Ple extraordinari núm. 12/2011, de 18 d'agost.

18/08/2011

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 12/2011 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 18 d'agost de 2011, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 12/2011 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 18 DE D'AGOST.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 18 d'agost de 2011 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sra. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 10/2011, DE 28 DE JUNY. Per unanimitat dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària núm. 10/2011, de 28 de juny.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA RATIFICACIÓ DEL DECRET PEL QUAL ES DEIXA SENSE EFECTE EL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE DELEGAT DE L'ÀREA DE CONTRACTACIÓ DE 20/04/2011, PEL QUAL ES RESOL MODIFICAR EL TITULAR DE LA CESSIÓ RELATIVA AL QUIOSC UBICAT AL JARDÍ DEL C/ VALÈNCIA. Se sotmet a ratificació per la corporació el següent decret:

«Relació de fets

I. Per acord de l'Ajuntament Ple, de data 24 de febrer de 2011, s'acorda aprovar la incoació de l'expedient de cessió contractual del quiosc ubicat al jardí del carrer de València de Benicarló a favor de la Sra. María Claustre Junyent.

II. Mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 5.179, de 5 d'abril de 2011, el Sr. Santiago Espinosa Tugues demana, per error, que després de la mort de la Sra. Maria Clautre Junyent, es cedisca a favor seu el referit contracte, quan la seua pretensió era que es cedís a favor del Sr. Santiago Espinosa Salomé.

III. Per Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de 20 d'abril de 2011, tal com va ser demanat, es resol «modificar el titular de la cessió relativa al quiosc situat al jardí del carrer de València a favor del Sr. Santiago Espinosa Tugues». Aquest Decret va ser ratificat per l'Ajuntament Ple el 4 de maig de 2011.

Fonaments de dret

Atès el que estableix l'article 22.2.n) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'òrgan competent és l'Ajuntament Ple per raó del termini de durada contractual.

En virtut de tot l'exposat,

RESOLC:

Primer. Deixar sense efecte el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de 20 d'abril de 2011, pel qual es resol modificar el titular de la cessió relativa al quiosc situat al jardí del carrer de València a favor del Sr. Santiago Espinosa Tugues.

Segon. Incoar l'expedient de cessió de l'esmentat contracte a favor del Sr. Santiago Espinosa Salomé.

Tercer. Requerir al Sr. Santiago Espinosa Salomé que aporte la següent documentació, sempre que aquesta no haja estat aportada amb anterioritat:

--Declaració responsable de no estar sotmès a les prohibicions per contractar recollides en l'article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

--Certificacions expedides pels òrgans competents en cada cas, amb la forma i amb els efectes previstos en els articles 13,14,15 i 16 del RGCLAP, acreditatives de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

--Els documents que justifiquen els requisits de solvència econòmica i financera i que de manera preferent són: informe de les institucions financeres que acredite expressament que, amb les dades econòmiques de què disposen, té capacitat econòmica per assumir el present contracte i que opera amb normalitat en el tràfic mercantil o, si s'escau, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals.

--Els documents que justifiquen els requisits de solvència tècnica: una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys de característiques similars al que és objecte de la cessió que incloga l'import, dates i beneficiaris públics o privats d'aquests.

--Certificat expedit per l'Ajuntament de Benicarló acreditatiu del fet que no existeixen deutes de naturalesa tributària amb aquesta Administració.

--Resguard acreditatiu d'haver dipositat la garantia definitiva per import de 3.810 euros.

Quart. Notificar el present acord al Sr. Santiago Espinosa Salomé i a la Sra. Maria del Carmen Merlo Mellado i traslladar-lo al Departament d'Intervenció, Tresoreria i Esports.

Cinqué. Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que tinga lloc.

Sisé. Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que tinga lloc la notificació. Alternativament, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que tinga lloc la notificació, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que en puga exercitar qualsevol altre que estime oportú»

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels membres assistents, acorda la seua ratificació.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT D'IMMOBLES A FI DE MANTINDRE L'OCUPACIÓ DELS AULARIS PREFABRICATS QUE ACULLEN L'ACTIVITAT ESCOLAR DEL CEIP NÚM. 4 DE BENICARLÓ. En aquest punt s'absenta la Sra. Ortiz Roca, per concórrer causa d'abstenció de les previstes en l'article 28.2.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Es sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 8 d'agost de 2011, relativa a la contractació de l'arrendament de dos immobles, per tal de mantenir l'ocupació dels aularis prefabricats instal·lats en aquestes propietats, que acullen l'activitat escolar de CEIP núm. 4 de Benicarló, durant la realització de les obres de nova construcció d'aquest centre escolar.

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a explicar que, l'any 2005, van tenir una problemàtica que era l'ampliació del col·legi Martínez Ródenas, creada perquè, a la partida de Povet, la reparcel·lació no estava aprovada i, per tant, aquelles finques que havien formar part del dotacional per a l'ampliació del col·legi Martínez Ródenas, ja que estava a nom de particulars i era necessari posar a disposició de la Conselleria aquells terrenys perquè la construcció del col·legi, l'ampliació del col·legi i la reforma del vell no admetia més demora. Aleshores, --continua dient el Sr. Sánchez--, els que eren en aquell moment equip de govern van haver de conveniar amb els titulars d'aquelles finques, ja que encara no podia formar part de la dotacional perquè no estava aprovada la reparcel·lació i, al final, es va acordar amb ells pagar-los una mòdica quantitat, fins que estigués la reparcel·lació aprovada. Explica, també, que recorda que hi havia un habitatge que s'havia d'enderrocar i a aquesta senyora se li va pagar el lloguer d'un pis fins que s'aprovara la reparcel·lació. Afegeix que aqueixa actuació de l'equip de govern, estant l'actual equip de govern a l'oposició, va comportar per l'oposició d'aleshores unes crítiques que van anar més enllà quasi d'allò permissible, ja que van dir que aconseguien uns terrenys pagant un lloguer. A més, diu que van fer una campanya en contra, en relació a eixes mòdiques quantitats que es pagaven de lloguer a eixes persones que cedien els terrenys per a la construcció immediata del col·legi. Explica que l'única que va fer el govern en aquell moment va ser aconseguir uns terrenys addicionals allí on estan ara els penyes, però això d'una manera diferent a com es fa ara, ja que es van cedir gratuïtament i allí es va urbanitzar i quan l'equip de govern actual va entrar es va trobar tota la qüestió feta, llevat de la llum, però que diu que així i tot van rebre per part de l'oposició d'aleshores el que no està escrit en crítiques, sent l'alcalde actual el portaveu. Per altra banda, li recorda que eixe mateix any se'ls va presentar el problema de la biblioteca pública, que s'havia de tancar perquè no complien l'accessibilitat exigida, a més que el Jutjat de Pau, l'antic Ajuntament, físicament es queia i era urgent que sortiren d'aquells llocs els uns i els altres. Explica que l'Ajuntament no tenia en aquell moment locals i l'equip de govern d'aleshores va haver de buscar ràpidament on ubicar no només la biblioteca pública, sinó també la policia municipal perquè a esta casa tampoc cabia. Per tant, diu que es va buscar un local de mil metres quadrats i, tot i que ser complex, considera que al final en van trobar un de cèntric. Ara bé, diu que, com comprar un local en aquelles èpoques estaven pels núvols i era pràcticament impossible o era un endeutament no recomanable, l'equip de govern d'aleshores va optar per buscar un lloguer per a un local de mil metres quadrats totalment acabats i edificats, moblats i amb totes les dotacions. Explica que això costava aproximadament prop de sis mil euros mensuals, uns 6 euros metre quadrat, i que han aguantat durant sis anys i que es diga allò de la mala gestió i del malbaratament per haver llogat a raó de sis mil euros al mes. En canvi, diu que avui l'equip de govern presenta un arrendament de dos solars, un de 619 m2 i un altre de 235 m2, per 5.944 EUR/anuals, és a dir, 15.655 EUR a l'any més IVA. El conjunt dels dos solars, --diu--, són 854 m2, és a dir, 21.600EUR, que més IVA són 25.488 EUR, a raó de 2 EUR/m2, quan per un local acabat, moblat, condicionat i al centre del poble ens costa 6 EUR/m2. Ara bé, continua dient que el seu grup votarà a favor perquè tenen un gran sentit de la responsabilitat i tan quan estan al govern com quan estan a l'oposició, cosa que considera que l'actual equip de govern no té. Per tant, vol que conste en acta que ells pensen que aquesta operació és infinitament més cara que la que ells van firmar, però li donaran igualment suport perquè és una necessitat i des de la responsabilitat li donaran suport i no sortiran a la premsa dient que l'equip de govern gestiona malament, és a dir, tot el que durant sis anys el Sr. Sánchez diu que ha hagut de sentir per part d'ells.

A continuació fa ús de la paraula el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, per a dir al senyor Sánchez que moltes vegades ells dos veuen les coses de forma diferent. Diu que sí que és cert que a l'any 2006, quan se van firmar eixos convenis, eixa mòdica quantitat eren 1,80 m2 de solar rústic/anual, però, quan això ho quantifiquem en diners, resulta que eixos meravellosos preus que es van traure es converteixen entre el 2006 i el 2007 en un cost a l'Ajuntament de 33.489,11 EUR. És a dir, les gestions que va fer l'anterior equip de govern, a l'actual equip de govern, li costarà que en cinc anys hauran pagat 27.528 EUR. Per tant, considera que pagarem en 5 anys quasi 6000 EUR menys que l'equip de govern del Sr. Sánchez en dos anys. A més, diu que quan el Sr. Sánchez parla que ha hagut de sentir durant sis anys una quantitat de crítiques impressionants i que quan era portaveu l'alcalde se li va dir de tot, però ell considera que això no és així. El Sr. Serrano explica que el Ple de què ha parlat el Sr. Sánchez és el 9/2005, on s'aprovaven els convenis urbanístics que efectivament s'havien de posar els terrenys del Col·legi Eduardo Martínez Ródenas. Continua dient que, en un dels parlaments, el Sr. Flos sol·licita un poc de pau en aquests tema sense mirar al passat, sinó al futur i anuncia el suport del seu grup a la proposta, reconeix l'esforç de l'equip de govern d'aquell moment, --és a dir, de del Sr. Sánchez--, per a resoldre aquesta qüestió i es refereix als convenis annexos que l'equip de govern d'aleshores va firmar. Per tant, diu que el que ha dit el senyor Sánchez sobre que va haver de sentir de tot, en el Ple de 2005, no se li va dir res. A més, afegeix que la corporació va votar per unanimitat de tots els assistents, tant les cessions amb reserva d'aprofitament com els convenis urbanístics de 80 EUR/m2-anual. Per tant, demana al Sr. Sánchez que no diga que s'hagut de sentir durant tots estos anys tantes coses sobre este tema. D'altra banda, li recorda que la construcció no va ser immediata i que l'equip de govern del Sr. Sánchez va fer les gestions el 2006 i l'escola va començar, creu recordar, a finals 2007 principis de 2008. Li diu també que, ells voten a favor i tenen sentit de la responsabilitat, però l'any 2005 el Partit Popular va fer exactament el mateix que van a fer ells ara. Considera que són necessaris uns terrenys per a una escola, que en estos moments estan en aules prefabricades, i que, per suposat, tots els partits polítics i regidors ací presents han de votar a favor. Conclou dient que ells ja ho van fer i que no esperàvem menys que que l'oposició ara faça el mateix.

En un nou torn, el Sr. Sánchez manifesta al Sr. Serrano que aquest ha dit una cosa que té raó: «és normal que pensem diferent». Efectivament, considera que és normal que pensen diferent i no es queixa que pensen diferent, el que es queixa és que actuen diferent. Per altra banda, manifesta que, quan el Sr. Serrano ha fet els números, ells van pagar aleshores d'aquells terrenys 33.000 EUR en dos anys, però que no pensava entrar en eixes xifres. Ara bé, diu que el Sr. Serrano ha dit que en 5 anys en pagarem 27.000 i que són 6.000 menys que ells, en dos anys. Per tant, el Sr. Sánchez creu que algú l'ha enganyat i ha de pensar que és el Sr. Serrano, perquè diu que té la proposta del regidor de Contractació i Patrimoni, el Sr. Serrano Forner, la qual diu, entre altres coses: «fijar un importe total anual de la primera finca de 15.655,81EUR, Iva excluido, en concepto de renta a percibir por la parte arrendadora anual». I l'altra finca per 5.944,20 EUR/anual, és a dir, 21.600 EUR/anual sense IVA, la qual cosa amb IVA suposa 25.488 EUR a l'any. En canvi, recorda que el Sr. Serrano ha dit que ens costen 27.000 en 5 anys, però ell diu que no li surten els mateixos comptes que fa el Sr. Serrano i que ell s'ha de creure el posa als papers.

Pel que fa a l'afirmació del Sr. Serrano que diu que aleshores els van dir a tot que sí i que ho va dir el Sr. Flos, el Sr. Sánchez manifesta que no coneix l'acta que li ha llegit i que no buscarà les actes, però afirma que aleshores els van posar com a comparació, --i diu que l'alcalde ho sap--, la prolongació de Iecla fins a les pistes esportives, on ells havien aconseguit eixa cessió i que portaven amb aquella qüestió anys i no havien pagat res. A més, afirma que aquestes afirmacions van ser fetes diverses vegades. Finalment, diu que ells van intentar per tots els mitjans eixos contractes i eixos convenis perquè la construcció era immediata, ja que la Conselleria deia que, quan li posaren a disposició els terrenys amb tots els tràmits corresponents, hi construiria. Per tant, considera que quan l'equip de govern actual va entrar estava feta la disposició dels terrenys i condicionat el lloc on havien d'anar els prefabricats i l'únic que faltava eren els permisos d'Hidroelèctrica, ja que la resta estava solucionat.

Per altra banda, indica que ells van solucionar el tema dels terrenys del col·legi Educad Martínez Ródenas, el Barranquet i el Centre de Salut, però que ells no van a discutir els preus ni quins són els propietaris dels terrenys. Conclou dient que creuen que és necessari, ja que el col·legi Ángel Esteban s'ha de tirar endavant i estan molt mal ubicats als barracons, a més de ser horrorós.

Seguidament, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a dir que cal reconduir el tema i li pregunta al Sr. Serrano si paguem 25.000 EUR anuals o en 5 anys, ja que considera que no és el mateix i el ciutadà ho ha de saber. A més, ell suposa que aquest preu estarà avalat pels informes tècnics de la casa i considera que cal pagar-lo i que es faça l'escola. També creu que és necessari que els carrers i camins que hi ha al costat del col·legi s'acaben.

De nou, fa ús de la paraula el Sr. Serrano per a dir al Sr. Ferrer que ell pensa que, pel que ha dit el Sr. Sánchez, aquest no s'ha assabentat de res. Explica que els contractes que s'han de firmar costen 25.488 EUR i que el que pretén aquest regidor és que, atès que durant aquests quatre anys no s'ha pagat l'IBI i quan es parla de diferència del cost d'aleshores a ara, ha de posar el que aquest Ajuntament ha deixat d'ingressar. I, --adreçant-se al Sr. Sánchez--, li diu que no sumen 25.488 EUR, sinó que són 25.488 EUR dels contractes que firmem més 509,93 EUR de cada any de contribució, ja que per cedir-nos el solar gratuïtament a aquesta gent no se'ls ha cobrat el cost. Per tant, explica que eixa suma són 27.528 EUR a l'any i no en els 5 anys, com ha dit el Sr. Sánchez. A més, diu que els 25.488 EUR més 2.040 EUR de contribució són els 27.528 EUR i que eixa diferència seran aproximadament 6.000 EUR.

Acte seguit, l'alcalde conclou el debat dient al Sr. Sánchez que quan aquest es referia a l'avinguda de Iecla, suposa que ho deia pels terrenys on s'anava a instal·lar l'Eduardo Martínez Ródenas i explica que ells es van haver d'espavilar per a posar llum. Quant a l'afirmació del Sr. Sánchez sobre que va aconseguir els terrenys, li diu que els terrenys els aconsegueix l'Ajuntament i són sempre per a benefici del ciutadà, per a posar infraestructures, etc., i sempre de cara al servei del ciutadà.

Relació de fets

I. Vista la providència del TA delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, de 15/07/11, en la qual es disposa que els Serveis Tècnics emeten un informe sobre l'adequació del cost de l'ocupació temporal dels terrenys de propietat particular que constitueixen la referència cadastral 1278756BE8717N0001DX; que els Serveis Jurídics emeten un informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i que el viceinterventor emeta un informe de fiscalització de l'expedient, ja que es tracta d'un acte susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic.

II. Vist l'informe, de 19/07/11, que ha emès l'arquitecte municipal favorable a l'ocupació de la finca amb referència cadastral 1278756BE8717N0001DX, situada al c. de Madrid, núm. 15 de Benicarló per a la instal·lació provisional de les aules prefabricades del CEIP núm. 4 Ángel Esteban.

III. Vist l'informe, de 20/07/11, que ha emès la tècnica de gestió d'Urbanisme, justificatiu de la conveniència de contractar de manera directa l'arrendament del citat solar, constituït per dues finques registrals independents, la núm. 10.867 i la núm. 25.417, propietat de la senyora María Gloria Roca Ferrer i de la senyora María Gloria Ortiz Roca i el senyor Vicente Gellida Coscollano, respectivament, per a la instal·lació provisional del CP Ángel Esteban atès que els aularis ja es troben en els terrenys de referència cadastral 1278756BE8717N0001DX.

IV. Vista la providència d'inici d'expedient que subscriu el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, de 26/07/11.

V. Vista l'escriptura de compravenda prèvia segregació, de data 26 de maig de 1998, atorgada a Benicarló, amb el número 785, davant el notari José Maria Giner Ribera, en la qual la Sra. Maria Glòria Roca Ferrer, propietària del ple domini de la següent finca «heretat horta en terme de Benicarló, partida del Convent o dels Mallols, avui carrer de Madrid, número 15, amb caseta i pou sínia, que després de diverses segregacions practicades i segons recent amidament practicat té una superfície de 673,26 m , segrega una porció de terreny d'aquesta finca matriu, smb una superfície de 235,20 m 2. Així mateix, en aquesta escriptura la Sra. Maria Gloria Roca Ferrer ven i transmet al Sr. Vicente-José Gellida Coscollano i la Sra. M. Gloria Ortiz Roca, com bé de guanys del seu matrimoni, el ple domini de la finca obtinguda per aquesta segregació, de 235,20 m 2.

VI. Vista l'escriptura de rectificació d'una altra i de segregació, de data 11 de maig de 2007, atorgada a Benicarló, amb el número 879, davant el notari Luis Alberto Terrón Manrique, en la qual la Sra. Maria Gloria Roca Ferrer exposa que, mitjançant l'escriptura autoritzada davant el citat notari, el Sr. Luis Alberto Terrón Manrique, el 06/02/2007, va procedir a declarar una obra nova acabada i que en descriure tant el solar com l'obra nova es van cometre diversos errors pel que fa a les superfícies del solar i superfícies construïdes i útils de l'edifici i així com els límits; el que s'esmena mitjançant aquesta escriptura.

VII. Vistos els esborranys de contracte d'arrendament de finca urbana que consten en l'exp. PAT 15/2011.

VIII. Vist l'informe, de 03/08/11, emès pel secretari.

IX. Vist l'informe, de 05/08/11, emès pel viceinterventor, en el qual fiscalitza favorablement l'esmentat expedient, prèvia incorporació de les modificacions indicades en els fonaments de dret de dit informe.

Fonaments de dret

Atès el que disposa l'article 4.p) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic en què s'exclouen d'aquesta llei «els contractes d'arrendament sobre béns immobles», per la qual cosa tindrà el caràcter de contracte privat i es regirà per la legislació patrimonial.

Atès el que disposa l'article 124 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, en el qual s'estableix que els arrendaments es concertaran mitjançant concurs públic «Llevat que, de forma justificada i per les peculiaritats de la necessitat a satisfer, les condicions del mercat immobiliari, la urgència de la contractació deguda a esdeveniments imprevisibles, o l'especial idoneïtat del bé, es considere necessari o convenient concertar-los de manera directa».

Atès el que disposa l'article 22, en relació amb l'article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, relatiu a la necessitat i idoneïtat del contracte.

Atès el que estableixen els articles 160 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en relació amb el procediment negociat.

Atès el que disposa l'article 174. 2.c) del Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació a compromisos de despesa de caràcter plurianual en el cas d'arrendaments de béns immobles.

Atès el que disposa la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, concretament els articles 49 a 51, relatius a l'arrendament de béns.

Atès que és una despesa a produir en exercici futur, d'acord amb la instrucció normal de comptabilitat, correspon al Ple de la corporació l'aprovació del contracte d'arrendament.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, per unanimitat dels membres presents, acorda:

Primer. Contractar l'arrendament dels immobles que a continuació es relacionen, per tal de mantenir l'ocupació dels aularis prefabricats instal·lats en aquestes propietats que acullen l'activitat escolar de CEIP núm. 4 de Benicarló, durant la realització de les obres de nova construcció d'aquest centre escolar:

 • Porció de terreny, propietat de la Sra. María Gloria Ortiz Roca i el Sr. Vicente José Gellida Coscollano, de superfície 235,20 m 2 que es va segregar de la finca situada al carrer de Madrid, núm. 15, propietat de la Sra. María Gloria Roca Ferrer i que està situada a l'est d'aquesta finca de procedència i limita: al nord, amb finca propietat de María Encarnación Amat Esteller, al sud, amb edificis situats al carrer de Toledo, núm. 26 i 28, a l'est, amb finca propietat de Elias Moya Bernat, i a l'oest amb la finca de la qual es segrega, propietat de la senyora María Gloria Roca Ferrer.

  Inscrita en el Registre de la Propietat al tom 1131, llibre 296 de Benicarló, foli 158, finca núm. 25.417.

 • Finca, propietat de la Sra. María Gloria Roca Ferrer, de superfície 619,47 m 2, després de la segregació practicada d'una porció de 235,20 m2, venuda a la Sra. María Gloria Ortiz Roca i el Sr. Vicente José Gellida Coscollano i tocant: al nord, amb finca propietat de Mª Encarnación Amat Esteller, al sud, amb carrer dels Llauradors, finca d'Agustín Calvet Calvet, edifici que es va segregar d'aquesta finca i finca de les germanes Peña Molina, a l'est, amb porció de terreny que es va segregar i va vendre la senyora María Gloria Ortiz Roca i Vicente Gellida Coscollano, i l'oest, amb carrer dels Llauradors.

  Inscrita en el Registre de la Propietat al llibre 91 de Benicarló, foli 169, finca núm. 10.867.

Segon. Fixar un import total anual de (15.655,81 euros), quinze mil sis-cents cinquanta-cinc euros euros i vuitanta-un cèntims d'euros anuals, ( 1304,65 euros mensuals ), IVA exclòs, en concepte de renda a percebre per la part arrendadora de la finca propietat de la Sra. María Gloria Roca Ferrer, de superfície 619,47 m2, després de la segregació practicada d'una porció de 235,20 m2, venuda a la Sra. María Gloria Ortiz Roca i el Sr. Vicente José Gellida Coscollano i tocant: al nord, amb finca propietat de Mª Encarnación Amat Esteller, al sud, amb carrer dels Llauradors, finca d'Agustín Calvet Calvet, edifici que es va segregar d'aquesta finca i finca de les germanes Peña Molina, a l'est, amb porció de terreny que es va segregar i va vendre la senyora María GloriaiOrtiz Roca i Vicente Gellida Coscollano, i l'oest, amb carrer dels Llauradors.

Inscrita en el Registre de la Propietat al llibre 91 de Benicarló, foli 169, finca núm. 10.867.

Tercer. Fixar un import total anual de 5.944,20 euros, cinc mil nou-cents quaranta-quatre euros i vint cèntims d'euro, (495,35 euros mensuals), IVA exclòs, en concepte de renda a percebre per la part arrendadora de la finca propietat de la Sra. María Gloria Ortiz Roca i el Sr. Vicente José Gellida Coscollano, de superfície 235,20 m2 que es va segregar de la finca situada al carrer de Madrid, núm. 15, propietat de la senyora María Gloria Roca Ferrer i que està situada a l'est d'aquesta finca de procedència i limita: al nord, amb finca propietat de María Encarnación Amat Esteller, al sud, amb edificis situats al carrer de Toledo, núm. 26 i 28, a l'est, amb finca propietat d'Elias Moya Bernat, i a l'oest amb la finca de la qual es segrega, propietat de la senyora Maria Glòria Roca Ferrer.

Inscrita en el Registre de la Propietat al tom 1131, llibre 296 de Benicarló, foli 158, finca núm. 25.417.

Quart. Autoritzar la signatura dels corresponents contractes d'arrendament de finca urbana ( adjuntats a la present com annex I ) per l'ocupació de les finques registrals núm. 10.867 i 25.417, per tal de mantenir l'ocupació dels aularis prefabricats instal·lats en aquestes per acollir l'activitat escolar de CEIP núm. 4 de Benicarló.

Cinqué. Notificar la present resolució a les persones interessades i traslladar-la als departaments d'Intervenció, Tresoreria i Urbanisme.

Sisé. Contra el present acte que posa fi a la via administrativa, pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la recepció de la notificació d'aquest acte, davant el mateix acte que l'ha dictat.

Així mateix, cal indicar-li que pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de DOS MESOS, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DEL PAGAMENT DE L'ARRENDAMENT D'IMMOBLES A FI DE MANTINDRE L'OCUPACIÓ DELS AULARIS PREFABRICATS QUE ACULLEN L'ACTIVITAT ESCOLAR DEL CEIP NÚM. 4 DE BENICARLÓ. S'incorpora la Sra. Ortíz Roca.

Es sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 8 d'agost de 2011, per la qual es sol·licita a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana l'abonament de les quantitats que es relacionen, en concepte de despesa que suposa a l'Ajuntament de Benicarló mantenir l'ocupació dels aularis prefabricats que acullen l'activitat escolar de CEIP núm. 4 de Benicarló en les finques registrals centrals núm. 10.867 i 25.417, ambdues de propietat privada, com a conseqüència dela no execució de les obres de nova construcció d'aquest centre escolar a les quals s'havia compromès aquesta Conselleria.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a dir que el seu grup també donarà suport a aquesta petició, però que tenen seriosos dubtes que això funcione. Recorda que des del mes de maig del 2010 va sortir a licitació el projecte del col·legi Ángel Esteban i que ara per ara encara no està adjudicat. Recorda també que la Generalitat està pagant en eixos barracons vora 79 milions d'euros i el col·legi costa 5 milions. Per tant, creu que açò és important i han de fer força, pel col·legi i perquè és un cost que assumeix l'Ajuntament i no ens correspon. Considera que ha de ser eixa Generalitat Valenciana que passa de l'educació olímpicament, la que pague els diners que suposa a l'Ajuntament per aquest concepte.

En segon lloc, intervé el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, per a dir al Sr. Sánchez que ell sap que tots els tràmits de licitació de qualsevol obra s'acaben quan s'adjudica l'obra. Explica que els tràmits estan perquè la Generalitat Valenciana adjudique l'obra a qui siga i que els tràmits de l'Ajuntament estan tots fets. Considera que la seua missió és gestionar perquè l'Ajuntament no tinga cap cost addicional i que siga la Generalitat Valenciana la que assumisca eixe cost pel retard que ha tingut en l'execució de la construcció de l'escola i que no ens correspon.

Seguidament, el Sr. Sánchez manifesta que ell no critica la gestió, sinó que parla de la Generalitat. Li diu, al Sr. Serrano, que ara que és regidor de Contractació i coneix el sistema de les contractacions públiques sabrà que el 16 de juliol de 2010 va acabar el termini per a la presentació d'ofertes i des d'aleshores han passat quasi dèsset mesos i encara no s'ha adjudicat l'obra. Per tant, creu que alguna cosa falla, si s'ha licitat i no s'ha adjudicat. Per tant, entén que són misteris que no tenen explicació i al mateix temps dubta que eixos diners que pagarem ens els donen i, per altra banda, creu que el seu dubte és raonable.

En un nou torn, fa ús de la paraula el Sr. Serrano per a dir que els misteris a què fa referència el Sr. Sánchez també se'ls podrien aplicar ells al seu partit, el qual governa a Madrid, perquè si a la Generalitat Valenciana, en matèria d'educació, enviaren els diners que envien a altres comunitats i no siguérem els últims en estar a la cua, un altre gall cantaria.

Finalment, l'alcalde conclou el debat manifestant que simplement és demanar a la Conselleria que el que hem aprovat abans, ho pague la Conselleria, perquè a l'Ajuntament no li correspon. I explica que no hi ha absolutament res més. Ara bé, creu que dir que han costat 70 milions d'euros els barracons de Benicarló, és una barbaritat i no s'ajusta a la realitat. Per altra banda, considera que totes les administracions estan passant problemes i com a exemple posa la carretera nacional que ha de finalitzar el 2013 i es finalitzarà el 2015, si s'acaba.

Relació de fets

I. Vist que per acord de l'Ajuntament Ple, de 27/11/08, es va aprovar el Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament del Sector 7 de sòl urbanitzable del Pla General de Benicarló, integrat pel pla parcial, memòria del programa, projecte d'urbanització i projecte de reparcel·lació, per a la seua gestió directa per part d'aquest Ajuntament (publicat al BOP Castelllón, núm. 24, de 24/02/2009). Aquest acord és, per tant, ferm en via administrativa.

II. Vist que, mitjançant l'aprovació del projecte de parcel·lació de l'àmbit del Sector 7, l'Ajuntament de Benicarló va adquirir en ple domini i lliure de càrregues, una parcel·la de sòl dotacional amb destinació educativa-cultural (ED), de superfície 10.765 metres quadrats, d'acord amb el que preveu l'art. 180.2.a) de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, que ha estat inscrita al Registre de la Propietat al tom 2240, llibre 651, foli 156, finca núm. 39.767.

III. Vistos els documents que consten en l'expedient núm. PAT 6/2010 del Negociat de Patrimoni, relatiu a la posada a disposició d'uns terrenys de titularitat municipal a la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana per tal de construir el nou CEIP núm. 4 Angel Esteban de Benicarló.

IV. Vist que per acord de l'Ajuntament Ple, de 28/01/10, s'acorda posar a disposició de la Generalitat Valenciana la parcel·la de sòl dotacional, de superfície 10.765,80 m 2, destinada a ús educatiu-cultural (ED), situada en l'àmbit del Sector 7 de sòl urbanitzable del Pla General de Benicarló, i confrontant: al nord, amb vial de vianants, sud, amb prolongació del carrer de Toledo, est, amb carrer d'Àustries i vial de vianants, i oest, amb vial de vianants, per a la construcció del Col·legi d'Educació Infantil i Primària número 4, a la ciutat de Benicarló. Així mateix, també s'acorda que l'Ajuntament de Benicarló es compromet a dotar la parcel·la dels serveis urbanístics que falten per executar, per a la construcció del centre projectat, així com a eliminar qualsevol obstacle, servitud o impediment que poguera dificultar el normal desenvolupament de les obres i de tots aquells que es descobrisquen amb posterioritat i aprovar per a això els projectes que siguen necessaris.

V. Vist l'escrit, de data 26/05/10, que envia la Sra. Silvia Ortí (Direcció de Relacions Institucionals de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA) a l'alcalde president d'aquest Ajuntament, en el qual la Sra. Ortí comunica que s'ha enviat al DOUE per a la seua publicació, la licitació de la redacció del projecte i execució de l'obra de construcció del CP Nou núm. 4 de Benicarló, per un import de 5.027.431,26 EUR (IVA exclòs) i que va finalitzar el termini de presentació d'ofertes el 16 de juliol de 2010.

VI. Vist que per acord de l'Ajuntament Ple, de 27/05 / 2010, s'acorda incloure la finca regiran s tral número 39.767, de superfície 10.765,80 m 2 (Descrita anteriorment) i en l'inventari de béns municipals amb la classificació de bé de domini públic afectat a un ús educatiu-cultural.

VII. Vist que, en data 24/07/10, es publica en el BOP de Castelló, núm. 88, un anunci d'aquest Ajuntament en el qual s'informa sobre la instrucció d'un expedient per a la cessió gratuïta a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana de la finca referenciada anteriorment. Aquest anunci va ser rectificat mitjançant un anunci rectificatiu, publicat en el BOP de Castelló, núm. 90, de data 23/07/11, i s'hi fa constar que la tramitació que es va dur a terme en l'expedient núm. PAT 6 / 2010 del Negociat de Patrimoni d'aquest Ajuntament va ser un acord plenari de 28/01/10 de «posada a disposició de l'esmentada parcel·la».

VIII. Vist que la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana té prevista la construcció d'un nou centre escolar a Benicarló, anomenat CEIP núm. 4 i que fins al moment de la terminació de les obres s'estan cobrint les necessitats d'escolarització d'aquest centre educatiu amb la instal·lació d'aules prefabricades, que durant la realització de les obres, acullen l'activitat escolar.

IX. Vist que, per poder instal·lar les esmentades aules prefabricades, l'Ajuntament de Benicarló va oferir a la Conselleria els terrenys de la seua propietat, situats al c. de Sant Francesc, núm. 5 i que, actualment, estan destinats a ús dotacional i jardins. No obstant això, aquesta finca és insuficient per cobrir les necessitats previstes, per la qual cosa és necessari ocupar els terrenys de titularitat privada adjacents a aquest espai dotacional, en concret, la finca registral número 10.867, de la qual és titular la Sra. Maria Gloria Roca Ferrer i la finca registral número 25.417, de la qual són titulars amb caràcter de guanys, la Sra. Maria Gloria Ortiz Roca i el Sr. Vicente José Gellida Coscollano.

X. Vist que, en data 17/07/07, l'Ajuntament de Benicarló, la Sra. Maria Gloria Roca Ferrer i els esposos, la Sra. Maria Gloria Ortiz Roca i el Sr. Vicente José Gellida Coscollano subscriuen sengles convenis mitjançant els quals autoritzaven, sense cap contraprestació econòmica, a aquest Ajuntament l'ocupació temporal de les referides finques de la seua propietat, per acollir els aularis prefabricats que havien d'acollir l'activitat escolar de CEIP núm. 4 de Benicarló, durant la realització de les obres de nova construcció d'aquest centre escolar per part de la Conselleria competent de la Generalitat Valenciana. Aquesta autorització finalitzava quan l'activitat escolar fóra traslladada al nou CEIP núm. 4, per haver finalitzat correctament les obres de construcció d'aquest centre escolar i, en tot cas, als tres anys des de la signatura de l'esmentat conveni. L'Ajuntament es comprometia, una vegada extingida l'autorització, a tornar als seus propietaris la possessió de la finca, juntament amb les obres de millora i condicionament que s'executen per a la instal·lació de les aules prefabricades.

XI. Vist que han transcorregut els tres anys previstos des de la signatura de l'esmentat conveni, sense que s'haja finalitzat (ni tan sols l'adjudicació) de les obres del CEIP núm. 4 i és necessari mantenir els aularis prefabricats instal·lats a les finques de propietat de la Sra. Maria Gloria Roca Ferrer ila Sra. Maria Gloria Ortiz Roca i el Sr. Vicente José Gellida Coscollano durant un any més.

XII. Vist que per acord de l'Ajuntament Ple, de 24/06/10, s'acorda aprovar el model de conveni adjunt a aquest per a la pròrroga durant el termini d'un any dels convenis subscrits en data 17/07/07, entre l'Ajuntament de Benicarló i la Sra. Maria Glòria Roca Ferrer, i la Sra. Maria Gloria Ortiz Roca i el Sr. Vicente José Gellida Coscollano, d'autorització d'ocupació temporal de la finca registral núm. 10.867 i finca registral núm. 25.417, per acollir els aularis prefabricats que havien d'acollir l'activitat escolar del CEIP núm. 4 de Benicarló, durant la realització de les obres de nova construcció d'aquest centre escolar per part de la Generalitat Valenciana.

XIII. Vistos els documents que consten en l'expedient núm. PAT 15/2011 del Negociat de Patrimoni, relatiu a l'arrendament de béns immobles per mantenir l'ocupació dels aularis prefabricats instal·lats en aquestes propietats que acullen l'activitat escolar de CEIP núm. 4 de Benicarló.

XIV. Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 08/08/11, en què es proposa «contractar l'arrendament dels immobles que a continuació es relacionen, per tal de mantenir l'ocupació delsaularis prefabricats instal·lats en aquestes propietats que acullen l'activitat escolar de CEIP núm. 4 de Benicarló, durant la realització de les obres de nova construcció d'aquest centre escolar :

--Porció de terreny, propietat de la Sra. María Gloria Ortiz Roca i el Sr. Vicente José Gellida Coscollano, de superfície 235,20 m2 que es va segregar de la finca situada al carrer de Madrid, núm. 15, propietat de la Sra. María Gloria Roca Ferrer i que està situada a l'est d'aquesta finca de procedència i limita: al nord, amb finca propietat de María Encarnación Amat Esteller, al sud, amb edificis situats al carrer de Toledo, núm. 26 i 28, a l'est, amb finca propietat de Elias Moya Bernat, i a l'oest amb la finca de la qual es segrega, propietat de la senyora María Gloria Roca Ferrer. Inscrita en el Registre de la Propietat al tom 1131, llibre 296 de Benicarló, foli 158, finca núm. 25.417.

-- Finca, propietat de la Sra. María Gloria Roca Ferrer, de superfície 619,47 m 2, després de la segregació practicada d'una porció de 235,20 m2, venuda a la Sra. María Gloria Ortiz Roca i el Sr. Vicente José Gellida Coscollano i tocant: al nord, amb finca propietat de Mª Encarnación Amat Esteller, al sud, amb carrer dels Llauradors, finca d'Agustín Calvet Calvet, edifici que es va segregar d'aquesta finca i finca de les germanes Peña Molina, a l'est, amb porció de terreny que es va segregar i va vendre la senyora María Gloria Ortiz Roca i Vicente Gellida Coscollano, i l'oest, amb carrer dels Llauradors. Inscrita en el Registre de la Propietat al llibre 91 de Benicarló, foli 169, finca núm 10.867.»

Així mateix, es proposa fixar la quantitat de 1.304,65 euros mensuals, IVA exclòs, en concepte de renda a percebre per la Sra. María Gloria Roca Ferrer, per ocupació de la finca registral núm. 10.867 i la quantitat de 495,35 euros mensuals, IVA exclòs, en concepte de renda a percebre per la Sra. María Gloria Ortiz Roca i el Sr. Vicente José Gellida Coscollano, per l'ocupació de la finca registral núm 25.417.

XV. Vist que, actualment, no s'ha produït l'adjudicació de les obres del CEIP núm. 4 per part de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana i que és necessari mantenir els aularis prefabricats instal·lats a les finques de propietat de la Sra. Maria Gloria Roca Ferrer ila Sra. Maria Gloria Ortiz Roca i el Sr. Vicente José Gellida Coscollano per acollir l'activitat escolar d'aquest centre, i aquesta ocupació suposa un cost a aquest Ajuntament.

Fonaments de dret

Atèsel que disposa l'article 4.p) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic en què s'exclouen d'aquesta llei «els contractes d'arrendament sobre béns immobles», per la qual que tindrà el caràcter de contracte privat i es regirà per la legislació patrimonial.

Atès el que disposa l'article 124 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, en el qual s'estableix que els arrendaments es concertaran mitjançant concurs públic «Llevat que, de forma justificada i per les peculiaritats de la necessitat a satisfer, les condicions del mercat immobiliari, la urgència de la contractació deguda a esdeveniments imprevisibles, o l'especial idoneïtat del bé, es considere necessari o convenient concertar-los de manera directa».

Atès el que disposa l'article 22, en relació amb l'article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, relatiu a la necessitat i idoneïtat del contracte.

Atès el que estableixen els articles 160 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en relació amb el procediment negociat.

Atès el que disposa l'article 174. 2.c) del Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació a compromisos de despesa de caràcter plurianual en el cas d'arrendaments de béns <f8> immobles.

Atès el que disposa la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, concretament els articles 49 a 51, relatius a l'arrendament de béns.

Atès que és una despesa a produir en exercici futur, d'acord amb la instrucció normal de comptabilitat, correspon al Ple de la corporació l'aprovació del contracte d'arrendament.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, per unanimitat dels membres presents, acorda:

Primer. Que la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana procedisca a abonar les quantitats que seguidament es relacionen, en concepte de despesa que suposa a l'Ajuntament de Benicarló mantenir l'ocupació dels aularis prefabricats que acullen l'activitat escolar de CEIP núm. 4 de Benicarló en les finques registrals centrals núm. 10.867 i 25.417, ambdues de propietat privada, com a conseqüència de la no execució de les obres de nova construcció d'aquest centre escolar a les quals s'havia compromès aquesta Conselleria.

La durada dels contractes d'arrendament d'aquestes finques comprèn des del dia 1 d'agost de 2011 fins que l'activitat escolar que es vinga realitzant en aquestes aules prefabricades sigui traslladada de nou al CEIP núm. 4, per haver finalitzat correctament la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana les esmentades obres de construcció del centre escolar i, en tot cas, com a màxim, als dos anys des del dia 1 d'agost de 2011.

Aquestes quantitats són les següents:

-- 15.655,81 euros anuals, quinze mil sis-cents cinquanta-cinc euros i vuitanta-un cèntims d'euros anuals, (1.304,65 euros mensuals) IVA exclòs, en concepte de renda a percebre per la part arrendadora de la finca propietat de la Sra. María Gloria Roca Ferrer, de superfície 619,47 m2, després de la segregació practicada d'una porció de 235,20 m2, venuda a la Sra. María Gloria Ortiz Roca i el Sr. Vicente José Gellida Coscollano i tocant: al nord, amb finca propietat de Mª Encarnación Amat Esteller, al sud, amb carrer dels Llauradors, finca d'Agustín Calvet Calvet, edifici que es va segregar d'aquesta finca i finca de les germanes Peña Molina, a l'est, amb porció de terreny que es va segregar i va vendre la senyora María GloriaiOrtiz Roca i Vicente Gellida Coscollano, i l'oest, amb carrer dels Llauradors. Inscrita en el Registre de la Propietat al llibre 91 de Benicarló, foli 169, finca núm. 10.867.

--. 5.944,20 euros, cinc mil nou-cents quaranta-quatreeuros i vint cèntims d'euro, ( 495,35 euros mensuals ), IVA exclòs, en concepte de renda a percebre per la part arrendadora de la finca propietat de la Sra. María Gloria Ortiz Roca i el Sr. Vicente José Gellida Coscollano, de la seua superfície 235,20 m2 que es va segregar de la finca situada al carrer de Madrid, núm. 15, propietat de la Sra. María GloriaRoca Ferrer i que està situada a l'est d'aquesta finca de procedència i limita: al nord, amb finca propietat de Maria Encarnación Amat Esteller, al sud, amb edificis situats al carrer de Toledo, núm. 26 i 28, a l'est, amb finca propietat d'Elias Moya Bernat, i a l'oest amb la finca de la qual es segrega, propietat de la senyora María Gloria Roca Ferrer. Inscrita en el Registre de la Propietat al tom 1131, llibre 296 de Benicarló, foli 158, finca núm. 25.417.

Segon. Notificar aquesta resolució a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana i traslladar-la al departament d'Intervenció, Tresoreria i Urbanisme.

Tercer. Contra el present acte que posa fi a la via administrativa, pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la recepció de la notificació d'aquest acte, davant el mateix acte que l'ha dictat.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT DE LES PLATGES. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de la regidora delegada de l'Àrea de Turisme de data 20 de maig de 2011, sobre l'encàrrec de gestió de la reparació i manteniment de les infraestructures higièniques i lúdiques instal·lades per l'Agència Valenciana de Turisme a les platges de Benicarló.

Relació de fets

 1. L'Agència Valenciana de Turisme al llarg dels darrers anys ha dotat les platges de Benicarló de diversa infraestructura, una de caràcter higiènic, com els rentapeus amb aigua tractada de mar, amb les seues conduccions i estacions de bombeig, sistemes de captació d'aigües, passarel·les, màquines per a la neteja de l'arena, etc. I altres, de caràcter ludicoesportiu, com són els jocs infantils, juvenils i elements esportius, com xarxes de volei, porteries de futbol platja, senyalització, cartells i altres elements.

 2. El manteniment de la diversa infraestructura turística de litoral instal·lada a Benicarló s'ha realitzat des de l'Ajuntament de Benicarló en la temporada d'estiu 2010.

 3. Aprovada la proposta d'encàrrec, l'Ajuntament de Benicarló realitzarà, per ell mateix o mitjançant la contractació de tercers, el manteniment, reparació i conservació de la infraestructura turística de litoral.

 4. L'Agència Valenciana del Turisme com administració que fa l'encàrrec ha procedir al pagament de l'import de l'encàrrec de gestió a l'Ajuntament de Benicarló fins a una quantitat total màxima de 12.000 euros IVA inclòs, que ha de destinar l'Ajuntament de Benicarló al pagament de les contractacions del servei, despeses de personal, honoraris, reposicions necessàries, mitjans auxiliars, transports, taxes, impostos i altres despeses corrents necessàries per al desenvolupament de l'actuació de reparació i conservació de la infraestructura turística de litoral

 5. Vist l'informe de la tècnica de Turisme de data 13 de maig de 2011.

 6. Vist l'informe del viceinterventor de data 17 de maig de 2011.

 7. Vist l'informe del secretari de data 18 de maig de 2011.

Fonaments de dret

Atesa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en el seu article 21.1. b).

Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el seu article 15.

Atesa la Llei8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat valenciana, en el seu article 150.

La corporació, de conformitat amb la proposta de la regidora delegada de l'Àrea de Turisme i el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica, per unanimitat dels assistents, que formen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, acorda:

Primer. Aprovar l'encàrrec de gestió de reparació i manteniment de les infraestructura higiènica i lúdica instal·lada per l'Agència Valenciana de Turisme a les platges de Benicarló, per un import màxim de 12.000 euros IVA inclòs.

Segon. Facultar l'alcalde per a signar els acords i documents que es deriven d'aquest acord.

PUNT 6é. MOCIÓ EN CONTRA D'EXPERIMENTAR EN CULTIUS TRANSGÈNICS AL TERME DE BENICARLÓ, PRESENTADA PELS PORTAVEUS DEL GRUP POLÍTICS MUNICIPALS. Se somet a consideració de la corporació el contingut de la següent moció:

«Exposició de motius

Que segons informacions publicades, l'empresa italiana Transactiva SRL ha sol·licitat conrear experimentalment a l'aire lliure arròs transgènic dins del terme municipal de Vinaròs, polígon 34 Urb 12.

Que les competències per atorgar les pertinents autoritzacions sobre aquests cultius experimentals corresponen al Comité Valencià de Control d'Organismes Genèticament Modificats, per als quals és necessari l'emissió d'una avaluació de riscos ambientals per part de la Comissió Nacional de Bioseguretat, la qual ja ha donat la seua aprovació.

Que existeixen diversos casos de cultius experimentals de transgènics que han acabat contaminant la cadena alimentària, la vegetació o altres cultius.

Que el lloc proposat per realitzar aquest cultius transgènics dins del municipi de Vinaròs està ubicat a escassos 20 km del Delta de l'Ebre, amb la qual cosa seran imprevisibles les múltiples afeccions a nivell agrari, econòmic, mediambiental i de salut pública. A més, aquest cultiu està dins de la zona on es cultiva la Carxofa de Denominació d'Origen CARXOFA de Benicarló, als termes municipals de Benicarló, Càlig, Peníscola i Vinaròs.

S'ha demostra que, tot i les mesures de confinament que es puguen prendre (refugis, mesures de seguretat, etc.), les experiències verifiquen que és impossible evitar la contaminació per transgènics en altres vegetals, cultius, cadena alimentària i que, per tant, s'hauria de seguir, mentre no es demostre el contrari, un principi bàsic de precaució davant un rics inacceptable per a la salut pública i el medi ambient.

Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC-COMPROMÍS proposem al plenari de l'Ajuntament els següents ACORDS:

Primer. Mostrar el posicionament en contra dels cultius transgènics al nostre municipi, seguint el principi de precaució envers aquests cultius, ja que és primordial la salut del ciutadans.

Segon. Instar la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua perquè el Comitè Valencià de Control d'Organismes Genèticament Modificats, en vista del perill de contaminació a la vegetació, als cultius o a la cadena alimentària, denegue qualsevol permís que es presente en base als criteris tècnics establerts en la matèria.

Tercer. Instar el Consell a declarar la Comunitat Valenciana zona lliure de cultius d'organismes modificats genèticament.».

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a indicar que el seu grup donarà suport a la moció perquè ha estat consensuada pels tres grups polítics i perquè per totes les agrupacions agràries i tots els grups ecologistes de la zona estan en contra d'aquests experiments. També pensa que cap dels 21 regidors ni el secretari té idea del que són els cultius transgènics o, almenys, no estan capacitats per a parlar d'aquests temes, que són de biotecnologia i prou complicats. Considera que simplement s'estan posicionant en contra de la sol·licitud d'una empresa italiana que va demanar cultivar arròs transgènic modificat genèticament amb gens humans per a cultivar aquest arròs transgènic a Vinaròs. Per altra banda, explica que, com a ella no li agrada parlar sense saber res, ha anat a Internet per a saber què és açò de l'arròs transgènic, perquè entén que si una persona no entén les coses no les pot explicar o, almenys, no pot transmetre el que no entén. Explica que que ha trobat ha una notícia del 7 de maig de 2011 on diu que 5 conselleries estudien la petició de cultivar arròs amb gens humans, és a dir, modificat amb gens humans i que és una sol·licitud que presenta una empresa italiana, que vol cultivar a Vinaròs a una finca. Concretament, la Sra. Miralles es refereix a un article del diari Levante que fa referència a l'associació ecologista Amigos de la Tierra, que és especialitzada en investigacions transgèniques i que ha denunciat esta sol·licitud perquè pot ser perillosa per a la salut dels humans. A més, manifesta que ha anat a la pàgina web de «Amigos de la Tierra» i, en un article del dia 8 d'agost, diuen que la Generalitat Valenciana ja ha denegat l'autorització a la farmacèutica italiana Transactiva per a experimentar en cultius d'arròs transgènic. De totes maneres, diu que la pàgina «Amigos de la Tierra» té un enllaç al Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí on està la síntesi de la notificació relativa a l'alliberament de l'arròs genèticament modificat per a la producció de l'enzim beta-glucosidasa àcid. Per tant, considera que és una cosa que és prou complicada i correspondria a un biotecnòleg explicar tot açò. Diu, però, que només disposa del resum que va presentar esta empresa el Ministeri de Medi Ambient per al cultiu, on consta en què consisteix tot el cultiu i que la finca està a Vinaròs, amb uns superfície de 115.800 m2, ocupats en la majoria per cítrics i un habitatge del propietari. Hi diu que la finca està a 133 km dels arrossars més pròxims de l'Albufera i a 22 km dels arrossars del Delta de l'Ebre i la superfície a cultivar ocuparà 2.000 m2. Consta també que l'ecosistema a què pertany el lloc es troba cultivat en condicions de regadiu per cítrics i hortalisses i en secà per ametllers, oliveres i garrofers i que en cap cas es cultiva arròs. Manifesta que ella s'ho ha llegit i l'únic que es podria contaminar seria l'arròs del Delta que està a 22 km i l'arròs salvatge que de l'Albufera a 133 km. Explica que aquests serien els biòtops més propers que podrien ser afectats, però que no creu que afectara la carxofa, però que no ho saben perquè no són tècnics. Considera que ja pateixen prou els llauradors per les agressions que estan sofrint amb els preus que estan per terra, amb totes les calamitats i robatoris, i que han de demanar a les administracions que no perjudiquen els llauradors en tots aquests temes, i que, per tant, estan totalment a favor, però ha de ser el Ministeri i la Conselleria els que s'han de pronunciar sobre totes aquests temes.

En segon lloc, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a indicar que el seu grup presenta aquesta moció perquè els sindicats agraris i els col·lectius ecologistes els ho demanen i, com bé diu la moció en l'exposició de fets, és un risc que no podem assumir, ja que és impossible evitar la contaminació per transgènics en altres vegetals o cultius. Per tant, considera que, en principi, s'hauria de decidir, mentre no es demostre el contrari, un principi bàsic de precaució davant el risc inacceptable per a la salut pública i el medi ambient. Explica que en Consell Agrari es va comentar que açò es fa a Vinaròs, perquè a Catalunya no els ho han deixat fer. D'altra banda, el Sr. Ferrer vol felicitar i agrair tant al Partit Popular, com al Partit Socialista, com a tots els representants del Consell Agrari Municipal, el suport i la sensibilitat que s'ha tingut en esta matèria, perquè considera que, almenys, quan arribarà un producte de Benicarló als mercats, sempre podran dir: «aquests defensen la qualitat, defensen la salut i els seus productes». Creu, per tant, que d'alguna manera poden fomentar eixa economia que els llauradors estan tenint tan greu. Finalment, diu que el que demanem a la Conselleria és que declare tot el País Valencià lliure de transgènics. Ara bé, com bé es va parlar al Consell Agrari, és conscient que ha de passar al Ministeri de Medi Ambient, perquè el Ministeri declare al País Valencià lliure de transgènics i, a partir d'eixe moment, com altres comunitats que així ho tenen.

Finalment, l'alcalde conclou el debat dient al Sr. Ferrer que ho aprovaran tots perquè està subscrita per tots els grups polítics i seria una incongruència no aprovar-la ara, després d'haver-la firmat i consensuat entre tots. Per altra banda, vol afegir que esta moció es va portar a la Junta de Portaveus per a portar-la al Ple de juliol i es va decidir deixar-la uns dies per a estudiar-la i també perquè parlava d'un terme veí i no el nostre. A la setmana següent, a la Junta de Portaveus va paréixer a tots els grups polítics bé i fins i tot es va parlar de portar-la al Consell Agrari Municipal, perquè hi donaren la seua opinió els grups, sindicats o representants agraris. Per tant, creu que s'ha fet tot el que s'havia de fer i correctament.

La corporació, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar la moció.

PUNT 7é. MOCIÓ D'ALCALDIA PER A SOL·LICITAR A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA L'APROVACIÓ D'UN CONVENI A SUBSCRIURE AMB L'AJUNTAMENT PER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES DE PERSONAL DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MESTRE FELIU. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la següent moció:

«Atès que la subvenció que anualment rep aquest Ajuntament per sufragar les despeses ocasionades pel Conservatori Municipal, ha sigut reduïda substancialment, la qual cosa ha obligat a incrementar les tarifes de les persones usuàries d'aquest servici.

Atès que, a pesar de l'increment de les tarifes, el manteniment del Conservatori exigeix un esforç econòmic municipal important.

Vist que existeix la possibilitat de subscriure un conveni amb la Conselleria d'Educació per sufragar part de les despeses del professorat del Conservatori.

Aquesta Alcaldia, juntament amb els grups polítics que formen aquest Ajuntament, proposa al Ple l'adopció del següent acord:

SOL·LICITAR a la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana l'aprovació d'un conveni a subscriure con aquest Ajuntament per finançar les despeses de personal del Conservatori Professional de Música dependent de l'Ajuntament de Benicarló».

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a manifestar que el tema del Conservatori és un tema complicat, que no ve d'ara ni és una cosa recent. Exposa que, per suposat, que el seu grup donarà suport a la moció d'Alcaldia perquè és obvia i és una cosa que s'hagués hagut de fer fa molts anys, perquè després de 20 anys que el grup popular governa a l'Ajuntament, a Diputació i a la Generalitat Valenciana resulta que és ara quan s'exigeix a la Generalitat Valenciana que es firme un conveni perquè ens sufraguen les despeses del personal del Conservatori. Continua dient que ella no fa molts anys que està a l'Ajuntament, però en aquests quatre anys que s'han debatut els pressupostos municipals, el seu grup, a través del Sr. Sánchez, sempre ha dit que estem sufragant despeses que no ens corresponen i que corresponen a la Generalitat, de la mateixa manera que en el tema de l'OACSE, en alguns centres de l'OACSE i en altres temes. Però, considera que aquest era un dels principals, ja que pagem 600.000 EUR pel Conservatori. Continua dient que tenim un Conservatori comarcal i així va nàixer i creu que hem d'estar orgullosos que tots els xiquets de la comarca vinguen a estudiar a Benicarló. De fet, opina que tan de bo poguérem tindre ací una extensió de la Jaume I, com tenen la Rovira i Virgili a Tortosa o, fins i tot, algunes del sud de Catalunya, ja que vivim en una zona limítrof a Catalunya i hi ha algunes persones que van a Amposta.

Continua dient que l'equip de govern ha presentat un informe econòmic, on el dèficit acumulat des de l'any 2004 fins avui ascendeix a 3,5 milions d'euros. En aquest sentit, la Sra. Miralles recorda que en l'any 96, quan es va fer el Conservatori, tothom es vam alegrar. Ara bé, diu que l'oposició d'aleshores, aquí representada pel Sr. Sánchez, ja va dir que això comportaria unes despeses a l'Ajuntament, però que el grup popular va repetir i va prometre tots els anys que la Generalitat se'n faria càrrec i que arribaria un moment que subvencionaria el 100%. A més, recorda que van dir que construirien un Conservatori nou i, fins i tot, la Sra. Durà, l'any 2007, va dir que la Generalitat ens faria un Conservatori nou i de nou va afirmar, per activa i per passiva, que la Conselleria ens subvencionaria el Conservatori. Tanmateix, la Sr. Miralles creu que, en 16 anys que ha governat el Partit Popular, a la Diputació i a la Generalitat, no han sigut capaços d'aconseguir millores econòmiques per al centre de Benicarló, mentre que, segons li va dir l'alcalde, el Conservatori de Xàtiva rep 243.000 EUR a l'any i nosaltres 74.000 EUR. La Sra. Miralles creu que serà per la influència del Sr. Rus, però no ho entén. De fet, diu que desconeix el nombre d'alumnes que té aquest Conservatori, però la diferència és notable.

A més, la Sra. Miralles considera que el fet que es presente una moció d'Alcaldia pareix que l'alcalde es vulga col·locar la medalla, quan és l'alcalde qui va a València a discutir amb la Conselleria de Cultura o la d'Educació perquè ens subvencionen. Tanmateix, ella considera que això s'hagués hagut de fer molts anys abans i que és la faena de l'alcalde demanar a la Conselleria i reivindicar el finançament del Conservatori. I diu que no li val que es diga que el Partit Popular no ha tingut diners, perquè en estos anys de bonança econòmica, --creu que ara estem en crisis i tot ho paga la crisis--, la Generalitat del Partit Popular s'ha gastat el que no teníem en coses que no necessitàvem, però l'educació, la sanitat i la cultura sota mínims. Exposa que tenim el fracàs escolar més gran d'Espanya, només superat per Ceuta i Melilla, i anem a l'hospital i estem 12 hores a urgències perquè ens atenguen i ara volem tancar un Conservatori. Creu que no entra al cap de ningú que ens plantegem tancar un Conservatori. Afirma que la proposta financera que proposa el grup popular perquè siga viable el Conservatori és d'augmentar les taxes fins a un 500 o 700%, sobretot als xiquets de fora de Benicarló. Ella creu, però, que si, a aquests xiquets de fora de Benicarló, els augmenten les taxes un 700 % i estos xiquets no vénen, el nombre d'alumnes serà la meitat i amb la meitat d'alumnes no es redueix el professorat a la meitat, amb la qual cosa les despeses del professorat no seran la meitat perquè no és una disminució lineal. Aleshores, opina que, segurament, tot el pes econòmic recaurà sobre els alumnes de Benicarló i, al final, tal com va dir l'alcalde l'any passat l'haurem de tancar. Continua dient que aquesta és la política del Partit Popular (malbaratament, corrupció i despeses en grans esdeveniments). De fet, la Sra. Miralles creu que en el que ens ha costat la Copa América, que per una prova han pagat 90 milions d'euros, tindríem un munt conservatoris.

Seguidament, l'alcalde demana a la Sra. Miralles que s'atenga a la moció del Conservatori, tot i que entén que vénen eleccions el dia 20 de novembre i que tenen por a perdre-les, però li demana que es referisca a la moció i no a la Copa América.

La Sra. Miralles li respon que pensa que està tot relacionat i que és inversament proporcional i manifesta que estem demanant diners a la Conselleria i no estem segurs que la Conselleria ens ho puga donar, de manera que els diners que té la Generalitat, que són limitats, si ens els gastem en una cosa no en tenim per a una altra i hi ha una sèrie de prioritats. Explica que no està fent política ni està parlant d'eleccions, sinó que està parlant de la política que han fet des del Partit Popular fins ara, on el que és la cultura i l'educació ha passat a un segon terme i tots aquests anys haguérem hagut de reivindicar els diners per al Conservatori. Creu, de fet, que ho haguérem hagut de fer ara i abans, però que ara ho tenim pitjor. Opina, a més, que no hi hauria cap país europeu on es plantejarien tancar un Conservatori, ja que és un centre educatiu i cultural, on els nostres joves es formen i, per tant, és necessari. Indica que la retallada de la Generalitat en els centres de música autoritzats i en els conservatoris municipals han passat de 5,15 milions d'euros a l'any 2009 a 2,36 milions d'euros a l'any 2010. Per això, creu que si continuen les retallades, es tancaran molts dels 62 centres i conservatoris actuals i posarà en perill els 1.200 llocs de treball directes i un nombre indeterminat d'indirectes. Exposa que, amb estes dades, en el curs 2011-2012, el futur dels 8.500 alumnes de tota la Comunitat Valenciana és incert i està provocant el col·lapse del sistema educatiu musical i d'una oferta musical sense ànim de lucre eficaç i eficient. Per això, exposa que el seu grup no vol que es tanque el Conservatori i demana que s'exigisca per tots els mitjans a la Generalitat que pague els diners i el finançament del Conservatori Municipal de Benicarló, que, a més, és un centre comarcal i no pot recaure tota la càrrega de matrícules i de despesa d'aquest centre en els alumnes de fora de Benicarló, perquè si aquests alumnes no vénen, tota la càrrega serà pels alumnes de Benicarló.

A continuació, fa ús de la paraula el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a dir que ell no té por de perdre les eleccions, però que l'alcalde no li negarà que la Generalitat Valenciana es gasta molts diners en coses que no toquen. Exposa que ells no volen tancar el Conservatori i que no tindran el seu suport per a tancar-lo. Diu que la coalició Bloc-Compromís, el dia 26 de juliol de 2011, va presentar una proposició no de llei perquè la quantia de la subvenció que se va retallar l'any 2009 del 54% torne a ser de 5.100.000 EUR. Explica que s'ha reduït el 54%, la qual cosa vol dir que hi havia diners per a tots i ara no. Per tant, considera que si tornem a augmentar a 5.100.000 EUR el pressupost de la Generalitat, per a la línia de crèdits per a la música, tornarem a tindre diners que dividit per 46 conservatoris que hi ha a tot el País Valencià, a Benicarló en tocarien 50.000 EUR, 74 i 50, 124.000 EUR, però com hi ha conservatoris que ja els cobreix la Generalitat exclusivament, pot ser ens en tocarien més i serien els 216.000 EUR o els 400.000 EUR que ens toca pagar als benicarlandos cada any.

Afirma que el seu grup donarà suport a esta moció, però esperen del grup popular i, sobretot, dels diputats de la comarca, que aproven aquesta proposició a la Generalitat. És a dir, li demana a la Conselleria de Cultura que dels 2.300.000 EUR que ara actualment hi ha per als conservatoris de música, torne a passar als 5.100.000 EUR de fa 9 anys. Considera que la solució és que la Generalitat pague la despesa del Conservatori de Benicarló, conforme està fent amb la majoria de conservatoris del País Valencià, però pareix que nosaltres siguem els últims. Creu, a més, que el govern central ens té abandonats, però la Generalitat també.

Tot seguit, l'alcalde manifesta que ells no estem allí per a votar la proposició i que, en cap moment, ha dit l'equip de govern que es tancarà el Conservatori. I demana que això quede ben clar i ben clar.

De nou, intervé el Sr. Serrano per a indicar que en tot el tema del Conservatori ha arribat el moment que cal fer una miqueta d'història, perquè pareix que el grup popular siga el malbaratador núm. 1 de la Comunitat Valenciana en el tema del Conservatori i creu que és tot el contrari i diu que els ho demostrarà. En aquest sentit, exposa que el Sr. Ferrer va fer esta setmana unes declaracions en premsa en les quals deia que el mal del conservatori ve de l'any 2004, quan es va posar en marxa el Conservatori, i el regidor de Cultura d'aleshores, el Sr. Flos, va voler assumir la gestió municipal. Ara be, el Sr. Serrano recorda que l'any 2004 el Partit Popular estava governat amb el Bloc, i que hi havia una taxes, que governant el Partit Popular a soles, va portar un dictamen al Ple de 24 de juny de 2004, en el qual el portaveu del Bloc va dir que votarien a favor de l'augment de la taxa, que va ser un import molt menut. El Sr. Serrano afirma que aleshores ja es parlava d'un dèficit del Conservatori de l'any 2003 d'aproximadament 150.000 EUR. Continua dient que, l'any 2005, --l'any de la moció de censura-- i el cost del personal del conservatori passa de 315.547 EUR a 442.085 EUR, però és que a l'any 2006 de 442.085 EUR ens n'anem a 683.575 EUR, i l'any 2007, en la part que ens puga tocar, ens n'anem a 751.199 EUR. Per tant, el Sr. Serrano considera que la gestió fer el Partit Popular en el tema del conservatori fins a l'any 2004 no seria tan nefasta, ja que el dèficit era de 182.394 EUR i a l 'any 2007 va ser de 524.254 EUR, coincint amb els últims dos anys de govern en l'Ajuntament. Per tant, ell entén que la gestió qui l'ha fet malament des de l'any 94 a 2003, potser no ha sigut el Partit Popular, ja que això representa un increment de dèficit d'un 238%. De fet, creu que el que ha fet el Partit Popular fins l'any 2004 ha sigut fer el forat no siga tan gran. A més, opina que també han de tenir en compte que l'any 2005 es produeix un augment de taxes espectacular governant i posa com a exemple l'augment de taxes de l'any 2004, on el grau elemental, el curs complet per assignatura, la taxa era de 32,85 EUR i la van augmentar a 96,32 EUR, quasi un 300% i el grau mitjà, el curs complet per assignatura, l'any 2004 governant el Partit Popular valia 49,27 EUR i va muntar a 144,48 EUR. Tot i això, atès que efectivament el Conservatori té un dèficit important, el Sr. Serrano considera que eixe augment va estar perfectament justificat en eixe increment del 300%. El que no entén, és que el Sr. Ferrer diga que el Partit Popular vol apujar un 700%. En eixe sentit, explica que ells no han parlat de muntar, ja que, parlant en números reals, ni tan sols muntant un 1000% les taxes, el Conservatori de Benicarló es podria mantindre o si es fes, el forat no seria tan gran.

Per altra banda, referint-se a la Sra. Miralles, manifesta que a l'única Junta de Portaveus que ha acudit ell, li va demanar permís a l'alcalde per a explicar-los quina era la situació real del Conservatori. A més, ell creu que la gestió roïna no la va fer el Partit Popular, perquè seguint el mateix criteri amb què es va gestionar fins a l'any 2004, en lloc de parlar de 3.523.000 EUR parlaríem d'1.900.000 EUR. A més, el Sr. Serrano explica que eixa Junta de Portaveus els va demanar propostes per veure com podem encarar el tema del Conservatori i a data d'avui la resposta ha sigut no cap. Per tant, ell crec que hem de continuar en la línia de reclamar i exigir al govern de la Generalitat o que ens done més diners o que facen el Conservatori i que assumisquen ells el professorat. Ara bé, també considera que possiblement la Generalitat, si fa el Conservatori, es quedarà amb el professorat, sinó que aquest haurà de presentar-se i aprovarà qui aprovarà. Per tant, opina que ací s'està parlant que cal gestionar el Conservatori i vulguem o no vulguem, a data d'avui, que, a l'Ajuntament, li coste 600.000 EUR és inviable. Així doncs, ells creu que cal buscar fórmules i afirma que ho estan mirant, que estan viatjant i parlant amb molta gent. Conclou dient que també agrairia que l'oposició, ja que és un tema que els afecta, els donara alguna idea, si és que la tenen perquè potser no existix, encara que afirma que ells d'idees en tenen.

En un nou torn, la Sra. Miralles manifesta que nosaltres no critiquem la gestió. Diu que ella veu clar que han augmentat els alumnes i també les taxes i el Conservatori s'ha anat consolidant i s'ha anat augmentant el nombre de professors, d'especialitats i d'assignatures. De fet, considera que aquí s'està parlant de demanar a la Generalitat que pague les despeses del Conservatori, com sempre ens van prometre, a l'igual que el Conservatori de Castelló i que no siga a càrrec de l'Ajuntament i això ho estem reivindicant tots els anys.

A continuació, el Sr. Ferrer repeteix al Sr. Serrano que votaran a favor. A més, li diu que aquest trau draps bruts i l'únic problema que tenim en aquests moments és que el Conservatori de Música ens costa 400.000 EUR, als benicarlandos. Li recorda que el Sr. Serrano, l'altre dia li va dir: «Home, és que jo el que us he demanat són solucions». I el Sr. Ferrer assegura tindre'n una, que diu que li l'acaba de dir ara mateix i li la va dir aleshores, que és que demanem a la Generalitat, els diputats de la Generalitat, --encara que diga el Sr. Marcelino que no estan allí--, a tots els grups benicarlandos, que la voten a favor. Perquè considera que si no hi ha diners, no sap quin conveni han de firmar, si no tenim 5.100.000 EUR. Per tant, creu que cal procurar que hi hagen diners perquè eixe conveni que el Sr. Serrano vol firmar, --al qual el Bloc vol donar-li suport perquè siga beneficiós per a Benicarló--, puga vindre amb diners, perquè si no hi ha la partida pressupostària la Generalitat que tinga diners per a donar-nos-en no en poden firmar cap, de conveni.

D'altra banda, el Sr. Ferrer li diu al Sr. Serrano que, respecte a la nota de premsa que el Bloc va enviar, li va dir que s'havia columpiat. A aquest respecte, el Sr. Ferrer considera que qui es columpia és la Generalitat, que no fa el mateix que en els 45 conservatoris de música que hi ha al País Valencià, excepte el de Segorbe i el de Benicarló. Creu que ell potser s'ha columpiat donant la seua opinió i donant-li una solució, però espera que la Generalitat no se'ns columpie i que la Generalitat firme eixe conveni, ja que, segons el Sr. Ferrer, el que s'aprovarà avui és una moció per a demanar un conveni de col·laboració a la Generalitat perquè hi hagen diners. Per tant, els demana és que allò que ha proposat el Bloc, que ho voten a favor. A més, creu que ens ho han de donar, perquè el Partit Popular té la majoria absoluta per a votar esta moció a favor.

Finalment, fa ús de la paraula el Sr. Serrano per a manifestar que ell, referint-se al que ha dit el Sr. Ferrer, de drap brut no n'ha tret cap. Considera que ha tret coses que han passat a l'Ajuntament de Benicarló i diu que simplement ha fet referència al que ha passat al Conservatori des de l'any 2004. De fet, creu que la solució que planteja el Sr. Ferrer és la vareta màgica, és a dir, que ho pague tot la Generalitat, però que ell opina que potser la Generalitat Valenciana voldrà saber quina ha sigut la gestió del Conservatori de Benicarló i no ho entendrà. A aquest respecte, cita les dades i diu que, a l'any 2004, en 315.547 EUR de professorat hi havia 242 alumnes, al 2005, 442.085 EUR i alumnes, total 250 alumnes, al 2006, 683.000 EUR amb un total de 233 alumnes i al 2007, 216 alumnes amb un cost del professorat de 751.000 EUR. Per tant, ell considera que no hi ha hagut més alumnat, però sí que ha muntat el cost del personal i creu que va ser a causa de la gestió del Partit Socialista. A més, indica que ell s'ha informat i els números són eixos i que pot equivocar-se, però no se n'inventa cap número.

D'altra banda manifesta que però hem de ser realistes que el cost del Conservatori ens posa en una situació molt complicada, perquè si has de mantindre 600.000 EUR tots els anys són molts de diners i cal buscar fórmules per a veure com es pot fer. Considera que potser caldrà pensar en el grau elemental, que no siga del Conservatori, que és la tercera part de l'alumnat. De fet, ell opina que cal mantindre el Conservatori, però que s'ha de mantindre a un cost que l'Ajuntament puga assumir. Ara bé, creu que el que que no es pot fer és agarrar un paper, amagar-lo baix de l'altre i tots els anys la mateixa història. Per tant, creu que cal buscar fórmules.

A continuació, li diu a la Sra. Miralles que ells reclamaran tot el que faça falta i més, de fet, li explica que han fet molts molts viatges i que ell mateix porta dos mesos pegant-li voltes al tema del Conservatori, perquè sap que és un problema complicat i que és un tema difícil de solucionar, però creu que s'han de buscar solucions i fórmules. Per altra banda, informa també a la senyora Miralles que ella sap que al grau mitjà, de 140 alumnes, 100 són de fora de Benicarló. Per tant, creu que potser cal plantejar-se que els municipis del costat participen d'alguna manera en en el cost del Conservatori. Li assegura que ho miraran de fer-ho, tot i que creu que potser hi haurà alcaldes que diguen que sí i altres que diguen que no i aleshores potser als que diguen que no se'ls haurà de muntar als alumnes d'eixos municipis un 1000%. El Sr. Serrano continua dient que Benicarló no té per què sufragar tot este cost i cal buscar solucions en la Conselleria, en la Diputació, etc.

Per altra banda, respecte a les afirmacions del Sr. Ferrer, li contesta que a Riba-Roja i a Sagunt el Conservatori no és de la Conselleria. Tampoc ho és el d'Alaquàs ni el de Llíria i hi ha molts altres que no els ho paguen tot i tenen el mateix problema que a Benicarló. Explica que, si parlem de les taxes, a l'Ajuntament de Sogorb les taxes són el doble de Benicarló. Per tant, creu que alguna cosa haurem fet malament, tots, encara que els uns més que els altres. De fet, diu que l'Ajuntament de Sogorb té un dèficit de 100.000 EUR i Benicarló el té de 600.000 EUR.

Acaba dient que el que ara intenten fer ells és buscar solucions perquè el cost no siguen 600.000 EUR i siga menys. Per tant, creu que cal reclamar a la Conselleria i a la Diputació i, després de parlar amb els pobles del costat i si comprovar si volen col·laborar, prendre decisions.

La corporació, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar la moció.

PUNT 8é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 10 D'AGOST DE 2011. La corporació queda assabentada del Decret d'Alcaldia de data 18 d'agost de 2011, pel qual es declara l'extinció del contracte d'interinitat a temps parcial de 25 hores setmanals de la Sra. Inmaculada Sampedro Palomares com a professora, en l'especialitat de cant del Conservatori Mestre Feliu, mitjançant l'acomiadament disciplinari per la disminució continua i voluntària en els rendiments del treball normal o pactat, havent complit l'Ajuntament de Benicarló amb l'obligació de justificar, fàctica i jurídicament, els fets i motius pels quals s'ha adoptat la decisió de l'acomiadament.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.23 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Benicarló, 19 d'agost de 2011

Marcelino Domingo Pruñonosa