Indicador de transparència 31

Indicador de transparència i31

Existeixen i s'informa sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana (Fòrums ciutat, Consells socials d'Urbanisme, ...) i es publiquen els seus acords, informes o propostes (si no existeixen els mateixos, s'indicarà expressament).

Comissió de Transparència

Nivell de compliment (0 - 100%): 40%

Justificació del nivell de compliment

No es publiquen els acords, informes... dels Consells municipals. L'avaluació de l'indicador no l'ha realitzada el promotor.

Accions correctores

Es proposarà l'assignació de promotors per a l'indicador i s'encomanarà que se corregeixquen les incidències assenyalades en l'avaluació

Última revisió: 29/03/2017

Propera revisió: 29/03/2018

Promou