Descripció:

El Pla de Reforma Interior establirà l'ordenació detallada en aquelles zones del sòl urbà en les quals el Pla General no ho hagi fet.

Els Plans de Reforma Interior poden ser:

* Plans de Reforma Interior de desenvolupament del Pla General.

* Plans de Reforma Interior modificatius.

Tramitació:

1.Recepció del Projecte del Pla de Reforma Interior

2.-Petició d’Informes Sectorials

3.-Aprovació Inicial i Sotmetiment a Informació Pública

4.-Anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Periodic el Mediterrani.

5.-Certificat de Secretaria de les Al·legacions Presentades

6.-Informe dels Serveis Tècnics Municipals i de l’Equip Redactor [si s’escau]

7.-Informe-Proposta

8.-Dictamen de la Comissió Informativa

9.-Acord del Ple d’Aprovació Definitiva

10.-Remissió a la Conselleria de Territori i Habitatge

11.-Anunci en el Butlletí Oficial de la Província

Normativa aplicable:

La Legislació aplicable ve determinada per:

  • Els articles 69 a 71, 83, 90.2, 91, 101 i 104 a 106 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

  • Els articles 163 a 167 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

Així mateix, haurà de tenir-se en compte la Legislació sectorial aplicable.

Expedients oberts: