Ple ordinari núm. 4/2010, de 25 de març.

25/03/2010

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 4/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 25 de març de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 4/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 25 DE MARÇ .-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21:00 hores del dia 25 de març de 2010 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari : Sr. Carlos Bravo Sánchez

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 3/2010, DE 9 DE MARÇ.- Per unanimitat dels assistents, s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió que, amb caràcter extraordinari, va tenir lloc el dia 9 de març de 2010.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 2n.- PROPOSICIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA I L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ PER A MILLORAR LA PROTECCIÓ DELS DRETS I LLIBERTATS DE LES PERSONES.-El passat dia 10 de desembre de 2009 es signa en la seu de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies el Conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i la FVMP per a millorar la protecció dels drets i llibertats de les persones.

El nostre Estatut d'Autonomia estableix en el seu article 8 que les valencianes i els valencians, en la seua condició de ciutadans espanyols i europeus, són titulars dels drets, deures i llibertats reconeguts en la Constitució Espanyola i en l'ordenament de la Unió Europea, així com en els instruments internacionals de protecció dels drets humans, individuals i col·lectius, havent de vetlar els poders públics valencians, entre ells, el Síndic de Greuges, per la seua protecció i respecte.

L'objecte del conveni signat és la col·laboració entre la FVMP i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana per a millorar la protecció dels drets i llibertats de les persones, en el marc de la legislació vigent i, d'acord amb els principis de col·laboració, assistència, eficàcia, informació recíproca i lleialtat institucional; s'hi recull com una de les finalitats que les Administracions Públiques de la Generalitat tracten els seus assumptes de manera equitativa i imparcial, en un termini raonable, i gaudir de serveis públics de qualitat, així com del dret a participar de forma individual o col·lectiva, en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana.

Atès que tots som conscients que la protecció efectiva dels drets de les persones ha de realitzar-se de forma preventiva i reactiva, millorant constantment els mitjans de defensa, fomentant la seua divulgació i coneixement i potenciant l'efectiva participació ciutadana en la gestió dels assumptes públics.

Atès l'interès i la repercussió que la signatura del citat conveni comporta per a l'Ajuntament de Benicarló, tenint en compte de la signatura del conveni marc de col·laboració entre el Síndic de Greuges i la FVMP, el qual inclou un conveni específic que pot ser subscrit entre els Ajuntaments i la institució del Síndic de Greuges.

La corporació, de conformitat amb la proposta i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Aprovar el text de conveni específic de col·laboració entre el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de Benicarló per a millorar la protecció dels drets i llibertats de les persones.

Segon.- Subscriure un conveni específic de col·laboració entre el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de Benicarló per a millorar la protecció dels drets i llibertats de les persones.

Tercer.- Facultar l'Alcaldia Presidència o a qui legalment la substituïsca per a signar tots els documents que siguen necessaris per a l'execució del present acord.

Del present acord es donarà compte en la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana en la primera sessió que tinga lloc, de conformitat amb el disposat en l'article 126.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

PUNT 3r.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT (1).- Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, així com l'Informe favorable emès pel viceinterventor municipal, ambdós de data 10 de març de l'any en curs, sobre el primer expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar el Reconeixement Extrajudicial de crèdit que es presenta en l'annexe a la proposta, pel seus respectius imports i un total de 124.762,30 euros, i que correspon a factures que s'aplicaran al Pressupost General municipal de 2010, en les partides corresponents.

PUNT 4t.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ REFERENT A LA FESTIVITAT DE SANT GREGORI DE 2009.- Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 21.01.10, sobre la Liquidació del Compte recaptador presentat pel Sr. XXX, amb motiu de la celebració de la festivitat de Sant Gregori, el passat 9 de maig de 2009, així com l'informe favorable emés per la Tresorera general en data 23.10.09.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per unanimitat dels assistents, acorda

Primer.- Aprovar la liquidació del compte per recaptació de la Taxa d'ocupació de la via pública realitzada pel funcionari, el Sr. XXX, amb motiu de la Festivitat de Sant Gregori, i el resum de la qual és el següent:

Total rebuts utilitzats

59

3.470,00 euros

Ingressos justificats mijançant taló d'ingrés

1.170,00 euros

Total ingressos

4.640,00 euros

Segon.- Traslladar aquest acord al Sr. Juan Arán Luján.

PUNT 5é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL COMPTE DE FESTES PATRONALS DE 2009.- Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 19.01.10, sobre la liquidació del compte de les Festes Patronals de l'exercici 2009, així com l'informe emés per la tresorera general el 26.10.09.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per unanimitat dels assistents, acorda:

Aprovar la liquidació del Compte de Festes de l'exercici 2009 següent:

Concierto La Oreja de Van Gogh:

Entregats

4.300

No utilitzats

2.804

Utilitzats

1.496

22.440,00 euros

Ingressos justificats mitjançant un taló d'ingrés

22.440,00 euros

Total ingressos

22.440,00 euros

Baile de Gala Certamen:

Entregats

1.500

No utilitzats

804

Utilitzats

406

4.060,00 euros

Ingressos justificats mitjançant un taló d'ingrés

4.060,00 euros

Total ingressos

4.060,00 euros

Ball de Gala de les Entitats Locals:

Entregats

1.500

No utilitzats

203

Utilitzats

1.106

16.590,00 euros

Ingressos justificats mitjançant un taló d'ingrés

16.590,00 euros

Total ingressos

16.590,00 euros

Revista:

Entregats

2.000

No utilitzats

1.409

Utilitzats

481

2.405,00 euros

Ingressos justificats mitjançant un taló d'ingrés

2.405,00 euros

Total ingressos

2.405,00 euros

Ingressos recaptats totals: 45.495,00 euros.

PUNT 6é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DE PLE DE 24 DE SETEMBRE DE 2009, PEL QUAL S'APROVÀ EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ DEL SECTOR 11, COLLET II.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'informe proposta del TAG d'Urbanisme de data 16 de febrer de 2010.

Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. XXX, advocat col·legiat XX ICACS, amb domicili a l'efecte de notificacions a la XX núm. XX, de Benicarló, actuant en nom i representació del Sr. XX, en data 18/12/09 (registre d'entrada núm. XX) contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de data 24/09/09, pel qual es va aprovar el Projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució del sector 11, Collet II, (expedient XX/XX), en atenció als informes emesos i que consten en l'expedient, el tècnic de G. d'Urbanisme informa el següent:

Exposició de fets

I.- Al febrer de 2005 els Serveis Tècnics Municipals redacten l'alternativa tècnica del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució Pla Parcial Sector 11-Collet II, que compta amb en la memòria del Programa, el justificant acreditatiu de la sol·licitud de cèdula d'urbanització i el projecte d'urbanització, i està acompanyat del projecte de reparcel·lació i el pla parcial de millora, referits tots ells al Sector 11-Collet II.

II.- Mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme d'1 de març de 2005, se sotmet la documentació anterior al preceptiu tràmit d'informació pública, mitjançant la publicació d'un anunci en el DOGV (núm. 4.974, de 3 de març de 2005), en el periòdic Mediterraneo de data 21 de març de 2005, i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

III.- En data 26 de gener de 2006, el director general de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge expedeix la corresponent cèdula d'urbanització.

IV.- En data 6 de novembre de 2006, el conseller de Territori i Habitatge resol informar favorablement la modificació d'emplaçament de zones verdes en el pla parcial de millora sector 11-Collet II, en compliment de l'article 55.4 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de l'Activitat Urbanística (LRAU).

V.- El Ple de la corporació, en la sessió que té lloc el 28 de desembre de 2006, acorda estimar i desestimar les al·legacions presentades durant el tràmit d'informació pública, segons l'informe emès per l'arquitecte municipal, el Sr. XX, de data 1 de juny de 2005, i ordena la seua incorporació al projecte de reparcel·lació en tot el que resulte procedent; així mateix, acorda aprovar el Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE pla parcial sector 11-Collet II, així com designar com modalitat de gestió la directa, assumint l'Ajuntament de Benicarló la condició d'agent urbanitzador.

VI.- S'interposen recursos contra l'acord plenari citat en l'expositiu anterior i aquests es resolen pel Ple de l'Ajuntament en data 24 de setembre de 2009.

VII.- En data 18 de desembre de 2009 (registre d'entrada núm. XX), el Sr. XX, advocat col·legiat XX ICACS, amb domicili a l'efecte de notificacions a la XX núm. XX, de Benicarló, actuant en nom i representació del Sr. XX, presenta un recurs de reposició contra l'acord plenari citat en l'expositiu anterior (publicat en el DOCV núm. 6.149 de data 20/11/09), del següent tenor:

«MOTIVOS

Único:

El fundamento de derecho primero de la resolución recurrida establece:

“Primero: Considerando que la normativa de aplicación es la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (LUV), y de acuerdo con lo previsto en los artículo 68 y siguientes de la LRAU.”

La Disposición Transitoria primera de la LUV establece que los procedimiento urbanísticos se regirán por la LRAU siempre que hubiera concluido el trámite de información pública.

No obstante, para los Programas de Actuación Integrada, el apartado segundo del mismo artículo exige, para que resulte de aplicación la LRAU, que dichos programas hayan sido ya objeto de aprobación municipal, circunstancia ésta que no puede predicarse del presente PAI, por cuanto, tal y como se desprende del propio anuncio, el mismo no fue objeto de aprobación hasta el 28 de diciembre de 2006, mientras que la LUV había entrado ya en vigor el 1 de febrero del mismo año.

El Decreto 67/2006 por el que se aprobó el ROGTU se publicó el 23 de mayo de 2006 y entró en vigor al día siguiente, es decir, el 24 del mismo mes, encontrándose en consecuencia plenamente vigente al aprobarse el Programa de Actuación Integrada.

Conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria tercera del Decreto 67/2006, los procedimientos de programación en los que la Alternativa Técnica y la Proposición Jurídico Económica hubieran sido objeto de aprobación definitiva con anterioridad a la entrada en vigor de la LUV, se regirán en su cumplimiento y ejecución, por lo previsto en la LRAU, por la que se regirán las siguientes actuaciones:

e) El contenido, tramitación y aprobación del Proyecto de Reparcelación, si ese Proyecto hubiese formado parte de la Alternativa Técnica aprobada y hubiese sido objeto de aprobación junto con ella. En otro caso, su contenido, tramitación y aprobación se regirá por la LUV.”

El proyecto de reparcelación ha sido objeto de aprobación el 27 de octubre de 2009. La Alternativa Técnica fue objeto de aprobación el 28 de diciembre de 2006 al aprobarse el Programa de Actuación Integrada.

Por lo tanto el Proyecto de reparcelación no se aprobó junto con la Alternativa Técnica y, conforme a lo dispuesto en la D Tr. 3ª del ROGTU, su contenido tramitación y aprobación debe de realizarse conforme a la LUV.

Por lo anteriormente expuesto

SOLICITA

Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y por lo en él expuesto, y habiendo quedado acreditado que en el contenido, tramitación y aprobación del proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución del Sector 11, Collet II se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido, al aplicar una normativa ya derogada, y constituyendo tal hecho una causa de nulidad conforme al artículo 62 de la Ley 30/1992, declara la invalidez del acto de aprobación realizando (sic).

Habiendo esta parte fundamentado su recurso en un motivo de nulidad absoluta, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 11.2.b de la Ley 30/1992, se solicita de modo expreso la suspensión de la ejecución del acto impugnado.»

Fonaments de dret

Primer.- Des del punt de vista jurídic, procedeix manifestar que el present informe s'emet de conformitat amb el disposat en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2.568/1986, de 28 de novembre i que concorren en el present recurs, els requisits generals de caràcter formal exigits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, personalitat suficient i legitimació en la causa de la part recurrent, i interposició del recurs dins del termini i en la forma escaient.

Segon.- En relació amb l'única de les qüestions plantejades en el recurs, relativa que el projecte de reparcel·lació no s'aprova juntament amb l'alternativa tècnica i, conforme al disposat en la disposició transitòria 3ª del ROGTU, el seu contingut tramitació i aprovació deu realitzar-se conforme a la LUV, hem d'indicar que és d'aplicació el disposat en la disposició transitòria primera de la LUV.

Aquesta DT 1ª disposa que els programes d'actuació integrada iniciats abans de l'entrada en vigor de la citada Llei es regiran per la legislació anterior, sempre que haja vençut el termini màxim per a emetre resolució expressa sobre aquesta aprovació establit en la Llei 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l'Activitat Urbanística Valenciana (LRAU), circumstància que es dóna en el present expedient.

Hem de recordar que el Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució Pla Parcial Sector 11-Collet II, inclou dins de la seua alternativa tècnica (des del mes de febrer de 2005), i forma part de la seua documentació, el projecte de reparcel·lació.

Aquest projecte de reparcel·lació va ser sotmès a informació pública, juntament amb la resta de la documentació integrant de l'alternativa tècnica, en data 1/03/05, mitjançant la publicació d'un anunci en el DOGV (nombre 4.974, de 3 de març de 2005), en el periòdic Mediterraneo de data 21 de març de 2005, i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Després de la presentació d'al·legacions, l'Ajuntament Ple, en la sessió que va tindre lloc en data 28 de desembre de 2006, es pronuncia sobre aquestes i adopta l'acord d'aprovació del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de l'UE Pla Parcial Sector 11-Collet II.

Això significa, que en la citada data es va produir l'aprovació de la seua alternativa tècnica, en la qual recordem que figura inclòs el projecte de reparcel·lació, per tant, aquest projecte està aprovat des d'aqueixa data. Amb la qual cosa sembla evident que de conformitat amb l'establit en la disposició transitòria primera de la LUV, aquest projecte ha de tramitar-se conformement a la LRAU, per tant, procedeix la desestimació del recurs de reposició interposat.

Tercer.- De conformitat amb el disposat en la legislació vigent, procedeix elevar al Ple de l'Ajuntament, com a òrgan competent per a la resolució del citat recurs.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb l'informe proposata del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per dotze vots a favor i nou abstencions —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat en data 18 de desembre de 2009 —registre d'entrada núm. XX) pel Sr. XX, advocat col·legiat XX ICACS, amb domicili a l'efecte de notificacions a la XX núm. XX, de Benicarló, que actua en nom i representació del Sr. XX, contra l'acord plenari de l'Ajuntament de Benicarló, de data 24 de setembre de 2009, pel següent motiu:

El projecte de reparcel·lació va ser aprovat per l'Ajuntament Ple en la sessió que va tindre lloc en data 28/12/06 i formava part de l'alternativa tècnica del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de l'UE Pla Parcial Sector 11-Collet II. Per tant, pareix evident que, de conformitat amb l'establit en la disposició transitòria primera de la LUV, aquest Projecte ha de tramitar-se conformement a la Llei 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l'Activitat Urbanística valenciana (LRAU). Així doncs, procedeix la desestimació del recurs de reposició interposat.

Segon.- Notificar la present resolució a l'interessat, indicant-li que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de DOS MESOS, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el disposat en l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici que es puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que s'estime procedent.

PUNT 7é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ, ÀREA REPARCEL·LABLE 1 DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA UE SOLADES, EN RELACIÓ AMB LA SUPERFÍCIE DE LES FINQUES DE RESULTAT NÚMEROS XX I XX.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 5 de març de 2010.

Relació de fets

I. Vist que el Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló va ser aprovat definitivament en 1986, i va ser modificat en 1998, en l'àmbit de la partida de les Solades, mitjançant un document d'homologació parcial, per a la seua adaptació a la normativa autonòmica.

II. Vist que el Ple de la corporació, en la sessió que va tindre lloc el 27 d'abril de 2000, va acordar aprovar el Programa d'Actuació Integrada UE Solades, que comprenia l'avantprojecte d'urbanització i el projecte de reparcel·lació, àrea reparcel·lable 1, (aquest últim document, rectificat mitjançant l'acord del Ple de data 10 de juny de 2002), així com, la seua execució en règim de gestió directa, i conseqüentment, adjudicar la condició d'urbanitzador al propi Ajuntament de Benicarló (BOP de Castelló, de 28 de maig de 2002).

III. Vist que en data 3 de juliol de 2002 es va inscriure en el Registre de la Propietat el projecte de reparcel·lació, àrea reparcel·lable 1, del Programa d'Actuació Integrada UE Solades.

IV. Vist que, en data 15 de setembre de 2009 (registre d'entrada núm. XX), la Sra. XX, amb NIF XX, en nom propi, i en representació de la Sra. XX i de la Sra. XX, presenta un escrit mitjançant el qual manifesta l'existència d'un error en aquesta reparcel·lació, en relació amb la finca resultant núm. XX, ja que la superfície d'aquesta que es reflecteix en la descripció de la finca, no coincideix amb la indicada en el plànol de finques adjudicades. Així mateix, manifesta que no s'ha comunicat al Cadastre la nova configuració de les finques resultants de la reparcel·lació, per tant, no coincideix la informació que es desprèn del Registre de la Propietat amb la cadastral.

V. Vist l'informe de la tècnica de gestió d'Urbanisme, de 13 de novembre de 2009:

«Quant a l'error cadastral, de la documentació que consta en l'expedient, es constata que en l'any 2001 es remet al Centre de Gestió Cadastral el document de la reparcel·lació aprovada, on se sol·licita l'actualització de la configuració de les finques afectades. No obstant l'anterior, sembla que efectivament, no s'ha procedit a la corresponent actualització, per tant, sembla procedent remetre de nou, i d'ofici, aquesta documentació.

Constatats els fets adduïts per la interessada, resulta que existeix una contradicció entre la descripció literal de la finca resultant núm. XX, i la descripció gràfica, ja que en la primera es parla d'una superfície total de 2.901,60 m2 i en la segona, de 2.714,10 m2.

Aquesta discrepància, amb caràcter general, ha de ser resolta en favor de la norma escrita, com té reconegut el TS, entre d'altres, en la seua Sentència de 14 desembre 1989, en la qual s'estableix: “La possible antinòmia entre els plànols i l'expressat gramaticalment en la norma urbanística ha de resoldre's a favor del resolt per mitjà del llenguatge escrit, ja que els plànols no reprodueixen materialment un reduccionisme, necessitat d'uns càlculs i unes interpretacions no immunes a possibles errors.”

No obstant això, la pròpia interessada manifesta que l'error està en la descripció literal de la superfície en les finques resultants núm. XX i XX, en relació amb la superfície de terreny que fita amb ambdues, de 187,50 m2, que hagué d'adjudicar-se a la XX i no a la XX, propietat de la comunitat de propietaris de l'edificio Torremar, “en virtut d'un acord subscrit entre els titulars d'ambdues parcel·les, per a solucionar un problema comú”».

VI. Vist que mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 13 de novembre de 2009, es resol concedir als titulars de drets afectats, un termini d'audiència de 10 dies hàbils, en relació amb la proposta de rectificació del projecte de reparcel·lació, àrea reparcel·lable 1, del Programa d'Actuació Integrada UE Solades, i que durant aquest termini d'audiència no consta que s'hagen presentat al·legacions.

Fonaments de dret

I. D'acord amb el previst en l'art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

II. D'acord amb el previst en els articles 68 i següents de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de l'Activitat Urbanística, aplicable a l'expedient de referència.

III. Vist que el projecte de reparcel·lació, àrea reparcel·lable 1, del Programa d'Actuació Integrada UE Solades del PGOU de Benicarló va ser aprovat mitjançant acord del Ple de la corporació, qualsevol rectificació d'aquest document ha de ser aprovada pel mateix òrgan.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Rectificar el projecte de reparcel·lació, àrea reparcel·lable 1, del Programa d'Actuació Integrada UE Solades, aprovat mitjançant acord del Ple de la corporació, de data 27 d'abril de 2000, i rectificat mitjançant acord de Ple de 10 de juny de 2002, en els següents termes:

a) On diu:

  «FINCAS DE RESULTADO (...)

  Finca nº XX(...)

  Descripción: Parcela de terreno en la Partida Solaes del término de Benicarló, de una extensión superficial de 2.901,60 m2 (...)»

Ha de dir:

  «FINCAS DE RESULTADO(...)

  Finca nº XX(...)

  Descripción: Parcela de terreno en la Partida Solaes del término de Benicarló, de una extensión superficial de 2.714,10 m2 (...)»

On diu:

  «FINCAS DE RESULTADO(...)

  Finca nº XX(...)

  Descripción: Parcela de terreno en la Partida Solaes del término de Benicarló, de una extensión superficial de 1.742,91 m2 (...)»

Ha de dir:

  «FINCAS DE RESULTADO(...)

  Finca nº XX(...)

  Descripción: Parcela de terreno en la Partida Solaes del término de Benicarló, de una extensión superficial de 1.930,41 m2 (...)»

Segon.- Publicar aquest acord en el BOP de Castelló i notificar-lo a les persones interessades, indicant-los que contra aquest, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent. Els terminis indicats es computaran a partir de l'endemà de la publicació del present acord en el BOP.

PUNT 8é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA L'ACORD DE PLE DE 24 DE SETEMBRE DE 2009, PEL QUAL S'APROVA EL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS TERRENYS PER A L'EXECUCIÓ D'UNA EDAR A LA PARTIDA VILAPERDIG.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 5 de març de 2010.

Relació de fets

I. Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, que va tindre lloc en data 25 de setembre de 2008, s'aprova, amb caràcter provisional, el Pla Especial de reserva de sòl per a implantar equipament infraestructura-servei urbà, consistent en la instal·lació d'una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR), a la partida de Vilaperdig de Benicarló, redactat pels Serveis Tècnics Municipals a l'abril de 2008 i modificat per aquests serveis tècnics al setembre de 2008, després de la valoració d'al·legacions presentades durant el tràmit d'exposició pública. La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, va acordar en data 15 de desembre de 2008, l'aprovació definitiva d'aquest Pla Especial (BOP de Castelló de 6 de gener de 2009).

II. A l'abril de 2009, l'arquitecte municipal, el Sr. XX, va redactar el Projecte d'expropiació del conjunt de parcel·les dotacionals afectades per la implantació d'una EDAR a la partida de Vilaperdig de Benicarló, per a la seua tramitació pel procediment de taxació conjunta, a l'efecte de l'adquisició dels terrenys necessaris per a executar aquesta instal·lació.

III. Mitjançant acord del Ple de la corporació, de data 28 de maig de 2009, es va aprovar, amb caràcter inicial, la relació de béns i drets afectats per aquesta expropiació, i es va obrir un tràmit d'exposició pública de quinze dies, perquè les persones interessades es rectificaren possibles errors o bé es formulara oposició a la necessitat d'ocupació. A aquest efecte, es va publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 86, de 16 de juliol de 2009, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 6.063, de 23 de juliol de 2009, en el periòdic Levante de Castelló de data 7 de juliol de 2009, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló, del 30/06/09 al 30/07/09. Així mateix, aquest acord es va notificar individualment als titulars de béns i drets, juntament amb el respectiu full d'apreuament municipal, perquè en el termini d'un mes des d'aquesta notificació, acceptaren o rebutjaren la valoració municipal dels drets afectats, formulant en l'últim cas la seua pròpia.

IV. Presentades diverses al·legacions per alguns dels titulars de drets afectats i informades per part dels tècnics municipals, mitjançant l'acord del Ple de la corporació, de data 24 de setembre de 2009, es va aprovar definitivament el projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta, per a la implantació d'una EDAR a la partida de Vilaperdig de Benicarló.

V. Notificat l'anterior acord als titulars de béns i drets afectats, durant el termini concedit a aquest efecte, s'han formulat els següents recursos de reposició:

a) 02.12.2009 (registre d'entrada núm. 19.668): XX, en representació de la mercantil Excavaciones Marzá, S.L., amb CIF B-12098521.

b) 23.12.2009 (registre d'entrada núm. 21.027): XX, amb DNI XX, en representació de XX.

VI. En data 18 de gener de 2010, l'arquitecte municipal, Sr. XX, emet el següent informe, en relació amb els recursos presentats:

«EXCAVACIONES MARZÁ

El recurs presentat torna a qüestionar el valor establit per l'enginyer agrònom sobre les parcel·les de la finca de l'afectat, per considerar que no s'ha tingut en compte la transformació en regadiu portada a terme per aquest.

També es qüestiona la no aplicació d'un factor de localització que incremente el valor a l'alça, ja que considera l'afectat que la finca es troba en situació favorable en relació amb accessibilitat a nucli urbà.

Finalment, es qüestiona el valor aplicat per l'enginyer agrònom que ha peritat les finques on s'han eliminat els enderrocs i dipòsits apilats, i es manifesta que es ratifica en el valor inicial realitzat pel tècnic del recurrent.

En relació amb la primera qüestió, tal com es va contestar en l'informe d'al·legacions cal indicar que en la finca no s'aprecia la transformació manifestada per l'interessat, i és, en el moment de l'exposició al públic del projecte d'expropiació per taxació conjunta, un sòl destinat a apilament de terres i enderrocs, sense cap ús agrícola.

En relació amb la segona qüestió, s'ha realitzat una justificació del factor de localització aplicat pel peritador en el seu propi informe. En aquest es justifica la compensació de proximitat a una carretera, encara estant en els punts de major allunyament del nucli urbà del terme, per la degradació del lloc que ho fan poc atractiu des del punt de vista agrícola. Per tant, cal ratificar el factor de localització 1 aplicat.

Finalment, sol·licita l'aplicació de la valoració portada a terme pel perit particular de l'interessat. No obstant això, aquesta peritació ja va ser analitzada pel perit municipal, que la va rebutjar, sense que s'hagen aportat nous criteris per a modificar-la.

S'INFORMA DESFAVORABLEMENT les qüestions plantejades en el recurs de l'interessat per no haver aportat nous criteris que permeten reformular la taxació, ratificant-nos en els valors de la tipologia de cultiu potencial aplicable a les finques objecte d'expropiació, d'acord amb l'informe redactat per l'enginyer agrònom, Francisco Javier Torres Camós.

XX

El recurs presentat per l'interessat qüestiona la superfície establida en la valoració municipal i aporta l'amidament topogràfic realitzat per l'enginyer tècnic agrícola, el Sr. XX.

L'amidament realitzat per l'interessat dóna com resultat una superfície de 3.229,57m2. Això suposa un increment de superfície respecte a l'estimada per l'Ajuntament de 362,57m2.

Realitzat nou amidament in situ, es comprova que existeixen lleugeres diferències en relació amb els amidaments lineals. No obstant això, es pot concloure que l'amidament superficial aportat per l'interessat és correcte i, per tant, s'ha de modificar la valoració per increment de superfície.


S'INFORMA FAVORABLEMENT la inclusió en l'expropiació de la totalitat de la finca. La superfície estimada ha de ser la real. Per tant, com que s'ha superficiat un total de 3.229,57m2, resulta el següent full d'apreuament:

Elements a indemnitzar.-

Collites pendents de recolecció

229,59

5% premi d'afecció

11,48

TOTAL

241,07

»

Fonaments de dret

I. De conformitat amb el previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat, en data 2 de desembre de 2009 (registre d'entrada núm. 19.668), pel Sr. XX, en representació de la mercantil Excavaciones Marzá, SL, amb CIF B-12098521, contra l'acord del Ple de la corporació, de data 24 de setembre de 2009, pel qual es va aprovar definitivament el projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta, per a la implantació d'una EDAR a la partida de Vilaperdig de Benicarló, pels motius exposats en l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. XX, de data 18 de gener de 2010.

Segon.- Estimar el recurs de reposició presentat en data 23 de desembre de 2009 (registre d'entrada núm. 21.027), pel Sr. XX, amb DNI XX, en representació del Sr. XX, contra l'acord del Ple de la corporació, de data 24 de setembre de 2009, pel qual es va aprovar definitivament el projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta, per a la implantació d'una EDAR a la partida de Vilaperdig de Benicarló, i rectificar la superfície de la parcel·la cadastral 191 del polígon 16, ja que aquesta té un total de 3.229,57 m2, així com el corresponent full d'apreuament municipal, segons l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. XX, de data 18 de gener de 2010, i procedir al pagament de la corresponent indemnització al seu titular, quan existisca crèdit adequat i suficient en el pressupost general de l'Ajuntament de Benicarló.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, indicant-los que contra aquest, poden interposar un recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació d'aquest acord, segons el previst en els articles 8.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Sense perjudici que puguen interposar qualsevol altre recurs que consideren pertinent.

PUNT 9é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA CESSIÓ DE TERRENYS PROPIETAT D'ALESPRI, S.A., CONFORMADOS DEL ALUMINIO, S.L. I GRUPO INDUSTRIAL ALESPRI, S.L., PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA CV-135, BENICARLÓ-CÀLIG.- Se sotmet a consideració de la corporació proposada del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 5 de març de 2010 en els termes que s'indiquen.

Relació de fets

I. Vist que, en data 19 de febrer de 2010, s'han subscrit convenis amb les mercantils GRUPO INDUSTRIAL ALESPRI, S.L., ALESPRI, SAO i CONFORMADOS DEL ALUMUNIO, SL, de cessió gratuïta de terrenys afectats pel projecte d'ampliació i millora de la CV-135, Benicarló-Càlig, amb reserva d'aprofitament urbanístic.

II. D'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

III. En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Ratificar els següents convenis subscrits amb titulars de terrenys afectats pel projecte d'ampliació i millora de la CV-135, Benicarló-Càlig:

1. Conveni amb GRUPO INDUSTRIAL ALESPRI, S.L., propietària de la parcel·la XX:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 19 de febrer de 2010

ES REUNEIXEN:

El Sr. XX, major d'edat, amb NIF núm. XX, que actua en nom i representació de la mercantil GRUPO INDUSTRIAL ALESPRI, S.L., amb CIF B-61925954, i domicili social al Polígon Industrial Les Guixeres, pl. del Xarol núm. 23, Badalona (Barcelona), CP 08915, segons acredita mitjançant escriptura d'elevació a públic d'acords socials (cessament d'administradors, nomenament de consell d'administració i altres acords), atorgada a Barcelona en data 11 de juliol de 2006, davant el notari, el Sr. XX (núm. de protocol XX)

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. XX, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

XX, secretari accidental de la corporació, a l'efecte de donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la mercantil GRUPO INDUSTRIAL ALESPRI, S.L. és propietària de la següent finca:

“URBANA.-Resta de la finca núm. quatre parcel·la X.- Solar industrial al terme de Benicarló, partida de XX. Té una extensió superficial de quatre mil tres-cents noranta-sis metres i quaranta decímetres quadrats, amb una edificabilitat de dos mil tres-cents setanta-quatre metres i sis decímetres quadrats. Sobre aquesta parcel·la existeix la següent edificació industrial: part de la nau X de fàbrica també de planta per igual de fons de dos mil sis-cents metres quadrats. Fites de la total finca: nord, finca segregada; sud, vial F; est, límit polígon; i oest, parcel·la núm. vuit.”

Referència cadastral: XX

Inscrita en el Registre de la Propietat al tom XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX.

Va ser adquirida per adjudicació en paga de deutes, en virtut de sentència del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Vinaròs, de data 24 de gener de 2005.

Segon.- Que aquesta finca està situada en sòl urbanitzable amb Pla Parcial aprovat del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, en els marges de la carretera CV-135 entre Benicarló i Càlig, i els seus titulars manifesten conèixer la situació urbanística d'aquesta finca i l'afecció d'una part d'aquesta que es deriva del Projecte d'ampliació i millora de la carretera de Benicarló a Càlig, promogut per la Generalitat Valenciana. Aquesta ampliació afecta la finca esmentada en una superfície de 213,12 m2, segons plànol adjunt.

Tercer.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN

Primer.- GRUPO INDUSTRIAL ALESPRI, S.L. cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació Municipal, una porció de 213,12 m2 de la finca de la seua propietat situada en la partida XX, la superfície total de la qual és de 4.396,40 m2, segons el Registre de la Propietat (Tom XX, Llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX), afectada pel projecte d'ampliació i millora de la carretera CV-135 entre Benicarló i Càlig promogut per la Generalitat Valenciana, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt. L'objecte d'aquesta cessió és facilitar els terrenys necessaris perquè es procedisca a l'ampliació de la carretera esmentada per part de la Conselleria d'Infraestructures i Transports de la Generalitat Valenciana.

Segon.- GRUPO INDUSTRIAL ALESPRI, S.L. es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable amb Pla Parcial aprovat del vigent PGOU, a fi de poder materialitzar-lo sobre la parcel·la restant edificable, amb els paràmetres edificatoris aplicables (fites) computats sobre la parcel·la original.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució de la carretera Benicarló-Peníscola s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment que se sol·licite llicència sobre la parcel·la en la qual ha de materialitzar-se aquest aprofitament.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà, a càrrec del projecte d'urbanització del Pla Parcial Sector II “Mercat” del PGOU de Benicarló, totes les edificacions, closos i plantacions que puguen estar afectades en el desenvolupament del projecte, en les condicions necessàries que permeten el manteniment del normal desenvolupament de l'activitat, per situar-se sobre el sòl cedit. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió, ja siguen notarials, registrals o de qualsevol índole, seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló. Amb la finalitat de coordinar les obres de restitució indicades en l'apartat anterior i mantenir les condicions de seguretat de la propietat, es convé que l'Ajuntament de Benicarló execute en primer lloc les obres de restitució i posteriorment es procedisca a l'enderrocament de les subjectes a la substitució.»

2. Conveni amb ALESPRI, S.AU., propietària de la parcel·la XX:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 19 de febrer de 2010

ES REUNEIXEN:

El Sr. XX, major d'edat, amb NIF núm. XX, que actua en nom i representació de la mercantil ALESPRI, S.A.U, amb CIF A-08933301, i domicili social al Polígon Industrial Les Guixeres, pl. del Xarol núm. 23, Badalona (Barcelona), CP 08915, segons acredita mitjançant escriptura pública de poder general, atorgada a Barcelona, en data 23 d'octubre de 2007, davant el notari, el Sr. XX (núm. de protocol XX).

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. XX, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

XX, secretari accidental de la corporació, a l'efecte de donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la mercantil ALESPRI, SA, és propietària de la següent finca:

“URBANA.-FINCA NÚM. XX.- PARCEL·LA X.- Solar industrial al terme de Benicarló, XX, de forma rectangular i extensió superficial de dotze mil dos-cents noranta-un metres i un decímetres quadrats, amb una edificabilitat de sis mil sis-cents deu metres cinquanta-tres decímetres quadrats de sostre. Fites: nord, rambla de Cervera; sud, vial F; est, parcel·la núm. nou i oest, parcel·la núm. tres. Es correspon amb les finques antigues nombres XX i XX).”

Referència cadastral: XX.

Inscrita en el Registre de la Propietat al tom XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX.

Va ser adquirida per adjudicació en la reparcel·lació del Sector 2 Mercat del PGOU de Benicarló.

Segon.- Que aquesta finca està situada en sòl urbanitzable en el Pla Parcial aprovat del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, en els marges de la carretera CV-135 entre Benicarló i Càlig, i els seus titulars manifesten conèixer la situació urbanística d'aquesta finca i l'afecció d'una part d'aquesta que es deriva del Projecte d'ampliació i millora de la carretera de Benicarló a Càlig, promogut per la Generalitat Valenciana. Aquesta ampliació afecta la finca esmentada en una superfície de 227,25 m2, segons el plànol adjunt.

Tercer.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional, es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN

Primer.- ALESPRI, SA cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 227,25 m2 de la finca de la seua propietat situada en la XX, la superfície total de la qual és de 12.291,01 m2, segons el Registre de la Propietat (tom XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX), afectada pel projecte d'ampliació i millora de la carretera CV-135 entre Benicarló i Càlig promogut per la Generalitat Valenciana, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt. L'objecte d'aquesta cessió és facilitar els terrenys necessaris perquè es procedisca a l'ampliació de la carretera esmentada per part de la Conselleria d'Infraestructures i Transports de la Generalitat Valenciana.

Segon.- ALESPRI, SA es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable amb Pla Parcial aprovat del vigent PGOU, a fi de poder materialitzar-lo sobre la parcel·la restant edificable, amb els paràmetres edificatoris aplicables (fites) computats sobre la parcel·la original.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució de la carretera Benicarló-Peníscola s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment que se sol·licite llicència sobre la parcel·la en la qual ha de materialitzar-se aquest aprofitament.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà, a càrrec del projecte d'urbanització del Pla Parcial Sector II Mercat del PGOU de Benicarló, totes les edificacions, closos i plantacions que puguen estar afectades en el desenvolupament del projecte, en les condicions necessàries que permeten el manteniment del normal desenvolupament de l'activitat, per situar-se sobre el sòl cedit. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió, ja siguen notarials, registrals o de qualsevol índole, seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló. Amb la finalitat de coordinar les obres de restitució indicades en l'apartat anterior i mantenir les condicions de seguretat de la propietat, es convé que l'Ajuntament de Benicarló execute en primer lloc les obres de restitució i posteriorment es procedisca a l'enderrocament de les subjectes a la substitució.»

3. Conveni amb CONFORMADOS DEL ALUMINIO, S.L., propietària de la parcel·la XX:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 19 de febrer de 2010

ES REUNEIXEN:

El Sr. XX, major d'edat, amb NIF núm. XX, que actua en nom i representació de la mercantil CONFORMADOS DEL ALUMINIO, S.L., amb CIF B-12390662, i domicili social al Polígon Industrial Les Guixeres, pl. del Xarol núm. 23, Badalona (Barcelona), CP 08915, segons s'acredita mitjançant escriptura pública de poder general, atorgada a Barcelona en data 23 d'octubre de 2007, davant el notari, el Sr. XX (núm. de protocol XX).

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. XX-El Sr, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

XX, secretari accidental de la corporació, a l'efecte de donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la mercantil CONFORMADOS DEL ALUMINIO, S.L., és propietària de la següent finca:

“URBANA.-FINCA NÚM. XX.- PARCEL·LA X.- Solar industrial al terme de Benicarló, XX, de forma rectangular i extensió superficial deu mil dos-cents cinquanta-un metres i noranta-set decímetres quadrats, amb una edificabilitat de quatre mil quinze metres setze decímetres quadrats de sostre. Fites: Nord, espai lliure; Sud, amb vial F; est, parcel·la núm. XX; i oest, parcel·la núm. X. Es correspon amb les finques antigues números XX, XX i XX.”

Referència cadastral: XX.

Inscrita en el Registre de la Propietat al tom XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX.

Va ser adquirida per compravenda, en virtut d'escriptura pública formalitzada a Benicarló, davant el notari, el Sr. XX, en data 27 de juny de 1996.

Segon.- Que aquesta finca està situada en sòl urbanitzable amb Pla Parcial aprovat del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, en els marges de la carretera CV-135 entre Benicarló i Càlig, i els seus titulars manifesten conèixer la situació urbanística d'aquesta finca i l'afecció d'una part d'aquesta que es deriva del Projecte d'ampliació i millora de la carretera de Benicarló a Càlig, promogut per la Generalitat Valenciana. Aquesta ampliació afecta la finca esmentada en una superfície de 145,10 m2, segons el plànol adjunt.

Tercer.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN

Primer.- CONFORMADOS DEL ALUMINIO, S.L. cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 145,10 m2, de la finca de la seua propietat situada en la XX, la superfície total de la qual és de 10.251,97 m2, segons el Registre de la Propietat (tom XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX), afectada pel projecte d'ampliació i millora de la carretera CV-135 entre Benicarló i Càlig promogut per la Generalitat Valenciana, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt. L'objecte d'aquesta cessió és facilitar els terrenys necessaris perquè es procedisca a l'ampliació de la carretera esmentada per part de la Conselleria d'Infraestructures i Transports de la Generalitat Valenciana.

Segon.- CONFORMADOS DEL ALUMINIO, S.L. es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable amb Pla Parcial aprovat del vigent PGOU, a fi de poder materialitzar-lo sobre la parcel·la restant edificable, amb els paràmetres edificatoris aplicables (fites) computats sobre la parcel·la original.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució de la carretera Benicarló-Peníscola s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment que se sol·licite llicència sobre la parcel·la en la qual ha de materialitzar-se aquest aprofitament.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà, a càrrec del projecte d'urbanització del Pla Parcial Sector II Mercat del PGOU de Benicarló, totes les edificacions, closos i plantacions que puguen estar afectades en el desenvolupament del projecte, en les condicions necessàries que permeten el manteniment del normal desenvolupament de l'activitat, per situar-se sobre el sòl cedit. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió, ja siguen notarials, registrals o de qualsevol índole, seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló. Amb la finalitat de coordinar les obres de restitució indicades en l'apartat anterior i mantenir les condicions de seguretat de la propietat, es convé que l'Ajuntament de Benicarló execute en primer lloc les obres de restitució i posteriorment es procedisca a l'enderrocament de les subjectes a la substitució.»

Segon.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'àrea d'Urbanisme perquè subscriga tots els documents que es deriven de l'expedient, i perquè realitze les gestions necessàries per a complir aquest conveni.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció d'aquest Ajuntament, perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

Quart.- Comunicar aquest acord al Departament de Patrimoni d'aquest Ajuntament, perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 10é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE PER A L'OBERTURA DE LA PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA DE LES CORTS VALENCIANES, CORRESPONENT A LA FINCA SITUADA AL POLÍGON XX, PARCEL·LA XX.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 5 de març de 2010.

Relació de fets

I. Vist que el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió que va tindre lloc en data 13 d'agost de 2009, acorda aprovar definitivament el model de conveni per a l'adquisició de terrenys afectats pel Pla especial per a la concreció d'alineacions de l'av. Corts Valencianes i millora d'accessos de l'IES Ramon Cid.

II. Vist que, en data 3 de març de 20109, s'ha subscrit el corresponent conveni amb la Sra. XX i el Sr. XX, com a propietaris de la parcel·la XX del polígon XX, afectada pel Projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, amb el vot favorable de catorze dels membres assistents i set en contra -representants del grup municipal socialista- i dos abstencions -, acorda:

Primer.- Ratificar el següent conveni subscrit en data 3 de març de 2010, amb la Sra. XX i el Sr. XX, com a propietaris de la parcel·la XX del polígon XX, per a l'adquisició de terrenys afectats pel Projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 3 de març de 2010.

ES REUNEIXEN:

XX, major d'edat, amb NIF núm. XX, i domicili al XX, núm. XX, de Benicarló.

XX, major d'edat, amb NIF núm. XX, i domicili al XX, núm. XX, de Benicarló.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. XX, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que el Sr. XX és titular del 50% del ple domini, amb caràcter privatiu, i la Sra. XX és titular del restant 50% del ple domini, amb caràcter privatiu, de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat al tom XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX, amb la següent descripció:

“URBANA.- Superfície de dos mil sis-cents trenta-dos metres quadrats, que compta en la seua superfície amb un porxo, un forn, una bassa i una era amb altres edificacions en estat ruïnós, situada a la ciutat de Benicarló, camí de Peníscola o partida de Sanadorlí. Fita: al nord, XX; sud, XX; est, camí de Peníscola; i oest, XX i XX.”

Els pertany a XX i a XX, quant a 1/2 (50%) a cadascun d'ells, en virtut d'escriptura pública d'herència renúncia i donació, formalitzada a Benicarló, el dia 11 d'octubre de 1985, davant el notari, el Sr. XX.

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon XX, parcel·la XX.

Segon.- Que aquesta finca està situada en sòl urbanitzable/urbà del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 272,10 m2 inclosos en sòl urbanitzable i 20,67 m2 inclosos en sòl urbà del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- El Sr. XX I la Sra. XX cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 272,10 m2 inclosos en sòl urbanitzable i 20,67 m2 inclosos en sòl urbà de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon XX, parcel·la XX (finca registral núm. XX), que està afectada pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- El Sr. XX i la Sra. XX es reserven en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable/urbà del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment, Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Segon.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme perquè subscriga tots els documents que es deriven de l'expedient i perquè realitze les gestions necessàries per al compliment d'aquest conveni.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció d'aquest Ajuntament, perquè en prenga coneixement i als efectes oportuns.

Quart.- Comunicar aquest acord al Departament de Patrimoni d'aquest Ajuntament, perquè en prenga coneixement i als efectes oportuns.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 11é.- PROPOSICIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE L'ENERGIA I L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ PER A LA REDACCIÓ DE PLANS DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 15 de març de 2010.

En primer lloc, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per tal d'indicar que el seu grup votarà a favor de la proposta, però vol fer constar dues matisacions. En primer lloc, fa referència a la clàusula segona, on es descriu l'actuació d'aquest conveni, i en segon lloc, a la clàusula quarta, on es posa de manifest l'exigència d'un procés de participació ciutadana, on les entitats puguen aportar idees i enriquir el document. Concretament, diu que li sap greu la situació en què es troba el procés de participació ciutadana que, tot i tindre aprovats els reglaments corresponents, l'única conclusió que se'n pot traure és que l'equip de govern actual ha renegat d'aquests reglaments i els ha mort per fer-los desaparèixer.

A continuació, el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, manifesta que el seu grup votarà a favor, però vol fer constar dos consideracions. La primera és que el seu grup no vol que amb la signatura d'aquest conveni passe igual que va passar amb l'informe del RAC i, la segona, fa referència a la clàusula segona del conveni, de la qual el seu grup no vol que el tràmit d'informació pública fóra només a la pàgina web municipal o al tauler d'anuncis, sinó que s'aprofitara des de la Regidoria de Participació Ciutadana o des de l'Alcaldia per a convidar els consells sectorials, a l'Agenda 21, a les associacions de veïns, etc... Considera que d'aquesta manera es veuria que creuen en el tema de l'Agenda 21, ja que segons la premsa sembla que no estan massa involucrats en el tema. Per tant, demana que no solament veure informació, si no involucració dels sectors implicats.

En tercer lloc, intervé el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, el qual indica al Sr. Escuder que el conveni és obvi que serà participatiu. Es faran unes mil entrevistes, aproximadament, amb la finalitat de buscar totes les susceptibilitats i necessitats de la ciutadania que facen referència a l'objecte del conveni. Per altra banda diu que en el Pla d'Estratègia Territorial fou invitat expressament un representant de la Mesa de Participació Ciutadana i aquest no es va presentar a la reunió. A més, en eixa Mesa, se li va demanar l'opinió sobre l'estudi d'integració paisatgística de l'ampliació del port de Benicarló. Per tant, això desmenteix que l'equip de govern no els faça partícips. No obstant això, l'equip de govern convidarà totes les associacions esportives, culturals i socials, perquè un representant d'aquestes associacions forme part de la Mesa de Participació Ciutadana. En l'actualitat s'està treballant en això perquè el que es vol és que siga verdaderament una mesa de participació ciutadana, ja que qualsevol estudi que puga dir una cosa per millorar la situació de la ciutadania és bo i s'ha de tenir en compte a l'hora de prendre les decisions oportunes.

En un segon torn, pren la paraula el Sr. Escuder per dir que està clar que no s'han llegit el text del conveni que es pretén aprovar. Considera que l'equip de govern ha disposat de reglaments aprovats fa tres anys i que la participació ciutadana s'ha mort perquè l'equip de govern l'ha matat. A més, creu que, a l'equip de govern, no li interessa que es generen canals per aportar idees a esta casa i han fet tot el possible perquè això no funcione, perquè amb aquesta proposta del primer tinent d'alcalde es renuncia a la Carta d'Alborg i a l'Agenda 21.

Seguidament, el Sr. Cuenca li diu, al Sr. Escuder, que el tema de l'Agenda 21, el coneix molt bé, perquè ell va ser un dels primers que es va apuntar a l'Agenda 21. Explica que en una primera reunió que va tenir lloc al Parador Nacional, quan es va fer el primer esborrany i es va publicar el que havia de ser tot el funcionament de l'Agenda 21, ell va fer una proposta i la proposta era que estigués en castellà i en valencià. Eixa proposta no va prosperar i des d'aquell moment ja no se'l va convidar més. Pel que fa a l'actualitat, l'equip de govern vol que el tema de la participació ciutadana funcione i ell ha apuntat a l'equip de govern que faça partícips totes les associacions perquè creu que és important conéixer les seues opinions.

Relació de fets

Vista l'Ordre de 18 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, sobre la concessió d'ajudes de l'Agència Valenciana de l'Energia, en el marc del Pla d'Acció de l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2012 (PAE4+) en el sector transport per a l'exercici 2009, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6121, de 13 d'octubre de 2009.

Vista la resolució del President de l'Agència Valenciana de l'Energia, de data 8 de febrer de 2010, pel qual s'aprova la concessió de l'ajuda per al Projecte “Pla de Mobilitat Urbana Sostenible", per un import financiable de 36.000- euros.

Vist el Conveni de Col·laboració entre l'Agència Valenciana de l'Energia (AVEN) i l'Ajuntament de Benicarló, per a la redacció de plans de mobilitat urbana sostenible.

L'actuació consisteix en la realització d'un estudi de caràcter integral de la mobilitat municipal, que ha de planificar i programar les actuacions en totes les àrees que afecten la mobilitat del municipi, per a la qual cosa es recolliran les estratègies i instruments necessaris i adequats que aconseguisquen l'ús coordinat i eficient dels diferents mitjans de transport.

Vist l'informe de fiscalització del viceinterventor, de data 9 de març de 2010.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre l'Agència Valenciana de l'Energia (AVEN) i l'Ajuntament de Benicarló, per a la redacció de plans de mobilitat urbana sostenible.

Segon.- Comprometre's a portar a terme les mesures que propose l'estudi realitzat, sempre que siguen tècnicament i econòmicament viables.

Tercer.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el Sr. Antonio Cuenca Caballero, o a qui legalment el substituïsca, per a signar tots els documents que siguen necessaris per a l'execució del present acord.

Es donarà compte d'aquest acord en la primera sessió que tinga lloc de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, de conformitat amb el disposat en l'article 126.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 12é.- PROPOSICIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ I LA GENERALITAT VALENCIANA, MITJANÇANT LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ I LA CONFRARIA DE PESCADORS DE BENICARLÓ PER A LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTES PESQUERS FRESCOS DEL LITORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA A LA NOSTRA CIUTAT.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta formulada pel regidor d'Agricultura de data 19 de febrer de 2010.

En primer lloc, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per tal d'indicar que el seu grup votarà a favor de la proposta. Tot i això, manifesta que el seu grup, en un recent Ple, va preguntar quina era la quantitat que l'Ajuntament anava a aportar a eixe conveni i recorda que li van dir pocs diners. Ara, diu, hi ha un informe del viceinterventor on certifica o justifica que al pressupost del 2010 hi ha una quantitat consignada de 3000 euros. Explica que ell considerava que eren per a campanyes promocionals en general, però quan ha mirat el conveni, ha vist una clàusula on l'Ajuntament té l'obligació de finançar l'activitat fins a un total de 10.000 euros”. Per tant, vol saber quina és la quantitat exacta de diners que aportarà l'Ajuntament.

Intervé, tot seguit, el Sr. Arín Piñana, representant del grup municipal popular, per dir que l'any passat va ser el primer que es va fer i ho van fer el més realista possible amb els menys diners possibles. Enguany volen fer el mateix i buscar els diners d'on siga, per tal de fer la festa el millor que es puga.

El Sr. Guzmán manifesta, de nou, que la situació en què ens trobem és la mateixa que la que estàvem.

Seguidament, intervé el Sr. García Bautista, representant del grup municipal popular, per esclarir que la quantitat que s'ha pressupostat era de 3000 euros, però si es gasta i es justifica més, es pot arribar fins a un total de 10.o00 euros.

Finalment, el Sr. Guzmán pregunta la quantitat i el Sr. García Bautista li respon que aquesta és de 3000 euros.

Relació de fets

De conformitat amb la reunions mantingudes amb la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries i Desenvolupament del Medi Rural, dependent de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i aquest Ajuntament de Benicarló, a traves de la Regidoria d'Agricultura per a portar a terme activitats de promoció dels productes pesquers frescos de la Comunitat Valenciana.

Atès que s'han mantingut reunions de treball amb representants de la Confraria de Pescadors de Benicarló, per requerir actuacions encaminades a la promoció del sector pesquer en la nostra ciutat.

Atès igualment que, la Conselleria pren la iniciativa l'any 2009, d'instrumentar mesures de suport institucional al sector per a desenvolupar les esmentades actuacions de promoció de productes d'alt nivell de qualitat i amb un indubtable efecte positiu sobre la salut de la població, per tal que aquestes accions produïsquen un increment en la demanda dels productes.

La corporació, de conformitat amb la proposta del regidor d'Agricultura i per unanimitat dels assistents, acorda aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Benicarló i la Generalitat de la Comunitat Valenciana, per mitjà de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Confradia de Pescadors de Benicarló, per a la promoció dels productes pesquers frescos del litoral de la Comunitat Valenciana, en la nostra ciutat.

Del present acord es donarà compte en la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient en la primera sessió que tinga lloc, de conformitat amb el disposat en l'article 126.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

PUNT 13é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT DE VEHICLES VIGILATS EN LA VIA PÚBLICA AMB LIMITACIÓ HORÀRIA.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta d'adjudicació definitiva de la concessió de la gestió indirecta de servei d'estacionament de vehicles vigilats en via pública amb limitació horària (Exp. 46/2009) formulada pel regidor delegat de l'Àrea de Contractació en data 12/03/10.

Vist tot això, la corporació, de conformitat amb la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Contractació i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Elevar a definitiu l'acord d'adjudicació provisional adoptat pel Ple, de data 25 de febrer de 2010.

Segon.- Procedir a la formalització del contracte administratiu dins del termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la notificació de l'adjudicació definitiva.

Tercer.- Procedir a la devolució de les garanties provisionals aportades per tots els licitadors.

Quart.- Notificar la present resolució a l'adjudicatari, a la resta de licitadors i traslladar-lo a la Policia Local, a Contractació, a Intervenció i a Tresoreria.

Cinquè.- Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que tinga lloc la notificació. Alternativament, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que tinga lloc la notificació, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga exercitar qualsevol altre que estime oportú.

PUNT 14é.-DICTAMEN A LA PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE, SUBSCRIT AMB SOREA, SOCIEDAD DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A., APROVADA PER ACORD PLENARI DE DATA 28 DE GENER DE 2010.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta d'ampliació de la modificació del contracte relatiu a la prestació del servei de proveïment urbà d'aigua potable, subscrit amb la Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales, S.A. (actualment denominada SOREA, Sociedad de Abastecimiento de Aguas, S.A.), aprovada per acord plenari de data de 28 gener de 2010 (Exp. 40-2009), formulada pel regidor delegat de l'Àrea de Contractació en data 8/03/10.

La corporació, de conformitat amb la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Contractació i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, per dotze vots a favor i nou en contra —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer.- Aprovar l'ampliació de la modificació del contracte relatiu a la prestació del servei de proveïment urbà d'aigua potable, subscrit amb Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales, S.A. (actualment denominada SOREA, Sociedad de Abastecimiento de Aguas, S.A.), aprovada per acord plenari de data 28 de gener de 2010, en els següents termes:

«MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS

A partir de la signatura del present contracte, el manteniment de tots els elements que conformen la xarxa municipal d'aigua potable, seran a compte de SOREA. A més del manteniment correctiu, es realitzarà un manteniment preventiu de les instal·lacions. S'elaborarà una programació anual de les tasques a realitzar i tant la programació com el control de les accions realitzades es gestionaran a través d'una plataforma informàtica.

El concepte d'imputació al 14% de les despeses de substitució o reparació efectuats en el servei, serà eliminat corrent a càrrec de SOREA els conceptes de manteniment i conservació de les instal·lacions.

Conseqüentment s'aplicarà l'introduït en l'article 4.3.2 del projecte d'explotació que s'adjunta com annex I.

RENOVACIÓ I MILLORA DE XARXES I INSTAL·LACIONS

A partir de la signatura del present conveni, SOREA destinarà anualment el 8% del total de la seua retribució a l'execució d'inversions de renovació i millora de la xarxa municipal d'aigua potable.

El procediment d'aplicació del percentatge de retribució establit en concepte de renovació s'aplicarà d'acord amb l'establit en l'article 6.4 del projecte d'explotació que s'adjunta com annex I.

La resta d'inversions a efectuar per sobre d'aquest import (8% retribució anual de SOREA) constituiran obres d'ampliació i renovació de les instal·lacions del proveïment i serà d'exclusiva competència municipal. SOREA està obligada a participar parcialment o totalment en el seu finançament a voluntat de l'Ajuntament sempre que es determine prèviament i de mutu acord la forma que procedirà la recuperació d'aquestes inversions per part del contractista durant la vigència del contracte.

A més, atenent que en passats exercicis la quantitat econòmica que ha assumit SOREA en concepte treballs de manteniment, reparació i renovació realitzats sobre els elements de la xarxa ha superat el muntant econòmic generat per l'aplicació del 14% sobre la seua retribució, SOREA renuncia a la reclamació de qualsevol import relacionat amb aquest concepte.

FONT ORNAMENTAL.

SOREA elaborarà el projecte de construcció d'una font ornamental que se situarà a la pl. de la Mare Molas del municipi de Benicarló, així com l'adquisició i execució d'aquesta, per un import màxim de 200.000 €, sense que implique cap cost per al pressupost municipal.»

Segon.- Notificar el present acord a l'empresa i traslladar-lo a Medi Ambient i Intervenció.

Tercer.- Facultar el tinent d'alcalde de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca per a signar l'ampliació de la modificació i tots els documents que siguen pertinents, així com complir l'acordat.

PUNT 15é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE PRÓRROGA DEL CONTRACTE D'ABASTIMEN URBÀ D'AIGUA POTABLE SUBSCRIT AMB SOREA, SOCIEDAD DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta de pròrroga per deu anys del contracte de proveïment urbà d'aigua potable signat en data 9 d'octubre de 1972 i subscrit amb la Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales, S.A. (actualment denominada SOREA, Societat de Abastecimiento de Agua, S.A.), amb efectes del 19 de juliol de 2012 al 18 de juliol de 2022 (Exp. 40/2009), formulada pel regidor delegat de l'Àrea de Contractació en data 8/03/10.

La corporació, de conformitat amb la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Contractació i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, per dotze vots a favor i nou en contra —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer.- Aprovar la prorroga per deu anys del contracte de proveïment urbà d'aigua potable, signat en data 9 d'octubre de 1972 i subscrit amb Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales, S.A. (actualment denominada SOREA, Societat de Proveïment d'Aigües, S.A.), amb efectes del 19 de juliol de 2012 al 18 de juliol de 2022.

Segon.- Notificar el present acord a l'empresa i traslladar-lo a Medi Ambient i Intervenció.

Tercer.- Facultar el tinent d'alcalde de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca per complir l'acordat.

PUNT 16é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació proposada del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de data 25 de març de 2010, sobre l'error advertit en la clàusula 15 dels plecs de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació per procediment obert i tramitació ordinària del contracte per a l'execució de l'obra d'urbanització del Sector 7 de Benicarló, aprovats per acord del Ple de data 28/01/2010 i subscrits per la tècnica de Contractació, la Sra. XX, en el sentit següent:

On diu:

CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD

Replanteo del conjunto del parcelario privado e instalación de las referencias. (1,00 puntos)

Compromiso de asumir a costa del proponente el análisis mediante cámara de la totalidad de la red de saneamiento del vial y sus conexiones (1,50 puntos)

Compromiso de asumir a costa del proponente de las pruebas necesarias de presión de agua (0,50 puntos)

Compromiso de asumir el costeamiento por parte del proponente de los costes generados por la contratación de la Coodinación de Seguridad y Salud y las medidas complementarias derivadas del Plan de Seguridad y Salud y órdenes complementarias conducentes a garantizarla (4,00 puntos)

Hasta 10,00 puntos

Ha de dir:

CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD

Replanteo del conjunto del parcelario privado e instalación de las referencias. (1,00 puntos)

Compromiso de asumir a costa del proponente el análisis mediante cámara de la totalidad de la red de saneamiento del vial y sus conexiones (1,50 puntos)

Compromiso de asumir a costa del proponente la contratación de OCA y legalización de la red de alumbrado, así como el coste del control y megado de la red de energía eléctrica (3,00 puntos)

Compromiso de asumir a costa del proponente de las pruebas necesarias de presión de agua (0,50 puntos)

Compromiso de asumir el costeamiento por parte del proponente de los costes generados por la contratación de la Coodinación de Seguridad y Salud y las medidas complementarias derivadas del Plan de Seguridad y Salud y órdenes complementarias conducentes a garantizarla (4,00 puntos)

Hasta 10,00 puntos

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació, per dotze vots a favor i nou en contra —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer.- Rectificar l'error advertit en la clàusula 15 dels plecs de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació per procediment obert i tramitació ordinària del contracte per a l'execució de l'obra d'urbanització del Sector 7 de Benicarló, aprovats per acord de l'Ajuntament Ple de data 28 de gener de 2010, en el sentit expressat anteriorment.

Segon.- Procedir novament a l'obertura del procediment d'adjudicació, amb la publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del contractant, de conformitat amb el que disposa l'art. 126 de la LCSP.

Tercer.- Traslladar el present acord a Urbanisme, a Intervenció, a Tresoreria i al director de l'obra.

Quart.- Facultar el tinent d'alcalde de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca per complir l'acordat.

PUNT 17é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

En data 27 d'agost de 2008 la regidora de Benestar Social sol·licita la incoació de l'expedient que done lloc a l'aprovació d'un II Pla Municipal de Convivència, en previsió de la caducitat de l'anterior.

En la reunió de la Comissió Informativa de Benestar Social de data 5 de febrer de 2010 es presenta l'esborrany del text, després d'un procés de consultes a les àrees municipals implicades i diverses redaccions, amb el contingut de la nova proposta i s'hi acorda concretar el text i passar un esborrany definitiu.

Aquesta Àrea sol·licita, en data 28 de gener de 2010, una subvenció a la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, per al finançament de despeses corrents de l'AMICS, a l'empara de l'Orde de convocatòria de 17 de desembre de 2009 de la Direcció General d'Immigració. En relació a aquesta subvenció, es rep un requeriment, en data 17 de març. en el qual es demana, entre altra documentació, una fotocòpia compulsada del Pla d'integració social d'immigrants vigent i certificació acreditativa de l'aprovació per òrgan pertinent.

En aquesta ocasió es presenta el text amb algunes modificacions, el qual s'ha enviat via correu electrònic als portaveus dels grups municipals per a l'estudi previ a aquesta reunió. Les modificacions més significatives es refereixen a:

 • Cooperació al desenvolupament, orientació de l'ajuda internacional mitjançant les associacions locals que s'han constituït o estan en vies de fer-ho.

 • Dona i igualtat, foment de la participació de la dona immigrant en programes i associacions.

 • Serveis Socials, compromís de fomentar l'activitat de mediació per la via de les associacions, ja que no és possible consolidar el servei per la manca de mitjans econòmics. Mantenir de moment el servei que es presta pel conveni amb Creu Roja.

 • Ocupació i formació, campanyes de sensibilització i assessorament al teixit empresarial en matèria de contractació de col·lectius desfavorits, especialment dona immigrant, així com la promoció de l'accés d'aquestes a la formació professional.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social i per unanimitat dels assistents, acorda aprovar el text definitiu del II Pla Municipal d' Integració i Convivència 2010-2014.

PART DE CONTROL

PUNT 18é.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE FEBRER DE 2010 AL 15 DE MARÇ DE 2010.- Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de febrer de 2010 al 15 de març de 2010. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 19é.- DACIÓ DE COMPTE DE LA PROPOSTA DEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE MODIFICACIÓ DE REPRESENTANTS EN DIVERSES COMISSIONS INFORMATIVES.-La corporació queda assabentada del contingut de la proposta del portaveu del grup municipal popular de data 1 de març de 2010, relativa a la modificació de representants en diverses Comissions Informatives, amb motiu de la incorporació com a regidor de l'Ajuntament de Benicarló del Sr. Jaime Mundo Alberto, que queda de la següent manera:

Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana:

Suplent: Jaime Mundo Alberto.

Comissió Informativa de Cultura i Esports:

Suplent: D. Jaime Mundo Alberto.

Comissió Informativa de Benestar Social:

Titular: Jaime Mundo Alberto, en substitució d'Eduardo Arín Piñana.

Suplent: Eduardo Arín Piñana.

Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient:

Suplent: Jaime Mundo Alberto.

Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni:

Titular: Jaime Mundo Alberto, en substitució de María Ortiz Roca.

Suplent: María Ortiz Roca.

Comissió Informativa d'Economia i Hisenda:

Suplent: Jaime Mundo Alberto.

Comissió Especial de Comptes:

Suplent: Jaime Mundo Alberto.

PUNT 20é.- DACIÓ DE COMPTE DE SENTÈNCIES DE DIVERSOS ORDRES JURISDICCIONALS.- La corporació queda assabentada del contingut de les següents sentències:

 • Interlocutòria núm. 316/2010, de data 1 de desembre de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló, en virtut del qual es té per desistit i apartat de la prossecució del recurs Procediment ordinari núm. 112/2008 a Ubeseae, S.L., amb declaració d'acabament del procediment, sense expressa imposició de costes.

 • Sentència núm. 981/09, de data 26 de juny de 2009, dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en virtut de la qual es desestima el recurs d'apel·lació interposat per Ubaesae, S.L, contra la interlocutòria núm. 46/08, de 7 d'abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu, en interlocutòries de recurs contenciós administratiu de protecció dels drets fonamentals núm. 83/2008, amb expressa imposició de costes a la part apel·lant.

PUNT 21é.- MOCIONS

El Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, s'adreça a l'alcalde, per tal d'indicar que hi ha dos mocions que el seu grup va presentar al Ple del mes de febrer, va ser votada la seua urgència, i rebutjades per aquest Ple. Per tant, el seu grup entén que aquestes mocions no han d'estar en l'ordre del dia, perquè el seu grup no les han presentades. D'altra banda, entenen que la urgència de cadascuna s'ha de votar individualment.

Seguidament, l'alcalde diu al Sr. Escuder que aquesta qüestió li l'aclarirà el secretari, perquè si per ell fóra, de mocions d'aquestes, no se'n portaria cap al Ple.

A continuació, el secretari assessora la corporació dient que el Reglament Orgànic Municipal estableix que els punts en els quals no s'haja estimat la urgència en la primera presentació, obligatòriament han de vindre al Ple següent i per això s'han inclòs.

Acte seguit, l'alcalde manifesta que si volen els grups municipals, es retiren les mocions, perquè no hi ha cap inconvenient.

Finalment, el Sr. Escuder diu que el seu grup entén que les mocions no procedixen en aquest moment. El grup municipal popular no va entendre la urgència en el seu moment i se suposa que aqueixos temes no interessen i, per tant, sobra que vagen al plenari novament.

21.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, REFERENT A LA SOL·LICITUD AL GOVERN D'ESPANYA DE 20 MESURES DE SUPORT AL SECTOR TURÍSTIC.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pel portaveu del grup municipal popular, del següent tenor literal:

«El sector turístic espanyol, un dels principals sectors productius de l'economia nacional, està travessant el pitjor moment de la seua història. Per primera vegada en 13 anys, des de 1995, el sector turístic espanyol retrocedeix en la seua contribució al PIB. El turisme va representar en 2008 un 10,5% del Producte Interior Brut, tres desenes menys que en 2007 (Segons el Compte Satèl·lit del Turisme a Espanya, difosa per l'Institut Nacional d'Estadística -INE-).

La despesa total dels turistes estrangers es va reduir un 6,7% en 2009 respecte a l'any anterior, fins als 48.242 milions d'euros, pel que fa a l'any anterior, segons l'Enquesta de Despesa Turística (EGATUR) que elabora l'Institut d'Estudis Turístics del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

L'arribada de turistes estrangers va descendir un 8,7% en 2009 en comparació del 2008 (segons l'Enquesta de Moviments Turístics en Frontera - Frontur-), amb una pèrdua de més de 5 milions de turistes estrangers.

Amb una despesa menor per visitant i amb una baixada tan pronunciada d'arribada de turistes estrangers, es preveu que el PIB turístic de 2009 tornarà a caure de forma considerable.

Espanya ha ocupat el segon lloc en el rànquing mundial elaborat per la OMT per volum de turistes internacionals des de 2001. Recentment ha estat rellevada per Estats Units i ha passat al tercer lloc. França segueix ocupant el primer lloc com destinació mundial del turisme.

La destrucció d'ocupació en el sector hostaler s'aguditza. Durant l'any 2009 s'han destruït més de 400.000 ocupacions, un 18% de l'ocupació del sector (segons dades de l'INE).

Durant els mesos d'estiu no s'ha revertit la intensa i generalitzada caiguda de vendes i resultats del sector turístic, on un bon nombre d'empreses voregen o han entrat en números rojos.

Els països competidors d'Espanya en l'arc mediterrani en el segment de sol i platja són Turquia, Tunis i el Marroc, amb uns preus molt més competitius que els nostres. Per aquest motiu els empresaris espanyols es veuen obligats a baixar preus per a ser competitius. Aquest fet provoca que en moltes empreses espanyoles el marge de benefici siga nul.

Segons la patronal del sector, la caiguda dels preus afecta al 80,3% de les empreses turístiques, i s'ha intensificat durant el segon semestre i se situa per sobre de la qual pateix l'economia espanyola. L'índex de preus hotelers (IPH) es va reduir el trimestre d'estiu un 5,8%, el IPC de transport aeri un 1,3% i el de viatge organitzat un 2,0%, caigudes més intenses que l'1,1% que registrava el IPC general en els mateixos mesos.

Per a l'actual Govern d'Espanya el turisme no és una prioritat: no s'està considerant la segona indústria del nostre país com un sector estratègic de primera magnitud que necessita una embranzida política potent. Més aviat tot el contrari, mentre que a Europa els diferents països estan optant per reduir l'IVA dels serveis que afecten el turisme, a Espanya, el Govern del Sr. Zapatero ha aprovat apujar l'IVA al turisme.

Segons enquestes realitzades per Exceltur la confiança empresarial és la més baixa de la dècada amb un sentiment negatiu proper al 70%.

Davant la greu crisi que pateix el sector turístic, no hi ha dilació en la presa de mesures urgents i necessàries per a pal·liar la situació.

Per tot això, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels següents acords:

Primer.- Instar el Govern a:

1. Considerar el sector turístic com una prioritat del Govern de la nació, i per a això han de realitzar-se polítiques d'Estat de caràcter transversal per a millorar la competitivitat del sector turístic.

2. Aplicar el tipus de l'IVA súper reduït (4%), d'acord amb la normativa comunitària, als serveis d'hostaleria, acampament i balneari, els de restaurants i, en general, el subministrament de menjars i begudes per a consumir en l'acte, —fins i tot si es confeccionen previ encàrrec del destinatari—, i al transport de persones i dels seus equipatges, per aproximar el seu tractament fiscal al dels principals competidors europeus.

3. Rectificar la pujada d'impostos davant l'actual situació de crisi. Mantenint, a partir del 1 de juliol de 2.010 i amb vigència indefinida, la tributació per IVA vigent a 31 de desembre de 2.009.

4. Reduir al 20%, de forma permanent i sense condicions addicionals, el tipus impositiu en l'impost sobre societats a les PIMES, així com ampliar des dels 120.202,41 euros actuals a 300.000 la base impositiva màxima per la qual es tributarà a aquest tipus reduït i ampliar la consideració d'empresa de reduïda dimensió, a l'efecte del benefici d'aquest règim especial, a aquells amb import net de la xifra de negocis inferior a 12 milions d'euros, en comptes dels 8 milions que es requereixen en l'actualitat.

5. Fomentar la creació d'ocupació i la competitivitat del sistema productiu espanyol reduint de forma permanent en dos punts la cotització empresarial a la Seguretat Social.

6. Afavorir un entorn de contenció de costos que afecten directament el sector turístic, incloent els costos energètics, els de comunicacions i transports.

7. Reduir les taxes portuàries i aeroportuàries en un 50% en tots els aeroports i ports de l'Estat a fi de fer més competitiu el turisme a Espanya.

8. Atenuar els efectes de la morositat permetent que les PIMES i els autònoms no tributen en l'IVA per les factures pendents de cobrament, substituint el criteri d'import pel de caixa.

9. Aprovar urgentment un pla estratègic de connectivitat aèria, que garantisca les comunicacions aèries dins del territori espanyol i també amb els països emissors de turistes i els potencialment emissors d'aquestos.

10. Donar seguretat jurídica al manteniment dels bars de platja.

11. Crear una finestreta única per al pagament dels drets de propietat intel·lectual.

12. Impulsar una major periodicitat de la Comissió Interministerial per a agilitar les actuacions transversals que són competència del Govern.

13. Millorar l'actuació dels consulats d'espanya en països potencialment emissors de turistes com Xina, Rússia i l'Índia, per a agilitar la tramitació dels visats turístics.

14. Que dins del semestre de la Presidència espanyola de la Unió Europea el Govern es proposen les següents mesures:

—treballar per a aconseguir l'espai únic europeu

—donar suport mesures que agiliten l'exempció de visats turístics dins del territori Schengen.

—potenciar el programa de turisme sènior europeu

15. Augmentar la línia lCO-Renove en 1000 milions d'euros.

16. Augmentar el període d'amortització de 15 a 20 anys del Pla Renove.

17. Actualitzar urgentment el Pla de Turisme 2020 que ha quedat totalment desfasat.

18. Fomentar la coordinació de la promoció exterior dels productes turístics espanyols per a augmentar la confiança del consumidor estranger.

19. Promoure una reconversió integral urgent de les destinacions considerades com madures.

20. Aconseguir que treballen de forma conjunyeix les diferents administracions implicades en matèria turística i el sector empresarial, amb objectius i estratègies comunes.

Segon.- Traslladar aquests acords al president del Govern, als vicepresidents del Govern, al Ministre d'Indústria, Turisme i Comerç i als portaveus dels grups parlamentaris en les Corts.»

En primer lloc, pren la paraula la Sra. Iruretagoyena Fernández, representant del grup municipal popular, per tal de defensar la moció. En aquest sentit indica que el Partit Popular de Benicarló el que vol és que, a partir de l'1 de juliol de 2010, el sector de l'hostaleria i tots els sectors vinculats amb l'hostaleria puguen viure i no hagen de sobreviure.

Intervé, tot seguit, el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, por indicar que aquesta és una moció política i que després de llegir-la un es pregunta i conclou que no és possible veure com es presenta a este Ple una moció d'este tenor, segons la qual l'únic culpable de tots els mals del turisme de la Comunitat Valenciana és el Govern central. Creu que és molt dur acceptar això i és del tot inacceptable perquè les competències de turisme estan completament delegades en les comunitats autònomes. Per tant, considera que la moció l'únic que pretén es culpar i responsabilitzar de tots els mals el Govern d'Espanya. Aleshores, es pregunta si els responsables de la Comunitat no tenir res a dir en aquest tema i si és perquè ho fan tot bé. A continuació, indica que en el preàmbul de la moció es diu que el sector turístic retrocedeix respecte al PIB. És veritat, però suposa que serà problema de tots els que tenen competències en aquest tema. Quan es parla de la transversalitat, fa constar que el 50% de l'IVA que es recapta a la Comunitat Valenciana es queda a la Comunitat Valenciana i, al mateix temps, pregunta per què no es replanteja reduir impostos des dels ajuntaments i per què no es fa eixe plantejament en la moció i es fa un discurs global de totes les administracions que tenen competències en la matèria. Considera que la imatge d'aigües residuals també afecta el turisme. Seguidament, fa referència a la promesa de primers d'enguany de destinar vint milions d'euros al Pla de Competitivitat Turística per als anys 2009-2011 i resulta que no estan. Així mateix, ressalta el tema de Ryanair, el Pla Renove de Turisme i que els agradaria que l'Agència Valenciana de Turisme funcionara. Per altra banda, indica que no hi ha hagut activitat legislativa en matèria de turisme en els últims deu anys. Finalment, indica que el seu grup no pot donar suport a aquesta moció en els termes que ha estat redactada.

Seguidament, fa ús de la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per manifestar que la present moció és política i forma part de la lluita que el Partit Popular manté amb l'equip de govern del Govern d'Espanya i ara es trasllada als ajuntaments. El seu grup, després de llegir el seu contingut, entén que poden haver unes propostes interessants, a les quals els podrien donar suport, però entenen que s'hauria d'implicar també en propostes adreçades a la Generalitat Valenciana i a l'Ajuntament de Benicarló. Així doncs, es pregunta què es fa des de l'Ajuntament de Benicarló per a promocionar el turisme, ja que ell massa no ho ha vist. Considera que, si en lloc d'haver vint mesures, n'hi haguera, per exemple, nou a la Generalitat i una a l'Ajuntament, potser, el seu grup estaria decidit a apostar i donar suport a la proposta.

En un segon torn, fa ús de la paraula la Sra. Iruretagoyena per afirmar que des de la Conselleria de Turisme s'ha fet i es fa moltíssim per al turisme de la Comunitat Valenciana. Indica que des del Ministeri de Turisme s'ha rebaixat en inversió; concretament en el Pla de Competitivitat Turística es tenia una dotació pressupostària de sis milions d'euros i el Ministeri l'ha rebaixat a dos milions tres-cents mil euros. Explica, a més, que la Conselleria de Turisme treballa d'igual manera que l'Ajuntament de Benicarló. El turisme a Europa s'ha trobat amb una rebaixa dels tipus impositius de taxes que afecten el turisme per tal d'afavorir la recepció de turistes de l'espai europeu i mundial. Diu que la competència turística és molt forta, especialment la relativa a Marroc, Tunísia, Turquia, Alemanya, França, etc. Per tant, considera que, nosaltres, dins de la nostra Comunitat Valenciana, tenim una destinació fonamental que és València, i que la Conselleria de Turisme està treballant molt i l'Ajuntament de Benicarló també, en el àmbit de les seues competències, per tal d'atraure el màxim turisme possible. Ara bé, diu que és del tot necessari el suport des de les instàncies superiors, en aquest cas del Govern d'Espanya, per escometre aquesta finalitat prioritària i considera que aquest l'esperit de la moció que el Partit Popular presenta en aquesta sessió plenària. Per altra banda, indica al Sr. Guzmán que a Benicarló s'ha incrementat l'afluència turística en 2009 en un 5%, respecte del 2008. Des del Departament de Turisme de l'Ajuntament s'ha patrocinat Benicarló i s'ha buscat altres mercats, entre els quals es troba el francés i explica que ha estat un èxit aquesta tasca, ja que a la Setmana de Falles, s'ha pogut veure i escoltar persones procedents de França.

En un nou torn, el Sr. Escuder manifesta que no es pot aplicar als altres el que a nosaltres no ens volem aplicar. El que toca és que totes les Administracions ho entenguen des d'eixa perspectiva i que arriben a grans pactes perquè no disminuïsca el turisme. Evidentment, el seu grup lamenta el retall que s'ha fet al Pla de Competitivitat Turística, però entén que des del punt de vista polític les administracions involucrades en matèria i competència turística s'han de posar d'acord.

Seguidament, el Sr. Guzmán aclareix que, quan havia comentat la qüestió de l'aposta local, al que es referia era a potenciar el sector turístic en el tema de l'IBI, en el tema de l'autopista AP-7, en el tema de rebaixar els impostos, ja que pel que es veu, això només s'ha traduït en anar a fires. Pel que respecta als turistes francesos durant la setmana de Falles, únicament vol dir que, llevat dels de la representació aquella, no n'ha sentit ni un en totes les Falles.

Abans de sotmetre la moció a votació, l'alcalde manifesta a tots els grups polítics que, per al·lusions, continua pensant, personalment, el mateix quant a les mocions d'aquesta tipologia que es presenten al plenari.

Sotmesa a votació la moció, la corporació, per dotze vots a favor i nou en contra —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda aprovar-la en els termes que ha sigut redactada.

21.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPL POPULAR, REFERENT A L'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÀTICA DE L'AIGUA A ESPANYA I A LA COMUNITAT VALENCIANA.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pel portaveu del grup municipal popular, del següent tenor literal:

«El model social, econòmic i ambiental, és a dir, el nostre medi ambient, el nostre paisatge i la generació d'ocupació i oportunitats de futur de la Comunitat necessita aportacions externes d'aigua per a garantir la seua sostenibilitat. Més de 180.000 ocupacions depenen del transvasament Tajo-Segura. De la mateixa manera, amb el transvasament de l'Ebre en marxa es crearien 50.000 ocupacions directes en l'execució de les obres i altres 250.000 ocupacions que, avui es troben en situació d'incertesa, es consolidarien plenament.

Les actuacions de gestió de la demanda, estalvi, eficiència i reutilització de l'aigua són prioritàries per al nostre territori però no són suficients per a garantir la nostra agricultura i el nostre futur.

La Comunitat Valenciana és conscient dels problemes que en matèria hídrica tenen altres territoris d'Espanya que requereixen una solució per part del Govern Central.

La falta d'una autoritat nacional de l'aigua està provocant enfrontaments per l'aigua entre els diferents territoris d'Espanya que es van accentuant amb el pas del temps i que pot provocar situacions irreversibles.

Per tot això, se sol·licita l'adopció del següent acord:

Mostrar el nostre suport i adhesió a la Declaració institucional sobre la problemàtica de l'aigua a Espanya i a la Comunitat Valenciana, que va ser aprovada pel Ple del Consell de la Generalitat Valenciana en data 7 de gener de 2010, així com a l'Acord de la Junta Directiva de la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana (FECOREVA) de 12 de gener de 2010, i en conseqüència de tot això:

Primer.- Sol·licitar al President del Govern, la convocatòria d'una Conferència de Presidents Autonòmics, perquè s'aborde en profunditat la problemàtica de l'aigua en tot el territori nacional, ja que va ser un punt no debatut en les dues últimes conferències, i que per tant puga arribar-se a un acord d'Estat que tinga com eix el PHN de 2001, protegint el Consell de la Generalitat en aquesta iniciativa.

Segon.- Que el Govern d'Espanya assegure a la Comunitat Valenciana, tal com sol·licita el Consell:

a) El manteniment del Transvasament Tajo – Segura conforme a les lleis que regulen en l'actualitat aquesta transferència hídrica.

b) La defensa i tutela dels usuaris del Xúquer, conforme a la legislació i planificació vigent i amb això el manteniment dels cabals que s'utilitzen en el riu Xúquer: l'aigua per al regadiu, entre els quals es troben els regadius i usos històrics, el transvasament Xúquer-Túria-Sagunt, tant per a regadiu com per a proveïment de poblacions i ús industrial, així com el que s'està construint per als usos previstos amb aigües sobrants del Xúquer al Vinalopó.

c) La defensa i tutela dels usuaris del Segura, conforme a la legislació i planificació vigent i, en concret, la dels usuaris de la Vega Baixa del Segura i la zona meridional d'Alacant.

d) La garantia d'execució del transvasament de l'Ebre per a la consolidació dels usos implantats en les conques del Segura i del Xúquer amb el principi que qualsevol aportació externa no ha de comprometre les possibilitats actuals i futures dels territoris de les conques cedents.

Tercer.- Instar la Presidència Espanyola de la Unió Europea que promoga la incorporació a la Directiva marc de l'aigua (2000/60/CE), del dictamen del Comitè de les Regions de la UE Afrontar el desafiament de l'escassesa d'aigua i la sequera en la Unió Europea, aprovat en 2008 en el qual es proposa al costat de les mesures d'estalvi, eficiència i reutilització, les corresponents a les infraestructures de subministrament addicional com els transvasaments i els embassaments, per a solucionar els problemes d'escassesa.»

En primer lloc, intervé el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, per tal de defensar la moció. En aquest sentit manifesta que aquesta no és una moció política, perquè l'obligació de tots els municipis és tractar de portar a les instàncies superiors la preocupació que existeix en cadascun dels pobles, així com de les necessitats que es puguen tindre. Amb aquesta moció l'únic que es pretén és instar el Govern d'Espanya a fer una reunió, amb la finalitat d'analitzar els problemes que aquest país pateix al llarg de tota la seua història i que, d'una vegada per totes, es done solució al problema de l'aigua i explica que el que es pretén es regular. Seguidament, fa un poc d'història dient que el primer que promou el trasvassament de l'Ebre és el director general l'Obres Hidràuliques a la segona república, el Sr. Félix de los Ríos a l'any 1937. Explica que cal fixar-se en aquesta data, per tal de veure que la preocupació ve de fa molts d'anys arrere. A més, indica que la Comunitat Valenciana és la que més depura de tota Espanya i la que més utilitza aigua regenerada. Per altra banda, entre d'altres consideracions, explica que València pertany a la conca hidrogràfica de l'Ebre i el que s'insta és que l'aigua pertany a tots els espanyols, independentment de la zona on residisquen, ja que l'aigua és un bé escàs i mal distribuït.

En segon lloc, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista i diu al Sr. Cuenca que no els molesta, sinó que els il·lustra. Ara bé, diu que els hagués agradat que anomenara les depuradores de Benicarló, Peníscola i Alcalà, ja que el seu grup no ha vist cap moció d'aquest tipus del Partit Popular adreçada al Partit Popular Europeu, perquè diguen «demà Pla Hidrològic Nacional» i que després solten cinc o sis mil milions d'euros. Recorda que el Pla Hidrològic Nacional el va tombar la Unió Europea i la prova la té en el fet que la Unió Europea sí que ha subvencionat una sèrie de transvasaments, com ara el del Tajo-Segura, entre d'altres. Opina que al Sr. Cuenca el tema de les autonomies no li va, però sí allò d'«una, grande y libre» i indica que el tema de l'aigua, des de la Llei de l'Aigua, és una norma que regula l'ús d'eixe bé escàs i s'ha de ser racional en el seu consum. Evidentment escauen subvencions de totes les administracions i calen inversions, però de tots és sabut que molta aigua regenerada i depurada es torna a enviar als pous, per tal d'alimentar els aqüífers i que la salinització i intrusió marina no siga tan dura. Finalment, considera que ja està bé i que aquesta moció no té sentit i que per aquest motiu, el seu grup votarà en contra.

Acte seguit, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per dir que el Sr. Cuenca a l'inici del seu parlament, ha dit que aquesta moció no era política, i en el cas del Plan Escuela 2.0 i en el tema de l'Educació per a la Ciutadania, aquestes sí que eren polítiques. El que està clar és que aquí s'utilitza els ajuntaments per aquesta batalleta, a més, poden parlar a la Sra. Cospedal de com està el tema, a veure què li sembla. El grup municipal del Bloc va votar en contra en la Comissió d'Urbanisme i ara votarà en contra també, perquè el seu grup entén que el que s'ha de fer és asseure's a fer reunions, dins del marc europeu i posar-se en marxa en aquest sentit.

Finalment, intervé el Sr. Cuenca per dir que, inicialment, es va fer una moció sobre el transvasament de l'Ebre i que estaven en contra de l'anul·lació per part del Govern del Sr. Zapatero, quan havia sigut aprovat pel 85% de la Mesa de l'Aigua. Explica que en aquesta moció únicament es pretén una reunió i que és clar que al nord de la província de Castelló no ens cal aigua, però l'article 45.2 de la Constitució Espanyola prescriu que s'ha de ser solidaris amb aquells que no ho són. Considera que el que identifica i caracteritza el Partit Popular és que aquest és previsor i pensa en el futur i els altres únicament pensen en el dia a dia, ja que des de les files del Partit Popular es té un únic missatge i la Sra. Cospedal no va a dir res distint del que diga el partit, perquè això és el que els identifica. Finalitza dient que el missatge és el mateix en totes les comunitats, cosa que els altres no poden dir el mateix.

En conseqüència, la corporació, per dotze vots a favor i nou en contra —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda la seua aprovació en els termes que ha sigut redactada.

21.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC, REFERENT AL RECONEIXEMENT DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ A LA TASCA DUTA A TERME PER LES SOCIETATS MUSICALS, REPRESENTADES PER LA FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pel portaveu del grup municipal del Bloc, del següent tenor literal:

«La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana és una associació amb més de 40 anys d’existència i que agrupa 524 societats musicals del País Valencià, el que representa el 50 per cent de totes les existents a l’Estat, amb més de 200.000 socis, 40.000 músics i 60.000 alumnes de les escoles de música. Açò representa un fenomen únic en el món, propi, autòcton i, per tant, representatiu del nostre poble.

En la 41 Assemblea General, que va tindre lloc a Borriana l'octubre de 2009, es va aconseguir que la directora gerent de l’Institut Valencià de la Música, Immaculada Tomàs, en representació de la Consellera de Cultura, es comprometera a complir els convenis signats entre l’IVM i la FSMCV.

La FSMCV va presentar una proposta d’esmena als pressupostos de la Generalitat amb la finalitat de recuperar el desfasament pressupostari que s’havia originat a conseqüència de les minoracions fetes per l’IVM als convenis signats per a l’any 2008.

A més, encara quedaven pendents quatre punts corresponents al conveni signat entre la Federació i la Generalitat en 2005, i que fan referència al finançament de les escoles d’educands, la seu federal, les ajudes a la construcció i rehabilitació de seus de societats musicals i la plataforma tecnològica de la Federació.

Posteriorment, la consellera de Cultura, Trini Miró, va assumir aquestes reivindicacions, primer en una reunió amb el president de la Federació, Josep Francesc Almeria, i posteriorment en la contestació a una pregunta oral, realitzada en el plenari de Les Corts, pel Diputat del BLOC-Compromís, Josep Mª Pañella, on va resumir amb un “Sí a todo” la contestació a si assumia totes les reivindicacions de la FSMCV.

Aquests compromisos no sols no van concretar-se en les corresponents línies pressupostàries, sinó que no van comptar amb l’aprovació del Partit Popular les esmenes presentades al respecte, amb la qual cosa serà impossible atendre totes les seues necessitats.

Pels motius adés exposats, el grup municipal del BLOC proposa al Ple de l’Ajuntament de Benicarló per a la seua consideració, discussió i aprovació, si s’escau, els següents

ACORDS

Primer.- Manifestar el reconeixement de l'Ajuntament de Benicarló a la tasca duta a terme per les societats musicals, representades per la FSMCV.

Segon.- Instar el Consell de la Generalitat Valenciana a complir tots i cadascun dels compromisos assumits públicament per la Consellera de Cultura i a dotar les línies pressupostàries adients per a poder dur a terme els programes i activitats als que fan referència:

  1. Augmentar les ajudes a les escoles d’educands i a les escoles de música.

  2. Augmentar les ajudes a la potenciació de les societats musicals.

  3. Augmentar les ajudes als intercanvis musicals.

  4. Augmentar les ajudes per l’adquisició i millora dels instruments musicals.

  5. Dotar una línia pressupostària nova per a la col·laboració amb els cursos, concursos, viatges i actes singulars organitzats per la FSMCV.

  6. Crear una línia nova per la organització de festivals al Palau de les Arts per la FSMCV.

  7. Iniciar el procés de creació de la banda Jove de la CV, en compliment de la Llei 2/1998 de 12 de maig, Valenciana de la Música.

  8. Crear una comissió mixta d’estudi del desenvolupament de la Llei Valenciana de la Música.

  9. Dotar una nova línia pressupostària amb la que compensar la minoració dels convenis de 2008 amb la FSMCV.

  10. Dotació d’una nova línia pressupostària per a crear la I Plataforma Tecnològica de la FSMCV

  11. Creació d’una nova línia pressupostària per a ajudar a la remodelació i construcció de les societats musicals.

  12. D’acord amb el punt 10 de l’acord Marc de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i la FSMCV, de 28 d’octubre de 2005, procedir a la cessió i habilitació de la nova seu social de la FSMCV.

Tercer.- Comunicar aquests acords a la Presidència de la Generalitat, a la Conselleria d’Educació, a la Conselleria de Cultura i Esport, a la Direcció de l’Institut Valencià de la Música, a tots els grups polítics de les Corts Valencianes i a la Presidència de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.»

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per manifestar que ell no té res a dir, ja que ell ja va defensar aquesta moció al Ple passat.

En segon lloc, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal popular, per indicar que el contingut d'aquesta moció és el resultat de la política del Partit Popular en el tema musical i cultural a la nostra Comunitat, ja que el problema que viuen les bandes de música, és el mateix que viu el món del circuit teatral, el bibliotecari i el d'artistes, entre d'altres. Considera que és òbvia la manca de subvencions i d'inversions per part de la Generalitat Valenciana i que el Partit Popular ha convertit el problema cultural en un gran aparador mediàtic. Les societats musicals no han rebut els recursos econòmics que se'ls havia promés. Per part de la Generalitat Valenciana, en lloc de promocionar aquests col·lectius culturals i musicals, el que han fet ha estat gastar els diners en fastos inútils, que l'únic que fan és fer «el mayor honor y gloria del Sr. Camps». Finalment, conclou que el grup municipal socialista donarà suport a aquesta moció, davant el retall a l'estructura cultural del nostre país per part de la Generalitat Valenciana.

Seguidament, la Sra. Ortiz Roca, representant del grup municipal popular, indica que el grup municipal popular reconeix la tasca duta per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Recorda que el 50% del pressupost de la Generalitat Valenciana, referit a la part que pertoca a les societats musicals, va adreçat a la Federació, i que s'ha destinat part d'aquestos recursos a la creació de cases de música. Ara bé, diu que qüestió distinta és el contingut de la moció, a la qual l'equip de govern no pot donar suport.

Per altre costat, el Sr. Escuder manifesta que la Generalitat Valenciana es gasta els diners a prioritzar allò que considera que és més prioritari. Està clar que és el dret de l'equip de govern de la Generalitat, però considera que està clar que els han promés unes quantitats i aquestes no els han arribat.

En aquest punt, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per dir que li ha xocat que la Sra. Ortiz haja dit que per part de l'equip de govern es reconeix la tasca duta per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Suposa que ho hauran vist reconegut en la magnífica subvenció que els van donar a l'Associació Musical Ciutat de Benicarló per anar a Kerkrade. No obstant això, indica que potser, el que es tracta és fer això, dir-los amb aquesta moció que l'equip de govern de l'Ajuntament de Benicarló està amb vostés, no com ho està l'equip de govern de la Generalitat Valenciana. Últimament, la Federació de Societats Musicals ha editat un manifest anomenat “Més que música”, que denuncia la inadequada política educativa i cultural de la Generalitat que “no apoya ni garantiza el desarrollo de las sociedades musicales”. Diu que està clar que volen que els compromisos adquirits a la reunió que es va celebrar a Borriana i al Saló de les Corts es complisquen. Ara bé, les assignacions pressupostàries inicialment dotades s'han vist reduïdes en la seua execució i el que volen és que se'ls done suport, ja que el retall pressupostari pot fer que desaparega alguna escola de música i si no és així, el que provoca és que es disparen els preus per als pares que vulguen que els seus xiquets aprenguen música, tal com ho feien anteriorment. Per aquest motiu, s'han convocat una mobilització per al mes de setembre d'enguany, per veure si es pot arribar a un acord entre ambdues parts.

Finalment, la Sra. Ortiz indica que l'Associació Musical Ciutat de Benicarló ha rebut dels pressupostos municipals corresponents a l'any 2009 la quantitat de 32.931,65 euros, a part dels serveis municipals, apart de l'ús de l'edifici on estan. Aquesta associació veu tot el suport que des de l'Ajuntament de Benicarló se'ls ofereix. Conclou la seua intervenció dient que el que el Sr. Guzmán diga que no se'ls dóna suport no és veritat.

En conseqüència, la corporació, per nou vots a favor i dotze en contra —representants dels grup municipal popular—, acorda rebutjar la moció en els termes que ha estat redactada.

21.4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, REFERENT ALS TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA, CIRCUIT VALENCIÀ DE TEATRE I DANSA.- A proposta del grup municipal socialista, la corporació, per vint vots a favor i una abstenció —una representant del grup municipal del Bloc—, acorda la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia.

21.5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, REFERENT A LA DEFENSA DELS ESTABLIMENTS EXPENEDORS DE MENJARS I BEGUDES AL SERVEI DE LA PLATJA AL LITORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pel portaveu del grup municipal popular, del següent tenor literal:

«La presència d'establiments expenedors de menjar i beguda situats en la zona de domini públic maritimoterrestre posseeix un gran arrelament a la Comunitat Valenciana. Aquests establiments constitueixen un autèntic senyal d'identitat turística en les costes valencianes, ja que es tracta d'un element de vital importància per al sector turístic que genera milers de llocs de treball, té un enorme impacte econòmic i ofereix un servei de qualitat a milions de visitants de les nostres platges tots els anys. Així mateix, als valors socials, econòmics i culturals d'aquestes instal·lacions, s'uneix el fet que aquest tipus d'establiments ofereixen un servei públic essencial, i són referents d'oci i autèntics difusores de la nostra cultura gastronòmica.

El canvi de criteri per part de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, en l'aplicació de la legislació de costes, ha generat una gran incertesa entorn del futur d'aquests establiments.

Recentment, la citada Direcció General va comunicar als propietaris de diversos restaurants amb terrasses enfront del mar de les platges de Pinedo i del Saler, que havien de tancar les terrasses dels seus establiments a partir d'enguany, 2010, o en cas contrari haurien de fer front a sancions. Amb aquesta mesura el Govern central canviava el criteri en l'aplicació del Reglament de la Llei de Costes, ja que d'acord amb aquest, fins a ara, aquests establiments comptaven amb les autoritzacions i concessions pertinents conforme a la legislació aplicable.

El canvi de criteri de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar en l'aplicació de la normativa de costes afecta també nombrosos establiments al llarg de tota la costa de la Comunitat Valenciana i ha generat una greu inseguretat jurídica i incertesa, a més d'un notable perjudici a un sector econòmic i estratègic tan important.

Segons les estimacions efectuades pel sector, el canvi de criteri en l'aplicació de la normativa pot generar a mitjan i llarg termini pèrdues de 5.000 llocs de treball i 500 milions d'euros.

La pròrroga atorgada pel Govern solament a determinats establiments afectats no soluciona el problema creat, perquè no s'evita que es vegen obligats a reduir les seues dimensions o fins i tot al tancament.

El Govern Valencià, amb la màxima voluntat de diàleg i consens, ha mantingut reunions amb els responsables del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí en les quals els ha reclamat solucions definitives per a acabar amb la situació de falta de seguretat jurídica i garanties que pesa sobre aquests establiments.

El passat dia 21 de gener, el conseller de Governació va traslladar al secretari general del Mar les propostes consensuades amb el sector hostaler i amb els municipis afectats, a fi que la pròrroga anunciada per a determinats locals siga una moratòria extensiva a tots els locals afectats i no es produïsquen més resolucions de tancament o d'enderrocament, fins que per part del Ministeri s'adopte una solució definitiva i satisfactòria.

Per altra banda, és una petició àmpliament compartida que es traspasse a la Comunitat Valenciana la gestió i atorgament d'autoritzacions i concessions d'aquests establiments.

Com a conseqüència de l'aplicació restrictiva i arbitrària de la normativa de costes per part del Govern Central, arribant a utilitzar criteris d'interpretació diferents en funció de la comunitat autònoma en la qual ha d'aplicar aquesta normativa —p.e., el contrast entre Andalusia i la Comunitat Valenciana—, es fa necessari que la Comunitat Valenciana vetle per un dels seus motors econòmics més importants, el Turisme. Això passa necessàriament per l'assumpció, en l'àmbit de la gestió i ordenació del litoral, de les competències en matèria d'autorització i concessió en el referit a l'ocupació del domini públic maritimoterrestre per establiments públics, activitats recreatives i locals d'oci, així com per a l'ocupació del domini públic per a altres fins relacionades amb l'exercici de les activitats turístiques en la seua costa. En aquest sentit, el Consell ha sol·licitat que es reunisca de manera urgent la Comissió Mixta de transferències Estat-Generalitat.

Mentre aquesta transferència no es porte a terme, l'aplicació de la normativa de costes ha de fer-se d'una forma raonable i assenyada, tenint en compte les circumstàncies econòmiques que travessem i les peculiaritats dels llocs on se situen els establiments.

Fins a la data, el Govern central ha desatés les peticions realitzades conjuntament pels establiments afectats, el sector hostaler i el Consell i no ha oferit cap resposta satisfactòria.

D'acord amb tot l'anteriorment exposat, se sol·licita l'adopció dels següents acords:

Primer.- Que aquest Ajuntament acorde donar el seu suport al Consell en les gestions realitzades davant el Govern d'Espanya en defensa dels establiments expenedors de menjars i begudes al servei de la platja situats en el litoral de la Comunitat Valenciana.

Segon.- Així mateix, acordar donar el seu suport a les demandes del sector hostaler implicat a fi d'arribar a una solució que done seguretat jurídica als establiments afectats per l'aplicació de la legislació de costes.

Tercer.- Instar el Consell perquè reitere davant el Govern d'Espanya:

a) La necessitat que el Govern de la nació adopte una solució satisfactòria per al manteniment, igual que succeïa fins ara, dels establiments expenedors de menjar i beguda al servei de la platja situats en el litoral de la Comunitat Valenciana.

b) La sol·licitud del traspàs de funcions i serveis en matèria d'ordenació i gestió del litoral a la Comunitat Valenciana, amb els recursos necessaris per al seu acompliment i gestió, mitjançant el corresponent Reial Decret, a l'efecte de l'autorització i concessió en matèria d'ocupació de domini públic maritimoterrestre per establiments públics, activitats recreatives i locals d'oci, així com qualsevol altra autorització d'ocupació del domini públic maritimoterrestre relacionat amb l'activitat turística desenvolupada a la Comunitat Valenciana.

c) La sol·licitud de modificar la normativa de costes introduint criteris concrets que s'adapten a les necessitats i a la realitat social a fi d'evitar interpretacions arbitràries de la norma.

Quart.- Que del grau del compliment d'aquest acord, se'n done compte a les Corts en el termini de tres mesos.»

En primer lloc, intervé la Sra. Iruretagoyena Fernández, representant del grup municipal popular, per tal de defensar la moció. Comença la seua intervenció dient que la Llei de Costes de 1988 i, en concret, el seu reglament, s'aplica des de fa anys amb normalitat i d'una forma pacífica i, en virtut d'aquesta normativa, la Direcció General de Costes, anomenada Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar ha anat atorgant la corresponent autorització i concessió per a l'ocupació del domini públic maritimoterrestre per als anomenats chiringuitos. Després de molts anys d'aplicació, per part del Govern de Madrid, s'ha canviat de criteri en l'atorgament d'aquestes autoritzacions i concessions, situació que ha provocat una inseguretat jurídica que fa perillar la continuïtat d'aquests establiments. Considera que es tracta d'una decisió que porta greus conseqüències per al sector vinculat a aquest sector, ja que els chiringuitos són una senya de la identitat turística de la nostra Comunitat i un element diferenciador de la nostra oferta turística. De fet, diu que existeixen més de trenta-quatre mil empreses vinculades al sector turístic i d'oci de la nostra comunitat. Explica, a més, que la situació existent és que fins ara les autoritzacions i concessions eren legals i ara, per un canvi de criteri, han deixat de ser-ho. Aquest canvi, per part del partit popular es veu com caprici del Govern Central. En síntesi, diu que el que es pretén és que la pròrroga establerta es convertisca en una moratòria i que les competències en aquesta matèria es transferisquen des de l'Estat Central a la Generalitat Valenciana.

Seguidament, fa ús de la paraula el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per tal de manifestar que en aquest tema ell creu que s'han d'asseure totes les administracions implicades, perquè totes elles estan obligades a entendre's. El grup municipal socialista està d'acord en el fons de la moció, però no en la forma. D'aquesta manera, el seu grup votarà a favor de la moció, però fent abans una sèrie de matisacions.

En primer lloc, afirma que la Llei de Costes no ha canviat substancialment i el que es pretén és que aquestes autoritzacions o concessions s'adeqüen a les dimensions atorgades en el seu origen. En segon lloc, recorda que al 2006, quan els dos grans partits majoritaris del govern de la Generalitat Valenciana, van votar a favor de l'Estatut, aquest tema no es va tenir en compte. Per tant, creu que la via adequada és la via estatutària, perquè és un tema de competències, així com es va fer a l'Estatut d'Andalusia i l'Estatut de Catalunya. Per tant, demana que si no es vol acudir a aquesta via, que s'intente a través de la clàusula Camps.

Per altra banda, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal popular, per manifestar que suposa que és el grup municipal popular el que la presenta, ja que en l'exposició de la moció es fa referència al grup parlamentari del Partit Popular. Per altra banda, indica que el seu grup no està ni a favor ni en contra, perquè aquesta moció no deixa de se una picabaralla entre el Partit Socialista i el Partit Popular i diu que per comprovar-ho només cal acudir als mitjans de comunicació. Per tant, com és una picabaralla entre el Partit socialista i el Partit Popular, el seu grup municipal creu el que s'ha de fer des de la Generalitat Valenciana és negociar les competències corresponents, tal com han fet altres autonomies i després d'això, podran dir la seua opinió. No obstant això, la seua postura en aquest punt serà l'abstenció.

Concloses les intervencions, la corporació, per denou vots a favor i dos abstencions, acorda aprovar la moció en els termes referits.

21.6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, REFERENT AL RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT DE LA LLEI DE CAÇA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.-L'Alcaldia manifesta que, d'acord amb el que es va tractar en Junta de Portaveus, se sotmet a consideració de la corporació la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc, del següent tenor literal:

«El dia 22 de gener de 2010, el Consell de Ministres del Govern d’Espanya va adoptar la decisió de reclamar al president del Govern que presentara un recurs de inconstitucionalitat contra la Llei de Caça de la Comunitat Valenciana d’octubre de 2009. Aquesta llei permet la pervivència de la pràctica cinegètica del parany i va comptar amb la seua aprovació en les Corts Valencianes amb el vot a favor del Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i el Bloc Nacionalista València.

Aquesta Llei reconeix que el parany és una caça selectiva i deixa patent que compta amb una tradició arrelada en els costums valencians, que és absolutament respectuosa amb el medi ambient.

Davant aquesta intromissió en l'autonomia dels valencians en un assumpte que té les competències transferides a les comunitats autònomes i, tenint en compte que la voluntat popular i democràtica dels valencians i valencianes ha quedat manifesta amb el màxim suport mitjançant els seus representants en la cambra legislativa de la Comunitat Valenciana, creiem necessari que els municipis com Benicarló, on és una pràctica popular, manifestem la nostra oposició a aquest atac als drets dels valencians i valencianes i a les nostres tradicions.

Per totes aquestes raons es presenta la següent proposta d'acord:

Instar el president del Govern que no presente o que retire si ja ha estat presentat, el recurs de inconstitucionalitat de la Llei de Caça de la Comunitat Valenciana i que es defense públicament la voluntat democràtica expressada en les Corts Valencianes.»

La corporació, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la moció en els termes que ha estat redactada.

21.7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, REFERENT AL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI.- A proposta del grup municipal socialista, la corporació, per vint vots a favor i una abstenció —una representant del grup municipal del Bloc—, acorda la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia.

PUNT 22é.- PRECS I PREGUNTES.-

Preguntes formulades pel Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista:

Primera.- Han entrat al Registre de l'Ajuntament una sèrie de necessitats plantejades per la Direcció del Col·legi d'Educació Infantil i Primària Marqués de Benicarló. Algunes fa mesos i alguna fa un any, que estan pendents. Atès que les escoles són competència municipal, pel que fa al manteniment dels centres d'Educació Primària, i que entenem que hi ha peticions urgents, ja que algunes d'aquestes comporten algun perill que altre, voldríem saber quines accions s'han realitzat des què aqueix escrit va entrar a l'Ajuntament de Benicarló.

Segona.- Per què sa produït un ajornament en l'obertura de pliques de la UA 19 per part de la Conselleria d'Infraestructures?

Tercera.- Vam escoltar el primer tinent d'alcalde, el Sr. Cuenca, que deia s'havia firmat un conveni i s'havia sotmés a exposició pública la UA 22. Per què s'ha llançat això, quan, pel que sembla, no hi ha ni conveni ni exposició pública?

Quarta.- Adreçada a l'Alcaldia. Estos dies a la premsa, en diversos mitjans de comunicació, s'ha dit que s'ha produït una Sentència que condemna el Sr. Soriano per coaccions a l'empresa Transports Salinas, concretament, el dia 23.2.2010. A més, hem pogut llegir en mitjans de comunicació i en altres escrits que s'estava utilitzant les dependències de l'Ajuntament per a tindre entrevistes amb eixos clients i que algunes d'estes entrevistes s'han produït en companyia d'un funcionari municipal. Creiem que vosté, com a alcalde, coneix el tema des de fa temps i, tenint en compte que ni l'aspecte privat ni el jurídic no ens interessen, com a regidors creiem que hem d'exigir una explicació als ciutadans. Per què s'ha produït això? Exactament, quants fets s'han produït i per què vosté no ha dit res del tema?

Pregunta formulada pel Sr. Martínez Sánchez, representant del grup municipal socialista:

Primera.- Va haver una proposta d'Alcaldia de data 21 d'octubre de 2009, en la qual la corporació va signar i va subscriure un conveni amb la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques per a la prestació d'un servei de firma electrònica avançada. Posteriorment, en Comissió es va dictaminar el dia 21.01.2010, per unanimitat, diverses propostes sobre projectes i subministraments informàtics, a l'empara del Reial Decret 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es creava el Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat. La pregunta és: Què ha passat amb el que es va dictaminar favorablement? Hem renunciat a aquests projectes?

Pregunta formulada per la Sra. Miralles Ferrando, representant del grup municipal socialista:

Primera.- Pensen investigar qui ha vessat gasoil a la zona humida que hi ha a la desembocadura de la rambla d'Alcalà, per tal que la gent que passa per allí puga gaudir de la zona en qüestió?

Preguntes formulades pel Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc:

Primera.- Segons declaracions del primer tinent d'alcalde a la premsa, el Sr. Cuenca, Benicarló era una població capdavantera en l'ús d'Internet. Això ens portarà a disposar de punts de connexió de la xarxa amb el servei wifi, de forma gratuïta, per tal d'adaptar-nos a les noves tecnologies de la informació i comunicació.?

Segona.- Per què no van ser convidats a la presentació del nou trinquet? Per què no els han donat cap informació al respecte? Els donaran informació o s'hauran d'esperar a la premsa per obtenir-la? Per què no es va convidar el Club Arrea-li Bona, quan són els que, en estos moments, estan fomentant l'esport de la pilota ací a Benicarló?

Sobre les preguntes formulades en la anterior sessió, l'alcalde, respecte a la pregunta de per què s'havien gastat 30.000 euros en un expedient de contractació, dóna la paraula al Sr. Pérez Ollo, representant del grup municipal popular.

El Sr. Pérez Ollo indica que no cal fer una alarma social per haver encarregat un projecte. L'equip de govern, amb l'assessorament, el que ha intentat ha sigut economitzar ara i, en el futur, que ajude i col·labore amb els nostres serveis tècnics. No s'intenta gestionar amb base a la improvisació i està previst que aquest cost, per a resumir la pregunta, s'impute al preu definitiu del cost que haja de regir definitivament la concessió.

Seguidament, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal popular, per indicar que el fet que l'equip de govern considere normal que l'assessorament per a fer una plica coste a l'Ajuntament 30.000 euros, li sembla una barbaritat, perquè resulta que el plec anterior el van fer els tècnics de la casa i a partir d'aquell s'hagués pogut retocar el que hagués sigut necessari. Per altra banda, indica per on s'havia escapat l'empresa anterior, atès que l'equip de govern no va exigir a l'empresa adjudicatària el seu compliment.

En una nova intervenció, el Sr. Pérez Ollo recorda que aquest cost s'imputarà al preu definitiu i que l'equip de govern ha intentat agilitzar, economitzar i consensuar. Recorda que aquest expedient es mou en uns terminis durant els quals la tècnica titular ha estat de baixa. Ara mateix, per fi i per sort, es torna a tindre la tècnica titular avui en dia ací i, com que aquest tema és urgent, cal fer-ho així.

A continuació, l'alcalde, en referència a la pregunta que va formular el Sr. Guzmán al Ple passat sobre el tema de la TDT, li contesta que està en la mateixa situació que estava l'any passat.

Respecte a la pregunta del Sr. Guzmán sobre si pensaven substituir o plantar en els llocs on hi ha arbres morts o serrats, li dóna la paraula al Sr. Cuenca.

El Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, manifesta que li consta que als dos dies de fer la pregunta el Sr. Guzmán, alguns arbres s'estaven trasplantant, no perquè fera la pregunta al plenari, si no perquè estava planificat amb anterioritat. Recorda que són els Serveis Tècnics Municipals els que s'encarreguen de fer-ho, a l'igual que tenien planificat fer als carrers dels Boters, de la Llibertat, del Maestrat, dels Llauradors, d'Isabel de Villena i de Ramón Llull, etc. A més a més, està planificat substituir les errades existents al carrer de Joan Carles I, de César Cataldo, etc. Explica que, d'arbres secs, en té localitzats tres, precisament al carrer de Colón. Aquestos no varen brotar des del principi i l'empresa adjudicatària els ha de reposar abans de la firma de l'acta de recepció de les obres. Per altra banda, al carrer d'Hernán Cortés n'hi ha alguns de trencats. No obstant això, és un treball que s'està fent i no està deixat.

Seguidament, el Sr. Guzmán manifesta que ell ni ha dit ni va deixar caure que estiga deixat. Únicament va dir si ho pensen reposar, perquè això dóna una mala imatge. Això no vol dir que estiga «dejado». Respecte dels arbres del seu carrer, cal dir que després de dos anys de denunciar aquesta situació a l'Àrea de Medi Ambient, ja està bé que fóra hora que li tocara. Ell quan parla dels arbres, no parla del seu carrer, si no de tots. Per tant, no li'ls han posat, sinó que els han posat.

El Sr. Cuenca aclareix que és possible que ell no tinga molta idea de traduir, però es pregunta què vol dir la frase «està donant una imatge pobra als veïns i forasters». A més, li agraeix el seu reconeixement.

De nou, pren la paraula l'alcalde per donar la paraula al Sr. Cuenca, per respondre al Sr. Guzmán, sobre com estan les activitats mediambientals amb els centres educatius.

Al respecte, el Sr. Cuenca fa una enumeració de les activitats fetes l'any 2009, així com de les programades per a l'any 2010. A més, diu que el fet que el Sr. Guzmán no siga coneixedor, no vol dir que no s'estiguen fent coses.

El Sr. Guzmán dóna les gràcies al Sr. Cuenca per l'exposició feta, però al mateix temps li diu que no té clar allò del pinus halepensis, perquè no ho coneix.

Després, pregunta, quan s'ha referit al fet que el Marqués de Benicarló va participar en una activitat, que a quina hora. Finalment, fa referència a la subvenció de la visita a la depuradora de Vinaròs, ja que vol saber a qui.

En aquest tema, el Sr. Cuenca respon que l'any passat es va subvencionar la visita a la depuradora de Vinaròs als col·legis de secundària. Respecte al pinus halepensis, diu que és una varietat de pins. Finalment, el Sr. Cuenca aclareix que ell està a l'Ajuntament des de les deu del matí fins a les tres i que tota la informació que vulga li la demane, que li la facilitarà amb molt de gust.

L'alcalde, respecte de la pregunta del Sr. Guzmán sobre l'activitat del Marqués de Benicarló, li respon que va ser el dimarts dia 31 de març, de 9.00 a 12.00 hores.

Seguidament, l'alcalde, respecte de la pregunta que es va formular per part del grup municipal del Bloc, sobre les mesures a adoptar a l'embassament d'aigües residuals a la rambla d'Alcalà, dóna la paraula al Sr. Cuenca.

El Sr. Cuenca, indica que ell en premsa va fer l'aclariment pertinent i era que l'empresa geriàtrica té les autoritzacions corresponents i té una depuradora pròpia amb l'aprovació per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Indica que, des del punt de vista de l'Ajuntament, té totes les autoritzacions que la normativa vigent exigeix i que, independentment de la notícia i de la queixa d'un veí sobre l'olor de les aigües, es va remetre una mostra per analitzar-la i comprovar si eixa aigua compleix els paràmetres que exigeix la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Finalment, diu que l'Ajuntament no té capacitat sancionadora sobre els vessaments autoritzats per la Confederació, que és la competent.

En aquest punt, el Sr. Guzmán li contesta que creu saber-ho tot i que va equivocat, perquè la seua pregunta no surt de cap denúncia de cap grup a la premsa. Ell va fer la pregunta ací el dijous i a la setmana següent, el dimarts, va sortir en premsa i ell es va quedar molt sorprés. Per tant, que no li diga que ix a «rais de», per què ell tampoc diu que aquelles surten a rais de res. Ell va fer la pregunta i res més. Sí que li hagués agradat que quan el Sr. Cuenca fa declaracions a la premsa i diu que hi ha una queixa, hagués dit «sí i el Bloc també es va preocupar», però això no interessa. Indica que al cap d'uns dies de denunciar tot això, estaven treballant allí per fer la neteja i ara torna a estar ple d'aigua una altra vegada. Conclou dient que ja que ha dit que s'ha fet una anàlisi de les aigües, voldria tindre una còpia.

De nou, fa ús de la paraula el Sr. Cuenca i respon que ell no ha afirmat res, sinó que ha suposat que eixa pregunta venia per aqueixa denúncia. Li promet que no se'n recorda d'ell durant els dies de la setmana i que no té una capacitat immensa per a recordar-se de tot. No obstant això, quan es faça l'anàlisi, no té cap inconvenient a donar-li una còpia dels resultats d'aqueix anàlisi, perquè el que s'ha de fer és remetre una còpia a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer perquè funcione correctament.

L'alcalde, respecte al tema dels habitatges de protecció oficial, dóna la paraula al Sr. Cuenca.

Manifesta el Sr. Cuenca que, sobre el començament dels habitatges, aquest senyor l'ha enganyat dos vegades. L'última vegada que li va parlar li va dir que anaven a començar el setembre de l'any passat i després li va dir que de febrer no passava. L'equip de govern va fixar unes bases per a l'adjudicació d'habitatges de protecció pública molt estrictes, que després no s'han cobert. Explica que el que succeeix és que s'ha demanat als serveis tècnics municipals que l'alliberen dels condicionants que li va posar l'Ajuntament i que accepten els condicionants que li van posar la Conselleria per a l'adjudicació d'habitatges de protecció pública. Aleshores, els tècnics de l'Ajuntament el que diuen és que no el poden alliberar dels condicionants posats per l'Ajuntament i, per això, s'està lluitant entre una cosa i l'altra, per veure si, al cap i a la fi, s'anul·len aquestes bases i se n'aproven unes altres menys restrictives. No és que no vulguen fer-ho, sinó que el que volen és assegurar-se un mínim d'habitatges.

Seguidament, el Sr. Guzmán pregunta al Sr. Cuenca si això significa començar una licitació. El Sr. Cuenca indica que el que es tracta és d'arreglar-lo. Per accedir a eixos habitatges es van establir unes bases i amb eixes bases solament hi ha dotze peticionaris que hagen consolidat eixa petició. Per tant, com no hi ha més peticionaris, els serveis tècnics municipals estan estudiant el tema, per tal que es puga veure la fórmula que siga millor als interessos municipals.

L'alcalde entén, després de comentar-ho al senyor secretari, que si canviara alguna cosa del procés, s'hauria de resoldre el contracte i tornar a licitar-lo.

L'alcalde, respecte a la pregunta que va formular el Sr. Escuder sobre les qüestions que afectaven el Col·legi Marqués de Benicarló, dóna la paraula al Sr. Soriano Verge.

El Sr. Soriano Verge, representant del grup municipal del Partit Popular, comunica que fa pocs dies va estar amb el director del Centre Marqués de Benicarló i s'ha vist que hi ha qüestions que són costoses i altres que es poden emprendre immediatament. A més, diu, li consta que les té la Brigada i s'han posat en marxa.

El Sr. Escuder indica que hi ha coses que no són competència directa de l'Ajuntament i demanaria que es recupere el projecte que va fer l'arquitecte, el Sr. Santiago Espinosa, de remodelació de diverses àrees d'eixe centre, perquè és competència de la Conselleria, és a dir, tot allò que fa referència a noves instal·lacions o dèficits estructurals.

El Sr. Soriano respon al Sr. Escuder que tinga clar que així es farà i que es tindrà en compte. Per tant, que no es preocupe.

El Sr. alcalde, respecte de la pregunta que es va formular per part del grup socialista sobre el pàrquing de la UA 19, dóna la paraula al Sr. Cuenca.

El Sr. Cuenca li respon que el seu informador li ha jugat una mala passada, perquè ell sap que es van fer declaracions que s'havia ajornat no l'obertura de pliques, sinó que el pàrquing de la UA19 tindria un endarreriment i coses per l'estil. El que ha passat és que, s'estan obrint les ofertes que els tècnics poden anar valorant, però no existeix cap detenció del procediment. Segurament, dins d'una setmana o dos s'obriran les pliques del pàrquing de la UA19.

El Sr. Escuder contesta al Sr. Cuenca que ell no juga de fanfarronada. Quan diu això és perquè té o pot tindre un paper que diu això. Per tant, espera que quan eixa plica estiga adjudicada li ho faça saber i ell li facilitarà la documentació que té en este moment. Ell té la informació que això s'havia aturat. Si prompte li diu que està adjudicat i les màquines allí, millor.

El Sr. Cuenca diu al Sr. Escuder que no s'ho pot creure, perquè aquest sap que el seu informador li ha fallat. Des que va eixir el Pla Confiança estan dubtant, només cal consultar-ho a les hemeroteques, però la veritat és que es faran les obres i després no reconeixeran que intentaven enganyar o disminuir el que s'anava a portar a efecte. Finalment, agraeix al Sr. Escuder que al final reconega que es fa tot.

A continuació, l'alcalde dóna la paraula al Sr. Cuenca perquè explique la pregunta que es va formular respecte a la UA22.

El Sr. Cuenca manifesta que tots saben que es va haver d'aprovar un projecte d'urbanitzacio, ja que no estava aprovat quan varen entrar a l'equip de govern, per tal que els terminis començaren a comptar. Sí que existia un conveni, però hi havia un aspecte que no volia l'empresa de les naus que es fera pública i era l'import. Avui en dia s'ha desbloquejat aquest tema i s'està en condicions d'escometre la solució a aquest tema.

El Sr. Escuder coincideix amb el Sr. Cuenca que no només és un anacronisme, sinó que és a més una vergonya l'embut que es té al final del carrer d'Hernán Cortés. Indica que a l'empresa aquesta se li va atorgar una llicència d'enderrocament fa tres anys. A més, li diu que les gestions que s'hagen de fer, que les faça, però voldrien que eixe coll de botella desapareguera i que els propietaris d'eixos espais paguen la part corresponent, com tots els veïns que ho hagen de fer.

El Sr. Cuenca respon al Sr. Escuder que per suposat, perquè així ho diu la llei. Ell des del primer dia es va posar a treballar i el projecte d'urbanització es va aprovar justet fa un any. Recorda que el grup municipal socialista hagués pogut treballat, però que no ho van fer, atès que el conveni estava signat des de fa deu anys arrere.

A continuació, l'alcalde, respecte a les preguntes formulades pel Sr. Escuder i que fan referència al Sr. Soriano, indica que ha tingut diverses conversacions amb el Sr. Soriano i el que haja de dir ho dirà en el seu moment. No obstant això, el Sr. Soriano ha demanat a l'alcalde que si al plenari es formulara alguna pregunta referida al Sr. Sociano, ell mateix respondria. En conseqüència, el senyor alcalde dóna la paraula al Sr. Soriano.

El Sr. Soriano Verge, regidor del grup municipal popular, indica que, aprofitant la presència de la premsa, donarà explicació a les acusacions que s'han vessat sobre la seua persona, que no replicarà i el que haja de fer ho farà al lloc on s'haja de fer, que serà als jutjats. Sobre les acusacions que el Sr. Escuder ha adreçat al Ple manifesta que no només negarà totes les acusacions, ja que són falses i ha pres la deguda nota i accions pertinents contra estes acusacions. Diu que en aquest fòrum voldria fer constar que és de tots sabut que la presumpció d'innocència és una garantia, una seguretat jurídica que es té i que cal defensar i que les falsedats no solament són contra la seua persona, sinó contra la seua família i s'ha fet molt de mal. Manifesta que ha pres mesures com iniciar els tràmits per a querelles criminals contra les persones que han intentat fer-li mal i agraeix públicament els suport a totes aquelles persones s'han solidaritzat amb ell, en aquests moments tan durs i tràgics. A continuació, el Sr. Soriano Verge demana a l'alcalde que és voluntat seua que demà a primera hora dicte un Decret en el qual el suspenga, almenys, provisionalment de totes les delegacions que tinga, fins que surta qualsevol resolució que declare la seua innocència.

Seguidament, el Sr. Escuder s'adreça al Sr. Soriano per dir-li que ell, des del punt de vista que han dit els Jutjats, no té res a dir. Eixe és un tema en el qual ell no entrarà, tal com ho havia dit abans. En les qüestions privades no entrarà. El seu grup a qui li formula la qüestió és al senyor alcalde. Diu que no vol jutjar i per això li ho pregunta a l'alcalde. Continua, dirigint-se al Sr. alcalde, que tal com es diu a eixa sentència ocorren uns fets el 21 de febrer del 2009. El Sr. Soriano és delegat seu, delegat, tinent d'alcalde de Policia i està investit d'una autoritat i resulta que sis dies després d'eixa data, l'alcalde li revoca la delegació. Aleshores, en eixe text que no vol entrar a jutjar, però que evidentment és un text emés per un Jutjat i ha sortit a la premsa també, diu que s'utilitzen dependències de l'Ajuntament per a tindre eixes entrevistes amb determinats clients, i que s'ha anat acompanyat d'un funcionari de policia. Aleshores, la pregunta que es fan és, davant eixa situació, és que què pensa fer. Si això és veritat, se suposa que ho ha hagut d'investigar perquè han estat utilitzant la seua autoritat delegada. És a dir, en este moment, no tenen res a dir del Sr. Soriano, estan dient-ho del senyor alcalde, perquè qui té la màxima autoritat sobre instal·lacions municipals i sobre funcionaris municipals és l'alcalde, qui delega l'autoritat a tots els regidors és l'alcalde i, per tant, a qui han de demanar les explicacions en l'àmbit que els correspon, que és el polític, que és el públic, evidentment és a l'Alcaldia. I, per això, li adrecen aquesta pregunta, perquè volen tindre respostes i perquè esperen i perquè creuen que els ciutadans de Benicarló es mereixen explicacions sobre este tema.

Finalment, l'alcalde contesta al Sr. Escuder al respecte. En primer lloc, diu que la sentència no l'ha vist ni el que diu la premsa. Afirma que no té res a veure la referència que ha fet dels sis dies en tot açò i, respecte al fet que s'utilitzen les dependències municipals, el Sr. Soriano li ha dit que no s'hi reunia i ell s'ho creu. La Sentència, en cap moment, posa en cap part, —i si vol li donarà una fotocòpia—, que el Sr. Soriano s'haja en dependències municipals i que s'ha fet acompanyar d'un funcionari municipal, d'un policia local. Diu, a més, que la premsa ha omés la resta del que ficava al paràgraf, perquè no interessava. Explica que parla d'un policia local que en eixe moment d'eixe dia no estava de torn i, segona, que el va acompanyar perquè era cunyat d'un dels Salinas. L'alcalde explica que era cunyat i és cunyat i que no té res a vore ni va intervindre per a res en la reunió eixa. Això ho posa en la sentència i llegeix: «Siendo presentado en el Juzgado por la referencia del sábado 21 de febrero. Por su parte, Ramón Soriano le pidió a Plácido Hidalgo....» Diu que cal dir-ho tot: «...cuñado de Juan Salinas Casado y policía local del Ayuntamiento». L'alcalde considera que el de cunyat en aquest cas s'ho han saltat, perquè no interessava. L'alcalde cita: «El que el denunciado es concejal, es policía local, le dijera a Juan que quería hablar con la empresa de un asunto relacionado con un ex-trabajador, por lo que Juan le dijo que fuese a la empresa cuando quisiera». L'alcalde explica que ho diu públicament, perquè això és públic i continua citatant: «... El sábado 21 de febrero se personó el denunciado acompañado del Sr. Hidalgo, quien, no subió a las oficinas...». Pel que fa a la Sentència cita: «.... en las instalaciones de la mercantil Transportes Salinas, que se encontraba el denunciante en compañía, entre otros familiares, de su hermana Encarna, de su hermano Juan y de otro señor.» Per tant, diu que això és només el que posa i no hi diu res de les instal·lacions. Explica que, a més, el Sr. Soriano li ho ha confirmat i ell s'ho creu. Quant a la resta, l'alcalde creu que abans de parlar, primer cal tindre la Sentència i no només el que interessa.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 00.15 hores del dia 26 de març de 2010.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 26 de març de 2010