Consell Municipal de Desenvolupament local

En l'any 2012, l'Ajuntament de Benicarló constitueix el Consell Local de Desenvolupament Local de Benicarló. És tracta d'un òrgan sectorial de participació ciutadana, d'anàlisis, d'assessorament i proposta en processos de planificació estratègica en temes relatius al desenvolupament local en el seu àmbit territorial.

Les finalitats del Consell seran les següents:

a) Actuar com a òrgan consultiu de l'Ajuntament, emetent informes i propostes per enriquir les possibilitats d'anàlisis, elaborant línies d'acció sobre l'evolució social i econòmica de la població local.

b) Fomentar l'esperit emprenedor atenent a la capacitat creativa e innovadora de les organitzacions i les empreses considerades claus en el desenvolupament econòmic.

c) Analitzar i detectar la situació dels sectors econòmics i la previsió de creixement dels mateixos per veure la viabilitat d'atraure inversions al municipi i oportunitats de finançament alternativa als pressupostos de l'ajuntament.

d) Afavorir la reflexió, el debat i l'acció com a punt de participació entre les col·lectivitats locals i els agents econòmics i socials tant de institucions públiques com privades que s'integren en aquest Consell o Mesa relacionades amb el desenvolupament estratègic del nostre municipi. Contant amb la experiència i expressió dels participants, s'aconseguirà detectar les potencialitats del municipi i analitzar quan succeïsca en el terreny soci-econòmic, amb la finalitat d'obtenir el màxim concert possible en la definició de polítiques públiques.

e) Analitzar les tendències del mercat laboral, a l'hora planificar la formació per a l'ocupació, a més de conèixer la demanda real de qualificació per part del mercat de treball, i detectar les especialitats formatives de l'actualitat, i les que presenten millors perspectives de futur.

Formen part del Consell representants de les associacions d'empresaris de diversos sectors econòmics, els diversos grups polítics amb representació municipal, la Cambra de Comerç de Castelló, representants del Servef, del Centre Integrat de Formació Professional, i de la Mancomunitat de la Taula del Sènia.