanisme, XXX, de data 12 de juliol de 2010, que diu literalment el següent:

«(...) D'entre les modalitats de retribució del propietari a l'urbanitzador, que es reconeixen legalment, hi ha la cessió de terrenys. Aquesta fórmula és la que postula la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (LUV) com ordinària o natural, així resulta de la seua posició formal a l'article 162, apartat 2, lletra a).

La porció que l'urbanitzador ha de percebre de sòl dels propietaris, es calcularà en aplicació del coeficient de canvi que formule en la seua proposició juridicoeconòmica [article 127.2.f) LUV] i haja estat seleccionada.

Veiem, doncs, que mitjançant aquest sistema el propietari compensa l'urbanitzador les càrregues d'urbanització amb la proporció dels terrenys que s'establisquen en el programa, segons el coeficient de canvi que s'establisca en la proposició juridicoeconòmica seleccionada.

L'import global de les càrregues d'urbanització i del coeficient de canvi han d'estar recollits en la proposició juridicoeconòmica que ha presentat l'urbanitzador.

La llibertat de pactes entre urbanitzador i propietaris està prevista a l'article 161.2 de la LUV. Per això caldrà estar al coeficient de canvi que s'acorde i, en cas contrari, al que continga el programa aprovat. Lògicament els propietaris no acceptaran un coeficient de canvi que els siga més desfavorable que el contingut en la proposició seleccionada.

La certesa i rigor del càlcul i justificació del coeficient de canvi, s'esgoten amb els continguts que l'article 127.2 exigeix per a la proposició juridicoeconòmica. Constitueix la pedra angular del sistema, la seua falta és causa de nul·litat, així el TSJ de València en Sentència, de 19 gener 2000, va establir que:

"En harmonia amb l'exposat la Llei valenciana reguladora de l'Activitat Urbanística dota el projecte de reparcel·lació una funció instrumental en relació amb el programa, ja que aquest projecte no és més que un acte d'aplicació i execució del que disposa el programa, però sense contingut substantiu propi. Així, l'art. 68.2.c) de la Llei reguladora de l'Activitat Urbanística atribueix a la reparcel·lació forçosa l'objecte de retribuir l'urbanitzador per la seua tasca, ja siga adjudicant parcel·les edificables, o bé, afectant les parcel·les edificables resultants a sufragar aquesta retribució, i l'art. 71.4 de la mateixa llei estableix que la retribució en terrenys es farà efectiva mitjançant la reparcel·lació, l'aprovació només podrà ser prèvia a la del projecte d'urbanització quan els propietaris estiguen conformes amb la proporció de parcel·la que li corresponga percebre a l'urbanitzador o quan el programa preveja la modalitat de retribució en metàl·lic.

És clar, doncs, que no és suficient la remissió al projecte de reparcel·lació de la identificació de les parcel·les que han de correspondre a l'urbanitzador com a retribució, si prèviament no s'ha especificat en el programa la proporció o part de solars resultants amb què aquell ha de ser retribuït, i en conseqüència, definit el contingut dels drets dels afectats, atès el caràcter instrumental que posseeix el projecte de reparcel·lació respecte del programa."

Seguint el raonament que es fa a la publicació produïda per ÍCARO Guía básica para la redacción y gestión del proyecto de reparcelación de XXX i XXX, cal exposar:

a) D'acord amb l'article 127.2.g de la LUV i 306 del ROGTU, la proposició juridicoeconòmica ha de contenir el preu del sòl a efectes d'establir el coeficient de canvi. Es pot:

Establir un increment del valor del sòl respecte als criteris de la legislació estatal, i en conseqüència un menor coeficient de canvi, per incentivar els acords amb propietaris que retribuïsquen en terrenys.

Establir una disminució del valor del sòl respecte als criteris de la legislació estatal, i en conseqüència un major coeficient de canvi, per tal de dissuadir aquests acords amb els propietaris.

b) El moment a què ha de referir la valoració del sòl de la proposició juridicoeconòmica del programa és anterior al moment d'iniciació de l'expedient de reparcel·lació, per la qual cosa la seua valoració també serà diferent de la realitzada en el moment de la reparcel·lació si no és acceptada voluntàriament per les parts.

En conclusió, la valoració del sòl que hi ha a la proposició juridicoeconòmica del programa únicament serà aplicable si hi ha acord entre les parts afectades (urbanitzador i propietari). Només cal entendre que hi ha acord si el propietari ha optat pel pagament en terreny i ha rebut la comunicació exigida en l'article 166 de la LUV. En cas contrari cal presumir que hauria optat per la retribució en diners.

Cal indicar que, en la pàgina 18/21, de la memòria del projecte de reparcel·lació forçosa UE 6, presentada per l'agent urbanitzador i que figura en l'expedient PAII/355, s'indica: A la present reparcel·lació la totalitat dels propietaris afectats retribueixen la tasca urbanitzadora en terrenys, a excepció dels propietaris de la parcel·la aportada 20 amb edificació consolida que no seran objecte de nova adjudicació, de manera que el propietari veurà reduïda la seua adjudicació segons el coeficient de canvi."

Sembla evident que ha existit acord entre les parts i per això no és possible l'alteració del coeficient de canvi. Així doncs, un valor diferent dels valors aprovats en el seu dia, per al coeficient de canvi, podria constituir una dada o referència per justificar accions contra la pròpia reparcel·lació i fins i tot contra l'acord d'aprovació del programa.

Per tant, no procedeix acceptar les consideracions exposades per l'agent urbanitzador en el seu escrit de 2 juliol de 2010.»

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. XXX, amb DNI XXX, en nom i representació de la mercantil Zyssa Benicarló, SL, en l'escrit presentat en data 2 de juliol de 2010 (registre d'entrada núm. XXX), d'actualització del valor del coeficient de canvi fixat en la proposta de Programa d'Actuació Integrada per a la Urbanització de la UE 6, que es va aprovar per acord de data 27 de desembre de 2007, de conformitat amb els arguments exposats pel TAG d'Urbanisme, XXX, en el seu informe de data 12 de juliol de 2010.

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, indicant-li que contra el present acte pot interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació o bé, directament, un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció amb seu a Castelló, de conformitat amb el que regula l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Igualment pot interposar qualsevol altre recurs que considere oportú.

PUNT 12é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DEL COMPTE DETALLAT DE LES QUOTES D'URBANITZACIÓ DEL PAI “CORTS VALENCIANES II”, EN QUANT A LA TIUTLARITAT DE LA FINCA SITUADA AL CARRER DEL DOCTOR FLÈMING, XX-1-D.-Se sotmet a consideració de la corporació el següent informe proposta de la tècnica de gestió d'Urbanisme de data 13 de juliol de 2010.

«Exposició de fets

I. Per acord del Ple de la corporació de 30 de juny de 2006 es concedeix audiència a les persones afectades per la memòria i compte detallat de les quotes d'urbanització del PAI Corts Valencianes II, redactada pels Serveis Tècnics Municipals. A aquest efecte, es publica un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, núm. 117, de 29 de setembre de 2005. En aquesta compte detallat figurava la Sra. XXX, amb DNI XXX, com a titular de la finca situada al c. del Dr. Fléming, núm. XX-1rD (referencia cadastral 1669611BE8716N0035BU), per un import total provisional de 454,86 euros.

II. Per acord del Ple de la corporació de 13 de febrer de 2006, es resolen les al·legacions presentades durant el termini establert a aquest efecte i s'aproven la memòria i el compte detallat de les quotes d'urbanització dins l'àmbit del Programa d'Actuació Integrada Corts Valencianes II. Aquest acord es notifica a la Sra. XXX en data 20 de maig de 2006.

III. Així mateix, mitjançant un acord del Ple de la corporació de data 26 d'abril de 2006, s'estableixen quatre terminis per al cobrament de les dites quotes d'urbanització, prèvia aprovació de cadascuna de les certificacions d'obra realitzada. El primer pagament corresponia a l'obra realitzada durant el primer mes, els dos pagaments següents a les obres realitzades en el període successiu de dos mesos i el quart pagament, en acabar l'obra, determinat per la resta de certificacions d'obra, la liquidació d'obra i l'aplicació de les despeses de gestió no recollides en les certificacions d'obra. Aquest acord es notifica al domicili de la interessada en data 20 de juny de 2006 i rep la notificació la Sra. XXX, amb DNI XXX, en qualitat de familiar.

IV. El Departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Benicarló emet les liquidacions corresponents als tres primers terminis d'aquestes quotes d'urbanització, en data 22 d'abril de 2010 (registre d'entrada núm. 6.542), la Sra. XXX presenta un escrit mitjançant el qual manifesta que no és la titular d'aquesta finca, des del 24 de novembre de 2004, data en què la va vendre al Sr. XXX, amb DNI XXX, mitjançant l'escriptura pública de compravenda atorgada davant el notari de Benicarló, XXX, (núm. de protocol XXX), la còpia del qual adjunta a aquest escrit.

Fonaments de dret

I. L'aprovació de la memòria i del compte detallat de les quotes d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada Corts Valencianes II es realitza d'acord amb allò previst a la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de l'Activitat Urbanística, llavors vigent. D'acord amb l'art. 72.1.a) d'aquesta llei, l'Administració havia d'aprovar les quotes d'urbanització i la seua imposició, d'acord amb una memòria i un compte detallat i justificat, que s'havia de sotmetre a prèvia audiència dels afectats.

II. La interessada no va manifestar en aquest tràmit d'audiència el canvi de titularitat de les referides finques, de manera que mitjançant un acord del Ple de la corporació de data 26 d'abril de 2006, es van aprovar definitivament les quotes previstes en el document redactat pels Serveis Tècnics Municipals. Així mateix, en no interposar la interessada cap recurs de reposició contra aquesta aprovació definitiva, l'acord es va convertir en ferm en via administrativa, d'acord amb el que preveu l'art. 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Aadministracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJ-PAC). D'altra banda, d'acord amb l'art. 57.1 d'aquest text legal, els actes de les administracions públiques subjectes al dret administratiu es presumeixen vàlids i produeixen efectes des de la data en què es dicten, llevat que s'hi dispose una altra cosa.

III. No obstant això, l'Ajuntament de Benicarló hagués pogut comprovar d'ofici aquesta titularitat, amb la sol·licitud de la informació corresponent al Registre de la Propietat, i no basant-se merament en dades cadastrals no actualitzades, per la qual cosa l'error en la titularitat de les finques es podria haver evitat.

IV. Per tant, i atès que la compravenda de les finques referides es va realitzar el 24 de novembre de 2004, abans de l'aprovació de la memòria i el compte detallat de les quotes d'urbanització provisionals del Programa d'Actuació Integrada Corts Valencianes II, que va tenir lloc en data de 13 de febrer de 2006, resulta que en el moment en el qual es produeix la meritació d'aquestes quotes provisionals , el titular de la finca situada al c. del Dr Fléming, núm. XX-1eD (referència cadastral 1669611BE8716N0035BU) és el Sr. XXX, amb DNI XXX.

V. D'acord amb allò previst en l'art. 105.2 de la LRJ-PAC, les administracions públiques poden rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

VI. L'aprovació de la memòria i del compte detallat de les quotes d'urbanització del Programa d''Actuació Integrada Corts Valencianes II la va realitzar el Ple de la corporació, per la qual cosa, es proposa al mateix òrgan.»

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb aquest informe proposta i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents acorda:

Primer. Rectificar el compte detallat de les quotes d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada Corts Valencianes II, aprovat pel Ple de la corporació el 13 de febrer de 2006, pel que fa a la titularitat de la finca situada al c. Dr Fléming, núm. XX-1rD (referencia cadastral 1669611BE8716N0035BU), i substituir la Sra. XXX, amb DNI XXX, com a titular d'aquesta finca, pel Sr. XXX, amb DNI XXX.

Segon. Concedir audiència al Sr. XXX, perquè, durant el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació del present acord, puga examinar el document de la memòria i compte detallat de les quotes d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada Corts Valencianes II", a l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló (c. del Dr Pera, núm. 4), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, així com, formular les al·legacions que estime convenients.

Tercer. Comunicar aquest acord a la Gestió tributària municipal, perquè procedisca a anul·lar les liquidacions emeses a la Sra. XXX, en concepte de quotes d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada Corts Valencianes II corresponents a les finques referides, i suspendre la liquidació de les quotes corresponents a l'actual titular, fins que es determine la quota provisional total corresponent a aquesta finca que resulte de les al·legacions que es presenten durant el termini establert a l'efecte. En cas de no presentar a·llegacions durant el termini concedit, procedirà emetre la liquidació corresponent al Sr. XXX, d'acord amb el compte detallat aprovat pel Ple de 13 de febrer de 2006.

Quart. Notificar aquest acord a les persones interessades, indicant-los que contra el dispositiu primer, que posa fi a la via administrativa, poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. O bé, directament, un recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció, de conformitat amb el que preveuen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

PUNT 13é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC PER A LA NORMALITZACIÓ I AUTORITZACIÓ PROVISIONAL EN L'ÚS D'UNA EDIFICACIÓ SENSE LLICÈNCIA EN LA PARTIDA SANADORLÍ, POLÍGON XX, PARCEL·LA XX DE BENICARLÓ.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'informe proposta de la tècnica de gestió d'Urbanisme de data 25 de juny de 2010.

«Exposició de fets

I. El 7 de juny de 2005, l'arquitecte tècnic-inspector de obres municipal, el Sr. XXX, informa sobre l'existència d'unes obres en execució a la partida de Sanadorlí, polígon XX, parcel·la XX de Benicarló, consistents en la construcció d'un habitatge unifamiliar. Posteriorment, el 14 d'abril de 2008, la Policia Local de Benicarló constata que l'obra es troba completament acabada i que, a més, s'ha construït el tancament de la parcel·la.

Com a conseqüència, s'iniciar l'expedient núm. XXX/XXX d'Urbanisme (després XX/XXX), per a la restauració de la legalitat urbanística infringida, el qual va finalitzar mitjançant la Resolució de 21 d'octubre de 2008, en la que es va ordenar a la Sra. Mª XXX, amb DNI XXX, com a promotora, la demolició de les obres realitzades il·legalment.

II. D'altra banda, i com a conseqüència de la infracció urbanística realitzada, s'inicia l'expedient sancionador núm. XXX/2005, per a depurar les possibles responsabilitats que poguessin haver incorregut la promotora de les obres descrites, que va finalitzar amb la imposició a la Sra. XXX d'una multa per import de 15.426,10 euros. Aquesta multa va ser satisfeta en data 27 de desembre de 2005, segons consta en l'expedient referit.

III. El Ple de la corporació, en la sessió ordinària que té lloc el 22 de febrer de 2007, acorda aprovar el model de Conveni urbanístic de normalització i autorització provisional de l'ús d'edificacions sense llicència municipal en sòl urbanitzable no programat, prèvia informació pública del projecte de conveni durant un termini de 20 dies hàbils des de la publicació del corresponent anunci en el BOP de Castelló núm. 131, de 2 de novembre de 2006.

IV. L'1 d'abril de 2010 (registre d'entrada núm. XXX), la Sra. XXX presenta un escrit en el qual sol·licita subscriure amb l'Ajuntament de Benicarló un conveni urbanístic per a la normalització i autorització provisional de l'ús de l'edificació situada en l'emplaçament de referència. A aquest efecte, aporta la següent documentació (complementada amb escrit de 22 d'abril de 2010, registre d'entrada núm. XXX):

a) certificat de l'arquitecte superior, el Sr. XXX, de data 13 d'abril de 2010, visat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Castelló en data 19 d'abril de 2010, en el qual indica que l'edificació es va acabar de construir abans del 22 de febrer de 2007.

b) fotocòpia del DNI de la propietària.

c) fitxa cadastral de l'immoble.

d) nota simple informativa del Registre de la Propietat de Vinaròs, de data 1 d'abril de 2010, relativa al domini i càrregues de la finca de referència, en la qual consta com a titular del ple domini d'aquesta la Sra. XXX, amb DNI XXX

V. S'ha constatat en el Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, que l'edificació de referència, situada en la parcel·la XX del polígon XX es troba en sòl urbanitzable no programat.

Fonaments de dret

I. Dels antecedents relacionats, es dedueix que en el present cas es donen totes les circumstàncies previstes per a la subscripció del corresponent conveni urbanístic de normalització i autorització provisional de l'ús d'edificacions sense llicència municipal en sòl urbanitzable no programat, d'acord amb el model aprovat pel Ple de la corporació en data 22 de febrer de 2007, i en concret:

1. La sol·licitant ostenta el ple domini de la finca en la qual s'ha construït una edificació sense la preceptiva llicència municipal, i que aquesta finca es troba en sòl classificat com urbanitzable no programat en el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló.

2. Se certifica per tècnic competent per a formar part de la direcció tècnica de l'obra, visat pel col·legi professional corresponent, que l'edificació està acabada abans del 22 de febrer de 2007.

II. La tramitació dels convenis urbanístics es regula en la disposició addicional quarta de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana i articles 555 i següents del Decret 67/2006, de 19 de maig del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística. El procediment establert és l'aprovació del conveni pel Ple de la Corporació, prèvia obertura d'un període d'informació pública per termini de vint dies sobre el projecte de conveni (BOP núm. 131, de 2 de novembre de 2006), i posterior publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

III. D' altra banda, d'acord amb el previst en l'art. 556.2 i 3 del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU), el contingut dels convenis urbanístics té accés al Registre de la Propietat, conforme allò previst en la seva normativa específica. A més, seran inscrits en els registres urbanístics regulats en aquest Reglament.

IV. Així mateix, d'acord amb el previst en l'art. 556.4 del ROGTU, “a l'efecte de la publicitat dels convenis urbanístics, les Administracions públiques que els subscriguen han de publicar-los en el Butlletí Oficial de la Província dins del mes següent a la seua signatura i remetre'n un exemplar al Registre d'Urbanisme de la Comunitat Valenciana”.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb eixe informe i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Aprovar el següent conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Benicarló i la Sra. XXX, amb DNI XXX, per a la normalització i autorització provisional de l'ús de l'edificació realitzada sense llicència municipal a la partida de Sanadorlí, polígon XX, parcel·la XX de Benicarló (sòl urbanitzable no programat del vigent Pla d'Ordenació Urbana de Benicarló):

«En la Casa Consistorial de Benicarló, en DATA

ES REUNEIXEN:

XXX, major d'edat, amb DNI núm. XXX, veïna de Benicarló, amb domicili a la partida de Sanadorlí, núm. XX.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb DNI núm. XXX, en qualitat de tinent d'alcalde delegat d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló, en virtut del Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari de la corporació.

MANIFESTEN:

Primer.- Motivació del present conveni.

El present conveni se subscriu per a normalitzar la situació de l'edificació que s'expressarà, existent en el Sector 6, Subsector 1 del sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana, realitzada sense llicència municipal i que va donar lloc a la incoació dels procediments sancionador i de restauració de la legalitat urbanística.

La classificació d'un sòl com urbanitzable implica la pretensió d'incorporar-lo al procés d'urbanització, a mesura que el desenvolupament urbanístic ho permeta dintre d'un model territorial sostenible i coherent, tal com defineix la Llei Urbanística Valenciana en els seus articles 12 i 13.

Aquesta classificació suposa la mera aptitud dels terrenys per a la seua urbanització, prèvia programació d'aquestos, que és requisit imprescindible per a la legalització, si escau, de l'edificació que es tracta. Fins al moment que procedisca resoldre sobre aquesta legalització tindran vigència els compromisos que ací s'adquireixen a l'empara del disposat en l'article 555 del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat per Decret 67/2006, de 19 de maig, en relació amb la disposició addicional quarta de la citada Llei Urbanística Valenciana, que no suposen perjudici per a drets o interessos de tercers, ni disminució de deures i càrregues definitòries del dret de propietat del sòl.

Segon.- Antecedents.

2.1.- XXX és titular del ple domini de la següent finca:

“RÚSTICA.- Heretat destinada a horta, amb dret a aigua per al seu reg en la proporció corresponent, situada a la partida de Sanadorlí, del terme de Benicarló, comprensiva de mig jornal o divuit àrees, vuitanta-cinc centiàrees. Límits: nord, viuda de XXX; sud, la restant porció adjudicada al Sr. XXX; est, XXX i XXX; i oest, sendera, avui limita pel nord, germans XXX”.

Aquesta finca està gravada amb una HIPOTECA a favor de la Caixa Rural Benicarló, S. COOP. C.V., formalitzada en escriptura pública autoritzada en Benicarló per la notària, XXX, el 28 de setembre de 2005. (inscripció XXX)

Inscrita en el Registre de la Propietat en el tom XXX, llibre XXX de Benicarló, foli XXX, finca núm. XXX.

Referència cadastral: Polígon XX, parteix parcel·la XX (XXX)

La finca descrita està en l'àmbit del Sector 6, Subsector 1 de sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

2.2.- Sobre aquesta finca existeix construït, sense la preceptiva llicència municipal, un edifici que respon a la tipologia d'habitatge unifamiliar aïllat.

S'adjunta com a annex un certificat tècnic descriptiu i gràfic de l'edificació i de la seua ubicació dins de la parcel·la i acreditatiu que està acabada abans del 22 de febrer de 2007, data d'aprovació del model de Conveni pel Ple de la corporació. Dita certificació està subscrita per un tècnic competent per a formar part de la direcció tècnica de l'obra i està visat pel col·legi professional corresponent.

2.3.- El 7 de juny de 2005, l'arquitecte tècnic inspector de obres municipal, el Sr. XXX, informa sobre l'existència d'unes obres en execució a la partida de Sanadorlí, polígon XX, parcel·la XX de Benicarló, consistents en la construcció d'un habitatge unifamiliar. Posteriorment, el 14 d'abril de 2008, la Policia Local de Benicarló constata que l'obra està completament acabada i que, a més, s'ha construït el tancament de la parcel·la. Com a conseqüència, s'inicia l'expedient núm. XXX/XXX d'Urbanisme (després XXX/XXX), per a la restauració de la legalitat urbanística infringida, el qual finalitza mitjançant la Resolució de 21 d'octubre de 2008, en la qual s'ordena a la Sra. XXX, amb DNI XXX, com a promotora, la demolició de les obres realitzades il·legalment.

2.4.- Paral·lelament, com a conseqüència de la infracció urbanística realitzada, s'inicia l'expedient sancionador núm. XXX/XXX, per a depurar les possibles responsabilitats en què puguen haver incorregut la promotora de les obres descrites, que va finalitzar amb la imposició a la Sra. XXX d'una multa per import de 15.426,10 euros. Aquesta multa va ser satisfeta en data 27 de desembre de 2005, segons consta en l'expedient referit.

Sobre la base de la normativa d'aplicació, als antecedents exposats i a l'acord plenari adoptat en sessió de 22 de febrer de 2007 d'aprovació del Conveni urbanístic de normalització i autorització provisional de l'ús d'edificacions sense llicència municipal en sòl urbanitzable no programat, ambdues parts convenen assumir respectivament els compromisos que es contenen en les següents.

ESTIPULACIONS

Primera.- XXX assumeix el compromís de sol·licitar la legalització de l'edificació descrita en l'antecedent 2.2, aportant a aquest efecte projecte tècnic i altra documentació que resulte procedent i de fer efectiu el pagament de les taxes i ICIO, segons el que s'establix en l'estipulació quarta, en el termini de dos mesos des de l'aprovació del projecte de reparcel·lació del programa d'actuació integrada el desenvolupament de la qual faça possible la citada legalització.

Segona.- XXX assumeix el compromís de retribuir, en el seu moment, a l'urbanitzador l'import total de les quotes d'urbanització reportat per compte de la seua parcel·la que s'ha de determinar repercutint les càrregues totals del programa o unitat d'execució entre totes les resultants de l'actuació, en directa proporció a l'aprofitament objectiu que resulte finalment, de conformitat amb l'art. 377.7 del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat per Decret 67/2006, de 19 de maig.

Així mateix, assumeix el compromís de participar en les càrregues de cessió que resulten del desenvolupament de l'actuació integrada en la qual sí ha de computar la seua parcel·la per al càlcul dels estàndards de cessió exigibles.

Tercera.- L'Ajuntament ha de posposar les actuacions relatives a la restauració de la legalitat urbanística fins a l'aprovació de la reparcel·lació derivada del programa que es tramite per a desenvolupament del Sector i ha d'autoritzar fins a aquest moment i amb caràcter provisional l'ús com habitatge de l'edificació que es tracta, així com els subministraments a aquesta d'energia elèctrica i aigua potable. Aquests subministraments tindran també la condició de provisionals fins a la concessió de la llicència de primera ocupació de l'immoble. Si no fóra legalitzable l'immoble, l'Ajuntament ha de resoldre la suspensió definitiva d'aquests subministraments provisionals.

Quarta.- Si l'edificació és legalitzable després de la programació del Sector, la resolució de legalització ha d'aprovar la corresponent liquidació d'ICIO de l'import de la qual s'ha de restar en concordança amb el disposat en l'article 538.2.d) del citat Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, el 95 per cent de la quantitat ja pagada en concepte de sanció. Si aquest import és superior al de la liquidació d'ICIO, s'ha d'entendre que el valor d'aquesta és zero. Aquestes determinacions es recolliran en l'Ordenança municipal reguladora del citat impost.

Cinquena.- El contingut d'aquest Conveni, especialment els compromisos adquirits pel propietari del terreny en l'estipulació segona, s'ha d'inscriure en el Registre de la Propietat conforme al previst en la seua normativa específica i a tenor de l'article 556.2 del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, vinculant a tercers adquirents.

Sisena.- El convingut s'entén sense perjudici de l'exercici amb plenitud per part de l'Ajuntament de la potestat de planejament i en cap cas donarà lloc a responsabilitat de l'Ajuntament.

Setena.- El present Conveni, que es perfeccionarà en un document administratiu sense perjudici del dret de qualsevol de les parts a sol·licitar la seua elevació a escriptura pública, serà eficaç des de la seua inscripció en el Registre de la Propietat.

ANNEXOS:

1.Nota simple informativa del Registre de la Propietat

2.Plànol i dades cadastrals

3.Certificat tècnic descriptiu i gràfic de l'edificació i de la seua ubicació dins de la parcel·la i acreditatiu que està acabada abans del 22 de febrer de 2007.

La qual cosa la subscriuen els compareixents en el lloc i data al principi expressats i, com a secretari, en dono fe.»

Segon.- Publicar aquest conveni en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, dintre del mes següent a la seva signatura i remetre un exemplar del mateix al corresponent Registre d'Urbanisme de la Comunitat Valenciana.

Tercer.- Realitzar els tràmits pertinents per a la inscripció del present conveni en el Registre de la Propietat.

Quart.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que ho dicta en el termini d'un mes (articles 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú), o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Castelló de la Plana, en el termini de dos mesos (articles 10, 45 i 46 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa). Aquests terminis es començaran a contar a partir de l'endemà a la publicació del present acord en el BOP. Tot això, sense perjudici que les persones interessades puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

PUNT 14é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ACORD PLENARI DE 24 DE SETEMBRE DE 2009, RELATIU A LA DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI PER A LA NAU D EMMAGATZEMAT, MANIPULACIÓ, ENVASAT I COMERCIALITZACIÓ DE FRUITES I VERDURES, INSTADA PER FRUDEX, S.L..- Se sotmet a consideració de la corporació el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient a la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 16 de juliol de 2010.

Relació de fets

I. Vist l'escrit, de data 20 de juliol de 2009, amb registre d'entrada en aquest Ajuntament número 12318, de 21 de juliol de 2009, remés per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, mitjançant el qual es comunica la sol·licitud realitzada per la mercantil Frudex, SL de declaració d'interès comunitari per a la instal·lació d'una nau d'emmagatzematge, manipulació, envasat i comercialització de fruites i verdures en sòl no urbanitzable del terme municipal de Benicarló, i es demana l'emissió del corresponent informe municipal.

II. Vist que per acord del Ple de la corporació, de data 24 de setembre de 2009, s'emet el corresponent dictamen municipal, que establia un cànon d'urbanització de 43.667,40 euros i un termini de vigència de 30 anys.

III. Vist l'escrit de data 16 de juny de 2010, amb registre d'entrada en aquest Ajuntament número 10397, de 18 de juny de 2010, presentat pel Sr. XXX, amb DNI XXX, en representació de la mercantil Frudex, SL, amb NIF B-12235818, i domicili a la ctra. de Sant Gregori, núm. 40 de Benicarló, mitjançant el qual demana que s'amplie el termini de pagament del cànon a 30 anys i que s'ajuste la quantia del cost de transformació.

IV. Vist l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. XXX, de 28 de juny de 2010, que diu literalment:

«D'acord amb el que estableix el Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell de mesures urgents per agilitzar el desenvolupament d'activitats productives i la creació d'ocupació, s'ha produït la derogació de l'Ordre de 3 de novembre de 2008 reguladora del càlcul del cànon per declaracions d'interès comunitari, remetent, en aquests casos, al propi Ajuntament per fer propostes motivades per la determinació de la quantia d'aquest cànon, a cada expedient de tràmit de DIC.

Igualment, el nou Decret Llei permet que l'Ajuntament puga acordar el fraccionament o ajornament del pagament, sempre dins el termini de vigència concedit.

Finalment, l'Ajuntament pot proposar l'exempció del pagament del cànon quan es tracte d'activitats beneficoassistencials i sense ànim de lucre, o la seua reducció fins al 50%, quan es tracte d'activitats susceptibles de crear ocupació.

Per tant, d'acord amb aquest Decret Llei, s'ha procedit a estimar els mòduls a aplicar per aquest tècnic municipal als efectes de càlcul del cànon en els successius informes, per tal que la corporació acorde la seua aplicació, si ho considera oportú .

Com estableix el Decret Llei, el càlcul del cànon per ús i aprofitament ha estimar en funció del cost econòmic que es derivaria de la transformació d'un sòl urbanitzable per a l'obtenció d'una parcel·la de superfície, ús i aprofitament equivalent a la ocupada per l'activitat autoritzada.

Analitzats els últims projectes redactats per a usos industrials o terciaris al municipi de Benicarló, s'han obtingut els següents valors de repercussió de l'obra urbanitzadora, actualitzats en data 2010:

SECTOR

COST PER M2 PARCEL·LA NETA

COST PER M2 DE SOSTRE

MERCAT

29,10€/m2s

53,78€/m2t

COLLET II

27,18€/m2s

43,51€/m2t

Això equival a una mitjana, aproximadament per arrodoniment, de 28 €/m2s i 50 €/m2t. En ambdós casos, l'edificabilitat neta és propera a 0,60 m2t/m2s.

Interpolant-lo a l'ocupació d'una DIC, considerant que sobre la parcel·la ocupada l'edificabilitat és, generalment, de 1,00 m2t/m2s, és a dir, aplicant el mòdul sobre la superfície de sòl estrictament construïda, la repercussió per superfície ocupada per la edificació seria de 30 €/m2s. Per a la resta d'ocupació de parcel·les per elements que no superen la cota de rasant (paviments, camins, vials, aparcaments, etc.) es complementa el cost de transformació establert, calculat com si no existís cap edificació en la parcel·la, el que suposa una repercussió d'aproximadament, 17 €/m2, fent la mateixa interpolació respecte de l'edificabilitat prevista.

Els valors resultants són similars als que figuraven en l'Ordre derogada per a usos industrials o terciaris, en general. No obstant això, aquests valors s'aplicaven en aquella ordre independentment del termini acordat. Es proposa, per al nou càlcul municipal, que s'aplique una depreciació lineal que tinga com a punt màxim, màxim valor per tant, el termini màxim concedit, i siga reduït aquest cànon en funció de la reducció de termini.

ANYS

€/m2t ocupat per edificació

€/m2s ocupat per altres elements a quota rasant (no computen camins sense pavimentar)

0 - 5

5

2

6 - 10

10

5

11 - 15

15

8

16 - 20

20

11

21 - 25

25

14

26 - 30

30

17

En la resta d'activitats amb ocupació de sòl, sense obres d'arquitectura o instal·lacions i paviments arran de terra, el valor a aplicar serà l'equivalent al que ha resultat de l'obtenció de sòl, per part de l'Ajuntament, en sòl no urbanitzable, per a usos urbans o equipaments: nivells 1, 2 i 3: 8 €/m2s ocupat; nivell 4: 5 €/m2s. En aquests casos, es tracta d'un valor extret de la seua plusvàlua com agrícola amb expectativa d'aprofitament urbà, no s'aplicarà depreciació per termini.

Aquests valors aniran actualitzant anualment, de juny a juny, d'acord amb el IPC.»

V. Vist l'altre informe de l'arquitecte municipal, el Sr. XXX, de 28 de juny de 2010, en relació amb la petició formulada, que diu literalment:

«Segons el Decret 2/2010 de la Generalitat Valenciana, s'ha produït un canvi en el criteri respecte al càlcul del cànon que en les declaracions d'interés comunitari que calia aplicar basant-se en l'Ordre de 3 novembre de 2008.

En el nou Decret, la Generalitat elimina la quantitat mínima fixada per m2 transformat, a fi que siga l'Ajuntament qui realitze la proposta motivada de la quantia del cànon.

D'altra banda, permet, també, que l'Ajuntament puga ajornar la meritació del cànon en el termini concedit (màxim 30 anys).

Finalment, l'Ajuntament podrà proposar reducció de fins al 50% del cànon en el supòsit de tractar-se d'activitats susceptibles de crear ocupació.

En data 18 de juny de 2010, l'interessat, XXX, en representació de Frudex, SL, presenta un escrit pel qual:

S'ha demanat, per part de l'interessat, que s'amplie el termini de pagament a 30 anys.

S'ha demanat, igualment, que es recalcule el valor del cànon de transformació.

En relació amb el cost de transformació: a la vista dels càlculs establerts en l'informe redactat per aquest tècnic municipal en data 28 de juny de 2010, per a l'estimació del cànon, s'han obtingut uns mòduls de referència a aplicar sobre l'edificabilitat neta de la parcel·la, i sobre les parts de parcel·les ocupades per elements constructius a nivell de rasant (vials, aparcaments, zones de dipòsit...).

Els mòduls aplicats seran els resultants d'aplicar una depreciació lineal al valor obtingut (30 €/m2t i 17 €/m2s) en funció dels anys de concessió de la DIC.

En el cas que ens ocupa, s'ha aplicat un termini de concessió de la declaració de 30 anys, de manera que les quantitats a aplicar són les corresponents al màxim valor:

Cànon per superfície edificada: 1000m2 x 30 €/m2s = 30.000 €

Cànon per la resta de la superfície: 683,37 m2 x 17 €/m2s = 11.617 €

TOTAL.- 41.617€.

En relació amb el termini de pagament del cànon: preveu el Decret Llei la possibilitat d'ajornament del pagament del cànon, sense haver establert quin ha de ser el criteri per determinar aquest ajornament. Per tant, la corporació decidirà el que considere més oportú en relació a aquesta sol·licitud d'ajornament o fraccionament.»

VI. Vist l'informe de la Tresorera municipal, la Sra. XXX

, de data 21 de juliol de 2010, en relació amb la petició de fraccionament del pagament del cànon, en el qual estableix que l'interessat ha de formalitzar una garantia per import de 168.725,60 euros, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de la notificació de l'acord de concessió del fraccionament, l'eficàcia quedarà condicionada a aquesta formalització, d'acord amb el que preveu l'article 48 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació. Així mateix, estableix que, a la publicació anual de l'interès legal, s'emetrà la liquidació corresponent a l'anualitat. L'interès legal corresponent a cada anualitat s'aplicarà sobre el capital viu.

L'alcalde, amb caràcter previ a l'adopció de l'acord, indica que es va a sotmetre a votació aquest punt de l'ordre del dia, supeditat al fet que es revise la quantitat indicada en la part dispositiva de l'acord.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Modificar el dictamen municipal emès sobre la sol·licitud de la mercantil Frudex, SL, de declaració d'interès comunitari per a la instal·lació d'una nau d'emmagatzematge, manipulació, envasat i comercialització de fruites i verdures en sòl no urbanitzable del terme municipal de Benicarló, aprovat per acord del Ple de la corporació, de data 24 de setembre de 2009, en relació amb l'estimació del valor del cànon d'aprofitament, que segons els informes de l'arquitecte municipal, el Sr. XXX, de data 28 juny 2010, que es fixa en 41.617 euros.

Segon. Estimar la sol·licitud de la mercantil Frudex, SL de fraccionament del pagament del cànon d'aprofitament, en anualitats, des de la data de concessió de la corresponent llicència municipal fins al màxim del termini de vigència de la DIC, establert en 30 anys. Cada anualitat meritarà l'interès legal exigible, que s'aplicarà sobre el capital viu. L'interessat ha de formalitzar una garantia per import de 168.725,60 euros, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de la notificació de l'acord de concessió del fraccionament, l'eficàcia del qual quedarà condicionada a aquesta formalització, d'acord amb el que preveu l'article 48 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.

Tercer. Comunicar aquest acord al Servei Territorial d'Urbanisme de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, als efectes oportuns.

Quart.. Notificar aquest acord a la mercantil interessada, indicant-li que, contra el dispositiu segon, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que el va dicte o, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Castelló, de conformitat amb el que disposa l'art. 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l'art. 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això, sense perjudici que en puga exercitar qualsevol altre que estime oportú.

PUNT 15é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A FAMÍLIES AMB PARTS O ADOPCIONS MÚLTIPLES DE TRES O MÉS FILLS.- Se sotmet a consideració de la corporació proposta formulada pel regidor delegat de l'Àrea de Benestar Social de data 15 de juliol de 2010, en relació a la convocatòria de subvencions per part múltiple:

En data 2 de juny la treballadora social de l'Equip Social de Base informa favorablement la convocatòria d'ajudes per a atendre dificultats extraordinàries per part o adopcions múltiples de tres o més fills de les famílies de Benicarló.

Vist l'informe favorable redactat pel viceinterventor municipal en data 24 de juny.

Vist l'informe del secretari general, de data 12 de juliol, sobre el procediment d'aprovació.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Aprovar el text de les Bases per a la concessió de subvencions destinades a proporcionar ajuda econòmica i contribuir a atendre dificultats extraordinàries que sobrevenen per part o adopció múltiple de tres o més fills, de les famílies de Benicarló.

Segon.- Publicar el text en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Informar de l'acord als negociats d'Intervenció i Tresoreria.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 16é.- PROPOSICIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME PER A LA SENYALITZACIÓ DE DIVERSOS RECURSOS TURÍSTICS DE BENICARLÓ.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada per la regidora delegada de Turisme de data 21 de juliol de 2010.

Relació de fets

1r. L'Agència Valenciana de Turisme te interès, en col·laboració amb el municipi de Benicarló, a desenvolupar actuacions de senyalització indicativa, direccional o explicativa de recursos turístics ubicats en este municipi.

2n. Benicarló ha estat considerat d'interès per a esta actuació per la seua condició de Municipi Turístic, pel nombre de recursos existents i considerant tant les places d'allotjament turístic existents, com els visitants a la localitat i usuaris de segones residències.

3r. Atès que l'Ajuntament de Benicarló té en propietat una sèrie de mobiliari urbà que pot explotar per senyalitzar determinats recursos turístics.

4t. Atesa la necessitat de senyalitzar els recursos turístics existents a Benicarló, amb la finalitat de facilitar als turistes que visiten la nostra ciutat la seua estància i gaudi, i contribuir amb això a la promoció de la imatge turística de Benicarló com a referent en el turisme de qualitat.

5é. Vist l'informe de la tècnica de Turisme, de data 29 de juny de 2010.

6é. Vist l'informe del secretari, de data 2 de juliol de 2010.

7é. Vist l'informe del viceinterventor, de data 20 de juliol de 2010.

Fonaments de dret

Atesa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en el seus articles 5-10-57.

Atès el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, en el seu article 111.

Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el seu article 9.

En primer lloc, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per indicar que aquest conveni serà bo per a la nostra ciutat i, per tant, res a dir del conveni. L'única cosa que demanen és que en els panells informatius de senyalització figure la llengua valenciana en primer lloc. Per altra banda, manifesta que aquesta senyalització no serà suficient per a contribuir a la promoció de la imatge turística del municipi, si no va aparellada amb neteja, embelliment i comunicacions pròpies per a tindre el turisme de qualitat que tots desitgem. Finalment, remarca que l'informe del senyor viceinterventor indica que no hi ha consignació i, per tant, s'ha de fer una modificació pressupostària, motiu pel qual el seu grup s'abstindrà fins que es porte a terme l'esmentada modificació pressupostària.

En segon lloc, pren la paraula la Sra. Iruretagoyena Fernández, regidora delegada de Turisme, per indicar que els tècnics són els que han d'informar en quines llengües s'ha de senyalitzar, sota l'Agència Valenciana de Turisme. Respecte de la resta, s'està treballant i és el començament d'una bona amistat.

El Sr. Guzmán considera que l'elecció de la llengua no és competència dels tècnics, sinó que és una voluntat política. Desitja, per tant, que estiga en primer lloc la llengua valenciana, per tal que estiga el valencià en el lloc que li correspon i no darrere del castellà.

Seguidament, la Sra. Iruretagoyena indica que la decisió dependrà del tipus de senyalització que s'establisca, tant vertical com horitzontal.

Per acabar el debat, el senyor alcalde indica que l'important és que estiguen les llengües i que ens paguen els senyals.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta de la regidora delegada de Turisme, per setze vots a favor i dues abstencions —representants del grup municipal del Bloc—, acorda:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana de Turisme i l'Ajuntament de Benicarló per la senyalització explicativa i indicativa de diversos recursos turístics existents en el terme municipal de Benicarló

Segon. Facultar l'alcalde, per a signar els acords i documents que es deriven d'aquest acord.

Del present acord es donarà compte a la propera Comissió Informativa en la primera sessió que tinga lloc.

PUNT 17é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels divuit membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de data 27 de juliol de 2010, relativa a la modificació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació del servei de neteja, manteniment i reg de zones enjardinades del terme municipal de Benicarló.

Relació de fets

Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 11.443, de 7 de juliol de 2010 i l'escrit amb registre d'entrada núm. 12.026, de 19 de juliol de 2010, pel qual el Sr. XXX, en nom i representació de la mercantil JARDINES LÁZARO, SL, presenta al·legacions al plec de clàusules administratives que ha de regir la contractació del servei de manteniment, neteja i reg de les zones enjardinades del terme de Benicarló (Exp. 54/2009).

Vist l'informe subscrit per la tècnica de Contractació, de data 21 de juliol de 2010, en què s'indica expressament que «procediria modificar el plec de clàusules administratives subscrit l'11 de gener de 2010 per la senyora XXX, en el sentit de suprimir l'apartat de l'article 6 corresponent a la "solvència" i mantenir la classificació exigida, proposada pel tècnic de Medi Ambient en el seu informe d'acompanyament de data 8 d'octubre de 2009: Grup O, Subgrup 6, categoria C. No obstant això, l'exigència establerta en el plec de clàusules administratives particulars de "resolució per la qual l'empresa licitant està inscrita en el Registre Autonòmic per a la realització de la recollida, transport i emmagatzematge temporal en matèria de gestió de residus que incloga el Codi LER200201 residus biodegradables" hauria de justificar-se en l'expedient pel tècnic de Medi Ambient».

Vist l'informe subscrit pel tècnic de Medi Ambient, de data 22 de juliol de 2010, en què s'indica el següent:

1. Pel que fa a l'apreciació de que la valoració de les millores, que efectivament com es diu en l'escrit (amb reg. d'entrada núm. 11.443, de 07/07/2010, remès per la mercantil JARDINES LÁZARO, SL) pugen al 71% de la valoració total, s'emet el següent: «(...) s'observa que tots els criteris de valoració són objectius (mitjançant l'aplicació de fórmules matemàtiques), de manera que la mercantil en el seu escrit no recull cap fonament.»

2. Pel que fa a la millora consistent en l'aportació d'una oficina d'atenció ciutadana, recursos humans d'atenció i mitjans auxiliars de gestió, així com d'un magatzem d'aprovisionament de materials, maquinària i consumibles, el plec de clàusules administratives estableix la següent apreciació sobre l'aportació de la millora, com es recull en l'escrit d'al·legacions presentat:

—Per a la justificació de la disponibilitat dels immobles s'ha d'aportar una còpia compulsada de l'escriptura de propietat o el contracte d'arrendament i fotografies recents interiors i exteriors del local.

—Per a la valoració del personal administratiu posat a servei de l'oficina d'atenció ciutadana cal aportar el currículum vitae i la còpia compulsada de l'últim TC-2 disponible per data en què la persona proposada estiga inclosa i del contracte de treball.

—Relació de l'equipament, amb descripció tècnica, proposat que s'aporta al servei, igual o superior al mínim establert en el punt 2 anterior.

—No obtindrà valoració cap proposta que no s'ajuste a l'anterior.

No obstant això, la millora es proposa sense perjudici d'incórrer en exclusions, de manera que la documentació justificativa de la millora podria ser matisada incloent els següents aspectes:

—Per a la justificació de la disponibilitat dels immobles s'ha d'aportar una còpia compulsada de l'escriptura de propietat o contracte d'arrendament i fotografies recents interiors i exteriors del local o acord o precontracte de compra o de lloguer subscrit entre les parts.

—Per a la valoració del personal administratiu posat a servei de l'oficina d'atenció ciutadana cal aportar el currículum vitae i la còpia compulsada de l'últim TC-2 disponible per data en què la persona proposada estiga inclosa i del contracte de treball o descripció del perfil del lloc de treball a seleccionar i un compromís de les condicions laborals de contracte del personal. —En tot cas s'ha d'ajustar a les condicions mínimes establertes a l'article corresponent de la millora.

—Relació de l'equipament, amb descripció tècnica, proposat que s'aporta al servei, igual o superior al mínim establert en el punt 2 anterior. No s'evidencia cap matisació necessària.

No obtindrà valoració cap proposta que no s'ajuste a l'anterior. No s'evidencia cap matisació necessària.»

3 . «Pel que fa a la inviabilitat del tipus de licitació, es fa constar que la viabilitat està justificada en l'estudi econòmic complementari al plec de prescripcions tècniques i informe d'acompanyament realitzat pel tècnic que subscriu». (...) En aquest cas, el tècnic que subscriu entén que el tipus de licitació és viable, per la qual cosa no és necessària cap revisió com demana la mercantil Jardines Lázaro, SL.

4 . «Observacions: El plec de clàusules administratives en el seu article 6 exigeix com a criteri de solvència "Resolució per la qual l'empresa licitant està inscrita en el Registre Autonòmic per a la realització de la recollida, transport i emmagatzematge temporal en matèria de gestió de residus que incloga el Codi LER200201 Residus Biodegradables». Vistes les modificacions realitzades en el registre autonòmic de gestors de residus des de la redacció dels plecs, pels quals s'ha procedit a la segregació dels registres de recollida i transport (RT) i de l'emmagatzematge temporal (a) i considerant el que estableix 19/03 del plec de prescripcions tècniques, pel que el punt de lliurament exigit és municipal, atès el caràcter de residu urbà, aprofitant el procediment iniciat, es considera necessari la matisació de la tipologia d'inscripció en el registre autonòmic de RTA (recollida, transport i emmagatzematge temporal) a RT (recollida i transport) ".

Vist l'informe subscrit pel tècnic de Medi Ambient, de data 26 de juliol de 2010, en què s'especifica el marc jurídic i la seua aplicació com a requisit en el servei de manteniment, neteja, reg i conservació dels espais enjardinats de Benicarló (Exp. 54/2009), s'emet el següent:

«El règim normatiu en matèria de producció, possessió i gestió té la seva regulació el la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.

Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus (BOE núm. 96, de 22/04/98).

Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana (DOGV núm 3898, de 15/12/200).

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la Llista Europea de Residus LER (BOE núm. 43, de 19/02/02).

Correcció d'errors de l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i Llista Europea de Residus (BOE núm. 61, 12/03/02).

Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental (DOGV núm. 5256, d'11/05/06).

Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental (DOGV núm. 5350, de 20/09/06)

Fonaments de dret

Atès que correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació d'aquest contracte, a l'empara del que preveu la disposició addicional segona, epígraf 2, LCSP, en excedir dels quatre anys el termini de durada, incloses les pròrrogues.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Estimar parcialment les al·legacions presentades per la mercantil Jardines Lázaro SL al plec de clàusules administratives que ha de regir la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de la prestació del servei de manteniment, neteja i reg de les zones enjardinades del terme de Benicarló (Exp. 54/2009), en el sentit indicat en l'informe subscrit per la tècnica de Contractació, de data 21 de juliol de 2010, és a dir: «en el sentit de suprimir l'apartat de l'article 6 corresponent a la "solvència" i mantenir la classificació exigida, proposada pel tècnic de Medi Ambient en el seu informe d'acompanyament de data 8 d'octubre de 2009: Grup O, Subgrup 6 , categoria C».

Segon. Modificar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la prestació del servei de manteniment, neteja i reg de les zones enjardinades del terme de Benicarló, en els termes següents:

1. Suprimir l'apartat de l'article 6 del plec de clàusules administratives corresponent a la «Solvència» i mantenir la classificació exigida, de conformitat amb l'apartat anterior;

2. Modificar l'article 6 del citat plec de clàusules administratives, atenent les modificacions realitzades en el Registre Autonòmic de Gestors de Residus des de la redacció dels plecs, en el sentit següent:

On diu:

«Resolución por la que la empresa licitante está inscrita en el registro autonómico para la realización de la recogida, transporte y almacenamiento temporal en materia de gestión de residuos que incluya el código LER200201 Residuos Biodegradables (RTA)».

Ha de dir:

Resolución por la que la empresa licitante está inscrita en el registro autonómico para la realización de la recogida y transporte en materia de gestión de residuos que incluya el código LER200201 Residuos Biodegradables (RT).

Dicha resolución se adjuntará en el Sobre Nº 1 “Título: Documentación acreditativa de los requisitos previos” junto con la documentación justificativa de la capacidad y solvencia (económica y técnica) que se detalla en el artículo 10 del citado pliego de cláusulas administrativas que ha de regir esta contratación.

3. Matisar la millora recollida en l'article 13 del plec de clàusules administratives consistent en l'aportació d'una oficina d'atenció ciutadana, recursos humans d'atenció i mitjans auxiliars de gestió, així com d'un magatzem d'aprovisionament de materials, maquinària i consumibles , de conformitat amb el que disposa l'informe subscrit pel tècnic de Medi Ambient, de data 22 de juliol de 2010, incloent els següents aspectes:

«Per a la justificació de la disponibilitat dels immobles s'ha d'aportar una còpia compulsada de l'escriptura de propietat o contracte d'arrendament i fotografies recents interiors i exteriors del local o acord o precontracte de compra o de lloguer subscrit entre les parts.

—Per a la valoració del personal administratiu posat a servei de l'oficina d'atenció ciutadana cal aportar el currículum vitae i la còpia compulsada de l'últim TC-2 disponible per data en què la persona proposada estiga inclosa i del contracte de treball o descripció del perfil del lloc de treball a seleccionar i un compromís de les condicions laborals de contracte del personal. —En tot cas s'ha d'ajustar a les condicions mínimes establertes a l'article corresponent de la millora.

—Relació de l'equipament, amb descripció tècnica, proposat que s'aporta al servei, igual o superior al mínim establert en el punt 2 anterior. No s'evidencia cap matisació necessària.

—No obtindrà valoració cap proposta que no s'ajuste a l'anterior. No s'evidencia cap matisació necessària.»

Tercer. Publicar l'anunci corresponent en el Diari Oficial de la Unió Europea, en estar subjecte a regulació harmonitzada, atenent el que preveu l'article 126.3 LCSP, en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil del Contractant.

PUNT 18é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels divuit membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut del dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni de data 6 de juliol de 2010, relatiu a l'aprovació de l'expedient de contractació del servei de neteja, gestió, inspecció, control, vigilància, conservació, renovació i manteniment de la xarxa municipal de sanejament del municipi de Benicarló.

Relació de fets

En l'expedient de contractació consta, entre altra, la següent documentació:

—Certificat de recursos ordinaris pressupost 2010.

—Informe d'acompanyament al plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte referit, subscrit el 18 de febrer de 2010 pel tècnic de Medi Ambient.

—Plec de prescripcions tècniques subscrit pel tècnic de Medi Ambient el 18 de febrer de 2010.

—Proposta raonada de contractació subscrita pel tinent d'alcalde delegat d'Urbanisme i Medi Ambient el 16 de febrer de 2010.

—Provisió d'inici d'expedient de contractació subscrita pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de data 13 de abril de 2010.

—Plec de clàusules administratives subscrit per la tècnica de Contractació el 12 d'abril de 2010.

—Ofici de data 16 abril de 2010 subscrit per la tècnica de Contractació pel qual es demana a Medi Ambient la següent documentació:

  • Valoració del pressupost de despesa de primer establiment a l'efecte de procedència del recurs especial.

  • Actuacions preparatòries del contracte: s'ha d'establir el règim jurídic d'aquests serveis (Ordenança i Reglament d'explotació), així com també l'elaboració i aprovació administrativa de l'avantprojecte d'explotació i del corresponent a les obres.

  • Possibilitat d'obrir un termini de consulta per als licitadors.

El 26 d'abril de 2010, s'emet un informe del tècnic de Medi Ambient en relació als extrems sol·licitats.

El 21 de maig de 2010 es redacta nou plec de clàusules administratives per la tècnica de Contractació.

El 25 de maig de 2010 s'emet un informe de Secretaria.

El 16 de juny de 2010 s'emet un informe de Viceintervenció en què es conclou que ha de justificar el tipus de licitació amb el corresponent estudi econòmic i que ha de modificar la clàusula 6 relativa a la revisió de preus per no procedir l'aplicació de l'IPC directament per l'adjudicatari en la factura corresponent al primer mes en què siga aplicable.

Consta en l'expedient un correu electrònic remès per la interventora, en data 2 d'agost de 2006, a la tècnica de Contractació en què proposa la inclusió de la clàusula de revisió de preus que ara el viceinterventor proposa la seua modificació.

El 18 de juny de 2010 s'emet un informe del tècnic de Medi Ambient relatiu a l'estudi econòmic justificatiu del tipus de licitació que demana el viceinterventor.

El 17 de juny de 2010, la tècnica de Contractació redacta nou plec de clàusules administratives.

El 30 de juny de 2010 s'emet un informe favorable de Viceintervenció.

Fonaments de dret

Atès que la competència per a l'aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques correspon al Ple, com a òrgan de contractació, fent ús de les atribucions conferides per la disposició addicional segona punt 2 de la LCSP, en superar els quatre anys la durada del contracte.

Atès que la normativa comuna aplicable als diferents contractes de les administracions públiques es conté en els articles 43 a 104, 116 i 117, 122 a 140, 192 a 211 (a excepció dels articles 196.2 a 7, 197, 203 i 2'5), 251 a 265 i 291 a 308 i disposicions addicionals i transitòries de la Llei de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant LCSP) i en el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant RGLCAP), en el que no s'opose als termes de la LCSP.

Vistos els informes de Secretaria, de Viceintervenció i de la tècnica de Contractació.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de data 27 de juliol de 2010, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar l'expedient de contractació núm. 17/2010, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació en procediment obert i tràmit ordinari de la gestió del servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló.

Segon. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 162.22721 del pressupost municipal en vigor, on el Negociat d'Intervenció deixa retingut el crèdit corresponent a la despesa previst per a l'any 2010, és a dir, 96.190,94 euros.

Tercer. Exposar al públic el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del contractant.

Quart. Iniciar simultàniament el procediment d'adjudicació, publicant el preceptiu anunci en el mateix Butlletí Oficial de la província de Castelló. No obstant això, la licitació s'ajornarà en el cas que es formulen reclamacions contra el plec de clàusules administratives.

Cinqué. Adoptar un compromís de despesa per a exercicis futurs.

Sisé. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca per a firmar tots els documents que escaiguen i per al compliment i efectivitat d'aquests acords.

PUNT 19é.- Se sotmet a consideració de la corporació la justificació de la urgència de la moció subscrita pel portaveu del grup municipal socialista de data 26 de juliol de 2010, relativa a l'avantprojecte de la Llei de Policia Local promoguda per la Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana.

Pren la paraula el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per justificar la moció en la necessitat del desenvolupament de l'article 55 del Estatut i en el contingut del avantprojecte de la nova Llei de la Policia Local, la qual perjudica les corporacions locals des del punt de vista econòmic i rebaixa les exigències en la coordinació, la formació i l'organització de les policies locals.

En segon lloc, intervé el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, per manifestar que no entraran en el debat de la moció perquè el seu grup creu que aquesta moció no és urgent, és una moció política i està plena d'inexactituds, amb l'excepció de reconèixer l'existència d'un milió de persones que no estan reconegudes pels serveis que se'ls presta. Recorda el tema de la sanitat, la qual suposa una despesa de més de dos-cents milions d'euros anuals, els quals no són aportats per l'Estat però que sí que són sufragats per la Generalitat Valenciana. Al mateix temps, indica que aquesta moció intenta tergiversar la realitat, ja que la seguretat és competència de l'Estat i no dels ajuntaments i que la Comunitat Valenciana és la que més policia local té, perquè ha d'assumir les competències que li nega l'Estat a la Comunitat Valenciana. No obstant això, reitera que el seu grup no li donarà el suport a la urgència de la moció, la qual no va passar per Junta de Portaveus.

Seguidament, replica el Sr. Escuder per dir que el Sr. Cuenca ha presentat mocions sense passar-les per Junta de Portaveus. A més, diu que l'acord era que si tenien a veure amb Benicarló sí, però que si no tenien a veure no. Considera que la realitat és que la Conselleria no vol assumir les competències que l'article 55 de l'Estatut li dóna i que no les vol desenvolupar perquè no vol gastar-se ni un euro en seguretat. Continua dient que sí té les competències i que el que passa és que no les vol desenrotllar, ja que el model del Partit Popular valencià és el victimisme. Entén que s'ha de fer és desenvolupar l'Estatut i no queixar-se, perquè queixar-se és més barat que posar la Policia Autonòmica. La Policia Local té unes funcions, fa molta falta i no podem permetre que es trenquem els esquemes de la part bona de la Policia Local. Finalitza dient que el que cal és més formació, més qualificació i més coordinació en la resta de cossos i indica que els sindicats també mostren la seua oposició davant aquest avantprojecte.

A continuació, el Sr. Cuenca destaca els incompliments dels convenis subscrits per l'Estat en matèria de seguretat. Afig que la Comunitat Valenciana és la penúltima quant a dotació de cossos i forces de seguretat i en canvi té el 15% més de delictes amb menys dotació policial. Per tant, considera que aquest és un fet objectiu.

La corporació per nou vots a favor i onze en contra representants del grup municipal popular, rebutja la declaració de la urgència.

PART DE CONTROL

PUNT 20é.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 29/06/10, SOBRE SUSPENSIÓ TEMPORAL A LA SRA. SHARA VALLÉS BURRIEL EN L'EXERCICI DE LA DELEGACIÓ DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL.- Es dóna compte a la corporació del Decret d'Alcaldia de data 29 de juny de 2010, que suspèn, amb caràcter temporal i per circumstàncies personals, la delegació atorgada en matèria de Benestar Social, delegant, igualment amb caràcter temporal, les esmentades funcions en el regidor Pedro Joaquín García Bautista. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 21é.- DACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 20/07/10, PEL QUAL ES REVOCA TEMPORALMENT LA DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE CENTRES SOCIALS ESPECIALITZATS.- Es dóna compte a la corporació del Decret d'Alcaldia de data 20 de juliol de 2010, pel qual assumix la delegació de la presidència de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats durant el període del 21 al 29 de juliol de 2010. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 22é.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE JUNY DE 2010 AL 15 DE JULIOL DE 2010.- Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de juny de 2010 al 15 de juliol de 2010. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 23é.- DACIÓ DE COMPTE DE SENTÈNCIES JUDICIALS.- La corporació queda assabentada del la Sentència núm. XXX, de data XX de XX de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.XX de Castelló, en virtut de la qual es declara la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. XXX, contra la resolució del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 23 de maig de 2007, la qual no va admetre a tràmit el recurs de reposició interposat contra l'acord de Ple de 22 de febrer de 2007, que aprovava el model de Conveni urbanístic de normalització i autorització provisional de l'ús d'edificacions sense llicència municipal en sòl urbanitzable no programat.

PUNT 24é.- PRECS I PREGUNTES.-

Preguntes formulades pel grup municipal socialista

El Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, formula dues preguntes:

Primera.- Com estan les negociacions sobre el traspàs del Centre de Disminuïts Psíquics Profunds de l'OACSE a Conselleria?

Segona.- A hores d'ara, encara no se'ns ha facilitat l'informe de l'inventari de patrimoni local del sòl, demanat en Ple.

Preguntes formulades pel grup municipal del Bloc.

En primer lloc, la Sra. Bayarri Bellés, regidora del grup municipal del Bloc, formula les següents preguntes:

Primera.- Ens agradaria saber si s'han fet contractacions de personal per a treballar a l'Ajuntament o a l'OACSE amb informes desfavorables del tècnics de la casa?

Segona.- Ens poden dir quants diners han recaptat amb la venda del calendari solidari de Benestar Social per a enviar com ajuda al país d'Haití.

Tercera.- Han decidit suprimir un programa tant interessant, amb tants bons resultats com ha sigut el Tapi. S'han basat en els criteris dels tècnics o ha estat una decisió de la regidora de Benestar Social?.

Seguidament, continua el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc:

Quarta.- En vista a la subvenció que ens ha concedit la Generalitat per al funcionament del Conservatori de Música Mestre Feliu per al curs 2010/2011, que ascendeix a 67.441,39 €, és a dir, uns 100.000 € menys que el curs anterior, ens poden dir com faran front a eixa diferència que tan important és per al funcionament del Conservatori? I, en vista de la situació tan delicada per la que està passant la Generalitat, han canviat ja les seues idees sobre el fet que la Conselleria assumirà totalment la gestió del Conservatori, tal com va manifestar l'anterior regidora de Cultura o, fins i tot, les paraules del senyor alcalde, quan va anunciar que el nou Conservatori per a Benicarló es faria i fins i tot va parlar dels terrenys? O és que tenen algunes informacions creïbles sobre el fet que això continuarà així?

Cinquena.- El dia 30 de gener de 2009 vam sol·licitar per escrit un informe tècnic o polític de les despeses que havia suposat la celebració del gran premi de Falles, de motos, de l'any 2008. Actualment, ja ho havíem sol·licitat a la Comissió d'Hisenda. Al Ple del mes d'abril del 2009, el regidor d'Hisenda em va dir que ho traslladaria a Turisme perquè ens feren un informe perquè jo quedara content. No és per a què quede content, és per aclarir les coses. A hores d'ara ningú ens ha fet arribar cap informe al respecte. Fins a quan ens pensen amagar esta informació? O és que hi ha alguna cosa que no volen que sàpiga el poble?

Sisena.- Quin dia tenen previst celebrar la hissada de les banderes blaves del Morrongo i de la Caracola?

Setena.- Quines novetats hi ha respecte al Centre d'Arts Escèniques?

Vuitena.- Quan orientaran els bancs del passeig de Febrer Soriano en el mateix sentit, és a dir, cap a la paret, tal com els vam demanar al 2007 i que, segons el regidor d'obres i serveis, anaven a fer-ho i també canviaran els bancs de l'Hernán Cortés, tal i com va comentar en esta Sala el regidor d'Urbanisme?

Novena.- Es la segona vegada que surten a l'estranger pel tema de la carxofa i és la segona vegada que no ens informen el més mínim d'esta visita. Ens poden contar alguna cosa del viatge França si és que va ser un viatge oficial ? O va ser un viatge privat amb les seues famílies, —entenem que no—, i per això no ens van explicar res?

Seguidament l'alcalde manifesta que, en relació a les preguntes formulades per la Sra. Bayarri, la Sra. Vallés li respondrà en el proper Ple, si no hi ha cap novetat. Per altra banda, li contesta al Sr. Escuder que l'equip de govern està mantenint negociacions entre l'OACSE i la Conselleria.

Respecte de les preguntes formulades pel Sr. Guzmán, en referència a la subvenció del Conservatori, li diu que s'han publicat al DOCV i ha quedat amb l'alcalde de Sogorb per anar a una cita a València per tractar aquest assumpte. Al mateix temps invita el Sr. Guzmán per si vol acompanyar-los en aquesta visita.

Seguidament, intervé el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal del Partit Popular, per indicar que en relació a la plantació d'arbres el Dia de l'Arbre, no s'ha fet res, segons informe del tècnic de Medi Ambient, de data 23 de març de 2010. Respecte de l'emblemàtic Dia de l'Aigua, tampoc no s'ha fet res, perquè l'Ajuntament sufragava el 50% del cost del transport i solament va mostrar interés l'IES Coromines. Respecte del teatre, indica que l'equip de govern va encarregar la redacció del projecte del teatre. Ara falta el projecte d'execució. El bàsic està acabat. Falta el d'execució, ja que es necessita tindre el projecte de reparcel·lació, per saber la parcel·la on s'ha d'ubicar. Per altra banda, s'han posat en contacte amb els senyors que tenen la condició d'urbanitzadors per tal que indiquen la parcel·la per fer l'estudi geotècnic corresponent, per facilitar les dades a l'equip redactor del projecte. En relació amb els bancs del carrer d'Hernán Cortés, indica que va donar la nota als Serveis Públics municipals i que tan prompte com puguen, efectuaran els canvis corresponents.

En aquest punt, pren la paraula la Sra. Iruretagoyena Fernández, regidora delegada de Turisme, per a preguntar al Sr. Guzmán si la pregunta era si es colocaran les banderes blaves.

El Senyor Guzmán contesta a la Sra. Iruretagoyena que la pregunta era: Quin dia tenen previst celebrar la hissada de les banderes blaves del Morrongo i de la Caracola?

I l'alcalde pregunta si s'ha de celebrar.

A continuació, la Sra. Iruretagoyena contesta al Sr. Guzmán que anteriorment coincidia amb la nit de Sant Joan, el Dia del Turista, però enguany, tan prompte com s'han entregat, s'han col·locat, sense cap commemoració especial.

Per altra banda, el Sr. Arín Piñana, regidor delegat d'Agricultura, indica que el viatge a Saint Paul de León ha estat molt bé, perquè han aprés moltes coses i ha sigut la tornada de la invitació que va fer la delegació corresponent a Falles, per tal de promocionar la carxofa. La conclusió ha sigut que ha estat una experiència positiva per ambdues delegacions.

Seguidament, el Sr. Guzmán insisteix que no se'ls ha comunicat res respecte de la hissada de les banderes, dient que també són corporació. A més a més, respecte del centre d'arts escèniques, s'extrau que tot està en marxa però continuen sense vore novetats. Respecte dels bancs, explica que ells ho deien des del 2007, que cal gent a la Brigada. Sobre el viatge a França, diu que desconeixien que havia vingut una delegació a Benicarló, perquè no se'ls havia dit res. En relació amb el Dia de l'Arbre, destaca que, possiblement, un dels motius pels quals no es va fer res és perquè no estava contemplat als PGA.

L'alcalde recorda que la hissada de les banderes s'ha fet la nit de Sant Joan, però enguany, com que van vindre més tard, s'ha fet després, sense fer cap parafernàlia al respecte.

El Sr. Cuenca indica que els recursos de l'Ajuntament són limitats i que l'obligació d'educar no correspon a l'Ajuntament. L'Ajuntament col·labora en el que pot i les associacions de pares també estan per a col·laborar en les activitats del Dia de l'Arbre, entre d'altres activitats.

En un altre ordre de coses, el Sr. Guzmán vol saber si s'havia complit l'afirmació del primer tinent d'alcalde respecte a la rebaixada del 15% del seu sou.

El Sr. Cuenca diu que la premsa diu moltes coses i no recorda això. No obstant això, ja li va contestar al passat Ple que no recordava haver afirmat el que se li atribueix.

Seguidament, el Sr. Arín indica al Sr. Guzmán que, quan van anar a França, tot era amabilitat i quan torna a Benicarló té una mala sensació, en relació amb el que diu el Sr. Guzmán, i li pregunta si era cert que no sabia que havia vingut una delegació a Falles. Aleshores, diu que no sap en quin poble viu.

El Sr. Guzmán li contesta que no i li respon que viu en un equip de govern que no informa de res. Finalment, en relació amb la pregunta sobre la rebaixada del sou del Sr. Cuenca indica que no li l'ha contestat i que el senyor secretari dóna fe de l'acta i que el senyor Cuenca l'ha aprovada.

Finalment, el Sr. Cuenca indica que les rectificacions a les actes, generalment, són del Sr. Guzmán, de la qual cosa el senyor secretari dóna fe i que a ell no li han rebaixat el sou en un 15% en el sentit literal del terme, sinó en un 5%.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22:15 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 30 de juliol de 2010