Ple ordinari núm. 8/2010, de 27 de maig.

27/05/2010

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 8/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 27 de maig de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 8/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 27 DE MAIG.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21:00 hores del dia 27 de maig de 2010 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto (s'incorpora en el punt 6é)

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari : Sr. Carlos Bravo Sánchez

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 6/2010, DE 29 D'ABRIL.- Abans de sotmetre's el punt a votació, el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, indica que en l'esborrany de l'acta de Ple de 29 d'abril de 2010, figura en el punt 2 del punt 14é.- Precs i preguntes, “La Sra. Miralles Romero.....”, quan en realitat és “La Sra. Miralles Ferrando...”.

En conseqüència, per unanimitat dels assistents, s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió, que amb caràcter ordinari, va tenir lloc el dia 29 d'abril de 201o, amb la correcció abans esmentada.

PUNT 2n.- DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT, AMB OPCIÓ DE COMPRA, D'UN VEHICLE TURISME I D'UN VEHICLE FURGÓ AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL.- Se sotmet a consideració de la corporació l'expedient 21/2010, de contractació, relatiu a la contractació de l'arrendament, amb opció de compra, d'un vehicle turisme i d'un vehicle furgó amb destinació a la Policia Local.

Vist el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació per lots, mitjançant procediment obert, l'arrendament amb opció de compra, d'un vehicle turisme i d'un vehicle furgó amb destinació a la Policia Local.

Vist l'informe favorable del secretari de data 13 de maig de 2010.

Atès que la competència per a l'aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques correspon al Ple.

Atès que la normativa comuna aplicable als diferents contractes de les administracions públiques es conté en els articles 43-104 122-145, 192-211, 291-308 i disposicions addicionals i transitòries de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), en el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i en el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot el que no s'opose al que estableix la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Pel que fa al contracte de subministrament, també resulten especialment d'aplicació dels articles 9 i 266-276 de la mateixa Llei de Contractes del Sector Públic.

Vists els informes de Secretaria i Viceintervenció.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar l'expedient de contractació núm. 21/2010, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que ha de regir la contractació per lots, mitjançant procediment obert, l'arrendament amb opció de compra d'un vehicle turisme i d'un vehicle furgó amb destinació a la Policia Local.

Segon. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 222.204000 del pressupost municipal en vigor, on el Negociat d'Intervenció ha de deixar retingut el crèdit corresponent a la despesa prevista per a l'any 2010.

Tercer. Exposar al públic el plec de clàusules administratives particulars mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del contractant.

Quart. Iniciar simultàniament el procediment d'adjudicació, publicant el preceptiu anunci en el mateix Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el perfil del contractant.

Cinquè. Adoptar un compromís de despesa per a exercicis futurs.

Sisè. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca per a firmar tots els documents que escaiguen i per al compliment i efectivitat d'aquests acords.

PUNT 3r.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MUTACIÓ DEMANIAL EXTERNA DELS TERRENYS DEL COL·LEGI JAUME I A FAVOR DE LA GENERALITAT VALENCIANA.-La corporació coneix el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 18 de maig de 2010.

En primer lloc intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per tal d'indicar que el seu grup votarà a favor tant per a l'ampliació del Ramon Cid com per a la creació i construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes, perquè és important per a la ciutat i la comarca. D'altra banda, els agradaria que per part de la Conselleria es fixara un compromís per escrit dels terminis per a la realització de totes les obres que estan en marxa en l'actualitat.

Seguidament, intervé l'alcalde per dir que l'equip de govern ha mantingut, si no recorda malament, sis reunions amb la Conselleria d'Educació, a dos de les quals ha assistit el conseller Font de Mora i el tracte era aconseguir el millor per a Benicarló. El resultat ha sigut arribar a uns acords, farà un mes aproximadament, referendats per la Secretaria Autonòmica d'Educació, en primer lloc, per aconseguir l'ampliació de l'IES Joan Coromines, en segon lloc, per aconseguir l'ampliació i reforma del Ramon Cid i, en tercer lloc, per obtenir l'Escola Oficial d'Idiomes a Benicarló. Per això, indica que ens hem de felicitar tots plegats i, al mateix temps, aconseguir la construcció del Col·legi Ángel Esteban i que Benicarló no compte amb cap col·legi d'aules prefabricades.

En un nou torn, el Sr. Guzmán manifesta que no els lleva el mèrit, l'única cosa que vol és que es marquen els terminis i quins projectes són els que van a l'IES Joan Coromines i al Ramon Cid.

De nou, fa ús de la paraula l'alcalde per dir que la cessió és dins de les negociacions que s'han fet per a tindre l'Escola Oficial d'Idiomes ací a Benicarló.

En aquest punt, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per dir que, atesa la conjuntura econòmica que tenim i que té la Generalitat Valenciana i donada la resposta que el Sr. Font de Mora va donar a les Corts Valencianes a pregunta de la portaveu del grup socialista sobre el tema de Benicarló, —on només especificava que anava a construir-se d'una manera breu i sense especificar tampoc terminis—, el seu grup votarà a favor d'este punt, però la felicitació els serà donada una vegada estiguen les obres acabades.

Finalment, conclou el debat l'alcalde, manifestant que ahir pel matí s'havia comunicat a l'Ajuntament, a través de CIEGSA, que va ser enviat al DOUE per a la seua publicació, la licitació de la redacció del projecte i execució de l'obra definitiva per import de 5.027.431,25 euros, Iva exclòs, i que el termini per a presentr ofertes finalitza el proper dia 16 de juliol. Per tant, diu que cal que ens felicitem tots perquè els pot assegurar que aquest col·legi serà l'únic que es farà enguany en tota la província de Castelló.

Vist que l'Ajuntament de Benicarló és propietari de la finca següent:

«NOM DE LA FINCA: Finca rústica sense nom determinat, en l'actualitat terrenys del Col·legi Públic Jaume I.

NATURALESA DE L'IMMOBLE: Urbana.

SITUACIÓ: XXX, polígon XX, parcel·la XXX IXXX.

Límits:

Nord: Amb camí i parcel·la XXX propietat de la Sra. XXX.

Est: Amb camí que la separa de la parcel·la XXX propietat de la Sra.XXX .

Sud: Amb parcel·la XXX de la Sra. XXX i amb parcel·la del Sr. XXX.

Oest: Amb camí que la separa de la parcel·la XXX de la Sra. XXX i parcel·la XXX propietat del Sr. XXX.

SUPERFÍCIE: 9.120,00 m2

NATURALESA DEL DOMINI: Servei públic.

TÍTOL EN VIRTUT DEL QUAL S'ATRIBUEIX AL MUNICIPI: Per compra al Sr. XXX i XXX la nua propietat, i la Sra. XXX l'usdefruit d'una de les parcel·les que constitueixen la finca.

Escriptura atorgada el 12/05/1973 davant el notari el Sr. XXX, núm. de protocol XXX.

SIGNATURA D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Inscrita al Tom XXX, Llibre XX, Foli XX Finca XXX.

DESTINACIÓ I ACORD QUE EL DISPOSA: Es destina per acord plenari de 25 d'abril de 1973 a centre docent i s'adquireix per a la construcció de 16 unitats escolars. En l'actualitat sobre aquest terreny està construïda l'escola pública Jaume I, dedicada a aules de preescolar i EGB.

DRETS REALS CONSTITUÏTS AL SEU FAVOR: No en consten.

DRETS REALS QUE GRAVEN LA FINCA: No en consten.

DRETS PERSONALS EN RELACIÓ AMB AQUESTA: No en consten.

DATA D'ADQUISICIÓ: 12/05/1973

VALOR QUE CORRESPONDRIA EN VENDA A L'IMMOBLE: 51.280.943 ptes.»

Vistes les actuacions que consten en l'expedient del Negociat de Patrimoni núm. PAT-4/2010, relatiu a la cessió dels terrenys de l'antic CP Jaume I, de propietat municipal, a la Generalitat Valenciana per a la construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes, consistents en els tràmits que, seguidament, es relacionen.

Vista la certificació cadastral descriptiva i gràfica de l'esmentat bé immoble de naturalesa urbana, de data 12 de maig de 2010, en la qual consta la titularitat a favor d'aquest Ajuntament.

Vist l'escrit, de data 12 de maig de 2010, subscrit pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, en el qual es requereix certa documentació al Departament d'Urbanisme.

Vist l'escrit, de data 13 de maig de 2010, subscrit pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, en el qual es demana una nota simple i un certificat acreditatiu que aquest bé està degudament inscrit en concepte de patrimonial de l'Ajuntament de Benicarló.

Vist el certificat, de data 13 de maig de 2010, emès pel secretari d'aquest Ajuntament, pel qual consta que està inscrit en l'Inventari General de Béns de l'Ajuntament, amb el número d'ordre 45, el bé que a continuació es descriu:

«NOM DE LA FINCA: Finca rústica sense nom determinat, en l'actualitat terrenys del Col·legi Públic Jaume I.

NATURALESA DE L'IMMOBLE: Urbana.

SITUACIÓ: Partida de XXX, polígonXX, parcel·la XXX I XXX.

Límits:

Nord: Amb camí i parcel·la XX propietat de la Sra. XXX.

Est: Amb camí que la separa de la parcel·la XXX propietat de la Sra. XXX.

Sud: Amb parcel·la XXX de la Sra. XX i amb parcel·la XX del Sr. XXX.

Oest: Amb camí que la separa de la parcel·la XXX de la Sra. XXX i parcel·la XXX propietat del Sr. XXX.

SUPERFÍCIE: 9.120,00 m2

NATURALESA DEL DOMINI: Servei públic.

TÍTOL EN VIRTUT DEL QUAL S'ATRIBUEIX AL MUNICIPI: Per compra al Sr. XXX i XXX la nua propietat, i la Sra. XXX l'usdefruit d'una de les parcel·les que constitueixen la finca.

Escriptura atorgada el 12/05/1973 davant el notari el Sr. XX, núm. de protocol XXX.

SIGNATURA D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Inscrita al Tom XXX, Llibre XX, Foli 71, Finca XXX

DESTINACIÓ I ACORD QUE HO DISPOSA:

Es destina per acord plenari de 25 d'abril de 1973 a centre docent i s'adquireix per a la construcció de 16 unitats escolars.

En l'actualitat sobre aquest terreny està construïda l'escola pública Jaume I, dedicada a aules de preescolar i EGB.

DRETS REALS CONSTITUÏTS AL SEU FAVOR: No en consten.

DRETS REALS QUE GRAVEN LA FINCA: No en consten.

DRETS PERSONALS EN RELACIÓ AMB AQUESTA: No en consten.

DATA D'ADQUISICIÓ: 12/05/1973

VALOR QUE CORRESPONDRIA EN VENDA A L'IMMOBLE: 51.280.943 ptes.»

Vist que l'Ajuntament de Benicarló, d'ofici, pretén la cessió de la finca referenciada anteriorment a la Generalitat Valenciana a fi que la Generalitat Valenciana execute les obres de construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes i de les obres d'adequació i remodelació de l'IES Ramón Cid de Benicarló.

Atés el que disposa la disposició addicional onzena de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, en la qual s'estableix que: «Les entitats que integren l'administració local de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana podran afectar béns i drets demanials a un ús o servei públic competència d'una altra administració i transmetre-li la titularitat quan siguen necessaris per al compliment dels seus fins. L'administració adquirent mantindrà la titularitat del bé mentre continue afectat l'ús o servei públic que va motivar la mutació i, per tant, conserve el seu caràcter demanial. Si el bé o dret no és destinat a l'ús o servei públic o deixa de destinar posteriorment, revertirà a l'administració transmetent, i s'integrarà en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions.»

Atès que aquesta cessió a la Generalitat Valenciana (Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació) contribueix a la creació d'un nou servei educatiu, cultural i de formació a la comarca, és a dir, la creació de la primera Escola Oficial d'Idiomes Comarcal.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Incoar l'expedient administratiu de mutació demanial externa i, en conseqüència, de transmissió de la titularitat de la parcel·la que es relaciona a continuació a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, la destinació de la qual serà la ubicació de l'Escola Oficial d'Idiomes Comarcal (EOI) i les seues obres de construcció seran a càrrec de la Generalitat Valenciana, així com totes aquelles obres necessàries per a l'adequació de l'IES Ramon Cid de Benicarló.

NOM DE LA FINCA: Finca rústica sense nom determinat, en l'actualitat terrenys del col·legi públic Jaume I.

NATURALESA DE L'IMMOBLE: Urbana.

SITUACIÓ: Partida de XXX, polígon XX, parcel·la XXX i XXX.

Límits:

Nord: Amb camí i parcel·la XX propietat de la Sra. XX.

Est: Amb camí que la separa de la parcel·la XX propietat de la Sra. XXX.

Sud: Amb parcel·la XXX de la Sra. XX i amb parcel·la XXX del Sr. XX.

Oest: Amb camí que la separa de la parcel·la XXX de la Sra. XX i parcel·la XX propietat del Sr. XX.

SUPERFÍCIE: 9.120,00 m2

NATURALESA DEL DOMINI: Servei públic.

TÍTOL EN VIRTUT DEL QUAL S'ATRIBUEIX AL MUNICIPI: Per compra al Sr. XXX i XXX la nua propietat, i la Sra. XXX l'usdefruit d'una de les parcel·la·les que constitueixen la finca.

Escriptura atorgada el 12/05/1973 davant el notari el Sr. XX, núm. de protocol XXX.

SIGNATURA D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT: Inscrita al Tom XX, Llibre XX, Foli XX, Finca XX.

DESTINACIÓ I ACORD QUE HO DISPOSA:

Es destina per acord plenari de 25 d'abril de 1973 a centre docent i s'adquireix per a la construcció de 16 unitats escolars.

En l'actualitat sobre aquest terreny està construïda l'escola pública Jaume I, dedicada a aules de preescolar i EGB.

DRETS REALS CONSTITUÏTS AL SEU FAVOR: No en consten.

DRETS REALS QUE GRAVEN LA FINCA: No en consten.

DRETS PERSONALS EN RELACIÓ AMB AQUESTA: No en consten.

DATA D'ADQUISICIÓ: 12/05/1973

VALOR QUE CORRESPONDRIA EN VENDA A L'IMMOBLE: 51.280.943 ptes.

Segon.- Instruir l'expedient administratiu de mutació demanial externa de conformitat amb el que disposa la disposició addicional onzena de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.

PUNT 4t.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CESSIÓ GRATUÏTA DE LA PARCEL·LA DE L'IES JOAN COROMINES A FAVOR DE LA GENERALITAT VALENCIANA.- La corporació coneix el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 18 de maig de 2010.

En primer lloc, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per tal d'indicar que el posicionament del seu grup és semblant al del punt anterior, ja que, d'una banda, els agradaria conéixer el projecte que d'eixe centre i, per una altra banda, els agradaria que des de la Conselleria es marcaren els terminis, perquè hi ha un valor afegit, igual que en l'espai que van cedir a la policia autonòmica. De fet, allí hi ha una pista per fer pràctica esportiva, paelles i usos per a les associacions i entitats diverses. És per això que des del grup municipal del Bloc es demana que s'habilite un espai al més aviat possible per tal que aquestes pràctiques es puguen fer, mentre duren les obres corresponents, ja que si no, no és que guanyem, si no que canviem.

En segon lloc, pren la paraula el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, per tal de manifestar que el projecte de l'IES Joan Coromines està a les dependències de l'Àrea d'Urbanisme, ja que fou refusat pels Serveis Tècnics i per la direcció del centre perquè no s'adaptava a les necessitats reals que tenien en eixe moment. Per part de l'Ajuntament es va refusar perquè incorporava la pista del passeig Marítim/avinguda de Iecla que, lògicament, era de propietat municipal i no s'havia fet una cessió com la que es fa ara mateix i, evidentment, no es podia utilitzar. Per altra banda, indica que la pista ha servit per a negociar amb la Conselleria. Explica que eixa pista no desapareixerà, sinó que canviarà la seua conformació dins de l'Institut i les mateixes activitats que s'han fet fins ara, es podran fer en el futur i, per tant, no es perd res.

Seguidament, intervé el Sr. Guzmán per aclarir que el Sr. Cuenca havia dit que el projecte estava dalt i que va ser refusat pels Serveis Tècnics i també per l'equip de govern i per la comunitat educativa. Es pregunta, doncs, per què ara diuen que s'ha de fer la cessió i el projecte és el mateix. Si és així, creu que continuaran refusant-lo, sinó és diferent i és un altre projecte. Per altra banda, diu que el Sr. Cuenca ha dit que «hemos perdido». Ell diu que ell no ha dit que hagem perdut, sinó que no hem guanyat, que hem canviat. Per altra banda, diu que el Sr. Cuenca ha dit que l'ús serà el mateix. Aleshores, es pregunta si les falles faran les paelles dins l'Institut. Home! Per tant, demana que s'habilite el més ràpid possible un espai per fer el que es feia fins ara.

Finalment, conclou el debat el Sr. Cuenca dient que a partir d'avui, que es fa la cessió, la responsabilitat serà de la Direcció del centre. Fins ara, eixa pista era municipal i l'Ajuntament era el que cedia l'ús a les entitats. A partir d'ara serà la Direcció del centre la que autoritzarà o no el que s'ha de fer amb eixe espai del centre i des del punt de vista de la pràctica esportiva no desapareixerà segons el projecte. Finalment, recorda al Sr. Guzmán que el projecte no va ser acceptat i, a partir d'ací, és quan la Direcció del centre s'haurà de reunir amb els Serveis Tècnics de la Conselleria perquè el projecte que es desenvolupe cobrisca les necessitats del centre.

Vist que l'Ajuntament de Benicarló és propietari de la finca següent:

«NOM DE LA FINCA: Solar sense nom determinat.

NATURALESA DE L'IMMOBLE: Urbana.

SITUACIÓ: XX, cantonada amb l'XX.

Límits:

Davant: XX en 22,20 m.

Esquerra: XX 46,30 m.

Est: Resta de la finca cedida per l'Institut de Formació Professional, en 46,30 m.

Fons: Finca del Sr. XXX.

SUPERFÍCIE: 1.100,00 m2

NATURALESA DEL DOMINI: Bé de propis.

TÍTOL EN VIRTUT DEL QUAL S'ATRIBUEIX AL MUNICIPI: Per compra al Sr. XX, abans XX, XXXl, mitjançant l'escriptura atorgada davant del notari de XX, el Sr. XX, el 3 d'octubre de 1923.

SIGNATURA D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT: Tom XX, Llibre XXX, Foli XX, Finca XX, Inscripció XX.

DESTINACIÓ I ACORD QUE HO DISPOSA: Per acord de 29 de gener de 1958 es cedeix a l'Institut Nacional de la Vivenda per a la construcció de viviendes per als professors. Transcorreguts 25 anys sense complir les condicions, per acord plenari de 18 abril 1983, reverteix al patrimoni municipal, de conformitat amb els art. 97 de Reglament de Béns de les Entitats Locals de 27 de maig de 1995.

Escriptura de cessió atorgada davant notari, el Sr. XX el 31 de gener de 1958.

DRETS REALS CONSTITUÏTS AL SEU FAVOR: No en consten.

DRETS REALS QUE GRAVEN LA FINCA: No en consten.

DRETS PERSONALS EN RELACIÓ AMB AQUESTA: No en consten.

DATA D'ADQUISICIÓ: 03/10/1923

VALOR QUE CORRESPONDRIA EN VENDA A L'IMMOBLE: 14.121.579 ptes.

OBSERVACIONS:

Per acord plenari de 30 de juny de 1988 es van agrupar les següents finques municipals:

Urbana. Solar per a edificar, situat a la XX, avui XX, que mesura la seua unitat de façana 151,50 ml, el seu lateral dret 41,70 ml, i el lateral esquerre 47,70 ml, i fita a la dreta entrant amb la prolongació del XX, esquerra amb XX i al darrere amb una casa amb hort del Sr. XX i la finca de la Sra. XX i el Sr. XX, i pel seu frontis amb el XX.

Urbana. Solar per a edificar situat a l'XX, d'extensió superficial de 24 m de longitud i 11 de latitud, és a dir 264 m2.

De la finca resultant de l'agrupació, es segrega la següent porció divisa de la resta: Solar per edificar situat al XX d'aquesta ciutat, sense número de policia, d'extensió superficial 15,40 m que, al seu davant, limita amb el xx i 11 metres de xamfrà amb el XX amb l'XX 39,40 m. A l'esquerra, fita amb l'XX, en línia de 42,80 m i en línia de 4 m per la dreta, que limita amb la resta de la finca matriu de la qual es segrega, propietat de l'Ajuntament, i en línia de 38,40 m pel seu fons que limita amb la finca del Sr. XX. Té una extensió de 1.104,70 m2, aproximadament.

L'anterior agrupació i segregació es va dur a terme en escriptura pública atorgada el dia 7 de novembre de 1988, davant el Sr. XX, notari de XX, núm. de protocol XX.»

Vistes les actuacions que consten en l'expedient del Negociat de Patrimoni núm. PAT-X/XXX, relatiu a la cessió gratuïta de la pista annexa de l'IES Joan Coromines, de propietat municipal, a la Generalitat Valenciana (Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació), que es concreten en els documents següents.

Vista la certificació cadastral descriptiva i gràfica de l'esmentat bé immoble de naturalesa urbana, de data 12 de maig de 2010, en la qual consta la titularitat a favor d'aquest Ajuntament.

Vist l'escrit amb Registre d'Entrada núm. 4.166, de data 28 de febrer de 2008, presentat pel president del Consell Escolar de l'IES Joan Coromines, en el qual sol·licita la cessió a la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana dels terrenys de la pista annexa de l'avinguda de Iecla de Benicarló perquè puguen ser incorporades en el projecte de remodelació i ampliació de l'esmentat centre.

Vist l'escrit, de data 12 de maig de 2010, subscrit pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, en el qual es requereix certa documentació al Departament d'Urbanisme.

Vist l'escrit, de data 13 de maig de 2010, subscrit pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, en el qual es demana una nota simple i un certificat acreditatiu que aquest bé està degudament inscrit en concepte de patrimonial de l'Ajuntament de Benicarló.

Vist el certificat, de data 13 de maig de 2010, emès pel secretari d'aquest Ajuntament, pel qual consta que està inscrit en l'Inventari General de Béns de l'Ajuntament, amb el número d'ordre 69, el bé que a continuació es descriu:

«NOM DE LA FINCA: Solar sense nom determinat.

NATURALESA DE L'IMMOBLE: Urbana.

SITUACIÓ: XX, cantonada amb l'XX.

Límits:

Davant: XX en 22,20 m.

Esquerra: XX 46,30 m.

Est: Resta de la finca cedida per l'Institut de Formació Professional, en 46,30 m.

Fons: Finca del Sr. XX.

SUPERFÍCIE: 1.100,00 m2

NATURALESA DEL DOMINI: Bé de propis.

TÍTOL EN VIRTUT DEL QUAL S'ATRIBUEIX AL MUNICIPI: Per compra al Sr. XX, abans , XX, mitjançant l'escriptura atorgada davant del notari de XX, el Sr. XX, el 3 d'octubre de 1923.

SIGNATURA D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT: Tom XXX, Llibre XXX, Foli XX, Finca XXX, Inscripció XX.

DESTINACIÓ I ACORD QUE HO DISPOSA: Per acord de 29 de gener de 1958 es cedeix a l'Institut Nacional de la Vivenda per a la construcció de viviendes per als professors. Transcorreguts 25 anys sense complir les condicions, per acord plenari de 18 abril 1983, reverteix al patrimoni municipal, de conformitat amb els art. 97 de Reglament de Béns de les Entitats Locals de 27 de maig de 1995.

Escriptura de cessió atorgada davant notari, el Sr. XX el 31 de gener de 1958.

DRETS REALS CONSTITUÏTS AL SEU FAVOR: No en consten.

DRETS REALS QUE GRAVEN LA FINCA: No en consten.

DRETS PERSONALS EN RELACIÓ AMB AQUESTA: No en consten.

DATA D'ADQUISICIÓ: 03/10/1923

VALOR QUE CORRESPONDRIA EN VENDA A L'IMMOBLE: 14.121.579 ptes.

OBSERVACIONS:

Per acord plenari de 30 de juny de 1988 es van agrupar les següents finques municipals:

Urbana. Solar per a edificar, situat a la XX, avui XX, que mesura la seua unitat de façana 151,50 ml, el seu lateral dret 41,70 ml, i el lateral esquerre 47,70 ml, i fita a la dreta entrant amb la prolongació del XX, esquerra amb XX i al darrere amb una casa amb hort del Sr. XX i la finca de la Sra. XX i el Sr.XX, i pel seu frontis amb el XX.

Urbana. Solar per edificar situat a l'XX, d'extensió superficial de 24 m de longitud i 11 de latitud, és a dir 264 m2.

De la finca resultant de l'agrupació, es segrega la següent porció divisa de la resta: Solar per edificar situat al XX d'aquesta ciutat, sense número de policia, d'extensió superficial 15,40 m que, al seu davant, limita amb el XX i 11 metres de xamfrà amb el XX amb l'XX 39,40 m. A l'esquerra, fita amb l'XX, en línia de 42,80 m i en línia de 4 m per la dreta, que limita amb la resta de la finca matriu de la qual es segrega, propietat de l'Ajuntament, i en línia de 38,40 m pel seu fons que limita amb la finca del Sr. XX. Té una extensió de 1.104,70 m2, aproximadament.

L'anterior agrupació i segregació es va dur a terme en escriptura pública atorgada el dia 7 de novembre de 1988, davant el Sr. XX, notari de XX, núm. de protocol XXX.»

Vist que l'Ajuntament de Benicarló, d'ofici, pretén la cessió gratuïta de la finca referenciada anteriorment a la Generalitat Valenciana, a fi que la Generalitat Valenciana executi les obres d'ampliació i reforma de l'IES Joan Coromines de Benicarló.

Atès el que disposen els articles 109, 110 i 111 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, en relació amb l'article 79 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, en el qual s'estableix que: «Els béns immobles patrimonials no podran cedir gratuïtament excepte a entitats o institucions públiques i per a fins que redunden en benefici dels habitants del terme municipal, així com a les institucions privades d'interès públic sense ànim de lucre.»

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Incoar l'expedient administratiu de cessió gratuïta i, en conseqüència, de transmissió de la titularitat de la parcel·la que es relaciona a continuació a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, en concret, per destinar-la a executar les obres d'ampliació i reforma de l'IES Joan Coromines de Benicarló.

«NOM DE LA FINCA: Solar sense nom determinat.

NATURALESA DE L'IMMOBLE: Urbana.

SITUACIÓ: XX, cantonada amb l'XX.

Límits:

Davant: XX en 22,20 m.

Esquerra: XX 46,30 m.

Est: Resta de la finca cedida per l'Institut de Formació Professional, en 46,30 m.

Fons: Finca del Sr. XX.

SUPERFÍCIE: 1.100,00 m2

NATURALESA DEL DOMINI: Bé de propis.

TÍTOL EN VIRTUT DEL QUAL S'ATRIBUEIX AL MUNICIPI: Per compra al Sr. XX, abans XX, XXX, mitjançant l'escriptura atorgada davant del notari de XX, el Sr. XX, el 3 d'octubre de 1923.

SIGNATURA D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT: Tom XX, Llibre XX, Foli XX, Finca XXX, Inscripció XX.

DESTINACIÓ I ACORD QUE HO DISPOSA: Per acord de 29 de gener de 1958 es cedeix a l'Institut Nacional de la Vivenda per a la construcció de viviendes per als professors. Transcorreguts 25 anys sense complir les condicions, per acord plenari de 18 abril 1983, reverteix al patrimoni municipal, de conformitat amb els art. 97 de Reglament de Béns de les Entitats Locals de 27 de maig de 1995.

Escriptura de cessió atorgada davant notari, el Sr. XX el 31 de gener de 1958.

DRETS REALS CONSTITUÏTS AL SEU FAVOR: No en consten.

DRETS REALS QUE GRAVEN LA FINCA: No en consten.

DRETS PERSONALS EN RELACIÓ AMB AQUESTA: No en consten.

DATA D'ADQUISICIÓ: 03/10/1923

VALOR QUE CORRESPONDRIA EN VENDA A L'IMMOBLE: 14.121.579 ptes.

OBSERVACIONS:

Per acord plenari de 30 de juny de 1988 es van agrupar les següents finques municipals:

Urbana. Solar per a edificar, situat a la XX, avui XX, que mesura la seua unitat de façana 151,50 ml, el seu lateral dret 41,70 ml, i el lateral esquerre 47,70 ml, i fita a la dreta entrant amb la prolongació del XX, esquerra amb XX i al darrere amb una casa amb hort del Sr. XX i la finca de la Sra. XX i el Sr. XX, i pel seu frontis amb el XX.

Urbana. Solar per edificar situat a l'XX, d'extensió superficial de 24 m de longitud i 11 de latitud, és a dir 264 m2.

De la finca resultant de l'agrupació, se segrega la següent porció divisa de la resta:

Solar per edificar situat al XX d'aquesta ciutat, sense número de policia, d'extensió superficial 15,40 m. que, al seu davant, limita amb el XX i 11 metres de xamfrà amb el XX amb l'XX 39,40 m. A l'esquerra, fita amb l'XX, en línia de 42,80 m i en línia de 4 m per la dreta, que limita amb la resta de la finca matriu de la qual es segrega, propietat de l'Ajuntament, i en línia de 38,40 m pel seu fons que limita amb la finca del Sr. XX. Té una extensió de 1.104,70 m2, aproximadament.

L'anterior agrupació i segregació es va dur a terme en escriptura pública atorgada el dia 7 de novembre de 1988, davant el Sr. XX, notari de XX, núm. de protocol XX.»

Segon.- Instruir l'expedient administratiu de cessió gratuïta en què cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 110.1 del Reglament de Béns, és a dir:

—La justificació documental de la pròpia entitat o Institució sol·licitant del seu caràcter públic.

—Una memòria demostrativa del fet que els fins que persegueix han de redundar de manera evident i positiva en benefici dels habitants del terme municipal.

—Certificat del secretari de la corporació en què conste que els béns figuren a l'Inventari aprovat per la corporació amb la esmentada qualificació jurídica.

—Informe de l'interventor de fons en què conste que no hi ha cap deute pendent de liquidació a càrrec del pressupost municipal.

—Dictamen subscrit per un tècnic que afirme que els béns no estan compresos en cap pla d'ordenació, reformes o adaptació, no són necessaris per a l'entitat local, ni és previsible que ho siguen en els deu anys immediats.

Una vegada instruït l'expedient es sotmetrà a informació pública, durant un termini no inferior a quinze dies (art. 110.1.f RB).

PUNT 5é.- DICTAMEN A DIVERSES PROPOSTES DE RECUPERACIÓ DE LA POSSESSIÓ DE BÉNS DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, CORRESPONENTS AL VIAL DE CONNEXIÓ BENICARLÓ-PENÍSCOLA.-Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de diversos informes proposta de la tècnica de gestió d'Urbanisme, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme, de data 14 de maig de 2010.

En primer lloc, intervé el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per indicar que aquest tema de la recuperació del domini públic ja va ser objecte de discussió en el Ple passat. Diu que, des del grup municipal socialista, se segueix pensant que poden haver aspectes jurídics que no s'han contemplat, per una banda, i per l'altra no s'està d'acord amb les actituts i formes de governar per part de l'equip de govern del Partit Popular. A més, es reitera en el contingut de l'exposició feta en aquest punt en el Ple passat sobre el retranqueig dels 10 als 7 metres i al carregament dels costos de les tanques als propietaris de les finques afectades. Indica que la bona fe dels propietaris que en el seu dia van firmar el conveni no s'ha tingut en compte i atès que sí que és legal, però no just, segons el parer del grup municipal socialista, ells votaran en contra.

Seguidament, intervé el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, per dir al Sr. Sànchez que en l'exposició que ha fet hi ha coses que no s'adapten a la veritat. Si l'equip de govern fera el que diu el Sr. Sánchez, els diria que incomplixen la legalitat. Explica que ara l'única cosa que es fa es un mer acte administratiu per a recuperar un sòl i l'Ajuntament ha tingut la delicadesa de dir als veïns que es farà la carretera i que s'han de retranquejar als set metres. Per tant, diu que es tracta de recuperar un sòl per fer una obra que tot el món demana. Continua dient que el tema del Registre de la Propietat és un mer acte administratiu i que ací es beneficien els que han construït i es perjudiquen els que no han construït. A més, indica, arran de les manifestacions fetes en premsa pel grup municipal socialista, que hi ha un acord en el qual el grup municipal socialista estava en contra i ara estan a favor i és que l'Ajuntament ha de participar en la urbanització del carrer de València amb cinc-cents mil euros.

De nou, pren la paraula el Sr. Sánchez per dir que no parla de legalitat, sinó d'igualtat i que no es refereix a la partida de les Solades, sinó que es refereix a la partida de Sanadorlí. Per tant, recorda que els que viuen a la partida de les Solades no són uns privilegiats, donades les infraestructures existents en eixa zona. Per altra banda, únicament demana que no es facen greuges comparatius amb les persones que han firmat els convenis fa molt de temps amb bona fe.

Finalment, el Sr. Cuenca conclou el debat indicant que els que ixen beneficiats són els que varen construir i els perjudicats els que no ho van fer. Per això, quan s'urbanitze, els que varen construir no participaran en les quotes d'urbanització i els que no varen construir sí que hi participaran.

5.1.- Finca situada a la XX, referència cadastral XX (XX i XX).

Exposició de fets

I. Vist que, mitjançant una escriptura pública formalitzada en data 18 de desembre de 1997 davant el notari de XX, el Sr. XX (núm. de protocol XXX), la Sra. XX, amb NIF XX, va cedir gratuïtament i voluntàriament a l'Ajuntament de Benicarló la superfície de la finca de la seua propietat situada a la XX, inscrita al Registre de la Propietat al llibre XXX de XX, foli XX, finca núm. XX (actualment referència cadastral XX), afectada pel vial Benicarló-Peníscola, fins a la distància de 7 metres mesurats des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial.

II. Vist que els Serveis Tècnics Municipals han realitzat una visita d'inspecció a l'emplaçament referit, i han constatat que en aquesta porció de terreny cedida en el seu dia, que constitueix sòl de domini públic destinat a vial, subsisteix una tanca, construïda en el seu dia pel propietari de la parcel·la a una distància de 4,40 metres des de l'eix del vial, cosa que impedeix el normal exercici de la possessió del bé de domini públic municipal, ja que estableix un límit erroni entre la finca propietat de l'interessat i la de titularitat municipal.

III. Vist que, d'acord amb les dades obtingudes del Cadastre Immobiliari, la titularitat actual de la parcel·la que fita amb la municipal, de referència cadastral XXX, és del Sr. XXX, amb NIF XX i la Sra. XX, amb NIF XX.

IV. Vist que, segons l'informat pels Serveis Tècnics Municipals en data 2 de setembre de 2009, ha d'eliminar-se aquest tancament i deixar lliure per a la seua ocupació la parcel·la municipal, a una distància de 7 metres des de l'eix de la carretera Benicarló-Peníscola , segons el projecte d'execució d'aquest vial públic, i que per a això és necessari realitzar la següent obra:

—Demolició de la tanca existent.

—Excavació, buidatge i desbrossament del terreny existent.

—Execució d'una nova tanca a la distància adequada.

Els Serveis Tècnics Municipals valoren l'obra a executar en un import total de 4.167,87 euros (IVA inclòs).

V. Vist que, mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 3 de setembre de 2009, s'inicia el procediment per a la recuperació de la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant la cessió voluntària i gratuïta, procedent de la finca situada a la XX, inscrita al Registre de la Propietat al llibre XXX de XX, foli XX, finca núm. XX (actualment referència cadastral XX), realitzada en data 18 de desembre de 1997 per la Sra. XX, i concedeix als actuals propietaris de la parcel·la de referència cadastral XX, el Sr. XX i la Sra. XX, un termini d'audiència, perquè durant el termini de 15 dies formulen les al·legacions que estimen convenients. Aquesta resolució es notifica al domicili dels interessats en data 10 de setembre de 2009.

VI. En data 28 de setembre de 2009 (registre d'entrada núm. XX), la Sra. XX presenta un escrit d'al·legacions en què manifesta que:

a) L'Ajuntament no ha posseït de fet, en cap moment, el bé que reclama, per la qual cosa no es pot iniciar el procediment de recuperació del bé de domini públic.

b) La tanca és preexistent a la cessió realitzada, i també els arbres que hi ha en aquesta superfície, d'antiguitat superior a 80 anys, de manera que, tant la tanca com els altres elements han de ser indemnitzats. És aplicable a aquesta situació, per analogia, el dret d'accessió previst en l'art. 353 del Codi Civil.

Fonaments de dret

I. En relació amb les al·legacions formulades per la interessada, procedeix la seua desestimació, d'acord amb els següents arguments:

a) Des de la data en què es produeix l'acceptació de la cessió dels terrenys per a la seua destinació al seu ús públic com a vial, estem davant d'un bé de domini públic, imprescriptible, segons l'art. 80 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i la possessió s'impedeix des de llavors fins als nostres dies, mitjançant l'existència d'una tanca que delimita incorrectament els límits d'aquesta porció de vial amb la propietat dels interessats.

Durant tretze anys, l'Ajuntament no ha exercit cap acció per recuperar la possessió de la porció de vial en qüestió, però ara es pretén executar el projecte d'obertura i adequació d'aquest vial, previst pel PGOU vigent amb una amplada de 14 metres, per la qual cosa és necessari ocupar els terrenys per a l'inici de les obres.

b) Els interessats manifesten que la tanca era preexistent al moment en què es va produir la cessió, i que, així mateix, hi ha altres elements preexistents, i que tot això ha de ser indemnitzat. No obstant això, la cessió realitzada en el seu dia per la Sra. XX, tenia caràcter gratuït. Així mateix, en l'escriptura pública de segregació i cessió, atorgada en data 18 de desembre de 1997, no consta l'existència de cap tanca ni de cap altre tipus d'elements, ni en les dades que consten en el Departament d'Urbanisme, la concessió de llicència municipal per a la construcció d'aquest tancament.

II. De conformitat amb el que preveuen els articles 4.d), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

III. De conformitat amb el que preveuen els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

IV. De conformitat amb les competències que atribueix l'art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Ple de la corporació.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de Gestió Urbanística, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per onze vots a favor, set en contra —representants del grup municipal socialista— i dues abstencions —representants dels grup municipal del Bloc—, acorda:

Primer. Recuperar per via administrativa la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïta, procedent de la finca situada a la XX, inscrita al Registre de la Propietat al llibre XX de XX, foli XX, finca núm. XX (actualment referència cadastral XX), realitzada en data 18 de desembre de 1997 per la Sra. XX, i en el qual subsisteix una tanca, construïda en el seu dia per la propietat de la parcel·la cedent, que estableix un límit erroni entre la finca confrontant i la de titularitat municipal.

Segon. Requerir al Sr. XX, amb NIF XX i la Sra. XX, amb NIF XX, actuals titulars de la parcel·la confrontant (de referència cadastral XX), perquè en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, procedisquen a deixar expedita la superfície de terreny de propietat municipal, amb la demolició de la tanca existent, i l'excavació, buidatge i desbrossament del terreny, amb l'advertiment que, en el cas que no es realitzen les actuacions descrites en el termini concedit a aquest efecte, aquestes s'executaran subsidiàriament, de conformitat amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, se'ls indica que, per procedir a la construcció d'una nova tanca que delimite la seua propietat, han de sol·licitar la corresponent autorització municipal, en la qual se'ls indicarà l'alineació i reculada que aquesta ha de tindre. En el cas que preferisquen que siga l'Ajuntament de Benicarló qui reconstruïsca la tanca, han de manifestar-ho expressament; aquests treballs seran a la seua costa, segons la valoració realitzada pels Serveis Tècnics Municipals.

Tercer. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, per al compliment d'aquest acord i en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.

Quart. Notificar aquesta resolució a les persones interessades, indicant-los que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

5.2.- Finca situada a la XX, referència cadastral XX (XX i XX).

Exposició de fets

I. Vist que, en data 12 de febrer de 1973, el Sr. XX, amb DNI núm. XXXi la Sra. XX, amb DNI núm. XX, casats en règim de guanys, cedeixen gratuïtament i voluntàriament a l'Ajuntament de Benicarló la superfície de la finca de la seua propietat situada a la XX, llavors polígon XX, parcel·la XX de Benicarló (ara de referència cadastral XX), afectada pel vial Benicarló-Peníscola, fins a la distància de 10 metres mesurats des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial i que, per tant, es permet l'ocupació immediata de la porció de terreny cedida.

II. Vist que la corporació municipal accepta la cessió esmentada, mitjançant l'acord del Ple de data 19 de febrer de 1973.

II. Vist que els Serveis Tècnics Municipals han realitzat una visita d'inspecció a l'emplaçament referit, i han constatat que en aquesta porció de terreny cedida en el seu dia, que constitueix sòl de domini públic destinat a vial, subsisteix una tanca, construïda en el seu dia pel propietari de la parcel·la a una distància de 5,50 metres des de l'eix del vial, cosa que impedeix el normal exercici de la possessió del bé de domini públic municipal, ja que estableix un límit erroni entre la finca propietat de l'interessat i la de titularitat municipal.

IV. Vist que, segons l'informat pels Serveis Tècnics Municipals, en data 2 de setembre de 2009, ha d'eliminar-se aquest tancament, per deixar lliure la porció destinada a vial per a la seua ocupació, a una distància de 7 metres des de l'eix de la carretera Benicarló-Peníscola , segons el projecte d'execució d'aquest vial públic, i que per a això és necessari realitzar la següent obra:

—Excavació, buidatge i desbrossament del terreny existent.

—Demolició del muret.

Els Serveis Tècnics Municipals valoren l'obra a executar en un import total de 546,62 euros (IVA inclòs).

V. Vist que, mitjançant Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 3 de setembre de 2009, s'inicia el procediment per a la recuperació de la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial de la carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïta, procedent de la finca situada a la XX, llavors polígon XX, parcel·la XX de XX (ara de referència cadastral XX), realitzada en data 12 de febrer de 1973, pel Sr. XX i la Sra. XX, i acceptada per la corporació municipal en data 19 de febrer de 1973, i es concedeix a les persones interessades un termini d'audiència, perquè durant el termini de 15 dies formulen les al·legacions que consideren convenients. Aquesta resolució es notifica al domicili dels interessats en data 8 de setembre de 2009.

VI. En data 6 d'octubre de 2009 (registre d'entrada núm. XX), el Sr. XX presenta un escrit d'al·legacions en què considera que el mur existent no delimita la propietat municipal i la seua, i que la tanca que delimita veritablement la seua finca ja està prou reculada.

Fonaments de dret

I. En relació amb les al·legacions formulades per l'interessat, procedeix la seua desestimació, ja que l'impediment al normal exercici de la possessió del vial s'està produint efectivament amb l'existència del muret, que va ser construït en el seu dia per la propietat de la parcel·la cedent. No obstant això, l'Ajuntament executarà els treballs d'eliminació i buidatge del terreny, amb caràcter subsidiari, en el cas que l'interessat no els execute en el termini que se li concedisca a aquest efecte.

II. De conformitat amb el que preveuen els articles 4.d), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

III. De conformitat amb el que preveuen els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

IV. De conformitat amb les competències que atribueix l'art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Ple de la corporació.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de Gestió Urbanística, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per onze vots a favor, set en contra —representants del grup municipal socialista— i dues abstencions —representants dels grup municipal del Bloc—, acorda:

Primer. Recuperar per via administrativa la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïta, procedent de la finca situada a la XX, llavors polígon XX, parcel·la XX de XX (ara de referència cadastral XX), realitzada en data 12 de febrer de 1973, pel Sr. XX i la Sra. XX, i acceptada per la corporació municipal en data 19 de febrer de 1973, i en el qual subsisteix un xicotet mur de maçoneria, construït en el seu dia per la propietat de la parcel·la cedent, que estableix un límit erroni entre la finca confrontant i la de titularitat municipal.

Segon. Requerir al Sr. XX, amb DNI núm. XX i la Sra. XX, amb DNI núm. XX, propietaris de la parcel·la confrontant, perquè en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, deixen expedita la superfície de terreny de propietat municipal, amb la demolició del mur existent, i l'excavació, buidatge i desbrossament del terreny, amb l'advertiment que, en el cas que no es realitzen les actuacions descrites en el termini concedit a aquest efecte, aquestes s'executaran subsidiàriament, de conformitat amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

Tercer. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, per a complir aquest acord i en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.

Quart. Notificar aquesta resolució a les persones interessades, indicant-los que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

5.3.- Finca situada a la XX, inscrita al Registre de la Propietat, tom XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca XX (XX).

Exposició de fets

I. Vist que en data 25 de juny de 1993, el Sr. XX, amb NIF XX, cedeix gratuïtament i voluntàriament a l'Ajuntament de Benicarló la superfície de la finca de la seua propietat situada a la XX, inscrita al Registre de la Propietat al tom XX, llibre XX de XX, foli XX, finca núm. XX, afectada pel vial Benicarló-Peníscola, fins a la distància de 10 metres mesurats des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial, en una superfície de 163 m2.

II. Vist que la corporació municipal accepta la cessió esmentada, mitjançant l'acord del Ple de data 29 de juliol de 1994 i que aquesta cessió va ser elevada a escriptura pública en data 20 d'agost de 1993, davant el notari de XX, el Sr. XX (núm. de protocol XX).

III. Vist que els Serveis Tècnics Municipals han realitzat una visita d'inspecció a l'emplaçament esmentat, i han constatat que en aquesta porció de terreny cedida en el seu dia, que constitueix sòl de domini públic destinat a vial, subsisteix una xicotet mur de maçoneria, construït en el seu dia pel propietari de la parcel·la a una distància de 6,25 metres des de l'eix del vial, cosa que impedeix el normal exercici de la possessió del bé de domini públic municipal, ja que estableix un límit erroni entre la finca propietat de l'interessat i la de titularitat municipal.

IV. Vist que, segons l'informat pels Serveis Tècnics Municipals en data 2 de setembre de 2009, ha d'eliminar-se aquest mur de maçoneria i deixar lliure per a la seua ocupació la parcel·la municipal, a una distància de 7 metres des de l'eix de la carretera Benicarló-Peníscola , segons el projecte d'execució d'aquest vial públic, i que per a això és necessari realitzar la següent obra:

—Excavació, buidatge i desbrossament del terreny existent.

—Demolició del muret de maçoneria.

Els Serveis Tècnics Municipals valoren l'obra a executar en un import total de 984,83 euros (IVA inclòs).

V. Vist que, mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 3 de setembre de 2009, s'inicia el procediment per a la recuperació de la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant la cessió voluntària i gratuïta, procedent de la finca situada a la XX, inscrita en el Registre de la Propietat al tom XX, llibre XX de XX, foli XX, finca núm. XX, realitzada en data 25 de juny de 1993 pel Sr. XX, i acceptada per la corporació municipal en data 29 de juliol de 1993, i es concedeix un termini d'audiència, perquè durant el termini de 15 dies formulen les al·legacions que consideren convenients. Aquesta resolució es notifica al domicili dels interessats en data 9 de setembre de 2009.

VI. En data 17 de setembre de 2009 (registre d'entrada núm. XX, el Sr. XX, presenta al·legacions en què manifesta que s'ha de fer càrrec d'aquests treballs l'Ajuntament.

Fonaments de dret

I. En relació amb les al·legacions formulades per l'interessat, procedeix la seua desestimació, ja que l'impediment al normal exercici de la possessió del vial s'està produint efectivament amb l'existència de l'actual mur de maçoneria, que va ser construït en el seu dia per la propietat de la parcel·la cedent. No obstant això, l'Ajuntament executarà els treballs, amb caràcter subsidiari, en el cas que l'interessat no els execute en el termini que se li concedisca a aquest efecte.

II. De conformitat amb el que preveuen els articles 4.d), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

III. De conformitat amb el que preveuen els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

IV. De conformitat amb les competències que atribueix l'art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Ple de la corporació.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de Gestió Urbanística, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per onze vots a favor, set en contra —representants del grup municipal socialista— i dues abstencions —representants dels grup municipal del Bloc—, acorda:

Primer. Recuperar per via administrativa la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïta, procedent de la finca situada a la XX, inscrita al Registre de la Propietat al tom XX, llibre XX de XX, foli XX, finca núm. XX, realitzada en data 25 de juny de 1993 pel Sr. XX, i acceptada per la corporació municipal en data 29 de juliol de 1993, i en el qual subsisteix un xicotet mur de maçoneria, construït en el seu dia per la propietat de la parcel·la cedent, que estableix un límit erroni entre la finca confrontant i la de titularitat municipal.

Segon. Requerir al Sr. XX, amb NIF XX, propietari de la parcel·la confrontant, perquè en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, procedisca a deixar expedita la superfície de terreny de propietat municipal, amb la demolició del mur de maçoneria existent, i l'excavació, buidatge i desbrossament del terreny, amb l'advertiment que, en el cas que no es realitzen les actuacions descrites en el termini concedit a aquest efecte, aquestes s'executaran subsidiàriament, de conformitat amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

Tercer. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, per a complir aquest acord i en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.

Quart. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, indicant-li que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endempa de la notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

5.4.- Finca situada a la XX, referència cadastral XX (XX) .

Exposició de fets

I. Vist que, mitjançant escriptura pública formalitzada en data 12 de febrer de 1996 davant el notari de Benicarló, el Sr. XX (núm. de protocol XXX), el Sr. XX, amb NIF XX, va cedir gratuïtament i voluntàriament a l'Ajuntament de Benicarló la superfície de la finca de la seua propietat situada a la XX, inscrita al Registre de la Propietat al llibre XXX de XX, foli XXX, finca núm.XX (actualment referència cadastral XX) i afectada pel vial Benicarló-Peníscola, fins a la distància de 8 metres mesurats des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial.

II. Vist que els Serveis Tècnics Municipals han realitzat una visita d'inspecció a l'emplaçament referit, i han constatat que en aquesta porció de terreny cedida en el seu dia, que constitueix sòl de domini públic destinat a vial, subsisteix una tanca, construïda en el seu dia pel propietari de la parcel·la a una distància de 4,65 metres des de l'eix del vial, cosa que impedeix el normal exercici de la possessió del bé de domini públic municipal, ja que estableix un límit erroni entre la finca propietat de l'interessat i la de titularitat municipal.

III. Vist que, segons l'informat pels Serveis Tècnics Municipals en data 2 de setembre de 2009, ha d'eliminar-se aquest tancament i deixar lliure per a la seua ocupació la parcel·la municipal, a una distància de 7 metres des de l'eix de la carretera Benicarló-Peníscola , segons el projecte d'execució d'aquest vial públic, i que per a això és necessari realitzar la següent obra:

—Demolició de la tanca existent i d'un muret de maçoneria.

—Excavació, buidatge i desbrossament del terreny existent.

—Execució d'una nova tanca a la distància adequada.

Els Serveis Tècnics Municipals valoren l'obra a executar en un import total de 8.137,20 euros (IVA inclòs).

IV. Vist que, mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 3 de setembre de 2009, s'inicia el procediment per a la recuperació de la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant la cessió voluntària i gratuïta, procedent de la finca situada a la XX, inscrita al Registre de la Propietat al llibre XXX de XX, foli XX, finca núm. XX (actualment referència cadastral XX), realitzada en data 12 de febrer de 1996 pel Sr. XX, i es condeix un termini d'audiència, perquè durant el termini de 15 dies formule les al·legacions que estime convenients. Aquesta resolució es notifica al domicili de l'interessat en data 9 de setembre de 2009.

V. En data 14 de setembre de 2009 (registre d'entrada núm. XX, el Sr. XX, presenta un escrit d'al·legacions en què manifesta que:

a) La demolició de la tanca i la resta de treballs són responsabilitat de l'Ajuntament, actual propietari de la porció de terreny cedida.

b) L'Ajuntament ha de aclarir si les obres d'urbanització del vial suposaran o no cap cost per als veïns de la zona, i demana la devolució de l'aval bancari que va dipositar en el seu dia per garantir la urbanització.

Fonaments de dret

I. En relació amb les al·legacions formulades per l'interessat, procedeix la seua desestimació, d'acord amb els següents arguments:

a) L'impediment al normal exercici de la possessió del vial s'està produint amb l'existència de l'actual tanca, realitzada en el seu dia per la propietat de la parcel·la cedent. Un vegada s'elimine, l'Ajuntament podrà recuperar la seua possessió, de manera que la reconstrucció de la tanca, fora de domini públic municipal, és opcional per al propietari de la parcel·la confrontant afectada.

b) Respecte a la repercussió del cost de l'obra del vial Benicarló-Peníscola, es tracta d'una obra promoguda i finançada per la Generalitat Valenciana. No obstant això, l'aval dipositat en el seu dia per les persones interessades garanteix la urbanització de la parcel·la, és a dir, la instal·lació de tots els serveis que han de dotar aquesta parcel·la de la condició de solar. Únicament quan s'hagen instal·lat tots aquests serveis, procedirà la devolució de la garantia dipositada.

II. De conformitat amb el que preveuen els articles 4.d), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

III. De conformitat amb el que preveuen els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

IV. De conformitat amb les competències que atribueix l'art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Ple de la corporació.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de Gestió Urbanística, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per onze vots a favor, set en contra —representants del grup municipal socialista— i dues abstencions —representants dels grup municipal del Bloc—, acorda:

Primer. Recuperar per via administrativa la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant la cessió voluntària i gratuïta, procedent de la finca situada a la XX, inscrita al Registre de la Propietat al llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX (actualment referència cadastral XX), realitzada en data 12 de febrer de 1996 pel Sr. XX, i en el qual subsisteix una tanca i un muret de maçoneria, construïts al seu dia pel propietari de la parcel·la cedent, que estableix un límit erroni entre la finca confrontant i la de titularitat municipal.

Segon. Requerir al Sr. XX, amb NIF XX, propietari de la parcel·la confrontant (de referència cadastral XX), perquè en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, procedisca a deixar expedita la superfície de terreny de propietat municipal, amb la demolició de la tanca i del mur de maçoneria existents, i l'excavació, buidatge i desbrossament del terreny, amb l'advertiment que, en el cas que no realitze les actuacions descrites en el termini concedit a l'efecte, aquestes s'executaran subsidiàriament, de conformitat amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, se li indica que, per procedir a la construcció d'una nova tanca que delimite la seua propietat, ha de sol·licitar la corresponent autorització municipal, en la qual se li indicarà l'alineació i reculada que aquesta ha de tindre. En el cas que preferisca que siga l'Ajuntament de Benicarló qui reconstruïsca la tanca, ha de manifestar-ho expressament; aquests treballs seran a la seua costa, segons la valoració realitzada pels Serveis Tècnics Municipals.

Tercer. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, per al compliment d'aquest acord i en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.

Quart. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, indicant-li que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

5.5.- Finca situada a la XX, referència cadastral XX (XX).

Exposició de fets

I. Vist que mitjançant un escrit presentat en data 17 d'octubre de 1997 (reg. d'entrada núm. XX), el Sr. XX, amb DNI núm. XX, cedeix gratuïtament i voluntàriament a l'Ajuntament de Benicarló la superfície de la finca de la seua propietat situada a la XX, carretera vella de Benicarló-Peníscola, inscrita al Registre de la Propietat amb el número XX i de referència cadastral XX, afectada pel vial Benicarló-Peníscola, fins a la distància de 7 metres mesurats des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial i que, per tant, es permet l'ocupació immediata de la porció de terreny cedida.

II. Vist que la corporació municipal accepta la cessió esmentada, mitjançant l'acord del Ple de data 27 de novembre de 1997.

III. Vist que els Serveis Tècnics Municipals han realitzat una visita d'inspecció a l'emplaçament referit, i han constatat que en aquesta porció de terreny cedida en el seu dia, que constitueix sòl de domini públic destinat a vial, subsisteix una tanca, construïda en el seu dia pel propietari de la parcel·la a una distància de 6,75 metres i 5,10 metres des de l'eix del vial (es detecten dos parts de la tanca a diferents distàncies), cosa que impedeix el normal exercici de la possessió del bé de domini públic municipal, ja que estableix un límit erroni entre la finca propietat de l'interessat i la de titularitat municipal.

IV. Vist que, segons l'informat pels Serveis Tècnics Municipals en data 2 de setembre de 2009, ha de retirar-se aquest tanca a una distància de 7 metres des de l'eix de la carretera Benicarló-Peníscola, segons el projecte d'execució d'aquest vial públic, i que per a això és necessari realitzar la següent obra:

Demolició de la tanca existent.

Excavació, buidatge i desbrossament del terreny existent.

Execució d'una nova tanca.

Els Serveis Tècnics Municipals valoren l'obra a executar en un import total de 3.927,11 euros (IVA inclòs).

V. Vist que, mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 4 de setembre de 2009, s'inicia el procediment per a la recuperació de la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant la cessió voluntària i gratuïta, procedent de la finca inscrita al Registre de la Propietat amb el número XX i de referència cadastral XX, realitzada en data 17 d'octubre 1997 pel Sr. XX, i acceptada per acord del Ple de la corporació, de data 27 de novembre de 1997 (expedient XX/XX), i que es concedeix un termini d'audiència, perquè durant el termini de 15 dies formule les al·legacions que estime convenients. Aquesta resolució es notifica al domicili de l'interessat en data 18 de setembre de 2009.

VI. En data 6 d'octubre de 2009 (registre d'entrada núm. XX), el Sr. XX, presenta un escrit d'al·legacions en què manifesta que:

a) L'escrit presentat per l'al·legant davant l'Ajuntament en data 17 d'octubre de 1997 (reg. d'entrada núm. 10.291), no es pot interpretar com una cessió voluntària realitzada davant un funcionari autoritzat, sinó que és únicament un compromís de cessió, que no va arribar a formalitzar.

b) La tanca que es diu que està a 6,75 m, està en realitat a 7,05 m de l'eix del carrer, i la que s'indica que està a 5,10 metres, es va construir dins de la seua actual parcel·la fa més de 40 anys, de manera que no usurpa cap possessió pública.

c) Com que no és propietat municipal el terreny en què s'ubica la tanca, l'Ajuntament ha d'abstenir-se de realitzar les obres descrites, que en cap cas serien al seu càrrec.

d) Que es s'ajorne qualsevol actuació fins que no es tinga clar quina és l'alineació correcta del vial.

Fonaments de dret

I. En relació amb les al·legacions formulades per l'interessat, procedeix la seua desestimació, d'acord amb els següents arguments:

a) Mitjançant un acord del Ple de la corporació, de data 27 de novembre de 1997 s'acorda: «Acceptar els terrenys cedits pel Sr. XX afectats pel vial Peníscola i vial perpendicular, en una superfície de 158 m2 ». Aquest acord plenari és ferm en via administrativa.

b) L'impediment al normal exercici de la possessió del vial s'està produint amb l'existència de l'actual tanca. Un vegada s'elimine, l'Ajuntament podrà recuperar la seua possessió, de manera que la reconstrucció de la tanca, fora de domini públic municipal, és opcional per al propietari de la parcel·la confrontant afectada.

II. De conformitat amb el que preveuen els articles 4.d), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

III. De conformitat amb el que preveuen els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

IV. De conformitat amb les competències que atribueix l'art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Ple de la corporació.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de Gestió Urbanística, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per onze vots a favor, set en contra representants del grup municipal socialista i dues abstencions representants dels grup municipal del Bloc, acorda:

Primer. Recuperar per via administrativa la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïta, procedent de la finca situada a la XX, inscrita en el Registre de la Propietat amb el número XX i de referència cadastral XX, realitzada en data 17 d'octubre de 1997 pel Sr.XX, i acceptada en data 27 novembre 1997, pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, i en el qual subsisteix una tanca, construïda en el seu moment pel propietari de la parcel·la cedent, que estableix un límit erroni entre la finca confrontant i la de titularitat municipal.

Segon. Requerir al Sr. XX, amb DNI núm. XX, propietari de la parcel·la confrontant (de referència cadastral XX), que en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, procedisquen a deixar expedita la superfície de terreny de propietat municipal, amb la demolició de la tanca existent, i l'excavació, buidatge i desbrossament del terreny, amb l'advertiment que, en cas que no realitzen les actuacions descrites en el termini concedit a aquest efecte, aquestes s'executaran subsidiàriament, de conformitat amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, se li indica que, per procedir a la construcció d'una nova tanca que delimite la seua propietat, ha de sol·licitar la corresponent autorització municipal, en la qual se li indicarà l'alineació i reculada que aquesta ha de tindre. En el cas que preferisca que siga l'Ajuntament de Benicarló qui reconstruïsca la tanca, ha de manifestar-ho expressament; aquests treballs seran a la seua costa, segons la valoració realitzada pels Serveis Tècnics Municipals.

Tercer. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, per al compliment d'aquest acord i en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.

Quart. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, indicant-li que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

PUNT 6é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DIVERSOS COMPROMISOS A ASSUMIR PER L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, DAVANT EL MINISTERI DE MEDI AMBIENT, EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DEL PASSEIG MARÍTIM DE BENICARLÓ-SUD.-Se sotmet a la consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 14 de maig de 2010.

Relació de fets

Vist l'escrit, de data 6 de maig de 2010, amb entrada en aquest Ajuntament número 7.808, de 10 de maig de 2010, remès pel Servei Provincial d.e Costes a Castelló, dependent del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, mitjançant el qual demana la remissió de documentació complementària, a efectes de continuar amb la tramitació del Projecte del passeig Marítim de Benicarló-Sud.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents acorda:

Primer. L'Ajuntament de Benicarló es compromet a fer-se càrrec del manteniment de les obres del passeig Marítim de Benicarló-Sud, un cop finalitzades i rebudes les obres.

Segon. D'acord amb el que preveu l'art. 111.3 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, les obres d'execució del Projecte del passeig Marítim de Benicarló-Sud, tenen qualificació d'interès general, i l'Administració promotora de l'obra quedarà exempta de l'abonament de taxa per l'expedició de les llicències que siguen exigibles d'acord amb la legislació urbanística.

Tercer. Remetre aquest acord al Servei Provincial de Costes a Castelló, perquè tinga els efectes oportuns.

PUNT 7é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA GARANTIA REAL OFERIDA PER POVET INDUSTRIAL, S.L. PER A RESPONDRE DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE L'ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER A LA URBANITZACIÓ DEL SECTOR 8-B EL COLLET.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta subscrita del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 14 de maig de 2010, sobre l'acceptació de garantia real oferida per l'urbanitzador del Sector 8-B El Collet.

En primer lloc, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per indicar que en aquest punt ens trobem amb un altre greuge comparatiu, perquè ha sigut tradició en aquest Ajuntament durant divuit o dinou anys, per acord tàcit, que quan s'haguera de garantir alguna obra, l'aval que es demanara als promotors fóra un aval bancari, perquè era fàcil d'executar en cas d'incompliment. Ara resulta que s'accepta una garantia real, una garantia hipotecària sobre una finca que només té la despesa de la constitució i alçament de la hipoteca, la qual cosa dóna a entendre que, a partir d'ara, això s'oferirà a tos els ciutadans que estiguen en eixa situació i, per altra banda, que els que tinguen aval bancari puguen substituir-lo per un aval real. Diu, per tant, que el grup municipal socialista no pot votar a favor si no hi ha el compromís públic de l'equip de govern que s'acceptarà un aval hipotecari a qui ho demane o que es substituirà un aval bancari per un aval hipotecari a qui ho demane, dintre del marc legal vigent en l'actualitat, perquè ja que hi havia un acord en esta casa i es trenca el costum de divuit anys, doncs que siga per a tots.

Seguidament, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per tal de manifestar la seua postura contrària. El seu grup entén que és un greuge comparatiu. Considera que la proposta s'ajusta a la normativa i està avalat per l'arquitecte i pel tècnic jurídic. De fet, comenta que l'arquitecte diu que té un valor superior i el tècnic jurídic ho deixa a criteri de la corporació. Per tant, ell creu que d'ací uns anys ens podem trobar amb la immobiliària de l'Ajuntament de Benicarló. Recorda que en la Comissió Informativa d'Urbanisme el Bloc va preguntar si a partir d'ara totes les persones o urbanitzadores que intentaren el mateix que s'estava portant a debat, se'ls acceptaria i recorda que el Sr. Cuenca va dir que no, que s'estudiaria cada cas i depenent de cada cas, se'n parlaria. Aleshores, diu que ell li va contestar que això podia donar lloc a amiguismes i a situacions no clares. Per altra banda, el seu grup pensa que aquest PAI des de l'inici està viciat o adulterat i tampoc no saben si el procediment que s'ha seguit és el que marcava la normativa. De fet, explica que l'informe jurídic del tècnic acaba advertint a l'Ajuntament que, si l'urbanitzador presenta la garantia fora del termini, —per a la qual cosa només té un mes a comptar des de l'aprovació definitiva del projecte—, l'Ajuntament està obligat a acordar la resolució del programa. Diu, per tant, que ells no saben si s'han complit o no, el que sí que saben és que va començar al 2008 i estem al 2010. No obstant això, li agradaria que es tractara a tots per igual, per tal que l'altra part implicada poguera aportar un aval real i, potser, podria aparèixer un aval bancari. Per tots aquestos motius el seu grup no votarà a favor.

En aquest punt, intervé el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, per tal de dir que el Sr. Escuder diu i acusant el Partit Popular de Benicarló d'un tracte de favor a una firma amiga. Diu que l'Ajuntament fa divuit anys va acordar exigir avals bancaris a tots els promotors, no diu de programes. Per tant, cal diferenciar entre promotors que fan obres dels promotors dels programes. Per altra banda, pregunta al Sr. Escuder on està reflectit eixe acord. Seguidament, recorda que, l'1 de juliol de 2003, es va concedir a l'empresa Floriac que pogués dipositar una fiança real urbana per a respondre de l'execució dels accessos al Centre Comercial. En aquell moment, el Partit Popular estava en minoria i l'equip de govern d'aleshores va donar el seu suport per a l'acceptació d'aqueix aval real. Continua dient que la llei invalida qualsevol acord que vaja en contra de la Llei. A més, insisteix en el fet que no s'està fent cap tracte de favor. Explica que la realitat és que avui en dia els bancs no donen avals, perquè són les immobiliàries més grans que hi ha en aquest país i la gent que vol seguir treballant i, per tant, es busca el que la Llei permet fer i la Llei li permet donar un aval que estiga garantit. De fet, diu que el seu valor és superior al 10% que exigeix la Llei, atès que hi ha un informe tècnic que així ho avala i, a més, l'informe jurídic també diu que no hi ha res en contra del fet que es puga dipositar un aval real. Per tant, demana que no s'intente confondre la gent, ja que està previst a l'article 140 de la LUV i també a la LRAU. Conclou dient que, per Llei, s'ha d'acceptar perquè la Llei permet que qualsevol persona que vulga desenvolupar un programa, ha de deixar un aval hipotecari o un aval real i qualsevol persona pot dipositar-ho i ningú pot dir el contrari.

A continuació, el Sr. Escuder recorda que l'informe jurídic d'Urbanisme diu en negreta i subratllat: «Por tanto, queda a criterio de la Corporación aceptar o no la citada garantía real presentada por el agente urbanitzador.» Per tant, afirma que ell no sap si la Llei està bé o està mal o el que el Sr. Cuenca llig és el que diu la Llei o no. No ho sap. Afegeix, a més, que ell no interpreta la llei, únicament llig l'informe del tècnic. Per altra banda, recorda al Sr. Cuenca que ell ha dit «acord tàcit» i el tracte que s'ha fet a tots, a excepció d'algú, ha sigut l'aval bancari. Diu que ja sap que és legal, però el que vol sentir de l'equip de govern és que la disjuntiva que planteja este tècnic, li la resolga ara i ací. Concretament vol saber si un ciutadà demà ve i vol dipositar un aval real i es garantia suficient, si li l'acceptaran o no. Sí o no? Explica que té dubtes, ja que han canviat un criteri tàcit. Per tant, manifesta que si no ho aclarixen, el seu grup votarà en contra.

Seguidament, fa ús de la paraula l'alcalde i li pregunta al secretari si es pot presentar un aval bancari o un aval real. El secretari li respon que la llei així ho preveu. A continuació, l'alcalde pregunta al secretari si podem impedir, com a corporació municipal, una vegada superat el percentatge, rebutjar eixe aval real. El senyor secretari li respon que si compleixen els criteris normals de garantia, no. L'alcalde conclou responent al Sr. Escuder que la posició de l'equip de govern i d'este Ajuntament, és que mentre es complisca la Llei és clara i tàcita, per a qui siga.

De nou, pren la paraula el Sr. Guzmán per dir que el seu grup, en este cas, ha dit que la proposta estava dins de la legalitat i, per altra banda, ha dit que estava avalada pels dos tècnics de la casa (l'arquitecte i el tècnic jurídic). A més, torna a reincidir en el que ha dit en l'apartat anterior i que no estan fent demagògia.

Finalment, conclou el debat el Sr. Cuenca dient que ell li va dir que, lògicament, cada cas pot ser distint. És que això és un cas concret per als programes d'actuació integrada, però per a altres casos és preceptiu l'aval bancari. En el sector 7 ara, per al seu desenvolupament, en aquest cas, ha de ser un aval bancari. Per tant, diu que, si la llei ho permet, ho serà per a tothom. En referència al tracte d'amiguisme i tracte de favor, diu que al mateix senyor se li ha refusat l'aval en la Unitat d'Actuació núm. 18, perquè s'ha considerat que eixe aval que presentava no reunia les característiques que havia de reunir. Llevat d'això, no entén aquest debat, independentment que estiguen a favor o en contra del desenvolupament d'eixe programa.

Relació de fets

I. El Ple de la corporació, en la sessió que té lloc en data 28 de juny de 2006, acorda iniciar el procediment per a la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada del sector de sòl urbanitzable industrial 8-B El Collet del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, així com aprovar les bases particulars reguladores d'aquesta programació (BOP de Castelló núm. 110, de data 14 de setembre de 2006).

II. Aquest procediment de concurs finalitza amb l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de 27 de novembre de 2008, pel qual s'aprova la proposta de Programa d'Actuació Integrada per a la urbanització del sector de sòl industrial 8-B Collet, del PGOU de Benicarló, presentada per la mercantil Povet INDUSTRIAL, SL i s'adjudica la condició d'agent urbanitzador a dita mercantil, per a la gestió indirecta.

III. En data 24 de novembre de 2009 (registre d'entrada núm. XX), el Sr. XX, en representació de Povet INDUSTRIAL, SL demana a l'òrgan de contractació que siga acceptada com a garantia definitiva per respondre de les seues obligacions d'agent urbanitzador, una afecció real sobre la finca de la seua propietat, situada al terme municipal de XX, carrer XX, de referència cadastral XX, i inscrita en el Registre de la Propietat al tom XX, llibre XX de XX, foli XX, finca núm. XX.

Complementa la seua sol licitud amb la documentació presentada en data 24 de març de 2010 (registre d'entrada núm. XXX).

IV. Vist l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. XX, de data 16 d'abril de 2010:

«(...)s'ha procedit a valorar la parcel·la en relació amb la seua edificabiltat, segons la llicència d'obres concedida per acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Jordi de data 29 d'agost de 2007. Per a l'estimació del valor en venda de la finca, s'ha utilitzat el mètode de càlcul establert per la normativa sobre habitatges protegits de la Generalitat Valenciana, atès que en aquesta parcel·la es pot dur a terme una promoció d'habitatges protegits en règim general, i s'obté un valor de sòl urbanitzat màxim de 363.024,54 €, equivalent al 15% del valor en venda de l'immoble.

Comprovat que el valor resultant és superior a l'establert com a aval a dipositar en garantia per al desenvolupament del Programa d'Actuació Integrada del Sector 8b Collet, s'informa favorable la sol·licitud presentada en el sentit que el valor del sòl ofert és superior al valor de la garantia exigida.

Als efectes d'establir la parcel·la que ha de quedar afectada per la garantia, en el cas que es considere procedent, aquesta ha de tenir una superfície de 820,80 m com a mínim i ha de contenir la superfície que s'ha fixat en la documentació adjuntada i sobre la que va obtenir la llicència d'obres esmentada anteriorment.»

V. Vist l'informe del TAG d'Urbanisme, XX, de data 11 de maig de 2010, mitjançant el qual indica que queda a criteri de la corporació acceptar o no l'esmentada garantia real presentada per l'agent urbanitzador.

VI. De conformitat amb el que preveu l'art. 140 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

VII. De conformitat amb el que preveu l'apartat VII, relatiu a les garanties, de les Bases generals per a l'adjudicació, desenvolupament i execució de programes d 'actuació integrada per mitjà de gestió indirecta al municipi de Benicarló (BOP núm. 76, de 21/06/2006).

VIII. De acord amb el que preveuen els articles 36 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), aplicable al present procediment, segons la disposició transitòria 1 ª de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i amb el vot favorable de dotze dels membres assistents i nou en contra —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer. Acceptar com a garantia definitiva per respondre de les obligacions derivades de la condició d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada del sector de sòl urbanitzable industrial 8-B El Collet del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, la garantia real oferta per la mercantil Povet INDUSTRIAL, SL, consistent en l'afecció al compliment d'aquestes obligacions de la parcel·la propietat de la dita mercantil, situada al terme municipal de XX, carrer XX, XX, de referència cadastral XX, i inscrita en el Registre de la Propietat al tom XX, llibre XX de XX, foli XX, finca número XX, per import de 271.992,44 € (10% del valor estimat de les càrregues d'urbanització).

Segon. Expedir la corresponent certificació administrativa, a efectes de la inscripció de la constitució d'aquesta garantia en el Registre de la Propietat.

Tercer. Notificar aquest acord a la persona interessada, indicant-li que contra aquest, pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes, comptador de de l'endemà de la notificació (articles 52 de la Llei/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

PUNT 8é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER MECANO DEL MEDITERRÁNEO, S.L., CONTRA L'ACORD DE PLE DE 22 DE DESEMBRE DE 2009.-Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. XX, amb domicili a efectes de notificacions a XX número XX, de XX (XX) a XX, que actua en nom i representació de la mercantil Mecano del Mediterraneo, SL, CIF B-97.608.855 , en data 1910.03.30 (registre d'entrada número 5207) contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de data 2009.12.22, pel qual s'acorda l'alternativa tècnica del concursant proponent, la mercantil Mecano del Mediterraneo, SL, i adjudicar la condició d'urbanitzador, per ajustar la proposició tècnica a les bases publicades i aprovades per aquest Ajuntament i ajustar-se als interessos municipals, en relació al disseny del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució número 18 del PGOU de Benicarló (expedient PAII/323 d'Urbanisme) i d'execució de l'obra urbanitzadora del sector, sota les condicions, anàlogues i/o complementàries de les establertes en l'informe tècnic de valoració de l'alternativa tècnica, en atenció a l'informe emès i que consta en l'expedient, el tècnic d'Administració General d'Urbanisme informa el següent:

Exposició de fets

I. - L'Ajuntament Ple en la sessió extraordinària que té lloc en data el 22 de desembre de 2009, adopta els següents acords, notificats a la mercantil recurrent en data 03/03/2010:

«Primer.- Aprovar el PLA DE REFORMA INTERIOR, amb els següents condicionaments:

 • Ha de presentar-se un document refós i visat, una vegada aprovat el Pla. Ha d'adjuntar-se la documentació definitiva del PRI en suport informàtic (cartografia en DWG)

 • Ha d'incorporar-se com normativa del Pla de Reforma la no compatibilitat de l'ús residencial en planta baixa, per complir amb la reserva del 15% de l'edificabilitat com usos terciaris/comercials.

 • El document de gestió urbanística ha de determinar la cessió del 5% de l'aprofitament per a Patrimoni Municipal de Sòl.

Segon.- Aprovar el PROJECTE D'URBANITZACIÓ, amb els condicionaments següents a més dels establits en l'annex-informe dels serveis d'enginyeria municipals, que consta en l'expedient.

 • En relació amb l'illa de contenidors enterrats presentada, s'ha de determinar amb la policia municipal el sentit del carrer de Tarragona, ja que aquests contenidors han de quedar a la dreta del vehicle de recollida en el sentit de la marxa. En el cas que no es canvie aquest sentit respecte al suggerit en el projecte, s'ha d'executar la urbanització de forma simètrica respecte de l'eix del carrer de Tarragona perquè els aparcaments i, consegüentment, els contenidors queden a la dreta del sentit de la marxa.

 • S'han d'aportar els convenis i informes de les companyies de subministrament de serveis que garantisquen que el disseny de les xarxes s'adequa als seues criteris. (Base XII)

 • S'ha d'adjuntar l'informe EPSAR sobre la connexió xarxa de clavegueram municipal.

 • S'han d'adjuntar, en el cas de no constar en la Proposició juridicoconòmica, els documents relatius als quadres de preus que figuren com preceptius en la Llei de Contractes del Sector Públic. Així mateix s'ha d'aportar l'estudi de gestió de residus.

 • S'ha de presentar el text refós amb la introducció d'una sèrie de condicions.

Tercer.- Escollir l'alternativa tècnica del concursant proponent, la mercantil MECANO DEL MEDITERRANEO, SL, CIF B-97.608.855, amb domicili a l'efecte de notificacions a l'av. del Marquès de Sotelo núm. 1-10ª (46002) València i adjudicar-li la condició d'urbanitzador, per ajustar-se la proposició tècnica a les bases publicades i aprovades per aquest Ajuntament i ajustar-se als interessos municipals, en relació al disseny del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució núm. 18 del PGOU de Benicarló (expedient PAII/323 d'Urbanisme) i d'execució de l'obra urbanitzadora del sector, sota les condicions, anàlogues i/o complementàries de les establides en l'informe tècnic de valoració de l'alternativa tècnica.

I a més, en concret, en relació amb la proposició juridicoeconòmica:

 • En relació amb l'estimació d'honoraris la càrrega d'honoraris a repercutir sobre la propietat no ha de suposar una quantia superior als honoraris establits en els barems orientatius establits pels col·legis professionals, en les dates que s'aproven els diferents projectes, i ha d'assumir l'urbanitzador els honoraris que pacte amb els tècnics redactors a partir d'aquesta quantia.

 • En coherència amb l'anterior, en cas de condicionar l'ajustament d'honoraris, es produeix una modificació de càrregues que altera el coeficient de bescanvi, per la qual cosa que no es pot avalar aquest coeficient des de l'Administració. No obstant això, la proposició estableix una retribució en METÀL·LIC, per tant, no es considera que afecte l'oferta.

 • L'obra urbanitzadora ascendeix a una quantia de 1.040.916,25, més IVA. El termini d'execució del programa és l'establit en l'alternativa tècnica i les despeses generals i benefici de l'urbanitzador, un 6% i un 7%, respectivament. La quantia total del programa ascendeix a 1.475.072, més IVA. No obstant això, aquesta quantia s'estableix de manera provisional, ja que en la memòria i el compte de liquidació provisional prèvia a girar les quotes han de modificar-se les quanties d'honoraris repercutibles sobre la propietat en funció dels establits com orientatius en els barems dels col·legis oficials i han de justificar-se documentalment les altres despeses a professionals (notaria, registre, etc.) que es produïsquen.

 • En relació amb les indemnitzacions a preveure en l'execució de l'obra urbanitzadora, no es podrà considerar la casa existent en la parcel·la privada com indemnitzable, encara a pesar del compromís d'edificar simultàniament a l'execució de les obres d'urbanització, ja que es tracta d'un compromís adquirit lliurement per Mecano del Mediterraneo SL, i que, per tant, és aquesta empresa la qual ha d'assumir els costos que aquest compromís comporte. Els béns que no siguen incompatibles amb l'actuació i, per tant, que siga possible conservar per subrogació real, no són indemnitzables, d'acord a l'article 173.2 de la LUV.

 • En relació amb l'execució completa del vial, s'ha d'incloure el compromís de Mecano del Mediterraneo, SL a elaborar i presentar a tràmit una proposta d'actuació aïllada d'un àmbit que incloga l'últim tram del carrer de Tarragona, en la confluència amb el carrer de Sant Francesc, de manera que s'obtinga i urbanitze el vial en tota la seua amplària.»

II.- En data 30 de març de 2010 (registre d'entrada número 5.207), el Sr. XXJuan Cano Forrat, amb domicili a efectes de notificacions a XX número XX, de XX (XX), que actua en nom i representació de la mercantil Mecano del Mediterráneo, SL, CIF B-97.608.855 , interposa un recurs de reposició contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de data 2009.12.22, citat en l'expositiu anterior, que és del tenor següent:

«I.- Que, en fecha 3 de marzo de 2010, MECANO DEL MEDITERRÁNEO, S.L., recibió notificación de este Ayuntamiento mediante la cual se le comunicaba los acuerdos tomados por el Pleno del Ayuntamiento de Benicarló en sesión celebrada con carácter extraordinario en fecha 22 de diciembre de 2009 y en el que, entre otros asuntos, se acordó “Elegir la Alternativa Técnica del concursante proponente, la mercantil MECANO DEL MEDITERRÁNEO, S.L., y adjudicarle la condición de urbanizador, (...) en relación al diseño del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución número 18 del P.G.O.U. de Benicarló (expediente PAII/323 de urbanismo) y de ejecución de la obra urbanizadora del sector”, sujetando dicho acuerdo a determinadas condiciones respecto a la Alternativa Técnica y respecto a la Proposición Jurídico-económica.

II.- Que, en virtud de lo expuesto y por medio del presente escrito, de conformidad con lo preceptuado en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mi representada interpone en tiempo y forma RECURSO DE REPOSICIÓN contra la mencionada resolución plenaria en cuanto a los puntos descritos en las alegaciones formuladas a continuación y en base a los siguientes

HECHOS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Carga de los honorarios a repercutir sobre la propiedad.

En el acuerdo de aprobación del PAI se indica que la aprobación conlleva la exigencia de que la carga de honorarios a repercutir sobre la propiedad no debe suponer una cuantía superior a los honorarios establecidos en los baremos orientativos establecidos por los colegios profesionales, en las fechas en que se aprueben los diferentes proyectos, debiendo asumir el urbanizador los honorarios que pacte con los técnicos redactores a partir de dicha cuantía.

Es decir, que la aprobación y adjudicación del PAI debe exigir que el urbanizador realice una rectificación del importe de los honorarios a repercutir sobre los propietarios, modificación que deberá realizarse en función de los honorarios establecidos en los baremos orientativos establecidos por los Colegios Profesionales.

Respecto a dicha exigencia cabe decir dos cosas:

1.- En el informe técnico que motiva dicha exigencia sólo se han tenido en cuenta los honorarios técnicos del Arquitecto interviniente en la redacción de los documentos y proyectos urbanísticos, sin tener en cuenta que en un Programa de Actuación Urbanística que conlleva un Proyecto completo de urbanización intervienen profesionales de distintos ámbitos (abogados, arquitectos, ingenieros de obras públicas, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros eléctricos, etc...), dada la interdisciplinariedad intrínseca de la programación urbanística y de los modernos proyectos de urbanización -todos los cuales deben incluir proyectos específicos individualizados- y sin que en dicho informe técnico se haya tenido en cuenta la variada intervención de profesionales distintos y adscritos a diferentes Colegios Profesionales.

2.- Pero lo que es mas grave es que dicha exigencia supone una obligación de imposible cumplimiento, y, por ello, nula, dado que el artículo 14 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, prohíbe expresamente el establecimiento de baremos orientativos a los Colegios Profesionales, cuando señala:

Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios

Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta”.

Y en su Disposición Adicional Cuarta, a modo de excepción, sólo permite su establecimiento en tres casos, ninguno de los cuales es de aplicación aquí:

Disposición Adicional Cuarta. Valoración de los Colegios para la tasación de costas

Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados.

Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.”

Por tanto, al ser la exigencia impuesta (“la carga de honorarios a repercutir sobre la propiedad no debe suponer una cuantía superior a los honorarios establecidos en los baremos orientativos establecidos por los colegios profesionales) de imposible cumplimiento, se debe tener por no puesta, toda vez que la motivación existente en el informe técnico se basa en errores de apreciación en cuanto al importe de los honorarios, debidos por una parte al hecho de no haber tenido en cuenta la diversidad de profesionales intervinientes en la redacción de los documentos y proyectos urbanísticos (abogados, ingenieros, arquitectos, etc...) y por otra parte al hecho de considerar que es posible cuantificar en mas o en menos los honorarios comparándolos con los baremos orientativos de los Colegios Profesionales, cuya existencia supondría para éstos incurrir en ilegalidad manifiesta, chocando frontalmente con lo prevenido en la Ley de Colegios Profesionales.

En conclusión, entiende esta parte que la obligación de rectificar el importe de los honorarios ajustándolos a los honorarios de los baremos orientativos de los colegios profesionales es una obligación de imposible cumplimiento y, por tanto, nula.

SEGUNDA.- El coeficiente de canje y el pago en metálico.

En consecuencia con la exigencia municipal antedicha respecto a los honorarios técnicos, se indica a continuación en el referido acuerdo plenario que “En coherencia con lo anterior, en caso de condicionar el ajuste de honorarios, se produce una modificación de cargas que altera el coeficiente de canje, por lo que no se podría avalar tal coeficiente desde la Administración. No obstante, la proposición establece una retribución en metálico, por lo que no se considera que afecte a la oferta.”

Es decir, que si se rectificara el importe de los honorarios, habría que modificar en consecuencia el coeficiente de canje.

Dado que esta parte considera de imposible cumplimiento la exigencia de ajustar los honorarios a los baremos orientativos de los Colegios Profesionales, cabe concluir que tampoco debe modificarse el coeficiente de canje, siendo el coeficiente propuesto el que debe aplicarse en el presente programa.

Por otro lado, es importante resaltar que esta parte sí considera relevante y de aplicación el coeficiente de canje aunque en general se prevea el pago en metálico, pues es posible que en el momento procedimental de la reparcelación se aplique la modalidad de pago en terrenos para los propietarios de suelo semiconsolidado en virtud del artículo 385.3 del ROGTU (“En relación con los propietarios de terrenos semiconsolidados, la obligatoriedad de la retribución en dinero se aplicará, únicamente, respecto de la Parcela Vinculada a la edificación, en los términos en que ésta se define en este Reglamento”, aplicándose la modalidad de pago en terrenos para el resto de la parcela). Dado que la modalidad de pago en metálico se propuso porque mayoritariamente en el sector existe edificación consolidada, caso en el que la ley obliga al pago en metálico (artículo 162.2.b) de la LUV), es posible que para la parte no consolidada o semiconsolidada se aplique la modalidad mixta (parte en metálico y parte en terrenos) en aplicación del artículo 162.2.c) de la LUV o, incluso, únicamente la modalidad de pago en terrenos para algún propietario, todo lo cual será fijado en el momento de la reparcelación y debe tenerse en cuenta a la hora de la aprobación y adjudicación del programa.

Por ello es necesario determinar el coeficiente de canje de una manera definitiva, aunque, en aplicación analógica al artículo 405 del ROGTU (“Las valoraciones necesarias a efectos reparcelatorios, se referirán al momento en que se someta a información pública el correspondiente Proyecto de Reparcelación”), podría quedar definida en un momento posterior, siempre antes del momento de sometimiento a información pública de la Reparcelación.

TERCERA.- Los Textos Refundidos y la propuesta de Actuación Aislada. Plazos.

Por otra parte, el acuerdo plenario exige la presentación de un TEXTO REFUNDIDO del PLAN DE REFORMA INTERIOR y otro TEXTO REFUNDIDO del PROYECTO DE URBANIZACIÓN, los cuales deberán incluir todas las modificaciones exigidas en el referido acuerdo.

Asimismo, el acuerdo plenario exige el compromiso de MECANO DEL MEDITERRÁNEO, S.L. de “elaborar y presentar a trámite una propuesta de Actuación Aislada de un ámbito que incluya el último tramo de la calle Tarragona, en la confluencia con la calle de Sant Francesc, de manera que se urbanice el vial en toda su anchura”.

Dada la complejidad de las modificaciones exigidas y el tiempo necesario para elaborar los TEXTOS REFUNDIDOS, así como la propuesta de Actuación Aislada, y dado que en el mismo acuerdo se requiere a esta parte para que acredite la constitución de la garantía definitiva y firme el Contrato con el Ayuntamiento en el plazo de un mes, esta parte considera insuficiente el tiempo necesario para dar satisfactorio cumplimiento a los requisitos realizados, toda vez que se desconoce el importe exacto de la total carga urbanizadora hasta que no se determine el importe exacto de los honorarios, y, por tanto, el importe de la garantía definitiva.

Es por ello que sería conveniente señalar un plazo mas amplio para la aportación de los TEXTOS REFUNDIOS, y una vez resuelto el presente recurso, y presentados dichos TEXTOS REFUNDIDOS, señalar plazo para acreditar la constitución de la garantía definitiva y la firma del Contrato con el Ayuntamiento.

Por todo lo expuesto,

SUPLICA

Que se tenga por presentado este escrito, y por realizadas las manifestaciones en él incluidas, y en virtud de ello, y respecto al acuerdo plenario del Ayuntamiento de Benicarló en sesión celebrada con carácter extraordinario en fecha 22 de diciembre de 2009 por el que se acuerda “elegir la Alternativa Técnica del concursante proponente, la mercantil MECANO DEL MEDITERRÁNEO S.L. y adjudicarle la condición de urbanizador (...) en relación al diseño del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de ejecución número 18 del P.G.O.U. De Benicarló (expediente PAII/323 de urbanismo) y de ejecución de la obra urbanizadora del sector”:

1º.- Se ANULE la obligación de que “la carga de honorarios a repercutir sobre la propiedad no debe suponer una cuantía superior a los honorarios establecidos en los baremos orientativos establecidos por los colegios profesionales y la exigencia de asumir el urbanizador los honorarios que pacte con los técnicos redactores a partir de dicha cuantía.

2º.- Se DETERMINE, en función del punto anterior, el coeficiente de canje definitivo para la modalidad de pago en terrenos y se DECLARE que la modalidad de pago para los propietarios de suelo no afectado total o parcialmente por la edificación consolidada será la de pago en terrenos o la modalidad mixta, todo lo cual se determinará en la Reparcelación.

3º.- Se CONCEDA a esta parte un plazo de DOS MESES para presentar los TEXTOS REFUNDIDOS requeridos y se SUSPENDA el plazo para acreditar la constitución de la garantía definitiva y firmar el Contrato con el Ayuntamiento hasta la notificación de la resolución del presente recurso y la presentación de los textos refundidos antedichos.»

III .- En data 10 de maig de 2010, l'arquitecte municipal, el Sr. XX, emet el següent informe:

«El tècnic municipal que subscriu, en relació amb l'assumpte de referència, INFORMA:

Que, en data 30 de març de 2010, s'ha rebut en aquest Ajuntament un escrit de l'interessat en què s'interposa un recurs de reposició contra l'acord de l'Ajuntament de Benicarló pel qual s'aprova el Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució núm. 18 de les previstes en el PGOU de Benicarló i la seua adjudicació a Mecano del Mediterráneo, SL.

L'adjudicació realitzada està condicionada a ajustar els honoraris repercutibles sobre la propietat afectada al barem d'honoraris professionals que establien els col·legis professionals, considerant, en cas contrari, que no existia adjudicació per resultar una càrrega d'honoraris considerada excessiva. Conseqüentment, en cas d'adjudicar-se tal com s'ha fet, el pressupost de càrregues ha de quedar modificat i, conseqüentment, el coeficient de bescanvi. L'Ajuntament, per tant, no podria avalar el coeficient fixat en la proposta per no ajustar-se a la realitat definitiva d'aquestes càrregues.

L'interessat ha recorregut el condicionant establert per poder adjudicar el programa sobre la base de:

—Manifesta que en l'informe tècnic que motiva l'exigència d'ajustar els honoraris, només s'han tingut en compte els honoraris de l'arquitecte superior, obviant la resta de tècnics que intervenen en el procés.

En relació amb això, cal indicar que en l'acord no es limiten els projectes que ha de presentar l'urbanitzador per poder gestionar el programa. Aquests seran els que siguen necessaris per dur a bon terme el desenvolupament previst. Només es limita la part d'aquests que pot l'urbanitzador repercutir sobre la propietat i, per tant, cal ajustar aquests als barems col·legials i la resta d'honoraris ser assumits per ell.

—Manifesta, també, que l'obligació que s'estableix en l'acord és d'impossible compliment i nul, perquè l'establiment de barems orientatius pels col·legis professionals està prohibida a partir de la Llei 25/2009, de 22 de desembre.

Cal indicar que la prohibició establerta per la Llei persegueix l'establiment de la lliure competència en la fixació d'honoraris per tal que l'usuari puga obtenir el millor preu en el mercat, sense que es trobe encotillat per una quantia regulada. No es tracta de liberalitzar els honoraris perquè un tercer, l'urbanitzador, pacte la quantitat que estime oportuna per repercutir en els obligats al pagament sense que aquests puguen optar per un millor preu, ja que això podria encobrir un enriquiment de l'urbanitzador per sobre dels percentatges màxims permesos per la legislació. Per tant, l'administració ha optat per limitar per poder adjudicar, les càrregues per honoraris als establerts com orientatius pels col·legis professionals, honoraris vigents en la data de programació de la unitat, sense que això supose, com ja s'ha esmentat amb anterioritat, que l 'urbanitzador, si així ho pacta, remunere els seus tècnics en la quantitat que ell considere oportuna.

—Manifesta, també, l'urbanitzador que se li anul·le l'acord de no avalar el coeficient de bescanvi establert per ell en el programa, ja que si s'anul la condició de limitar les càrregues per honoraris, el coeficient s'ha de mantenir tal com està plantejat.

—Manifesta, igualment, que tot i haver decidit el cobrament en efectiu, és rellevant mantenir el coeficient de bescanvi perquè és possible que en el moment procedimental de la reparcel·lació s'aplique la modalitat de pagament en terrenys.

El coeficient de bescanvi no és possible mantenir-lo i avalar-lo per l'administració, ja que aquest es basa en càlculs que la pròpia administració no pot acceptar.

Qualsevol bescanvi que puga ser portat a terme per l'urbanitzador, tot i que ha decidit el cobrament en efectiu, ha de ser pactat amb propietari afectat. L'urbanitzador mai podrà imposar un bescanvi en compensació per les obres d'urbanització unilateralment.

Per tant, en opinió d'aquest tècnic municipal, ha de ser REBUTJAT el recurs de reposició interposat per MECANO DEL MEDITERRÁNEO, SL, i mantenir la condició establerta en la proposta d'adjudicació.»

Fonaments de dret

Primer. Des del punt de vista jurídic, cal manifestar que concorren en el present recurs, els requisits generals de caràcter formal exigits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), personalitat suficient i legitimació en la causa de la part recurrents, i interposició del recurs de reposició en temps i forma.

Segon. La recurrent demana a l'Ajuntament, en primer lloc, que s'anul·le l'obligació que «la carga de honorarios a repercutir sobre la propiedad no debe suponer una cuantía superior a los honorarios establecidos en los baremos orientativos establecidos por los colegios profesionales» i l'exigència d'«asumir el urbanizador los honorarios que pacte con los técnicos redactores a partir de dicha cuantía».

Aquesta legació ha estat contestada per l 'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, en el seu informe de data 10/05/10, en el qual s'indica que:

«En relació amb això, cal indicar que en l'acord no es limiten els projectes que ha de presentar l'urbanitzador per poder gestionar el programa. Aquests seran els que siguen necessaris per dur a bon terme el desenvolupament previst. Només es limita la part d'aquests que pot l'urbanitzador repercutir sobre la propietat i, per tant, cal ajustar aquests als barems col·legials i la resta d'honoraris ser assumits per ell.

Cal indicar que la prohibició establerta per la Llei persegueix l'establiment de la lliure competència en la fixació d'honoraris per tal que l'usuari puga obtenir el millor preu en el mercat, sense que es trobe encotillat per una quantia regulada. No es tracta de liberalitzar els honoraris perquè un tercer, l'urbanitzador, pacte la quantitat que estime oportuna per repercutir en els obligats al pagament sense que aquests puguen optar per un millor preu, ja que això podria encobrir un enriquiment de l'urbanitzador per sobre dels percentatges màxims permesos per la legislació. Per tant, l'administració ha optat per limitar per poder adjudicar, les càrregues per honoraris als establerts com orientatius pels col·legis professionals, honoraris vigents en la data de programació de la unitat, sense que això supose, com ja s'ha esmentat amb anterioritat, que l 'urbanitzador, si així ho pacta, remunere els seus tècnics en la quantitat que ell considere oportuna.»

Per tant, procedeix la desestimació del recurs de reposició en aquest punt.

Tercer. La recurrent demana, en segon lloc, que es determine, en funció del punt anterior, el coeficient de bescanvi definitiu per a la modalitat de pagament en terrenys i es declare que la modalitat de pagament per als propietaris de sòl no afectat totalment o parcialment per l'edificació consolidada serà la de pagament en terrenys o la modalitat mixta, la qual cosa es determinarà en la reparcel·lació.

Aquesta legació ha estat contestada per l 'arquitecte municipal, el Sr. XX, en el seu informe de data 10/05/10, en el qual s'indica que:

«El coeficient de bescanvi no és possible mantenir-lo i avalar-lo per l'administració, ja que aquest es basa en càlculs que la pròpia administració no pot acceptar.

Qualsevol bescanvi que puga ser portat a terme per l'urbanitzador, tot i que ha decidit el cobrament en efectiu, ha de ser pactat amb propietari afectat. L'urbanitzador mai podrà imposar un bescanvi en compensació per les obres d'urbanització unilateralment.»

Per tant, procedeix la desestimació del recurs de reposició en aquest punt.

Quart. La recurrent demana, en tercer lloc, que es concedisca a aquesta part un termini de dos mesos per presentar els textos refosos requerits i es suspenga el termini per acreditar la constitució de la garantia definitiva i signar el contracte amb l'Ajuntament fins a la notificació de la resolució del present recurs i la presentació dels textos refosos esmentats.

En aquest punt hem d'estar al que disposa l'article 332.2 del ROGTU, en el qual es disposa que els terminis previstos en el número anterior (presentació dels textos refosos en el termini màxim de dos mesos), únicament podran ser prorrogats d'acord amb que disposa la legislació de contractes de les Administracions Públiques, i en particular pel que fa a la redacció de textos refosos, són aplicables les regles pròpies del contracte administratiu de consultoria i assistència tècnica, en l'actualitat, contracte de serveis amb la Llei de Contractes del Sector Públic, —Llei 30/2007, de 30 octubre—, que únicament disposa en relació amb aquest tema en el seu article 286, relatiu a l'esmena d'errors i correcció de deficiències que:

«1. Quan el CONTRACTE DE SERVEIS consistisca en l'elaboració íntegra d'un projecte d'obra, l'òrgan de contractació exigirà l'esmena pel contractista dels defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que li siguen imputables, atorgant-li a l'efecte el corresponent termini que no podrà excedir de dos mesos.»

Per la qual cosa no sembla que puga encaixar la petició de la recurrent en aquesta disposició i que, per tant, puga ser concedida la pròrroga i suspensió de terminis sol·licitada.

Per tant, procedeix la desestimació del recurs de reposició en aquest punt.

Cinqué. En mèrit del que s'ha exposat, de conformitat amb les disposicions esmentades i altra normativa d'aplicació i després de l'emissió de l'informe tècnic desfavorable, que es troba en l'expedient, cal informar-ho desfavorablement.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb l'informe proposta del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents acorda:

Primer. Desestimar el recurs de reposició, interposat pel Sr. XX, amb domicili a efectes de notificacions a XX número XX, de XX (XX), que actua en nom i representació de la mercantil Mecano del Mediterráneo, SL, CIF B-97.608.855 , en data 30/03/10 (registre d'entrada número 5207) contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de data 22/12/09, pels següents motius:

A) La recurrent demana a l'Ajuntament, en primer lloc, que s'anul·le l'obligació que «la carga de honorarios a repercutir sobre la propiedad no debe suponer una cuantía superior a los honorarios establecidos en los baremos orientativos establecidos por los colegios profesionales» i l'exigència d'«asumir el urbanizador los honorarios que pacte con los técnicos redactores a partir de dicha cuantía». En relació amb això, cal indicar que en l'acord no es limiten els projectes que ha de presentar l'urbanitzador per poder gestionar el programa. Aquests seran els que siguen necessaris per dur a bon terme el desenvolupament previst. Només es limita la part d'aquests que pot l'urbanitzador repercutir sobre la propietat i, per tant, cal ajustar aquests als barems col·legials i la resta d'honoraris ser assumits per ell. La prohibició establerta per la Llei persegueix l'establiment de la lliure competència en la fixació d'honoraris per tal que l'usuari puga obtenir el millor preu en el mercat, sense que es trobe encotillat per una quantia regulada. No es tracta de liberalitzar els honoraris perquè un tercer, l'urbanitzador, pacte la quantitat que estime oportuna per repercutir en els obligats al pagament sense que aquests puguen optar per un millor preu, ja que això podria encobrir un enriquiment de l'urbanitzador per sobre dels percentatges màxims permesos per la legislació. Per tant, l'administració ha optat per limitar per poder adjudicar, les càrregues per honoraris als establerts com orientatius pels col·legis professionals, honoraris vigents en la data de programació de la unitat, sense que això supose, com ja s'ha esmentat amb anterioritat, que l 'urbanitzador, si així ho pacta, remunere els seus tècnics en la quantitat que ell considere oportuna.

B) La recurrent demana, en segon lloc, que es determine, en funció del punt anterior, el coeficient de bescanvi definitiu per a la modalitat de pagament en terrenys i es declare que la modalitat de pagament per als propietaris de sòl no afectat totalment o parcialment per l'edificació consolidada serà la de pagament en terrenys o la modalitat mixta, la qual cosa es determinarà en la reparcel·lació. En relació amb això, cal indicar que el coeficient de bescanvi no és possible mantenir-lo i avalar-lo per l'Ajuntament, ja que aquest es basa en càlculs que el propi Ajuntament no pot acceptar. Qualsevol bescanvi que puga ser portat a terme per l'urbanitzador, tot i que ha decidit el cobrament en efectiu, ha de ser pactat amb propietari afectat. L'urbanitzador mai podrà imposar un bescanvi en compensació per les obres d'urbanització unilateralment.

C) La recurrent demana, en tercer lloc, que es concedisca a aquesta part un termini de dos mesos per presentar els textos refosos requerits i es suspenga el termini per acreditar la constitució de la garantia definitiva i signar el contracte amb l'Ajuntament fins a la notificació de la resolució del present recurs i la presentació dels textos refosos esmentats. En aquest punt hem d'estar al que disposa l'article 332.2 del ROGTU, en el qual es disposa que els terminis previstos en el número anterior (presentació dels textos refosos en el termini màxim de dos mesos), únicament podran ser prorrogats d'acord amb que disposa la legislació de contractes de les Administracions Públiques, i en particular pel que fa a la redacció de textos refosos, són aplicables les regles pròpies del contracte administratiu de consultoria i assistència tècnica, en l'actualitat, contracte de serveis amb la Llei de Contractes del Sector Públic, —Llei 30/2007, de 30 octubre—, que únicament disposa en relació amb aquest tema en el seu article 286, relatiu a l'esmena d'errors i correcció de deficiències que: Quan el CONTRACTE DE SERVEIS consistisca en l'elaboració íntegra d'un projecte d'obra, l'òrgan de contractació exigirà l'esmena pel contractista dels defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que li siguen imputables, atorgant-li a l'efecte el corresponent termini que no podrà excedir de dos mesos.» Per la qual cosa no sembla que puga encaixar la petició de la recurrent en aquesta disposició i que, per tant, puga ser concedida la pròrroga i suspensió de terminis sol·licitada.

Segon. Notificar la present resolució a l'interessat, indicant-li que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Tot això sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs o acció que s'estime procedent.

PUNT 9é.Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable de dinou membres assistents i dos abstencions —representants del grup municipal del Bloc—, que formen la majoria absoluta legal.

Relació de fets

«Des de l'any 2005 l'Ajuntament de Benicarló està prestant el servei de Menjar a Casa, programa destinat a contribuir a la satisfacció les necessitats de les persones majors de la nostra població, fomentar la seua permanència en el domicili i facilitar la seua alimentació mitjançant el repartiment diari del menjar.

Actualment l'Ajuntament presta el servei en virtut del conveni signat amb Conselleria de Benestar Social per al període 2007-2010, amb una aportació municipal del 24% del cost del servei. Segons informació de la CBS, el proper 30 de setembre finalitza el contracte administratiu amb l'empresa que gestiona el servei i l'abast del compromís de cofinançament per part d'aquest ajuntament. Atès que la CBS té previst renovar el contracte administratiu, cal que el nostre Ajuntament confirme l'interès de continuar participant en el programa i acredite l'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar la despesa d'enguany i comprometre la despesa per als pressupostos municipals dels exercicis següents.

En data 7 de maig, el viceinterventor de l'Ajuntament ha emès informe en el qual consta l'existència de crèdit en el pressupost de 2010. Així mateix indica que la competència per a l'aprovació del compromís d'inclusió dels crèdits per als exercicis 2011, 2012 i 2013 correspon al Ple.

Consultada la treballadora social, tècnica responsable del Programa Menjar a Casa, es valora convenientment la continuïtat de la prestació de servei i es considera aquest adequat i ajustat a la demanda actual.

La corporació, de conformitat amb la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Benestar Social i el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Aprovar la continuïtat de la participació de l'Ajuntament de Benicarló en el Programa Menjar a Casa, des de l'1 d'octubre de 2010 al 30 de setembre de 2013.

Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l'exercici 2010 i comprometre's a incloure en els pressupostos dels exercicis 2011 a 2013 els imports corresponents, amb el següent detall:

Exercici 2010

2.291,52 €, aplicació pressupostària 232.336,14

Exercici 2011

9.276,96 €

Exercici 2012

9.276,96 €

Exercici 2013

7.022,40 €

Tercer.- Notificar els acords a la Direcció General de Persones con Discapacitat Dependència.

PUNT 10é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable de dinou membres assistents i dos abstencions —representants del grup municipal del Bloc—, que formen la majoria absoluta legal.

Relació de fets

Vist l'escrit remés pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló (RE núm. 3554/03.03.2010), en relació amb el recurs contenciós administratiu, Procediment Ordinari núm. 856/2009-E, interposat per la representació processal d'Hispallor Inmobiliaria, SL, el Sr. XX i el Sr. XX, contra l'acord plenari de data 25 de juny de 2009, pel qual es desestima el recurs de reposició presentat contra l'acord plenari de data 27 de novembre de 2008, pel qual s'aprova el Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament del sector 7 del sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló i el corresponent projecte de reparcel·lació.

Fonaments de dret

Atès, en aplicació del que disposa l'article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, que és atribució del Ple de la corporació l'adopció dels acords relatius a l'exercici de les accions judicials i administratives, així com la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

Atès el que disposen els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

La corporació, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Exercitar el dret de defensa en el referit procediment ordinari núm. 856/2009-E, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló.

Segon. Remetre al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, el corresponent expedient original o copiat i autenticat, foliat i acompanyat d'un índex autenticat dels documents que continga.

Tercer. Notificar el present acord a totes les persones que puguen estar afectades per la interposició del recurs, perquè puguen personar-se en les actuacions, en qualitat de demandats, en el termini de 9 dies, si els convé, assistits per un advocat i representats per un procurador i remetre al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, la justificació del compliment d'aquest tràmit.

PUNT 11é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable de dinou membres assistents i dos abstencions —representants del grup municipal del Bloc—, que formen la majoria absoluta legal.

Relació de fets

Vist que l'Ajuntament és propietari de la finca següent:

«FINCA DE BENICARLÓ NÚM.: XXX

DESCRIPCIÓ: URBANA .- Porció de terreny situada a la XX de XX, inclòs dins del Pla Parcial Residencial i Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament del sector 7 de sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, de superfície deu mil set-cents seixanta-cinc metres i vuitanta decímetres quadrats, destinada a ús educatiu-cultural. Fita: Nord, amb vial de vianants; sud, amb prolongació del XX; est, amb XX i vial de vianants; i oest, amb vial de vianants.

TITULARITAT: Ajuntament de Benicarló, pel que fa a la totalitat del ple domini.

Adquirida per reparcel·lació en virtut de la certificació administrativa, formalitzada a XX, el dia 5 de març de 2010 per l'Ajuntament de Benicarló, amb número d'expedient XX. Inscripció XX, Tom XXX, Llibre XX, Foli XX, data 4/05/2010.

CÀRREGUES VIGENTS:

AFECCIÓ: Transmissions exempta. Afecció exempta de transmissions pel termini de cinc anys, a partir del 4/05/2010, com resulta de la nota al marge de la insc./anota. X.»

Vist l'acord del Ple d'aquesta corporació, de data 27 de novembre de 2008, pel qual s'aprova el Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament del sector 7 de sòl urbanitzable del Pla General de Benicarló, integrat pel Pla Parcial, la memòria del Programa, projecte d'urbanització i projecte de reparcel·lació, per a la gestió directa per part de l'Ajuntament de Benicarló (publicat al BOP de Castelló, núm. 24, de data 24/02/2009), i que aquest acord és ferm en via administrativa.

Vista l'aprovació del projecte de reparcel·lació de l'àmbit del sector 7, pel qual l'Ajuntament de Benicarló adquireix en ple domini i lliure de càrregues, una parcel·la de sòl dotacional amb destinació educativa-cultural, de superfície de 10.765,80 metres quadrats, acord amb el que preveu l'art. 180.2.a) de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana. Aquesta parcel·la ha estat inscrita en el Registre de la Propietat al tom 2.240, llibre 651, foli 156, finca número 39.767.

Vista la fitxa de la parcel·la resultant del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Residencial Sector 7 de Benicarló, en què expressament s'indica:

«Terrenys de cessió obligatòria.

Fitxa individual de la finca núm. XX

Propietari: Ajuntament de Benicarló.

Descripció i límits: Porció de terreny de 10.765,80 metres quadrats de superfície, destinat a ús educatiu-cultural (Finca XX).

NORD: Vial núm. 4 vianants.

SUD: Vial núm. 3 prolongació XX.

EST: Vial núm. 8 C. d'XX i vial núm. 4 vianants.

OEST: Vial núm. 4 vianants.

Dades de l'adjudicació:

SUPERFÍCIE ADJUDICADA: 10.765,80 metres quadrats.

APROFITAMENT URBANÍSTIC: -.

COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: -.

QUOTA D'URBANITZACIÓ: -.

CÀRREGUES: -.»

Vista la nota simple informativa, de data 17/05/2010, emesa per la registradora de la propietat de Benicarló, per la qual s'acredita la inscripció d'aquesta parcel·la en el Registre de la Propietat al tom XX, llibre XX, foli XX, finca núm. XX.

Atès el que disposen els articles 17 a 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, per unanimitat dels assistents acorda incloure la finca que es relaciona a continuació en l'Inventari de Béns Municipal amb la classificació de bé de domini públic afectat a un ús educatiu-cultural.

«FINCA DE BENICARLÓ NÚM.: XX

DESCRIPCIÓ: URBANA .- Porció de terreny situada a la XX de XX, inclòs dins del Pla Parcial Residencial i Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament del sector 7 de sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, de superfície deu mil set-cents seixanta-cinc metres i vuitanta decímetres quadrats, destinada a ús educatiu-cultural. Fita: Nord, amb vial de vianants; sud, amb prolongació del XX; est, amb XX i vial de vianants; i oest, amb vial de vianants.

TITULARITAT: Ajuntament de Benicarló, pel que fa a la totalitat del ple domini.

Adquirida per reparcel·lació en virtut de la certificació administrativa, formalitzada a Benicarló, el dia 5 de març de 2010 per l'Ajuntament de Benicarló, amb número d'expedient XXX. Inscripció XX, Tom XX, Llibre XX, Foli XX, data 4/05/2010.

CÀRREGUES VIGENTS:

AFECCIÓ: Transmissions exempta. Afecció exempta de transmissions pel termini de cinc anys, a partir del 4/05/2010, com resulta de la nota al marge de la insc./anota. X.»

PUNT 12é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable de dinou membres assistents i dos abstencions —representants del grup municipal del Bloc—, que formen la majoria absoluta legal.

Relació de fets

Vist que l'Ajuntament és propietari de la finca següent:

«DESCRIPCIÓ: URBANA. PARCEL·LA DE TERRENY destinada a EQUIPAMENTS PÚBLICS situada al terme de Benicarló, al XX, que ocupa una extensió superficial de nou mil sis-cents cinquanta-sis metres i trenta-cinc decímetres quadrats. Fita al nord, sud, est i oest, amb la porció segregada de la finca matriu destinada a vial.

REFERÈNCIA CADASTRAL: XX

TITULARITAT: Ajuntament de Benicarló, pel que fa a la totalitat del ple domini.

ADQUIRIDA PER: Cessió, formalitzada a XX, el dia 18 de desembre de 1987 XX.

Inscripció: XX, Tom XX, Llibre XXX, Foli XXX, data 7 de juny de 1989

OBSERVACIONS: Consta una còpia simple de l'escriptura número XXX d'acceptació de cessió unilateral gratuïta de terrenys, de data 25/05/2010, davant del notari del Col·legi de XX, el Sr. XX, per la qual s'accepta la cessió de terrenys que ha efectuat la mercantil Caigor, SL a favor de l'Ajuntament de Benicarló, concretament de les finques registrals números XX, XX i XX de XX.»

Atès el que disposen els articles 17 a 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, per unanimitat dels assistents acorda incloure la finca que es relaciona a continuació en l'Inventari de Béns Municipal amb la classificació de bé de domini públic afectat a equipaments públics.

«DESCRIPCIÓ: URBANA. PARCEL·LA DE TERRENY destinada a EQUIPAMENTS PÚBLICS situada al terme de Benicarló, al XX, que ocupa una extensió superficial de nou mil sis-cents cinquanta-sis metres i trenta-cinc decímetres quadrats. Fita al nord, sud, est i oest, amb la porció segregada de la finca matriu destinada a vial.

REFERÈNCIA CADASTRAL: XX

TITULARITAT: Ajuntament de Benicarló, pel que fa a la totalitat del ple domini.

ADQUIRIDA PER: Cessió, formalitzada a XX, el dia 18 de desembre de 1987 XX.

Inscripció: XX, Tom XXX, Llibre XX, Foli XX, data 7 de juny de 1989

OBSERVACIONS: Consta una còpia simple de l'escriptura número XX d'acceptació de cessió unilateral gratuïta de terrenys, de data 25/05/2010, davant del notari del Col·legi de XX, el Sr. XX, per la qual s'accepta la cessió de terrenys que ha efectuat la mercantil Caigor, SL a favor de l'Ajuntament de Benicarló, concretament de les finques registrals números XX, XX i XX de XX.»

PUNT 13é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable de dinou membres assistents i dos abstencions —representants del grup municipal del Bloc—, que formen la majoria absoluta legal.

Relació de fets

Vist que l'Ajuntament és propietari de la finca següent:

«DESCRIPCIÓ: URBANA. PARCEL·LA DE TERRENY destinada a EQUIPAMENTS PÚBLICS situada al terme de Benicarló, al XX, que ocupa una extensió superficial de nou mil sis-cents cinquanta-sis metres i trenta-cinc decímetres quadrats. Fita al nord, sud, est i oest, amb la porció segregada de la finca matriu destinada a vial.

REFERÈNCIA CADASTRAL: XX.

TITULARITAT: Ajuntament de Benicarló, pel que fa a la totalitat del ple domini.

ADQUIRIDA PER: Cessió, formalitzada a XX, el dia 18 de desembre de 1987 XX.

Inscripció: XX, Tom XX, Llibre XX, Foli XX, data 7 de juny de 1989

OBSERVACIONS: Consta una còpia simple de l'escriptura número XX d'acceptació de cessió unilateral gratuïta de terrenys, de data 25/05/2010, davant del notari del Col·legi de XX, el Sr. XX, per la qual s'accepta la cessió de terrenys que ha efectuat la mercantil Caigor, SL a favor de l'Ajuntament de Benicarló, concretament de les finques registrals números XX, XX i XX de XX.»

Vistes les actuacions que consten en l'expedient del Negociat de Patrimoni núm. PAT-X/XX, relatiu a la cessió d'uns terrenys situats al XX de XX per a la construcció d'un Parc Comarcal de Bombers, consistents en els tràmits que, seguidament, es relacionen.

Vist l'escrit amb Registre d'Entrada núm. 7.768, de data 10/05/2010, emès per la Diputació Provincial de Castelló (Consorci Provincial de Bombers de Castelló), en el qual es demana la cessió dels terrenys situats al XX, unitat d'execució núm. 3 de Benicarló per a la construcció de les noves instal·lacions per al Parc de Bombers del Baix Maestrat, dependent d'aquest Consorci.

Vista la providència d'inici d'expedient del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 2010.05.12, per la qual s'acorda iniciar l'expedient administratiu PAT-X/XX per la cessió.

Vist l'escrit, de data 12/05/2010, pel qual es demana documentació al Dep. d'Urbanisme, concretament, l'emissió d'un dictamen subscrit per un tècnic que assevere que els béns afectats per aquesta cessió no estan compresos en cap pla d'ordenació, reforma o adaptació, no són necessaris per a l'entitat local ni és previsible que ho siguen i un informe urbanístic.

Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 9.430, de 13/05/2010, pel qual es demana l'emissió d'un certificat del Registre de la Propietat.

Vista la nota simple informativa, de data 13/05/2010, emesa per la registradora de la propietat de Benicarló.

Vista la nota simple informativa, de data 18/05/2010, emesa per la registradora de la propietat de Benicarló.

Vista la certificació, de data 14/05/2010, emesa per la registradora de la Propietat de Benicarló, en què consta que el ple domini de la dita parcel·la apareix a favor de la mercantil Caigor, SL.

Vista la còpia simple número XXX d'acceptació de cessió unilateral gratuïta de terrenys, de data 25/05/2010, expedida pel notari, el Sr.XX, per la qual s'accepta la cessió de terrenys que efectua la mercantil Caigor, SL a favor de l'Ajuntament de Benicarló de les finques registrals números XX, XX i XX de XX.

Atès que aquesta cessió a la Diputació Provincial de Castelló (Consorci Provincial de Bombers de Castelló) contribueix a la creació d'un nou servei comarcal amb la construcció del primer Parc de Bombers de la comarca del Baix Maestrat.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Que s'incoe l'expedient administratiu PAT X/XX, de mutació demanial externa d'uns terrenys de titularitat municipal situats al XX de XX i, en conseqüència, de transmissió de la titularitat de la parcel·la descrita anteriorment a la Diputació Provincial de Castelló, la destinació dels quals serà la construcció d'un Parc Comarcal de Bombers a Benicarló i les seues obres de construcció seran a càrrec de la Diputació Provincial de Castelló.

Segon. Que s'instruïsca l'expedient administratiu PAT X/X, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional onzena de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.

Tercer. Que la Diputació Provincial de Castelló (Consorci Provincial de Bombers de Castelló) procedisca al desallotjament de les instal·lacions, de propietat municipal, ubicades al XX (finca registral número XX, inscripció XX, tom XX, llibre XX, foli XX, situada a l'XX, que mesura uns 750 metres quadrats, segons les dades registrals), en les mateixes condicions que es van posar a la seua disposició, un cop ocupen els terrenys situats al terme municipal de XX , a XX, que ocupa una extensió superficial de 9.656,35 metres quadrats (finca registral número XX, inscripció XX, tom XXX, llibre XXX, foli XX).

PUNT 14é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable de dinou membres assistents i dos abstencions —representants del grup municipal del Bloc—, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a la consideració de la corporació la proposta de la Regidoria delegada d'Economia i Hisenda, sobre la derogació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de piscina municipal i instal·lacions complementàries.

En aquest punt, fa ús de la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per tal d'indicar que les urgències 6ª, 7ª, 8ª i 9ª són propostes i no volen dir que estiguen en contra. Tot i això, els membres del seu grup van a abstenir-se, atès que no saben de què van perquè no ho han vist fins ara.

Vist l'informe núm. 186-10-GT de la tresorera de data 18 de maig de 2010, fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor, relatiu a la modificació de l'Ordenança P.3 reguladora del preu públic per la prestació del servei de piscina municipal i instal·lacions complementàries.

Vista la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que en el seu article 49 diu:

L'aprovació de les ordenances locals s'ha d'ajustar al següent procediment:

a) Aprovació inicial pel Ple.

b) Informació pública i audiència a les persones interessades durant un termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins del termini i aprovació definitiva pel Ple.

d) En el cas que no es presente cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, per dinou vots a favor i dos abstencions —representants del grup municipal del Bloc—, acorda:

Primer. Derogar l'Ordenança P.3 reguladora del preu públic per la prestació del servei de piscina municipal i instal·lacions complementàries, ja que no es pot tractar aquest ingrés com un ingrés de dret públic (preu públic) sinó com una tarifa (preu privat) regulada a través d'un contracte administratiu i vigilat per l'òrgan de contractació, que a proposta de l'empresa concessionària podrà modificar. Tot això en el marc dels articles 251 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic.

L'eficàcia del present acord de derogació queda demorada a la formalització de la relació contractual de les tarifes.

Segon. Ordenar al Departament de Contractació que realitze els tràmits oportuns per a incloure les esmentades tarifes en el contracte vigent.

Tercer. Donar compte del present acord a la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda.

Quart. La present resolució tindrà efectes des de l'endemà de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

PUNT 15é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable de dinou membres assistents i dos abstencions —representants del grup municipal del Bloc—, que formen la majoria absoluta legal.

La corporació coneix el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, de data 26 de maig de 2010, sobre la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la matrícula en els cursos o activitats organitzades per l'Ajuntament.

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per tal d'indicar que tal com han dit en altres vegades, davant d'un expedient que està incomplet, consideren que no es pot portar al Ple una ordenança del tipus que siga, encara que la finalitat que es pretenga siga important i bona. Per tant, els membres del seu grup no poden votar a favor d'una ordenança que l'expedient està incomplet, no hi haja una fiscalització prèvia i que no s'hagen pogut evacuar els informes tècnics corresponents per a donar-li el vistiplau tècnic al tema.

Seguidament, el Sr. García Bautista, representant del grup municipal popular, manifesta que el seu grup ha portat aquest punt al Ple, d'acord amb el que ha informat el secretari este matí.

En un nou torn, fa ús de la paraula el Sr. Escuder per dir al Sr. García que això és improvisació , perquè l'únic informe que hi ha a l'expedient és del Sr. XX del 26 de maig, i si no recorda malament, era ahir.

Finalment, el Sr. García conclou del debat, tornant a repetir al Sr. Escuder que aquest punt s'ha portat per urgència al Ple d'aquesta nit, d'acord amb el que ha aconsellat el secretari este matí. A més, li recorda que de tots estos punts, s'ha donat compte tant a la Comissió de Cultura com a la de Benestar Social.

Relació de fets

Vista la proposta del regidor d'Esports de modificació de l'Ordenança P-5 reguladora dels preus públics per matrícula en els cursos o activitats organitzades per l'Ajuntament de Benicarló (Esports), de data 11 de maig de 2010.

Vistos els informes del tècnic d'Esports de data 12 de maig de 2010, en què s'informa favorablement la proposta de modificació i el de data 26 de maig de 2010, de justificació de costos de preus de l'ordenança P-5.

Vist l'informe núm. 191-10-GT de la tresorera de data 26 de maig de 2010.

Fonaments de dret

Ordenança P-5. Preus públics per matrícula en els cursos o activitats organitzades per l'Ajuntament de Benicarló (Esports).

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

PREUS PÚBLICS

SECCIÓ I. CONCEPTE

Article 41. CONCEPTE

Les entitats locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència de l'entitat local, sempre que no concórrega cap de les circumstàncies especificades a l'article 20.1.B d'aquesta Llei

Article 42. Serveis i activitats excloses.

No poden exigir-se preus públics pels serveis i activitats enumerats en l'article 21 d'aquesta Llei.

SECCIÓ II OBLIGATS AL PAGAMENT

Article 43 OBLIGATS AL PAGAMENT

Estan obligades al pagament dels preus públics aquelles persones que es beneficien dels serveis o activitats per les quals hagen de satisfer-se aquests.

SECCIÓ III QUANTIA I OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.

Article 44 Quantia.

1. L'import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.

2. Quan hi haja raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellen, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos, cal consignar-ho en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n'hi hagués.

Article 45 Gestió

Les entitats locals poden exigir els preus públics en règim d'autoliquidació.

SECCIÓ IV COBRAMENT

Article 46 COBRAMENT

1. L'obligació de pagar el preu públic naix des que s'inicia la prestació del servei o la realització de l'activitat, si bé les entitats podran exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial.

2. Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei o l'activitat no es preste o desenvolupe, procedirà la devolució de l'import corresponent.

3. Els deutes per preus públics poden exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment.

SECCIÓ V. FIXACIÓ

Article 47 FIXACIÓ

1. L'establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple de la corporació, sense perjudici de les seues facultats de delegació en la Comissió de Govern, conforme a l'article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

2. Les entitats locals poden atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, per aquesta establerts, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte quan els preus no cobrisquen el seu cost. Aquesta atribució pot fer-se, així mateix i en els mateixos termes, respecte dels consorcis, llevat que es diga una altra cosa en els seus estatuts.

En ambdós casos, els organismes autònoms i els consorcis enviaran a l'ens local de què depenguen una còpia de la proposta i de l'estat econòmic del qual es desprenga que els preus públics cobrixen el cost del servei.

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Article 23.2.b

Correspon a la Junta de Govern Local les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis.

Article 49

L'aprovació de les ordenances locals s'ha d'ajustar al següent procediment:

a) Aprovació inicial pel Ple.

b) Informació pública i audiència a les persones interessades durant un termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins del termini i aprovació definitiva pel Ple.

En el cas que no es presente cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Article 123

1. Les comissions informatives, integrades exclusivament per membres de la corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple de la Comissió de Govern quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, excepte quan hagen d'adoptar-se acords declarats urgents.

2 .Igualment informaran aquells assumptes de la competència pròpia de la Comissió de Govern, i de l'alcalde o president, que els siguen sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquests.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, per dotze vots a favor, set en contra —representants del grup municipal socialista— i dues abstencions —representants del grup municipal del Bloc—, acorda:

Primer. Aprovar la modificació de l'article 3 de l'Ordenança P5 reguladora dels preus públics per matrícula en els cursos o activitats organitzades per l'Ajuntament de Benicarló (Esports), que resta redactada de la manera següent:

ARTICLE 3r .- QUANTIA

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança és la fixada en les tarifes contingudes en l'apartat següent:

Campanya Esportiva Municipal (Campanya d'Hivern)

Drets de matriculació en el curs d'Hípica ........................................... .. ......38,73 euros

Drets de matriculació en curs d'Iniciació Esportiva ................................. 38,73 euros

Drets de matriculació en curs d'Educació Física de Base ....................... 38,73 euros

Drets de matriculació en curs de Gimnàstica d'Educació Especial.....38,73 euros

Drets de matriculació en curs d'Escola de Futbol ..................................... 38,73 euros

Drets de matriculació en curs de Gimnàstica Xina (Tai-txi) ................. 51,64 euros

Drets de matriculació en curs de Massatge Esportiu ............................. 32,27 euros

Drets de matriculació en el curs de Tennis ........................................... .... 51,64 euros

Drets de matriculació en el curs de Vela i Piragüisme .......................... 38,73 euros

Drets de matriculació en el curs de Correcció Postural ....................... 51,64 euros

Drets de matriculació en el curs de Voleibol ........................................ ....38,73 euros

Drets de matriculació en el curs d'Aeròbic .................................................51,64 euros

Drets de matriculació en el curs de Gimnàstica de Manteniment Adults ..... 51,64 euros

Drets de matriculació en el curs de Ioga ........................................... ........ 58,09 euros

Drets de matriculació en el curs de Gimnàstica de Tercera Edat ......32,27 euros

Drets de matriculació en el curs de Badminton ...................................... 38,73 euros

Drets de matriculació en el curs de Relaxació Corporal ...................... 58,09 euros

Drets de matriculació en el curs de Tennis de Taula ............................ 38,73 euros

Drets de matriculació en cursos de fins a 90 hores ......................... .....58,09 euros

Drets de matriculació en els cursos de fins a 60 hores .........................38,73 euros

Drets de matriculació en els cursos de fins a 30 hores ......................... 19,36 euros

Drets de matriculació en altres activitats (infantils i adults ).............. 15,00 euros

Campanya d'Estiu

Drets de matriculació en el curs de natació:

Sense transport ................................................ ...........15,00 euros

Amb transport ................................................ ............ 25,82 euros

Drets de matriculació en cadascuna de les restants activitats que es programen ...........15,00 euros

Drets de matriculació en cursos de fins a 90 hores .......................................................................60,00 euros

Drets de matriculació en cursos de fins a 60 hores ......... .............................................................40,00 euros

Drets de matriculació en cursos de fins a 30 hores ........................................................................22,00 euros

Tornejos i campionats

Inscripció d'equips de 8-15 persones (esports d'equip )..........400,00 euros

Inscripcions individuals (esport individual ).................................... 10,00 euros

2. Les activitats de la Campanya d'Estiu tindran una durada d'un mes (juny o juliol o agost) i conservaran la possibilitat d'ampliar o reduir la seua durada establint un increment o reducció del preu de la part proporcional corresponent.

3 .- Les activitats de la Campanya d'Hivern tindran una durada de 7 a 8 mesos (octubre a maig) i conservaran la possibilitat d'ampliar o reduir la seua durada establint un increment o reducció del preu de la part proporcional corresponent.

A més, en les activitats de Campanya d'Hivern, el concepte de "Drets de matriculació en altres activitats infantils", per un import de 15 euros, es podrà aplicar a activitats de durades curtes (setmanals o mensuals) o a activitats que, tot i ser de durada superior al mes, per interès públic i de promoció de la salut i l'activitat esportiva, siga interessant subvencionar-les per la diferència del seu cost.

La justificació de costos imputables a aquest preu són els següents:

—Assegurança d'accidents.

—Costos de publicitat de l'activitat.

—Material esportiu necessari.

4. L'Ajuntament pot demanar, juntament amb la inscripció de qualsevol activitat, una fiança per la utilització de material esportiu o operatius demanats a la Brigada Municipal.

5. Per determinar la quantitat econòmica de les fiances, es prendran com a referència els costos per hora o per dia de la instal·lació esportiva sol·licitada, d'acord amb l'Ordenança P.6 de preu públic per la utilització de les instal·lacions esportives municipals.

6. Les inscripcions per a tornejos i campionats, es contemplaran per a activitats de més d'un mes de durada. Per a tornejos i campionats puntuals de durada inferior al mes, es contemplarà un descompte proporcional de la inscripció, sense tenir en compte l'assegurança individual d'accidents corresponent.

La justificació de costos imputables a aquest preu són els següents:

—Assegurança d'accidents.

—Altres assegurances especials (si escau)

—Costos de publicitat de l'activitat (mitjans de comunicació)

—Costos d'impremta i cartelleria de l'esdeveniment.

—Cost de material esportiu.

—Cost de vigilància i seguretat (si s'escau).

—Tràmits federatius.

—Pagament de cànons i drets (si escau).

—Lloguer d'espais esportius especials (si escau).

—Lloguer o compra de material esportiu específic (si escau)

Segon. Donar compte del present acord a la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda.

Tercer. Exposar al públic els esmentats preus públics, mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies. En el cas que no es presente cap reclamació durant el termini d'exposició pública s'entendran aprovats definitivament.

PUNT 16é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable de dinou membres assistents i dos abstencions —representants del grup municipal del Bloc—, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a la consideració de la corporació proposta de la Regidoria delegada d'Economia i Hisenda, sobre la modificació de l'Ordenança del preu públic del servei d'Escola d'Estiu.

Intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per indicar que en este tema, exactament igual que en el punt anterior, l'expedient està incomplet, no té fiscalització prèvia i no es dóna termini perquè els tècnics municipals informen sobre l'ordenança i l'informe de la tècnica de Serveis Socials, la Sra. XX, és del dia 17 de maig.

Seguidament, fa ús de la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per manifestar que ell abans havia comés un error perquè havia dit que, de la 6ª, 7ª, 8ª i 9ª urgència, no en tenien coneixement, quan en realitat de la 8ª sí que tenien coneixement perquè la seua companya Pili la va tindre al seu abast en la Comissió Informativa de Benestar Social. Per tant, d'esta sí que tenien coneixement, però, atès que l'expedient no està complet, s'abstindran igualment.

Relació de fets

Vista la proposta de la regidora de Benestar Social de modificació de l'Ordenança P-4 reguladora del preu públic del servei d'Escola d'Estiu, de data 26 de maig de 2010.

Vist l'informe de la coordinadora de Serveis Socials, de data 26 de maig de 2010, en què es justifica la proposta de modificació de l'ordenança justificació de costos de preus de l'Ordenança P-4 reguladora del preu públic del servei d'Escola d'Estiu .

Vist l'informe núm. 188-10-GT de la tresorera de data 26 de maig de 2010.

Fonaments de dret

Ordenança P-4. reguladora del preu públic del Servei d'Escola d'Estiu.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

PREUS PÚBLICS

SECCIÓ I. CONCEPTE

Article 41. CONCEPTE

Les entitats locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència de l'entitat local, sempre que no concórrega cap de les circumstàncies especificades a l'article 20.1.B d'aquesta Llei

Article 42. Serveis i activitats excloses.

No poden exigir-se preus públics pels serveis i activitats enumerats en l'article 21 d'aquesta Llei.

SECCIÓ II OBLIGATS AL PAGAMENT

Article 43 OBLIGATS AL PAGAMENT

Estan obligades al pagament dels preus públics aquelles persones que es beneficien dels serveis o activitats per les quals hagen de satisfer-se aquests.

SECCIÓ III QUANTIA I OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.

Article 44 Quantia.

1. L'import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.

2. Quan hi haja raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellen, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos, cal consignar-ho en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n'hi hagués.

Article 45 Gestió

Les entitats locals poden exigir els preus públics en règim d'autoliquidació.

SECCIÓ IV COBRAMENT

Article 46 COBRAMENT

1. L'obligació de pagar el preu públic naix des que s'inicia la prestació del servei o la realització de l'activitat, si bé les entitats podran exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial.

2. Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei o l'activitat no es preste o desenvolupe, procedirà la devolució de l'import corresponent.

3. Els deutes per preus públics poden exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment.

SECCIÓ V. FIXACIÓ

Article 47 FIXACIÓ

1. L'establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple de la corporació, sense perjudici de les seues facultats de delegació en la Comissió de Govern, conforme a l'article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

2. Les entitats locals poden atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, per aquesta establerts, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte quan els preus no cobrisquen el seu cost. Aquesta atribució pot fer-se, així mateix i en els mateixos termes, respecte dels consorcis, llevat que es diga una altra cosa en els seus estatuts.

En ambdós casos, els organismes autònoms i els consorcis enviaran a l'ens local de què depenguen una còpia de la proposta i de l'estat econòmic del qual es desprenga que els preus públics cobrixen el cost del servei.

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Article 23.2.b

Correspon a la Junta de Govern Local les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis.

Article 49

L'aprovació de les ordenances locals s'ha d'ajustar al següent procediment:

a) Aprovació inicial pel Ple.

b) Información pública i audiència a les persones interessades durant un termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins del termini i aprovació definitiva pel Ple.

En el cas que no es presente cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Article 123

1. Les comissions informatives, integrades exclusivament per membres de la corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple de la Comissió de Govern quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, excepte quan hagen d'adoptar-se acords declarats urgents.

2. Igualment informaran aquells assumptes de la competència pròpia de la Comissió de Govern, i de l'alcalde o president, que els siguen sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquests.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, per dotze vots a favor, set en contra —representants del grup municipal socialista— i dues abstencions —representants del grup municipal del Bloc—, acorda:

Primer. Aprovar la modificació de l'article 5 de l'Ordenança P4 reguladora del preu públic del servei d'Escola d'Estiu, que resta redactada de la manera següent:

L'import dels preus públics per quinzena o torn, està determinat per la modalitat escollida.

Famílies residents a Benicarló:

1. Quota de matí

  12,00 €

2. Quota de vesprada

  20,00 €

3. Servici de menjador

  45,00 €

4. Servici de cangur

  10,00 €

Familias no residents habitualment a Benicarló, però que tinguen alguna vinculació amb la població.

1. Quota de matí

  15,00 €

2. Quota de vesprada

  24,00 €

3. Servici de menjador

  50,00 €

4. Servici de cangur

  12,00 €

Famílies nombroses residents a Benicarló:

Nre. fills

Cangur

Matí

Menjador

Vesprada

1r inscrit

10,00 €

12,00 €

45,00 €

20,00 €

2n inscrit

10,00 €

12,00 €

45,00 €

20,00 €

3r inscrit

5,00 €

6,00 €

22,50 €

10,00 €

4t inscrit

1,00 €

1,20 €

4,50 €

2,00 €

Segon. Donar compte del present acord a la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda.

Tercer. Exposar al públic els esmentats preus públics, mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies. En el cas que no es presente cap reclamació durant el termini d'exposició pública s'entendran aprovats definitivament.

PUNT 17é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable de dinou membres assistents i dos abstencions —representants del grup municipal del Bloc—, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a la consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, sobre la delegació a la Junta de Govern Local de l'adopció d'acords per a la fixació o modificació dels preus públics.

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per indicar que el seu grup, encara que siga possible perquè legalment està contemplat, el seu grup pensa que aquestes competències haurien de continuar en el Ple. És evident que continuaran passant per la comissió informativa corresponent, però, atès que han estat molt de temps residenciades en el Ple, entenen que la situació s'hauria de mantenir tal com està en l'actualitat. En cas contrari, el seu grup anuncia que votarà en contra.

Seguidament, l'alcalde indica que si s'ha fet això és per tal d'agilitzar els tràmits administratius. I, d'acord amb les converses mantingudes amb tècnics de la casa, entén que encara se n'haurien de delegar més de competències del Ple en la Junta de Govern Local.

Vista la providència del tinent alcalde de l'Àrea d'Economia i Hisenda d'inici d'expedient de de delegació del Ple en la Junta de Govern Local de les competències per a la fixació o modificació de quanties de totes les ordenances de preus públics d'aquest Ajuntament, a causa a la necessitat d'adaptar-se en cada moment a les condicions canviants de mercat i per tal d'agilitar la tramitació dels expedients corresponents.

Vist l'informe núm. 190-10-GT de la tresorera de data 26 de maig de 2010.

Fonaments de dret

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Article 47 FIXACIÓ

1. L'establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple de la corporació, sense perjudici de les seues facultats de delegació en la Comissió de Govern, conforme a l'article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

2. Les entitats locals poden atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, per aquesta establerts, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte quan els preus no cobrisquen el seu cost. Aquesta atribució pot fer-se, així mateix i en els mateixos termes, respecte dels consorcis, llevat que es diga una altra cosa en els seus estatuts.

En ambdós casos, els organismes autònoms i els consorcis enviaran a l'ens local de què depenguen una còpia de la proposta i de l'estat econòmic del qual es desprenga que els preus públics cobrixen el cost del servei.

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Article 23.2.b

Correspon a la Junta de Govern Local les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis.

Article 49

L'aprovació de les ordenances locals s'ha d'ajustar al següent procediment:

a) Aprovació inicial pel Ple.

b) Informació pública i audiència a les persones interessades durant un termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins del termini i aprovació definitiva pel Ple.

En el cas que no es presente cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Article 123

1. Les comissions informatives, integrades exclusivament per membres de la corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple de la Comissió de Govern quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, excepte quan hagen d'adoptar-se acords declarats urgents.

2.Igualment informaran aquells assumptes de la competència pròpia de la Comissió de Govern, i de l'alcalde o president, que els siguen sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquests.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, per dotze vots a favor, set en contra —representants del grup municipal socialista— i dues abstencions —representants del grup municipal del Bloc—, acorda:

Primer. Delegar en la Junta de Govern Local les competències per a la fixació o modificació de les quanties de totes les ordenances de preus públics d'aquest Ajuntament.

Les propostes de fixació o modificació de preus públics han de ser dictaminades per la Comissió informativa d'Hisenda, abans de ser aprovades per la Junta de Govern Local, d'acord amb l'article 123 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Així mateix, per tractar-se d'una ordenança general regulada per l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, ha de ser sotmesa a informació pública durant un termini mínim de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments. En el cas que es presenten reclamacions, les resoldrà la Junta de Govern Local com a òrgan delegat.

Segon. La present resolució tindrà efectes des de l'endemà de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

PART DE CONTROL.-

PUNT 18é.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 D'ABRIL DE 2010 AL 15 DE MAIG DE 2010.- Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 d'abril de 2010 al 15 de maig de 2010. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 19é.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR RELATIVA AL PLA DE RODALIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2010-2020. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció presentada pel portaveu del grup municipal popular del següent tenor literal, la qual és signada pels tres representants dels grups municipals popular, socialista i del Bloc, de conformitat amb l'acordat en Junta de Portaveus:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 20 d'abril es signa per part del president de la Generalita Valenciana, Francisco Camps, i el ministre de Foment, José Blanco, el Pla de Rodalies de la Comunitat Valenciana 2010-2020, que recull un seguit d'actuacions per part de les dues administracions amb l'objectiu d'afavorir les comunicacions ferroviàries a la nostra Comunitat.

La reivindicació de millorar el servei ferroviari del nord de la província amb la capital pot qualificar-se com històrica, però és a partir del 16 de novembre de 2003, amb la inauguració de la variant entre Las Palmas i Orpesa, quan el tram entre Vinaròs i Castelló disposa íntegrament de via doble, fet que comporta que a partir d'aquest moment la capacitat ferroviària augmente fent possible l'establiment de més trens de regionals o d'una línia de Rodalies.

Des de juliol de 2008 es constitueix a Vinaròs la plataforma "Rodalies Ara Vinaròs-Castelló" que durant tots aquests mesos ha demanat la millora de les freqüències entre Vinaròs i Castelló. A dia d'avui són més de 8.000 les firmes que donen suport aquesta iniciativa i més de 5.400 persones unides a aquesta mateixa reivindicació a través de la plataforma social Facebook; aquest suport demostra clarament l'ampli consens social d'aquesta reivindicació.

De la mateixa manera cal recordar les mocions que reclamen aquesta millora i aprovades per unanimitat en els ajuntaments de Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Orpesa i Castelló, la moció aprovada en la Diputació de Castelló i també en les Corts Valencianes. Igualment cal fer esment a la proposta realitzada en el Senat i aprovada amb els vots de tots els partits, a excepció del PSOE que va votar en contra. La Moció, aprovada en la Comissió de Foment del Senat, demanava al Govern dotar de més freqüències de rodalies i amb horaris més adequats als usuaris, conectant adequadament Castelló amb Vinaròs. El PSOE en aquesta Comissió va votar en contra.

Dins del Pla de Rodalies de la Comunitat Valenciana 2010-2020, s'amplia el servei de Rodalies de Castelló fins a la ciutat de Benicàssim, fet que suposa una clara discriminació per a les ciutats d'Orpesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert, Peníscola, Benicarló i Vinaròs que queden a costa d'un «estudi de viabilitat» que ha de realitzar el Ministeri de Foment.

Creiem que és ara, quan totes aquestes ciutats que han quedat al marge de l'ampliació realitzada, que ens hem d'unir per reclamar al Ministeri de Foment celeritat en l'elaboració d'aquest «estudi de viabilitat» i de la mateixa manera hem d'exigir que dins d'aquest estudi no només es reculla la «viabilitat econòmica», sinó també el «benefici social» que generaria la millora de freqüències, bé amb trens regionals, bé amb la creació d'una línia de Rodalies específica entre Vinaròs i Castelló.

És important assenyalar que aquesta millora, en un sentit o en un altre, és possible amb un mínima inversió, i per això volem recordar les paraules del diputat a les Corts Valencianes pel PSPV - PSOE, el malaguanyat Sr Godoy, quan en el Ple de les Corts de 22 oct 2008 va afirmar que «perquè en el cas d'establiment d'un servei de Rodalies entre Castelló i Vinaròs, ens trobem amb unes circumstàncies donades favorables. Tenim, senyories, una infraestructura construïda, tenim una disposició àmplia de capacitat d'aquesta infraestructura, en aquests moments poden enviar-se a través d'aquesta moltes més circulacions. Està ocupada aproximadament en un terç de la seua capacitat i jo crec que tenim aproximadament dos terços de la seua capacitat per ocupar. Tenim unes perspectives d'augment de la demanda en el futur i tenim, també, unes estacions pràcticament disposades, pràcticament preparades.»

En atenció a tots aquests antecedents i davant la situació creada després de la signatura del Pla de Rodalies de la Comunitat Valenciana 2010-2020.

Proposem al Plenari, la següent proposta d'ACORD:

Primer. Instar el Ministeri de Foment que inicie de forma imminent la redacció de l'«estudi de viabilitat» que possibilite la millora de les freqüències ferroviàries entre Vinaròs i Castelló i que aquest estiga finalitzat abans de l'1 setembre 2010.

Segon. Instar el Ministeri de Foment perquè facilite la participació dels ajuntaments en l'elaboració d'aquest «estudi de viabilitat».

Tercer. Que l'Ajuntament de Benicarló assumisca el compromís d'implicar de forma activa tots els partits polítics, associacions i resta de societat civil, en la reclamació de la millora del servei ferroviari.

Quart. Traslladar l'aprovació d'aquesta moció a la Subdelegació del Govern, al president de la Generalitat Valenciana, al Ministeri de Foment, als grups parlamentaris del Congrés, Senat i Corts Valencianes perquè demanen del propi Ministeri que aquesta s'incloga dins de l'estudi de viabilitat com a mostra del suport unànime a la millora exigida.

En conseqüència, la corporació, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar el contingut de la moció abans esmentada en els termes en què ha estat redadcada.

PUNT 20é.- PRECS I PREGUNTES.-

En relació amb la pregunta formulada pel Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, referida a la comissió de seguiment dels afectats per la N-340, li respon el Sr. Arín Piñana (regidor d'Agricultura i representant del grup municipal popular).

El Sr. Arín indica que aquest assumpte el va portar al Consell Agrari el dia 5 de maig de 2009. El Consell Agrari en totes les reunions que s'han fet pensa que aquest tema correspon als polítics perquè l'Ajuntament té informació sobre la N-340 i entenen que són ells els que han d'estar damunt del tema. Per altra banda, des de fa tres anys el tema del desviament està parat, ple d'herba i els afectats no han cobrat ni un duro. És per això que el Sr. Arín s'adreça al Sr. Guzmán per dir-li que si la volen formar els que estan a la Junta de Portaveus, que fixen data i hora i endavant.

Seguidament, el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, fa ús de la paraula per preguntar al Sr. Arín si són ells els que han refusat pertànyer a esta Comissió o que es creara esta Comissió.

Finalment, conclou la intervenció el Sr. Arín dient que ells han dit sempre el mateix i és que en el tema de la carretera ni tenen informació ni tenen res. Ells volen que els polítics solucionen els problemes que hi hagen allí. Explica que no és que no vulguen estar i que ja li ho va dir al seu company, el Sr. Ferrer: «Això és una cosa dels polítics. Nosaltres no ho han demanat, qui ho ha demanat per nosaltres?». Per això, el Sr. Arín demana que si es pot avançar en el tema de les expropiacions que es vaja endavant, perquè han passat tres anys i els afectats no han vist ni un duro.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.55 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 28 de maig de 2010