Ple ordinari núm. 6/2013, de 27 de juny.

27/06/2013

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 6/2013 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 27 de juny de 2013, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 6/2013 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 27 DE JUNY.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 27 de juny de 2013 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (Viceinterventor)

Excusa la seua absència el Sr. José Joaquín Pérez Oll0.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 5/2013, DE 30 DE MAIG. Per assentiment dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària núm. 5/2013, de 30 de maig.

PUNT 2n. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS AL CEMENTERI MUNICIPAL. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Policia i Seguretat, de data 11 de juny de 2013.

Relació de fets

L'Ajuntament, en la sessió que té lloc el 25 d'abril de 2013, aprova amb caràcter inicial el Reglament de funcionament i de la prestació de serveis relatius al cementeri municipal i acorda sotmetre'l a un període d'exposició pública durant el termini de 30 dies.

L'anunci d'informació pública durant termini de 30 dies es publica en el Butlletí Oficial de la Província núm. 54, del 4 de maig de 2013, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, des del 2 de maig. El termini d'exposició finalitza el dia 10 de juny.

Atès que durant aquest període d'exposició pública no consta que s'hagen presentat al·legacions.

Atès que el sepulter municipal, a la vista dels problemes que hi ha al cementiri en el desenvolupament de la seua faena, --concretament en llevar i tornar a col·locar algunes làpides--, ha sol·licitat que s'afegisca en el Reglament que, quan es tracte de làpides d'un grossor de més de 3 centímetres, siga personal especialitzat qui les retire i les torne a col·locar, ja que per a aquestos casos quasi no hi ha possibilitat de col·locar l'eina adequada que permeta portar-ho a terme, amb el consegüent perill de trencament.

D'acord amb allò previst en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

La corporació, d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de Policia i Seguretat i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar definitivament el Reglament de funcionament i de la prestació de serveis relatius al cementeri municipal, el text del qual va ser exposat al públic durant un termini de 30 dies, que es va iniciar amb la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 54 del dia 4 de maig de 2013, el qual es modifica amb la introducció del següent paràgraf a l'article 24 del capítol V:

«Cuando se trate de lápidas de un grosor de más de 3 centímetros, será personal especializado (ajeno al personal municipal) el que proceda a retirar y volver a colocarlas, siendo los costes a cargo de la persona interesada. El Ayuntamiento no se hará responsable en estos casos de los daños materiales y/o personales que se produzcan como consecuencia de dichas operaciones.»

Segon. Publicar aquest acord i el contingut íntegre del Reglament aprovat, per al seu general coneixement, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, d'acord amb allò que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Aquest Reglament no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació i haja transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de l'esmentada Llei.

Tercer. Contra aquest acord es pot interposar un recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, de conformitat amb els articles 10.1.b) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això, en relació amb l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que establix que contra les disposicions administratives de caràcter general no es pot interposar cap recurs en via administrativa.

Prèvia ratificació per assentiment de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 3r. PROPOSICIÓ A L'APROVACIÓ DE L'INFORME MUNICIPAL A LA SOL·LICITUD DE LEGALITZACIÓ D'UNA ACTIVITAT DE BAR-RESTAURANT EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 21 de juny de 2013.

Relació de fets

En data 25 d'octubre de 2012 (registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 15.188) es rep un escrit del Servei Provincial de Costes a Castelló, adscrit al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en el qual es comunica que el bar restaurant El Rebost del Mar ha presentat davant aquesta Administració una sol·licitud de legalització de l'activitat, que es troba en zona de domini públic maritimoterrestre i se sol·licita un informe municipal en relació amb aquesta sol·licitud.

 1. En data 15 de novembre de 2012, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, es pronuncia en els següents termes:

«(...) Analitzat l'expedient, s'ha pogut comprovar que aquesta edificació va ser realitzada fa més de quatre anys i és utilitzada com a bar restaurant de forma continuada durant tot aquest període.

Si ben l'Ajuntament ha decretat diverses ordres d'execució de tancament, aquestes no s'ha fet efectives i l'Ajuntament ha consentit l'exercici de l'activitat, per la qual cosa aquest tècnic municipal és de l'opinió que no existeix, en principi, una ferma oposició al desenvolupament d'aquesta.

D'altra banda, és cert que l'Ajuntament de Benicarló no ha incorporat en els seus plans d'explotació de platges, en els quals es determinen els espais i els tipus d'establiments o activitats a desenvolupar en l'espai públic, l'establiment que es pretén legalitzar.

Des del punt de vista tècnic i en relació amb el PGOU, l'establiment ocupa un espai classificat, en tractar-se de sistema maritimocostaner DPMT, com a sòl no urbanitzable protegit. L'edifici que es pretén legalitzar està limitant l'ús públic de l'espai marítim. En opinió d'aquest tècnic municipal, aquesta limitació ha d'almenys compensar-se mitjançant l'aplicació de mesures de millora de l'espai públic amb càrrec a la persona interessada, que propicien una millora de la imatge i de l'ús públic de l'espai existent a l'aire lliure que es troba vinculat a l'activitat.»

 1. Per acord del Ple de la corporació, en la sessió que té lloc en data 29 de novembre de 2012, s'informa favorablement la sol·licitud referida, amb la condició que es compense, almenys, mitjançant l'aplicació de mesures de millora de l'espai públic, amb càrrec a la persona sol·licitant, a l'efecte de propiciar una millora de la imatge i de l'ús públic de l'espai existent a l'aire lliure, vinculat a l'activitat.

 2. El contingut de l'anterior acord va ser remès al Servei Provincial de Costes a Castelló (registre de sortida núm. 16.776, de 16/12/2012), als efectes previstos en la disposició transitòria dotzena del Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

 3. En data 31 de maig de 2013, entra en el registre general d'aquest Ajuntament, amb el núm. 8.652, un nou ofici de data 23 de maig de 2013, del Servei Provincial de Costes a Castelló, en el qual torna a sol·licitar-se informe municipal sobre la possible existència de raons d'interès públic que aconsellen la legalització de les instal·lacions».

 4. Sol·licitat informe a l'Àrea de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Benicarló, en data 21 de juny de 2013, la tècnica de Turisme, la Sra. Sara Bayarri Fresquet, emet el següent informe:

«1r. Vist que Benicarló cada any presenta la seua candidatura a la Bandera Blava, que atorga la Fundació d'Educació Ambiental (FEE).

2n. Vist que els aspectes que es valoren són, entre uns altres, els següents:

--existència de sanitaris adequats i nets en establiments d'hostaleria, però accessibles a tot el públic.

--existència de telèfons accessibles al públic en establiments d'hostaleria 3r. Vist que aquests requisits, la platja de la Caracola els compleix gràcies a l'existència de l'establiment El rebost de la mar, on els usuaris de la platja poden trobar els serveis esmentats en l'anterior punt.

4t. Vist que any rere any, la platja de la Caracola de Benicarló és reconeguda amb el distintiu Bandera Blava, que atorga la Fundació d'Educació Ambiental (FEE).

5é. Vist que l'existència de serveis d'hostaleria propers a la façana marítima de Benicarló dinamitzen aquest espai del municipi, millorant l'oferta turística de la destinació i els serveis propis de les platges.

6é. En els últims anys, amb les obres de millora de l'avinguda del Papa Luna de Benicarló i la regeneració de la platja nord de Peníscola, s'ha aconseguit que la platja de la Caracola siga el lloc de bany per un més ampli sector de la població i fins i tot atreu visitants de fora de Benicarló.

5é. L'Ajuntament de Benicarló és l'administració executora del Pla de Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola: producte nàutic, l'objectiu del com és crear producte turístic vinculat a l'activitat nàutica. Per tant, les platges són el recurs turístic que més s'ha de millorar i dotar de nous serveis, equipaments i infraestructures.

Per tot això, la tècnica que subscriu considera que l'existència del servei El rebost de la mar a la platja de la Caracola és una millora a la carta de serveis que ofereix aquesta platja als seus usuaris i, per tant, algunes de les prestacions d'aquest establiment també són valorades per la Fundació d'Educació Ambiental (FEE), a l'efecte d'atorgar el distintiu de Bandera Blava a aquesta platja.»

 1. De conformitat amb el previst en la disposició transitòria dotzena del Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Informar favorablement la sol·licitud de legalització de l'activitat de bar restaurant El Rebost del Mar, que es troba en zona de domini públic maritimoterrestre, ja que el manteniment de la referida instal·lació és convenient a l'interès públic municipal, ja que contribueix a la millora de la carta de serveis que ofereix la platja de la Caracola als seus usuaris i, per tant, algunes de les prestacions d'aquest establiment també són valorades per la Fundació d'Educació Ambiental (FEE), a l'efecte d'atorgar el distintiu de Bandera Blava a aquesta platja. No obstant això, ha d'establir-se com a condició a l'autorització, que la limitació que supose aquesta legalització en l'ús i gaudi públic de l'espai maritimoterrestre que s'ocupe, es compense, almenys, mitjançant l'aplicació de mesures de millora de l'espai públic amb càrrec a l'interessat, que propicien una millora de la imatge i de l'ús públic de l'espai existent a l'aire lliure que es troba vinculat a l'activitat.

Segon. Comunicar aquest acord al Servei Provincial de Costes a Castelló, dependent del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, als efectes previstos en la disposició transitòria dotzena del Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

Tercer. Donar compte del present acord en la pròxima Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient que tinga lloc.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL A LA SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI FORMULADA PER AUTO 1 BENICARLÓ, SL PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA ACTIVITAT D'ESTACIONAMENT DE VEHICLES. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 17 de juny de 2013.

Relació de fets

Vist l'ofici emès pel Servei Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, de 30 d'abril de 2013 (registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 7.263, de 7 de maig de 2013), pel qual se sol·licita a l'Ajuntament de Benicarló l'emissió d'un informe municipal sobre la sol·licitud de declaració d'interès comunitari, formulada pel Sr. Miguel Ángel Verge Miñana en representació d'AUTO 1 BENICARLÓ, SL, per a la instal·lació d'un estacionament de vehicles a la partida del Riu, polígon 19, parcel·la 203 de Benicarló.

Vist l'informe que emet l'arquitecte municipal, el 16 de maig de 2013.

D'acord amb el previst en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, del Sòl no Urbanitzable.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Assumir l'informe que emet l'arquitecte municipal, en data 16 de maig de 2013, en relació a la sol·licitud de declaració d'interès comunitari, formulada pel Sr. Miguel Ángel Verge Miñana en representació d'AUTO 1 BENICARLÓ, SL, per a la instal·lació d'un estacionament de vehicles a la partida del Riu, polígon 19, parcel·la 203 de Benicarló, que es pronuncia en els següents termes:

«A. PONDERACIÓ REQUISITS ARTICLE 33.1 I 38.1 LSNU

 • POSITIVA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT SOL·LICITADA.

  L'activitat que es pretén implantar es troba regulada en el PGOU de Benicarló mitjançant la seua modificació del mateix: "Adaptació a la legislació urbanística autonòmica, interpretació i aclariment de determinats articles de la normativa del Pla General d'Ordenació Urbana". En aquesta normativa s'estableix, en l'article 211 que són compatibles amb caràcter general en la totalitat del sòl no urbanitzable comú els usos previstos en la Llei 4/92, de 5 de juny de la Generalitat Valenciana, sobre Sòl no Urbanitzable, excepte les granges i indústries de caràcter especial, definides com a tals en el PGOU, que estan prohibides en els nivells 1 i 2.

  S'ha d'entendre que aquesta regulació, en haver estat substituïda aquesta legislació per la Llei 10/2004, es refereix a la regulació d'aquests usos establerta en aquesta segona Llei i la seua modificació derivada de la Llei 10/2010, de 21 de juliol.

  Per tant, la compatibilitat de la implantació d'aquest ús en el sòl no urbanitzable del terme de Benicarló està condicionada per la possibilitat que aquesta legislació establisca per a la seua implantació.

  Ja que la legislació esmentada inclou entre els usos terciaris autoritzables mitjançant la declaració d'interés comunitari, en l'article 27 h, l'"estacionament de maquinària i vehicles pesants, així com l'emmagatzematge de vehicles..." cal entendre que la implantació de l'activitat sol·licitada sí que resulta compatible en el sòl no urbanitzable.

  L'activitat sol·licitada té com a objectiu habilitar un àrea per a aparcament de vehicles, annexa a activitat d'empresa de taller de reparació de vehicles existent, la qual cosa implica l'alliberament de les zones urbanes o vies públiques d'estacionaments aïllats o concentració de vehicles de l'empresa de reparació en espais no adequats a aquesta activitat, provocant disfuncions, tant en els objectius del pla, com en el funcionament de la pròpia empresa a la qual s'annexa.

  Ha de, per tant, al meu entendre, valorar-se positivament l'activitat sol·licitada en la mesura que aporta un espai racionalitzat, aliè al normal funcionament de la vida urbana, a la qual no alterarà, per concentrar l'aparcament de vehicles de l'empresa, desubicant-los de les vies públiques i facilitant el funcionament tant d'aquestes, com de la pròpia empresa, que necessita un espai annex per a això.

 • NECESSITAT D'EMPLAÇAMENT EN SÒL NO URBANITZABLE

  La implantació en sòl no urbanitzable es justifica sobre la base de la relació amb l'empresa de taller de reparació a la qual complementa i que se situa en aquest tipus de sòl. A més, l'espai requerit troba dificultats per situar-se en solars d'aquesta grandària vacants en el sòl urbà.

  D'altra banda, la seua propera connexió amb la CN-340, a través d'una via de servei i amb un adequat nus de connexió en el seu accés, ha de valorar-se molt positivament per a l'elecció de l'àrea d'implantació.

 • INCIDÈNCIA DE L'ACTIVITAT EN EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ECONÒMIC I SOCIAL, EN EL MEDI NATURAL I EN LES XARXES DE INFRAESTRUCTURES O SERVEIS PÚBLICS EXISTENTS.

  El taller de reparació pel qual se sol·licita l'annex d'emmagatzematge de vehicles es troba implantat en el lloc de referència, a Benicarló, amb una antiguitat superior a 15 anys, sent un dels concessionaris de cotxes i tallers que, situats en la via de servei de la CN-340, mantenen encara la seua activitat amb una certa perspectiva de permanència. La complementació mitjançant la possibilitat d'estacionament dels seus vehicles, a més de permetre un punt d'estacionament de vehicles extraient-los de les vies públiques, la qual cosa ja de per si mateix resulta positiu des del punt de vista de funcionament d'aquestes, permet la millora i racionalització del funcionament de l'empresa.

  En relació amb l'ocupació i la situació economicosocial, no existeix una incidència especial, en opinió d'aquest tècnic municipal, sobre aquesta, ja que la implantació de l'ampliació no modifica, en aquest sentit, la situació actual.

  El mitjà natural, d'altra banda, no es troba afectat en tractar-se d'una implantació en sòl no urbanitzable no protegit, ja que, en l'actualitat, és improductiu des del punt de vista agrícola.

  La implantació de l'activitat, per la seua ubicació propera a vies interurbanes, carretera nacional, no té incidència sobre les infraestructures i serveis existents en el territori, i no afecta altres serveis públics.

 • RACIONAL UTILITZACIÓ DEL TERRITORI

  El Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló estableix entre els usos compatibles en sòl no urbanitzable els previstos per la pròpia legislació autonòmica sobre la matèria. Això és així en base a una modificació puntual del pla que harmonitzava la normativa urbanística a la legislació vigent.

  Es considera, per això, que la implantació no altera l'ús racional del territori, analitzat des de l'òptica del planejament vigent.

  D'altra banda, l'activitat se situa propera a la carretera nacional CN-340, accés a l'activitat que l'objecte de la sol·licitud complementa i accés natural des del sòl urbà i enllaç amb les infraestructures que comuniquen el municipi amb poblacions veïnes.

  El sòl ocupat, a més, no es troba en aquests moments en producció, recuperant amb l'activitat a implantar, una part de la parcel·la per a usos naturals, ara inexistents.

  D'acord amb això, no es considera que la implantació de l'activitat sol·licitada, en el punt concret d'implantació previst, siga inoportuna des del punt de vista de la correcta vertebració del territori.

  Atés que no es porten a terme edificacions, ni se segella el sòl natural, no existeix incompatibilitat amb les determinacions del Pla General.

  B. ESTIMACIÓ DEL CÀNON D'APROFITAMENT

  Per al càlcul de l'aprofitament, l'article 34 LSNU estableix que aquest s'estima per quantia corresponent al cost econòmic que es derivaria de la transformació d'un sòl urbanitzable per a l'obtenció d'una parcel·la de superfície, ús i aprofitament equivalent a la vinculada per la declaració.

  D'acord amb el que estableix el Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell de mesures urgents per agilitzar el desenvolupament d'activitats productives i la creació d'ocupació, s'ha produït la derogació de l'Ordre de 3 de novembre de 2008 reguladora del càlcul del cànon per declaracions d'interès comunitari, remetent, en aquests casos, al propi Ajuntament per fer propostes motivades per la determinació de la quantia d'aquest cànon, a cada expedient de tràmit de DIC.

  En data 28 de juny de 2010, es redacta un informe amb una proposta d'aplicació de mòduls per a l'estimació del cànon de les diferents activitats que puguen obtenir una DIC. Els seus mòduls s'han anat actualitzant posteriorment en relació amb l'IPC. Sobre la base d'aquest, el cànon estimat per a l'activitat que es demana, és:

Aparcaments i vials sense paviment.

  1.690,00 m2

  8,45EUR/m2

  14.280,50EUR

  Total

  14.280,50EUR

  C. TERMINI DE VIGÈNCIA. La sol·licitud estima un termini de 30 anys. No s'aporta justificació. Aquest termini és el màxim possible segons la legislació urbanística.

  Per tot això, es proposa emetre un informe FAVORABLE sobre la sol·licitud presentada, per tractar-se d'un ús autoritzable en sòl no urbanitzable, que permet la racionalització del procés econòmic de l'empresa i aporta sòl extern a la vialitat pública per a la concentració de vehicles, reduint les disfuncions que l'ús de la vialitat com a aparcament massiu implica. Es considera que no es produeix impacte sobre el medi natural sobre el qual s'ubica i no afecta negativament el desenvolupament racional del territori:

 • Cànon d'urbanització. 14.280,50EUR.

 • Termini de vigència 30 anys.»

Segon. Comunicar aquest acord al Servei Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, en qualitat de Dictamen de l'Ajuntament de Benicarló, als efectes previstos en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Sòl no Urbanitzable.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL A LA SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI FORMULADA PER 12 EXPRES, SL PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA ACTIVITAT D'ESTACIONAMENT I EMMAGATZEMATGE DE VEHICLES. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data de 17 de juny de 2013.

Relació de fets

Vist l'ofici emès pel Servei Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, de 25 d'abril de 2013 (registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 6884, de 30 d'abril de 2013), pel qual se sol·licita a l'Ajuntament de Benicarló l'emissió d'un informe municipal sobre la sol·licitud de declaració d'interès comunitari, formulada per Santos Campos Gargallo, en representació de 12 EXPRES, SL, per a la instal·lació d'un estacionament de vehicles a la partida del Riu, polígon 19, parcel·la 137 de Benicarló.

Vist l'informe que emet l'arquitecte municipal, el 13 de maig de 2013.

D'acord amb el previst en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, del Sòl no Urbanitzable.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per assentiment dels assistents, acorda:

Primer. Assumir l'informe que emet l'arquitecte municipal, en data 13 de maig de 2013, en relació a la sol·licitud de declaració d'interès comunitari, formulada per Santos Campos Gargallo, en representació de 12 EXPRES, SL, per a la instal·lació d'un estacionament de vehicles i aparcament de vehicles a la partida del Riu, polígon 19, parcel·la 137 de Benicarló, el qual es pronuncia en els següents termes:

«A.PONDERACIÓ DE REQUISITS ARTICLE 33.1 I 38.1 LSNU

 • POSITIVA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT SOL·LICITADA.

  L'activitat que es pretén implantar es troba regulada en el PGOU de Benicarló mitjançant la seua modificació del mateix: "Adaptació a la legislació urbanística autonòmica, interpretació i aclariment de determinats articles de la normativa del Pla General d'Ordenació Urbana". En aquesta normativa s'estableix, en l'article 211 que són compatibles amb caràcter general en la totalitat del sòl no urbanitzable comú els usos previstos en la Llei 4/92, de 5 de juny de la Generalitat Valenciana, sobre Sòl no Urbanitzable, excepte les granges i indústries de caràcter especial, definides com a tals en el PGOU, que estan prohibides en els nivells 1 i 2.

  S'ha d'entendre que aquesta regulació, en haver estat substituïda aquesta legislació per la Llei 10/2004, es refereix a la regulació d'aquests usos establerta en aquesta segona Llei i la seua modificació derivada de la Llei 10/2010, de 21 de juliol.

  Per tant, la compatibilitat de la implantació d'aquest ús en el sòl no urbanitzable del terme de Benicarló està condicionada per la possibilitat que aquesta legislació establisca per a la seua implantació.

  Ja que la legislació esmentada inclou entre els usos terciaris autoritzables mitjançant Declaració d'Interés Comunitari, en l'article 27 h, l'"estacionament de maquinària i vehicles pesants, així com l'emmagatzematge de vehicles..." cal entendre que la implantació de l'activitat sol·licitada sí que resulta compatible en el sòl no urbanitzable.

  L'activitat sol·licitada té com a objectiu habilitar un àrea per a aparcament de vehicles, annexa a activitat d'empresa de transports, la qual cosa significa l'alliberament de les zones urbanes d'estacionaments aïllats de vehicles pesats que provoquen alteracions de tràfic i desperfectes de voreres i vies de tràfic rodat.

  Ha de, per tant, al meu entendre, valorar-se positivament l'activitat sol·licitada en la mesura que aporta un espai racionalitzat, aliè al normal funcionament de la vida urbana, a la qual no alterarà, per concentrar l'aparcament de vehicles de gran tonatge.

 • NECESSITAT D'EMPLAÇAMENT EN SÒL NO URBANITZABLE

  La implantació en sòl no urbanitzable es justifica sobre la base de la inexistència de solars de la grandària requerida vacants en el sòl urbà, a la zona del polígon industrial, que permeta la implantació d'aquesta activitat, així com la inadequada estructura urbana existent al polígon situat al costat de la CN-340.

  D'altra banda, la seua propera connexió amb la CN-340, amb un adequat nus de connexió en el seu accés, ha de valorar-se molt positivament per a l'elecció de l'àrea d'implantació.

 • INCIDÈNCIA DE L'ACTIVITAT EN EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ECONÒMIC I SOCIAL, EN EL MEDI NATURAL I EN LES XARXES DE INFRAESTRUCTURES O SERVEIS PÚBLICS EXISTENTS.

  L'empresa sol·licitant, 12 Expres, SL, per la seua entitat i activitat, constitueix una de les més dinàmiques en el seu camp d'activitat en la població de Benicarló. La centralització i ampliació de les seues instal·lacions, a més de permetre comptar amb un important punt d'estacionament de vehicles pesats, extraient-los de zones urbanes, la qual cosa resulta altament positiu des del punt de vista de funcionament de la ciutat, permet la millora i racionalització del funcionament de l'empresa, permetent un increment de la rotació dels seus vehicles i, conseqüentment, ha de comportar el foment d'ocupació en el sector del transport.

  Això, sens dubte, s'ha de considerar positiu des del punt de vista del desenvolupament econòmic i social, a més, d'afavorir un creixement sostenible de l'activitat econòmica del municipi, ja que no altera l'entorn urbà, molt sensible al trànsit pesat.

  El mitjà natural, d'altra banda, no es troba afectat en tractar-se d'una implantació en sòl no urbanitzable no protegit, ja que, en l'actualitat, és improductiu des del punt de vista agrícola.

  La implantació de l'activitat, per la seua ubicació propera a vies interurbanes, carretera nacional, no té incidència sobre les infraestructures i serveis existents en el territori, i no afecta altres serveis públics.

  No obstant això, en tractar-se d'una activitat que pot generar tràfic intens, es considera necessari millorar el ferm de la connexió entre la parcel·la en la qual se situarà l'activitat i el nus de connexió amb la CN-340 i garantir, pels mitjans que la corporació considere necessaris, el manteniment del ferm en aquest tram.

 • RACIONAL UTILITZACIÓ DEL TERRITORI

  El Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló estableix entre els usos compatibles en sòl no urbanitzable els previstos per les pròpia legislació autonòmica sobre la matèria. Això és així en base a una modificació puntual del pla que harmonitzava la normativa urbanística a la legislació vigent.

  Es considera, per això, que la implantació no altera l'ús racional del territori, analitzat des de l'òptica del planejament vigent.

  D'altra banda, l'activitat se situa propera a la carretera nacional CN-340, enllaç amb les infraestructures de transport que comuniquen el nostre territori amb els punts de destinació. Per tant, en no poder-se implantar en sòls ben comunicats, aquesta alternativa permet, donada la proximitat d'aquesta infraestructura, reduir el tràfic pesat a través de territori no adequat i de les vies de comunicació o camins rurals que vertebren el territori rústic, preservant així el bon estat d'aquests els elements.

  Aquest sòl ocupat, a més, no es troba en aquests moments en producció, recuperant amb l'activitat a implantar, una part de la parcel·la per a usos naturals, ara inexistents.

  D'acord amb això, no es considera que la implantació de l'activitat sol·licitada, en el punt concret d'implantació previst, siga inoportuna des del punt de vista de la correcta vertebració del territori.

  A la vista de les dimensions i edificació prevista per a la implantació de l'activitat, aquesta compleix les determinacions del Pla General.

  B. ESTIMACIÓ DEL CANON D'APROFITAMENT.

  Per al càlcul de l'aprofitament, l'article 34 LSNU estableix que aquest s'estima per quantia corresponent al cost econòmic que es derivaria de la transformació d'un sòl urbanitzable per a l'obtenció d'una parcel·la de superfície, ús i aprofitament equivalent a la vinculada per la declaració.

  D'acord amb el que estableix el Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell de mesures urgents per agilitzar el desenvolupament d'activitats productives i la creació d'ocupació, s'ha produït la derogació de l'Ordre de 3 de novembre de 2008 reguladora del càlcul del cànon per declaracions d'interès comunitari, remetent, en aquests casos, al propi Ajuntament per fer propostes motivades per la determinació de la quantia d'aquest cànon, a cada expedient de tràmit de DIC.

  En data 28 de juny de 2010, es redacta un informe amb una proposta d'aplicació de mòduls per a l'estimació del cànon de les diferents activitats que puguen obtenir una DIC. Els seus mòduls s'han anat actualitzant posteriorment en relació amb l'IPC. Sobre la base d'aquest, el cànon estimat per a l'activitat que es demana, és:

 • Edificació

  482,00m2

  31,73EUR/m2

  15.293,86EUR

 • Aparcaments i vials

  3.219,50m2

  8,45EUR/m2

  27.204,78EUR

  Total

  42.498,64EUR

(...)

  C. TERMINI DE VIGÈNCIA. La sol·licitud estima un termini de 30 anys. No s'aporta justificació. Aquest termini és el màxim possible segons la legislació urbanística.

  Per tot això, es proposa emetre un informe FAVORABLE sobre la sol·licitud presentada, per tractar-se d'un ús autoritzable en sòl no urbanitzable, que permet la racionalització del procés econòmic de l'empresa i aporta sòl extern al urbà per a la concentració de vehicles pesats, reduint els conflictes, en el sòl urbà, derivat de l'estacionament d'aquests en aquest sòl. Es considera que no es produeix impacte sobre el medi natural sobre el qual s'ubica i no afecta negativament el desenvolupament racional del territori:

  Cànon d'urbanització. 42.498,64EUR

  Termini de vigència 30 anys.

En el cas d'obtenir la Declaració d'Interès Comunitari, per a l'obtenció de la llicència, juntament amb la presentació dels projectes corresponents, han de resoldre les següents qüestions.

En quedar sotmés el camí de la Fossa d'en Pastor a un superior ús rodat que el normal agrícola, ha de reforçar-se l'actual paviment amb una capa de rodolament nova de 7 cm i arbitrar-se un mitjà de garantir-ne el manteniment i reparació a càrrec de l'empresa. El tram a reforçar és el que discorre des de la CN-340, fins a l'accés a la parcel·la.»

Segon. Comunicar aquest acord al Servei Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, en qualitat de Dictamen de l'Ajuntament de Benicarló, als efectes previstos en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Sòl no Urbanitzable.

PUNT 6é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Personal de data 17 de juny de 2013, sobre declaració de despesa plurianual.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a indicar que els membres del seu grup, tal com varen fer en la Comissió Informativa, s'abstindran i que la justificació és la mateixa que la que van fer a l'esmentada Comissió Informativa. Explica que el que es porta al Ple és un pagament plurianual referent al cost d'un document que s'anomena d'Avaluació Ambiental Estratègica, que és un requisit per a continuar la tramitació per a l'aprovació definitiva del Plan General d'Ordenació Urbana (PGOU, d'ara en davant) de Benicarló.

Continua dient que, en octubre de 2003, el Ple va aprovar la modificació del PGOU de Benicarló i, en el 2004, es va fer l'adjudicació d'eixe projecte de reforma del PGOU a l'empresa Territorio y Ciudad, SL de Jérez i considera que ara estem al 2013, han passat 9 anys, i el pla general no està. Diu que l'equip de govern no ha sigut capaç al llarg d'eixos 9 anys de tirar cap avant eixos treballs de redacció del PGOU. El Sr. Sánchez creu que això, al final, porta conseqüències i que l'informe que s'ha de fer ara d'Avaluació Ambiental Estratègica, amb un cost de 100.000 euros més IVA, en total 121.000 euros, ve donat perquè en el 2010 va haver una modificació de la Llei Urbanística Valenciana, que a nosaltres ens afectava pel tema del concert previ. Diu també que, amb la modificació legislativa, l'Ajuntament de Benicarló opta per l'opció que la Conselleria emetera un document de referència, en lloc que aprovara eixe concert previ. Considera que el cas era que ens estalviàvem que la Conselleria aprovara en eixe moment el concert previ, però s'incloïa que havíem de redactar el document d'avaluació ambiental estratègica en el 2010. Per tant, creu que si en 2010 el PGOU haguera tirant cap avant, este cost ens l'haguérem estalviat, juntament amb l'altre cost, perquè l'equip redactor del PGOU, Territorio y Ciudad, SL, va firmar amb este Ajuntament en el 2004 un contracte de 350.000 euros per a la seua redacció. Afirma, doncs, lògicament, després de 9 anys, s'han d'atendre les reivindicacions i la modificació de preu que en el seu dia es va pactar i això comportarà un augment del 20% sobre el preu inicial del compromís, concretament, de 350.000 euros, el 20% són 70.000 euros.

A continuació, manifesta que han passat 9 anys i el PGOU no està acabat i de moment l'equip de govern encara no sap quan s'acabarà. Diu que això és una barbaritat, ja que és tracta d'una necessitat per a Benicarló i que això no és ineficàcia d'un equip de govern, sinó que és no saber assumir el que és un compromís de govern. El Sr. Sánchez opina que, quan un alcalde i una corporació assumeix el compromís de governar, han de saber, per exemple, que en el PGOU, --que és una necessitat urgent--, hi haurà entrebancs, sortirà i, al final, no a tot el món li agradarà, però això, --creu-- que és una decisió que ha de prendre l'equip de govern i un equip de govern ha d'estar per damunt de tot això i actuar. Afegeix que pel que fa al PGOU de Benicarló, els equips de l'oposició fa 6 anys que no en tenen coneixement. Conclou dient que l'equip de govern no ha sigut capaç durant 9 anys de tirar el PGOU cap avant i, com a conseqüència d'eixa falta de govern, ara tenim eixos sobrecostos, que són uns 200.000 euros. És per això que diu que amb el vot dels representats del grup municipal socialista no compten, perquè és l'equip de govern l'únic culpable d'eixe sobrecost, per tant, ha de ser l'equip de govern el que l'aprove.

En segon lloc, intervé el Sr. Mascarell Moros, representant del grup municipal Compromís, per a dir que els membres del seu grup votaran a favor, tal com van fer en la Comissió Informativa, perquè pensen que després de tota la demora que ha tingut el PGOU, si ara no se fa, no saben el que passarà. Afirma que ara eixe pla ja ens consta sobre uns 500.000 euros (351.180 euros que es van firmar més 121.000 euros) i esperen que s'acabe ací i que no hi hagen més canvis de lleis, canvis de normatives i hagem de fer altres coses noves. Conclou dient que des del 2004 hi ha hagut temps més que de sobra perquè l'Ajuntament de Benicarló aprovara el PGOU, perquè és el motor de l'economia de Benicarló i necessitem que s'aprove com més prompte millor, per a reactivar l'economia d'este poble. Per tant, reitera que el vot del grup municipal Compromís serà a favor.

En tercer lloc, intervé el Sr. López González, representant del grup municipal popular, per a dir que la tramitació d'un PGOU és molt llarga i farragosa i durant el temps ja s'ha vist tot el que fomenta la modificació del planejament d'una ciutat, des de pancartes, fins a altres coses. Considera, però, que el canvi que es fa avui és necessari per imposició de llei. Explica que és una llei del 2006, la 9/2006 i no del 2010 i que, des de l'Ajuntament, s'ha intentat buscar el preu més econòmic que ens podria constar l'ISA. Tot i això, assegura que no estan contents d'eixa despesa que s'ha de fer de més, però sí que estan contents d'haver-ho aconseguit per eixe preu, perquè donada la dificultat que té trobar barems col·legials per a poder quantificar eixa quantitat, s'ha fet molt complicat. Aleshores cita a títol d'exemple l'Ajuntament de Borriana que va fer el mateix tràmit i a ells els va constar 350.000 euros, mentre que l'Ajuntament de Benicarló ha pogut arribar als 121.000 euros (IVA inclós). Ara bé, indica que això no és per a ficar cap medalla, ja que no és el que es busca, perquè el que es busca es traure la tramitació el més ràpid possible.

Considera que no ha sigut una falta de previsió, ni res d'això, ja que l'únic que s'ha intentat per tots els mitjans és incloure l'ISA dins dels honoraris que tenien els tècnics redactors del pla, encara que fora tirant del 20% que es té per clàusula contractual. Explica que es va parlar amb els tècnics redactors, que van dir que, com que tenien la documentació ben avançada i fins i tot tenien avançada alguna cosa de l'avaluació ambiental estratègica, encara que no els corresponia, podrien assumir-ho, però que calia recordar que ells havien fet alguns canvis que se'ls havia reclamat reiteradament mitjançant converses, que obeïen als continus canvis que es van fer en els concerts previs enviats a la Conselleria, sobretot en l'època del 2006-2009, que es menjaven la totalitat del 20%. Afegeix que tot això està avalat per un informe de l'arquitecte municipal. Per tant, diu que no queda més remi que fer el que ha aconsellat el secretari i la tècnica de Contractació, que és el tema dels pagaments plurianuals, per tal d'avançar la tramitació i no demorar-la més en el temps.

Coincideix amb el Sr. Sánchez que s'ha demorat massa, però en el que no està gens d'acord amb ell, és quan reitera una i altra vegada que, del concert previ, no en saben res, perquè això no fa honor a la veritat, ja que no fa un any encara van passar a la Sra. Miralles Ferrando tota la documentació que van presentar els tècnics redactors en eixe moment. Indica que, concretament, estaven fent un desenrotllament tècnic, el qual es va presentar als portaveus de l'oposició i que va ser valorat positivament per ella. Conclou dient que l'únic que vol és que isca el més ràpidament possible i que s'acabe el PGOU d'una vegada per totes.

En un nou torn, el Sr. Sánchez, diu que el Sr. López no li ha contestat res, que s'ha limitat a dir que el PGOU té una tramitació molt llarga. Aleshores, el Sr. Sánchez es pregunta què vol dir és llarga, si són 3 anys o 4 anys. Diu que quan es va signar el contracte amb Territorio y Ciudad, SL, el temps previst per acabar-lo era de 18 mesos i ara estem en els 9 anys i encara, --segons el Sr. López--, potser s'acaba dins d'esta legislatura. Explica que que tots els urbanistes avui en dia coincideixen en el fet que un pla general ha de tenir unes revisions periòdiques, màxim d'entre 12 i 15 anys, i han de ser modificacions puntuals, perquè la normativa i els conceptes urbanístics canvien de forma tan ràpida que no poden fer un pla general per a 100 anys o estar-ne 30 0 40 per a modificar-lo, com en el cas de PGOU de Benicarló, ja que això és una barbaritat. Diu que el que és lògic és que entre 12-15 anys es facen xicotetes modificacions, que vagen actualitzant el pla i així és com és ha de de funcionar. Ara bé, creu que és impossible fer cada 15 anys una modificació si en portem 9 i es parla de 10 0 11 per acabar el que tenim. A continuació, al·ludeix al temps de tramitació de l'anterior PGOU i diu que ara ja s'ha invertit el doble de temps del que va durar aquell i que va ser un pla molt criticat.

Pel que fa al tema de les pancartes, diu que, al Sr. López, li importen molt les pancartes i que a ell també, però no vol fer referència perquè desconeix per què es posaven ni quin sentit tenien. Igualment, diu que no s'ha equivocat de llei, que la llei és del 2010. Concretament, diu que, del 2006 és la Llei Urbanística Valenciana (LUV), però la modificació d'eixa llei, del seu article 83, que és el que ara fa fer tot això, es fa mitjançant la Llei 12/2010, de 21 de juliol. Per tant, afirma que la LUV és del 2006 i la modificació que ens fa canviar tot el nostre programa del PGOU és del 2010, que modifica un article de la LUV.

D'altra banda, diu que quan el Sr. Domingo Pruñonosa va entrar a governar en el 2007, el concert previ inicial estava ja en exposició pública i es va rebre l'opinió dels ciutadans, perquè la llei deia que els ciutadans podien fer al·legacions, però l'Ajuntament no havia de resoldre-les. Aleshores, --continua explicant, el Sr. Sánchez--, l'Ajuntament havia d'agafar el concert previ i, eixes suggerències dels veïns, enviar-les a la Conselleria i la Conselleria, a la vista del concert previ i d'eixes opinions del ciutadans, aprovaria o no el concert previ. I, això, --segons el Sr. Sánchez--, és el que varia després en el 2010. Tanmateix, el Sr. Sánchez considera que l'equip de govern no va fer això, sinó que va agafar eixe concert previ inicial i el va modificar. Explica que el que va enviar al 2010 era el primer modificat, malgrat que eixe segon no va sortir a exposició pública. Aleshores, --diu--, es va enviar a la Conselleria un pla modificat que ningú sabia que s'havia modificat i es van eliminar més de 70 pàgines. Indica que, a l'oposició, els van donar un CD tres dies abans d'un ple, sense explicar-los res. Continua dient que, en el 2009, el concert previ va anar a València, però havien passat 4 anys, i en el 2010 va vindre la modificació de la llei, la qual donava dos opcions: seguir amb el mateix procediment, --en este cas era la Generalitat la que havia d'aprovar el concert previ--, o canviar, que era més ràpid i és el que ens van aconsellar, ja que la Generalitat ja no havia d'aprovar-lo, simplement ens havia d'enviar un document de referència i es passava directament a elaborar el pla general. El Sr. Sánchez manifesta que aquest aspecte és el que el Sr. Domingo va comentar en Junta de Portaveus i amb el que el grup socialista va estar d'acord. Ara bé, indica que el que no va dir és que estaríem 4 o 6 anys o més en eixe concert previ per a passar-lo a pla general.

Quant al comentari que fa el Sr. López sobre que han seguit les recomanacions del secretari i de la TAG de contractació, diu que està d'acord en el fet que eixe document d'avaluació ambiental estratègica s'ha de fer i s'ha de pagar, així com que s'ha de fer mitjançant un pagament plurianual, ja que en el pressupost d'enguany no hi ha prou diners, perquè dels 96.000 euros que tenim, 70.000 se'n van per a l'equip redactor i en queden 26.000, quan se'n necessiten 121.000. Per tant, diu que com que l'aplicació del document es farà en el 2013 i en el 2014, el viceinterventor diu que s'aplicaran uns 25.000 d'euros enguany i els 95.000 restants es passaran a l'exercici següent. Per tant, manifesta que estan d'acord a pagar, però considera que això es conseqüència del desgovern de l'equip de govern i l'han d'assumir. Per això, indica que el grup socialista s'abstindrà per demostrar el seu desacord, ja que si diuen que sí s'avala l'acció de govern.

Tot seguit, indica que a la Sra. Miralles se l'ha convocat un únic dia per informa-la sobre el pla general, mentre que des del 2004, --fins que va entrar el Sr. Domingo--, hi havia una Comissió de Seguiment del PGOU, on es reunia l'equip redactor, tots els tècnics de la casa i els grups polítics, presidida pel regidor d'Urbanisme, de manera que tots opinaven i eren sabedors del que es feia al voltant del pla. Però considera que ara no es vol que l'oposició opine i es creu que només se'ls ha d'informar. Afegeix que els membres de l'equip de govern i els de l'oposició són tots representats del poble i cadascú té unes obligacions, la de governar i la de controlar l'acció de govern respectivament, però tenen tots els mateixos drets. Conclou la seua intervenció dient que el grup municipal socialista s'abstindrà perquè entenen que el que s'està fent és un desgovern, ja que després de 9 anys han sigut incapaços d'aprovar el PGOU i tot eixe sobrecost és conseqüència d'això, per tant, no van a donar-li suport.

A continuació, intervé el Sr. Mascarell per indicar que ell es reafirma en el que ha dit abans, és a dir, que el seu grup vol que el PGOU de Benicarló s'aprove immediatament, quan abans millor, perquè és el motor econòmic de Benicarló. De fet, considera que hi ha molta gent que està esperant per veure si pot construir, si pot posar una empresa i això ens reactivarà l'economia municipal i no es pot estar molt més anys aturats com hem estat fins ara. Per finalitzar, diu que com ells desitgen que això tire en davant al més aviat possible, ells votaran a favor.

Finalment, intervé el Sr. López per indicar que consta un escrit, de data 3 de desembre de 2009, que diu que va entrar en l'Ajuntament un avís que va entrar en vigor en el 2006 els canvis i llig textualment: «Los cambios que sobre Evaluación de los efectos y determinaciones de los planes y programas en el medio ambiente que exige la realización de una fase de evaluación ambiental estratégica de todos aquellos planes cuya tramitación se haya producido tras la entrada en vigor de dicha ley». Diu que ell no s'inventa res, ja que està a l'escrit i que, després, hi ha hagut canvis en la llei.

Considera, per tant, que comparar el PGOU del 86 en el PGOU que estem ara mateix tramitant és maliciós, perquè no es pot comparar la documentació que s'havia d'entregar en aquell moment i la que ens demanen ara, sobretot a efectes ambientals, que és el que ens està demorant el pla general. Indica que qualificar la tramitació del PGOU com a llarga o curta depén dels ulls amb què es mire, però si ens fixen en altres plans que ara s'estan tramitant, ens podem adonar que no s'està fent cap barbaritat de temps, del qual diu que tampoc està d'acord que s'allargue tant. Explica que s'han fet moltes modificacions en eixe PGOU, en molts punts, i ara mateix veient el pla general, el model que s'està manejant i el model que es va plantejar en el seu dia, ens podem donar compte que aquell model del pla general no funcionava perquè el creixement era excessiu, hi havia zones que estaven sobredimensionades, com, per exemple, el camí de Sant Gregori, ja que se li donava una alta densitat.

Pel que fa al tema de les comissions a què ha fet al·lusió el Sr. Sánchez, indica que en este moment no corresponen i explica el símil de quan un es fa una casa i va a un arquitecte, que es reuneix amb l'arquitecte i li diu que li fan falta tres habitacions, una cuina, etc. i queden d'acord, es reuneixen les vegades que faça falta, però una vegada passat això, comença la redacció del document. Seguint el mateix símil, considera que ara l'Ajuntament de Benicarló està en la fase de redacció del document i no hi ha hagut cap canvi provocat per l'equip de govern, ni res d'això. Diu que ara mateix el que s'està fent és un desenrotllament del concert previ, en base al document de referència que va arribar en aquell moment. Per tant, creu que eixa comissió no procedeix, però és cert i està d'acord amb el Sr. Sánchez que l'esmentada comissió s'ha de tornar a crear en el moment que siga oportú i creu que prompte ho serà, perquè una vegada estiga modificat el document en base al document de referència, serà quan ens haurem de reunir i consensuar eixe document i veure si estem tots d'acord o no abans d'enviar-lo.

Conclou la seua intervenció dient que l'únic que es vol és que el PGOU s'acabe, quan abans millor, i que les comissions es faran quan s'hagen de fer, però que ara no corresponen. Tot i això, assegura que, abans de contractar l'ISA, es farà la comissió reclamada i que, de fet, ja ha demanat als Serveis Tècnics que recuperen les persones que conformaven eixa comissió, perquè en breu puga ser una realitat.

Relació de fets

1. El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, en data 10/06/13, proposa l'inici del procediment per declarar un compromís de despesa de caràcter plurianual per dur a terme la contractació dels serveis d'assistència tècnica externs de redacció de la documentació necessària per completar la fase d'avaluació ambiental estratègica, prèvia a la redacció del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, l'import total de la qual ascendeix a 121.000,00 euros (IVA 21% inclòs), de manera que la despesa imputable a l'exercici de 2013 no excedisca de 25.764,00 EUR, la qual cosa suposa un 21,30% de la despesa total, i imputant-se la resta a l'exercici immediat següent (2014), que suposarà un 78,70% de la despesa total.

2. Per Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Personal, en data 18/02/13, es va procedir a l'aprovació de la incorporació dels romanents de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat. Entre els projectes incorporats figura el Projecte de revisió del PGOU. Codi 2012-2-1. Partida, 151.64000.

3. El viceinterventor, en el seu informe de data 17/06/2013, emet un informe favorable sobre la modificació de l'article 50 de les Bases d'execució del pressupost. Adjuntat a aquest informe la retenció de crèdit per import 25.674,00EUR corresponent a la despesa imputable al present exercici, relatiu al Projecte de revisió del PGOU. Codi 2012-2-1, Partida. 151.64000.

En virtut de la delegació que m'ha estat conferida per l'Alcaldia mitjançant el Decret de 13 de juny de 2011.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per catorze vots a favor i sis abstencions --representants del grup municipal socialista-- acorda:

Primer. Modificar la base 50 «Despeses plurianuals» de les Bases d'execució del pressupost i declarar com a despesa plurianual el Projecte de revisió del PGOU. Codi 2012-2-1. Partida. 151.64000.

Segon. Adquirir un compromís de despesa al pressupost 2014 per import de 95.236,00EUR corresponent al 78,70% de la despesa total.

PUNT 7é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 11 de juny de 2013, relativa a l'aprovació de la revisió de preus sol·licitada per la Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, SA del contracte subscrit el 17 de desembre de 2010, sobre el servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló.

Relació de fets

Vist que, per acord de l'Ajuntament Ple de data 25 de novembre de 2010, s'adjudica definitivament el servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló, a la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, SA per import de 266.129,29 euros anuals, IVA exclòs. El corresponent contracte administratiu es formalitza el 17 de desembre de 2010.

VIST l'acord III del citat contracte en el qual s'estableix que «El preu del contracte s'ha de revisar anualment amb l'IPC nacional. La primera revisió ha de ser a partir del primer de gener posterior al del compliment d'un any de vigència del contracte. L'IPC aplicable ha de ser l'anual nacional de desembre a desembre immediat anterior.»

VIST l'escrit amb núm. de registre d'entrada 12.689, de 30/08/2012, pel qual la contractista sol·licita la revisió del preu del citat contracte per a l'any 2012, sent la variació de l'IPC del 2,4%.

VIST l'informe del tècnic de Medi Ambient de 30 de maig de 2013, en el qual s'estableix que:

«Sol·licitat l'informe sobre la procedència de la sol·licitud relativa a la revisió de preus presentada per l'empresa Sorea, SA en virtut del contracte subscrit entre l'Ajuntament de Benicarló i l'empresa Societat Regional de Proveïment d'Aigües, SA (Sorea) en dates 20 d'agost de 2012 (RE 12689) i 6 de setembre de 2012 (RE 12998), s'emet el següent:

Procedència de la revisió de preus

D'acord amb l'article 6 del Plec de clàusules administratives que regeixen la contractació del servei incorporat en el contracte de data 17 de desembre de 2010 s'estableix que:

 1. El preu del contracte s'ha de revisar anualment amb l'IPC nacional.

 2. La primera revisió ha de ser a partir del primer de gener posterior al del compliment d'un any de vigència del contracte.

 3. L'IPC aplicable ha de ser l'anual nacional de desembre a desembre immediat anterior.»

Comprovat a través del web de l'INE que, tal com inclou l'interessat en el seu escrit, la variació de l'índex de l'IPC durant el període comprès entre desembre de 2010 i desembre de 2011 és del 2,4%.

Vist l'anterior, procedeix emetre informe favorable sobre l'aprovació de la revisió de preus prevista en el contracte que regula el servei de conservació i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló, amb efectes, tal com es preveu en el PCA, a partir de l'1 de gener de 2012.»

Vist l'informe de la tècnica de Contractació de 3 de juny de 2013 en el punt quart del qual s'estableix que: «Tenint en compte que, consultada la base de dades de l'Institut Nacional d'Estadística, resulta que la variació de l'IPC General Nacional, calculat des de desembre de 2010 fins a desembre de 2011, és del 2,4%, l'import reportat des del dia 1 de gener de 2012 fins al dia 31 de desembre de 2012, hauria d'experimentar un increment del 2,4% sobre el preu establert en el contracte.»

VIST l'informe de la Viceintervenció de 7 de juny de 2013, en el qual estableix que:

«(...) Pel que, en conclusió, procediria aprovar la primera revisió de preus per import de 7.025,81EUR, corresponent a l'IPC de desembre/10 a desembre/11 (2,4%)...

Això a costa que es tramite o no, la modificació del contracte....».

Vist el document comptable RC ref. 220130018026, de 7 de juny de 2013, per import de 7.025,81 euros, en concepte de «1a. Revisió de preus (Ipc des/10 a des/11, 2,4%. manteniment xarxa clavegueram. Ex.17/10.».

Fonaments de dret

Atés l'article 6é del plec de clàusules administratives que regeixen la present contractació, relatiu a la revisió de preus, així com l'establert en l'acord III del contracte de 17 de desembre de 2010 relatiu a la referida contractació.

Atés que l'òrgan de contractació és el Ple, en virtut de la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar la revisió de preus sol·licitada perSOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SA del contracte subscrit amb aquest Ajuntament el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló, de manera que el preu del contracte ha d'experimentar un increment de 6.387,10 euros, IVA exclòs, (7.025.81 euros, IVA inclòs) per al període de l'1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2012.

Segon. Autoritzar i disposar una despesa addicional per a aquest contracte, per import de 7.025,81 euros, amb l'objecte d'atendre l'increment del preu del contracte, com a conseqüència de l'aplicació de la revisió de preus per al període de l'1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2012.

Tercer. Notificar la present resolució al contractista i traslladar-la al Departament de Medi Ambient i al d'Intervenció.

Quart. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant l'Alcaldia de l'Ajuntament de Benicarló, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que tinga lloc la notificació. Alternativament, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que tinga lloc la notificació. Tot això, sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs que s'estime oportú.

PUNT 8é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 14 de juny de 2013, relativa a l'aprovació de la revisió de preus sol·licitada per Fomento de Construcciones y Contratas, SA del contracte subscrit el 30 de maig de 2006, sobre la concessió de la gestió indirecta del servei públic de neteja viària, dipòsit, recollida, transport i eliminació de residus urbans a Benicarló.

Relació de fets

Vist que l'acord plenari de 26 d'abril de 2006 adjudica la concessió de la gestió indirecta del servei públic de neteja viària, dipòsit, recollida, transport i eliminació de residus urbans al terme municipal de Benicarló, a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA per import de 1.246.470,62 euros anuals. El corresponent contracte administratiu es formalitza el 30 de maig de 2006.

Vist que, per Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació, de 14 de juliol de 2009, s'aprova la primera revisió de preus sol·licitada per FCC, SA, de manera que el preu del contracte ha d'experimentar un increment de 33.405,41 euros per al període de l'1 de juliol de 2007 al 30 de juny de 2008 i que l'import total queda fixat en 1.279.876,01 euros.

Vist que per Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació, de 7 d'octubre de 2009, s'aprova la segona revisió de preus sol·licitada per FCC, SA, de manera que el preu del contracte ha d'experimentar un increment de 61.326,31 euros per al període de l'1 de juliol de 2008 al 30 de juny de 2009 i que l'import total queda fixat en 1.341.202,32 euros anuals.

Vist que, per acord de l'Ajuntament Ple de 22 de desembre de 2010, s'aprova la tercera revisió de preus sol·licitada per FCC, SA, de manera que el preu del contracte ha d'experimentar un increment de 21.342,67 euros per al període de l'1 de juliol de 2009 al 30 de juny de 2010.

Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 13.063, de 20 de juliol de 2011, mitjançant el qual la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA sol·licita la revisió del preu del contracte de data 30 de maig de 2006, per al període d'1 de juliol de 2010 a 30 de juny de 2011.

Vist l'informe del tècnic de Medi Ambient, de 8 de setembre de 2011, que és del següent tenor literal:

«Exposició de fets

Amb referència a l'expedient 1/2005 del Negociat de Contractació, relatiu a la sol licitud de revisió de preus sol·licitada per FCC, SA i atès que s'ha demanat des de l'esmentat negociat un informe sobre la procedència d'aquesta pretensió.

Atès que les ampliacions de servei es referencia a preus unitaris d'acord amb els oferts en l'oferta presentada al concurs i, per tant, contracte inicial.

Atesos els valors per a l'obtenció dels coeficients d'assignació de costos objecte de revisió, segons la següent taula.


Atenent a la fórmula proposta d'actualització de preus de forma polinòmica aprovada i aplicada des de la signatura del contracte en vigor, que tal com s'estableix en el plec de clàusules administratives regeixen en contracte:

On M oi és el paràmetre de referència per a la mà d'obra (com a índex de referència es considera el cost per a la categoria de peó/dia), segons preu unitari presentat en l'oferta inicial, de febrer de 2006, i considerant les posteriors modificacions del conveni.

ENEi és el paràmetre de referència per als costos energètics, considerant com a tals al sol efecte els derivats del petroli, segons publicació en el BOE.

IPCI és el paràmetre de referència de l'índex de preus al consum publicat per l'INE.

I = 0 Paràmetre amb valor a inici de contracte (2006)

I = 1 Paràmetre amb valor en període de revisió.

A aquest efecte els valors Kt sempre seran referits sempre a l'inici de contracta, a l'efecte de revisió de preus.

L'aplicació dels valors actualitzats dels paràmetres de referència inicial són els següents:

 • MO sobre la referència del cost d'empresa diari d'un operari (peó dia), d'acord amb el conveni en vigor (revisió salarial de 20 de febrer de 2006).

 • ENE segons publicació de l'INE (índexs nacionals de subclasses: carburants i lubricants 2006M03)

 • IPC segons publicació de l'INE.

Els índexs en el moment d'inici de contracte són:

MO0: 69,28 EUR

ENE0: 98,501

IPC0: 98,847

Els índexs revisats segons indicador d'aplicació en el moment de procedència d'aplicació de la revisió:

Moi: 77,68 EUR

ENEi: 114,265

IPCi: 108,851

El valor de Kt obtingut després de l'aplicació de la fórmula polinòmica, obtenim un valor d'actualització dels preus sobre els valors unitaris de 2006 de:

fórmula

Kt=1,1025

Valors anteriors de Kt:

Variacions Kt (període aplicació)

Kt1

juliol 2007-juny 2008

1,02680

-

Kt2

juliol 2008-juny 2009

1,07600

4,79159%

Kt3

juliol 2009-juny 2010

1,08080

0,45%

kt4

Juliol 2010-juny 2011

'1,1025

2,01%

L'increment de la revisió del preu de contracte, atès que es refereix a la primera revisió, s'aplica de forma directa sobre els preus d'origen presentats en l'oferta.

S'ha de considerar la modificació de contracte formalitzada en data 1 de juny de 2010, inclòs en el període de revisió estudiat.

Per tant, els nous imports corresponents a la revisió presentada són:

Escenari

Import anual

Modificació contracte

Certificació mensual

IVA 7%

IVA 8%

Situació origen

1.164.925,81 EUR

65.432,20 EUR

97.077,15 EUR

103.872,55 EUR

104.843,32 EUR

Revisió de preus 1

31.220,01 EUR

99.678,82 EUR

106.656,34 EUR

107.653,12 EUR

Revisió de preus 2

57.314,31 EUR

104.455,01 EUR

111.766,86 EUR

112.811,41 EUR

Revisió de preus 3

5.591,69 EUR

104.920,98 EUR

112.265,45 EUR

113.314,66 EUR

Revisió de preus 3

5.591,69 EUR

5.286,92 EUR

110.814,24 EUR

118.571,24 EUR

119.679,38 EUR

Revisió preus 4

25.278,89 EUR

1.419,88 EUR

113.039,14 EUR

120.951,88 EUR

120.082,27 EUR

Per tant, l'import anual corresponent al període que ens ocupa ascendeix a 1.464.987,24 EUR. No obstant això, l'empresa concessionària ha facturant a raó dels preus revisats a cada moment, evidenciant que s'han comptabilitzat 5 factures amb una certificació mensual de 119.147,86 EUR i altres 7 de 119.679,37 EUR. La diferència de facturació, que estableix una certificació addicional compensatòria pels drets derivats per l'aprovació de la revisió que ens ocupa generarà unes obligacions amb l'empresa de 31.492,35 EUR (IVA inclòs del 8 %).

Vist l'anterior, s'estima CORRECTE el coeficient de revisió de preus sol·licitat per l'empresa FCC, S A per al període comprès entre l'1 de juliol de 2010 a 30 de juny de 2011.

Per tant:

 1. Procedeix aprovar l'import sol·licitat per l'empresa concessionària en concepte de diferències de facturació per al període d'1 de juliol de 2010 a 30 de juny de 2011, per un import de 31.492,35EUR (IVA inclòs a una taxa vigent del 8%).

 2. Procedeix aprovar la revisió de preus sol·licitada i establir l'import anual, a partir de l'1 de juliol de 2010, en 1.464.987,24 EUR, la qual cosa suposa un import en concepte de certificació mensual de 1 22.082,27 EUR. (IVA inclòs en tots dos a una taxa vigent del 8%).»

Vist l'informe de la Viceintervenció, de 14 de setembre de 2011, en el qual informa que, en el pressupost de despeses, no existeix consignació adequada i suficient per a l'aprovació d'aquesta revisió.

Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 6.092, de 17 d'abril de 2013, mitjançant el qual la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA sol·licita la revisió del preu del contracte de data 30 de maig de 2006, per al període d'1 de juliol de 2011 a 30 de juny de 2012.

Vist l'informe del tècnic de Medi Ambient, de 24 d'abril de 2013, que és del següent tenor literal:

«Amb referència a l'expedient 1/2005 del Negociat de Contractació, relatiu a la sol·licitud de revisió de preus sol·licitada per FCC, SA i sol·licitat des de l'esmentat negociat un informe sobre la procedència d'aquesta pretensió.

Atès que les ampliacions de servei es referencia a preus unitaris d'acord amb els oferts en l'oferta presentada al concurs i, per tant, contracte inicial.

Atesos els valors per a l'obtenció dels coeficients d'assignació de costos objecte de revisió, segons la següent taula.


Atesa la fórmula proposada d'actualització de preus de forma polinòmica aprovada i aplicada des de la firma del contracte en vigor, que tal com s'estableix en el plec de clàusules administratives que regeixen el contracte:

On M oi és el paràmetre de referència per a la mà d'obra (com a índex de referència es considera el cost per a la categoria de peó/dia), segons preu unitari presentat en l'oferta inicial, de febrer de 2006, i considerant les posteriors modificacions del conveni.

ENEi és el paràmetre de referència per als costos energètics, considerant com a tals al sol efecte els derivats del petroli, segons publicació en el BOE.

IPCI és el paràmetre de referència de l'índex de preus al consum publicat per l'INE.

I = 0 Paràmetre amb valor a inici de contracte (2006)

I = 1 Paràmetre amb valor en període de revisió.

A aquest efecte els valors Kt sempre seran referits sempre al moment inicial de contracte, a l'efecte de revisió de preus.

L'aplicació dels valors actualitzats dels paràmetres de referència inicial són els següents:

 • MO sobre la referència del cost d'empresa diari d'un operari (peó dia), d'acord amb el conveni en vigor (revisió salarial de 20 de febrer de 2006).

 • ENE segons la publicació de l'INE (índexs nacionals de subclasses: carburants i lubricants 2006M03) Actualització a base 2011.

 • IPC segons publicació de l'INE. Actualització a base 2011.

Els índexs en el moment d'inici de contracte són:

MO0: 69,28EUR

ENE0: 75,065

IPC0: 88,210

Els índexs revisats segons indicador d'aplicació en el moment de procedència d'aplicació de la revisió:

MOi: 80,42EUR

ENEi: 99,761

IPCi: 100,232

El valor de Kt obtingut després de l'aplicació de la fórmula polinòmica, obtenim un valor d'actualització dels preus sobre els valors unitaris de 2006 de:

En conseqüència s'obté:

Kt=1,1446

Valors precedents de Kt:

Juliol 2006-juny 2007

Kt0

1,0000

Juliol 2007-juny 2008

Kt1

1,0268

Juliol 2008-juny 2009

Kt2

1,0760

juliol 2009-juny 2010

Kt3

1,0808

Juliol 2010-juny 2011

Kt4

1,1025

Juliol 2011-juny 2012

Kt5

1,1446

L'increment de la revisió del preu de contracte, atès que es refereix a la primera revisió, s'aplica de forma directa sobre els preus d'origen presentats en l'oferta.

S'ha de considerar la modificació de contracte formalitzada en data 1 de juny de 2011, inclòs en el període de revisió estudiat.

Per tant, els nous imports corresponents a la revisió presentada són:

Escenari

Import anual

Modificació contracte

Certificació mensual

Situació origen

1.164.925,81 EUR

65.432,20 EUR

97.077,15 EUR

Revisió de preus 1

31.220,01 EUR

99.678,82 EUR

Revisió de preus 2

57.314,31 EUR

104.455,01 EUR

Revisió de preus 3

5.591,69 EUR

104.920,98 EUR

Revisió de preus 3

5.591,69 EUR

5.286,92 EUR

110.814,24 EUR

Revisió preus 4

25.278,89 EUR

1.419,88 EUR

113.039,14 EUR

Revisió preus 5

49.043,38 EUR

2.754,70 EUR

117.355,65 EUR

Per tant, els imports actualitzats corresponent al període de revisió que ens ocupa suposen:

 • Preu total anual del contracte 1.408.267,78EUR (IVA 8% aplicable no inclòs).

 • Import certificació mensual 117.355,65EUR (IVA 8% aplicable no inclòs).

 • Diferència entre preus revisats i facturats (anual) 51.798,07EUR (IVA 8% aplicable no inclòs). Pel que fa al preu de contracte corresponent al període de revisió d'1 de juliol de 2010 a 30 de juny de 2011.

Vist l'anterior, s'estima CORRECTE el coeficient de revisió de preus demanat per l'empresa FCC, S A per al període d'aplicació comprès entre l'1 de juliol de 2011 i el 30 de juny de 2012.

Per tant:

 1. Procedeix aprovar l'import sol·licitat per l'empresa concessionària en concepte de diferències de facturació per al període considerat, per un import de 51.798,07EUR (IVA 8% aplicable no inclòs).

 2. Procedeix aprovar la revisió de preus sol·licitada, establint l'import anual, a partir de l'1 de juliol de 2011, en 1.408.267,78EUR, la qual cosa suposa un import en concepte de certificació mensual de 117.355,65EUR (IVA 8% aplicable no inclòs).

 3. Pel que fa a la revisió no aprovada que es refereix en l'escrit per al període entre l'1 de juliol de 2010 i el 30 de juny de 2011, ja va ser objecte d'informe segons la referència B-11-034 de data 8 de setembre de 2011.

(*) Encara que s'evidencia una diferència amb els imports proposats per l'empresa adjudicatària en el seu escrit de data 17 d'abril de 2013, es consideren efecte de l'arrodoniment en el quart decimal de Kt.».

Vist l'informe de la Viceintervenció, de 8 de maig de 2013, en el qual es fiscalitza de conformitat la revisió de preus del contracte sol·licitada (1 juliol 2009 a 30 juny 2010). S'adjunta el document comptable RC, ref. 22013001507, de 08/05/2013, per import de 55.941,92 EUR, en concepte de revisió de preus 01/07/11 a 30/06/12. Exp. 1/2005».

Vist l'ofici, de 14 de maig de 2013, de la tècnica de Contractació pel qual se sol·licita un informe aclaridor a Intervenció, tenint en compte que l'informe del viceinterventor de data 8 de maig de 2013 fiscalitza de conformitat la revisió de preus del contracte sol·licitada (01 juliol 2009 a 30 juny 2010), quan la revisió de preus sol·licitada per la mercantil abasta el període comprès des de l'1 de juliol de 2011 fins al 30 de juny de 2012.

Vist l'informe, de 3 de juny de 2013, del viceinterventor en el qual informa:

«(...) 1r. Quant a la revisió de preus corresponent al període comprès entre el 01 de juliol de 2010 i el 30 de juny de 2011, a la vista de l'informe emès pel tècnic de l'Àrea de Medi Ambient, de data 08/09/11, existeix crèdit adequat. S'adjunta un RC amb ref. 220130004943/03.06.13, per import de 34.011,74 EUR.

2n. Quant a la revisió de preus corresponent al període comprès entre l'1 de juliol de 2011 i el 30 de juny de 2012, a la vista de l'informe emès pel tècnic de l'Àrea de Medi Ambient, de data 24/04/13, NO existeix crèdit adequat i suficient, a causa de l'existència de la revisió de preus del període anterior pendent d'aprovació. S'adjunta un RC amb ref. 220130004942/03.06.13, per import de 55.941,92 EUR.

Per tant, es fiscalitza de conformitat la revisió de preus del contracte (de l'1 juliol 2010 al 30 juny 2011). Queda, per tant, aclarit el període de revisió al qual fa referència el meu anterior informe núm. 125/08.05.13, en el qual per error es va fer constar un període diferent».

Vists els següents documents comptables:

 • RC, amb nombre de referència 22013001801, per import de 34.011,74 euros, en concepte de revisió de preus 01/07/10 a 30/06/11. Exp. 1/2005.

 • RC/Anul·lació de retenció de crèdit, amb número de referència 22013001507, per import de 55.941,92 euros, en concepte de revisió de preus de l'1/07/11 al 30/06/12. Exp. 1/2005./RC per existir revisió anterior pendent Aprovació

Fonaments de dret

Atès l'article 6 del plec de clàusules administratives que regeixen la present contractació, relatiu a la revisió de preus.

Atès que l'òrgan de contractació és el Ple, en virtut de l'article 22.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i en virtut de les facultats atribuïdes al tinent alcalde delegat de l'Àrea de Contractació per acord plenari de 26 d'abril de 2006.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar la revisió de preus sol·licitada per la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA per al contracte subscrit amb aquest Ajuntament en data 30 de maig de 2006, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei públic de neteja viària, dipòsit, recollida, transport i eliminació de residus urbans a Benicarló (Exp. 1/2005), de manera que el preu del contracte ha d'experimentar un increment de 31.492,35 EUR (IVA inclòs a una taxa vigent del 8%) per al període comprès de l'1 de juliol de 2010 al 30 de juny de 2011, establint l'import anual, a partir de l'1 de juliol de 2010, en 1.464.987,24 EUR, la qual cosa suposa un import en concepte de certificació mensual de 122.082,27 EUR (IVA inclòs a una taxa vigent del 8%).

Segon. Autoritzar i disposar una despesa addicional per a aquest contracte per l'import corresponent, amb l'objecte d'atendre l'increment del preu del contracte, com a conseqüència de l'aplicació de la revisió de preus per al període de l'1 de juliol de 2010 al 30 de juny de 2011.

Tercer. Notificar la present resolució al contractista i traslladar-la a Medi Ambient i a Intervenció.

Quart. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant l'Alcaldia de l'Ajuntament de Benicarló, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que tinga lloc la notificació. Alternativament, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que tinga lloc la notificació. Tot això, sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs que s'estime oportú.

PUNT 9é. Prèvia declaració d'urgència, acordada con el vot favorable de los vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta d'Alcaldia de data 25 de juny de 2013, sobre designació de festes locals 2014 i festes escolars 2013-2014.

Relació de fets

Vista la proposta formulada pel Consell Escolar Municipal en data 24 de juny de 2013, corresponent a la designació de les Festes Escolars per al curs 2013/2014, d'acord amb el que disposa l'Ordre d'11 de juny de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

Vista la proposta formulada per l'Alcaldia de data 24 de juny de 2013, per la qual proposa les dates per a la celebració de les Festes Locals per a l'any 2014, a l'objecte de donar compliment al que disposa l'article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol (declarat vigent per la disposició derogatòria única del RD 1561/1995, de 21 de setembre).

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer . Designar festes locals per al pròxim any 2014 els dies 17 de gener, festivitat de Sant Antoni Abat i el dia 9 de maig, festivitat de Sant Gregori.

Segon. Designar festes escolars per al pròxim curs 2013/2014, els dies: 17 i 18 de març, de 2014, festes falleres, i 2 de maig de 2014.

PUNT 10é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita per la portaveu del grup municipal socialista de data 26 de juny de 2013, sobre la creació d'una comissió per detectar els xiquets i xiquetes que estan en risc de sofrir malnutrició, que és del següent tenor literal:

«JUSTIFICACIÓ DE MOTIUS

La crisi econòmica que travessen algunes famílies espanyoles els impedeix poder donar als seus fills els aliments necessaris perquè cresquen forts i sans. Segons un estudi elaborat per diverses organitzacions no governamentals, un de cada quatre menors de 16 anys no menja de forma equilibrada, el que repercuteix en la seua salut a causa dels pocs ingressos dels quals disposen els seus pares, que es veuen incapaços d'oferir als seus fills una alimentació sana i variada. Adquirir peix, fruita o carn, és per a molts pares un repte impossible a causa dels seus problemes econòmics, motivats per la falta de treball.

La dura realitat és que el 25% dels nens espanyols menors de 16 anys sofreix malnutrició, segons els càlculs de diverses entitats que atribueixen aquesta dada a la crisi econòmica. Aquesta malnutrició infantil es dóna majoritàriament en famílies formades per persones joves amb nens petits al seu càrrec o famílies monoparentals castigades per l'atur i greus problemes econòmics que els impedeixen oferir una dieta equilibrada a els qui més estan sofrint les conseqüències de la crisi com són els seus propis fills.

Una crisi que segons l'últim informe de Càritas ha desplaçat, ni més ni menys, que tres milions d'espanyols cap a gairebé a la vora l'exclusió social i a deu milions els ha portat a la seua inclusió en l'apartat de «pobresa relativa», perquè estan malvivint amb una renda que és la meitat de la renda mitjana dels seus conciutadans.

Aquesta situació desencadena problemes físics i psicològics, que alhora repercuteixen en el fracàs escolar i, per tant, genera una espiral d'exclusió social que "s'ha de parar", asseguren responsables de diferents ONG, que s'han encarregat de donar la veu d'alarma davant un mal que tendeix a disparar-se.

Els menjadors escolars de la nostra ciutat han tancat les seves portes per vacances i molts xiquets i xiquetes s'han quedat sense poder almenys, realitzar un menjar "decent" diari. És per això que aquest Ajuntament, com a administració més propera, ha de prendre mesures adequades perquè el sector de la població més vulnerable com són els xiquets i les xiquetes, sofrisca el menys possible els efectes de la greu crisi econòmica per la qual el nostre país està passant.

Per això, el grup municipal socialista presenta els següents acords per ser aprovats pel Ple d'aquest ajuntament:

ACORDS

1. Crear una comissió integrada per representants dels centres d'educació infantil i primària, instituts d'educació secundària, tècnics dels serveis socials municipals, pediatres dels centres de salut i ONG per detectar aquells xiquets i xiquetes que a la nostra ciutat estan en risc de sofrir malnutrició o ja la pateixen.

2. A través dels serveis socials municipals, incloure al programa del menjador social les famílies d'aquests xiquets que no estiguen dins del programa.

3. Perllongar aquest programa alimentari durant el proper curs escolar i adoptar les mesures necessàries perquè cap xiquet o xiqueta acudisca a l'escola o institut sense haver desdejunat, menjat o berenat diàriament.»

La Sra. Miralles Ferrando, representant del grup municipal socialista, després de la lectura dels termes de la moció, diu que el seu grup pensa que és urgent que s'aprove perquè és final de juny, pràcticament juliol, les escoles han tancat, i hi ha xiquets que tenien beca de menjador escolar on podien realitzar almenys una menjada diària. En canvi, --considera--, ara ja no està el menjador i deuen haver-hi xiquets i xiquetes que es deuen trobar en en estos moments que no fan una menjada decent al dia. Per tant, explica que el que es proposa esta moció és crear una Comissió, on estiguen representats els directors del centres educatius, --que són els que estan més propers a estos xiquets, els que veuen la situació i els que coneixen realment si hi ha algun cas de nens que puguen tindre este problema--, juntament amb els pediatres, --que són els que atenen a estos xiquets i que poden detectar algun cas--, i, per suposat, els serveis socials municipals, --que són els que estan damunt d'estos temes i que ens mereixen tota la confiança--. Manifesta que esta comissió seria la que podria detectar si realment existeixen estos xiquets i, com diu el punt segon de la moció, ja que ací a Benicarló tenim el menjador social que està funcionant tot l'estiu, --de la qual cosa s'alegra i felicita a la regidora de Benestar Social que enguany ha posat en marxa este menjador social de cara a l'estiu també, juntament amb els voluntaris que el fan possible--, detectar si hi ha alguna família que puga beneficiar-se i que de moment no estiga inclosa en el menjador social, que es puga incloure si està en risc d'exclusió. I per últim, demana que, durant el curs escolar, es faça un seguiment d'este tema perquè els xiquets que tinguen algun problema puguen també acollir-se a les beques de menjador escolar o al programa de menjador social.

A continuació, fa ús de la paraula el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal compromís, per a dir que els pareix interessantíssima la moció presentada i que al seu grup els ha fet reflexionar i, per això, vol subratllar la paraula «detectar». A aquest respecte, considera que eixa comissió que es proposa serviria per a detectar eixos casos que potser no es detecten socialment. De fet, el Sr. Ferrer creu que hi hauria gent que voldria participar en eixa comissió. Continua dient que les dades les ha exposades la Sr. Miralles, és a dir, una quarta part dels menors de sis anys tenen problemes alimentaris i a vegades les famílies això ho amaguen per vergonya, per inconsciència, perquè pensen que se'n sortiran, per falta de possibilitats o no ho arriben a detectar dins de l'àmbit familiar. Per tant, creu que, en eixa comissió d'experts, es podrien detectar eixos casos que estem sofrint en la societat benicarlanda. Per això, manifesta que el seu grup votarà a favor de la moció.

Tot seguit, intervé la Sra. Vallés Burriel per a dir que es tracta d'una moció que en la situació en què estem queda molt bé, però la realitat és que tot eixe treball a dia d'avui ja s'està fent. La Sra. Vallés considera que la constitució, les lleis, la majoria del treball que s'està fent des de Serveis Socials es basa pràcticament en la protecció dels menors i pràcticament el 50% dels nostres esforços directes o indirectes van a la protecció d'eixa situació. Afirma que els poders públics tenen l'obligació de fer complir eixa protecció a la infància, sobretot en l'àmbit educatiu, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit policial, en l'àmbit judicial i, de tot això, hi ha una normativa que ho regula i tot el món té els fulls de notificació de l'atenció sociosanitària infantil per a la protecció dels menors que estan en tots els àmbits. Explica que tots els protocols establixen uns indicadors bàsics que han de tindre en compte tots el professionals que estan en estos àmbits, perquè es comuniquen en el moment que es detecte una situació de desprotecció infantil. Diu que, per exemple, un indicador de l'àmbit educatiu és anar al centre sense desdejunar i no portar esmorzar o si es demana menjar o pareix que el xiquet té fam, vist roba poc adequada o presenta problemes d'higiene. Continua explicant que hi ha uns indicadors de salut i higiene, uns indicadors emocionals, d'escolarització, conductuals, de relació amb la seua família. De fet, indica que poden tindre accés als fulls de notificació per poder veure que els indicadors són molt extensos i que qualsevol situació d'estes és una situació de desprotecció. La Sra. Vallés afirma que, davant d'una situació de desprotecció, el primer que és fa és traslladar-ho a Serveis Socials. En aquest sentit, considera que d'hem d'estar satisfets perquè en l'àmbit de menors Benicarló funciona molt bé, ja que a nivell tècnic existeix molta coordinació amb tots els àmbits educatius, amb el centre de salut i amb la policia. Per tant, creu que qualsevol situació d'un menor que es detecta de seguida se soluciona. Afegix que, per sort, també tenim un teixit associatiu molt gran, que per avui estan està treballant molt emergències socials i eixes situacions diàriament s'estan comunicant i s'estan intentant resoldre. Per tant, considera que el tema de crear una comissió potser que ara pot parèixer que és la solució, però avui eixe tema s'està treballant bé i eixes situacions s'estan intentant controlar de la millor manera.

Continua la seua intervenció dient que el menjador social seguix en funcionament perquè hi ha 42 xiquets que és beneficiaran, 42 xiquets que no acudiran, però que les seues famílies s'emportaran el menjar per a ells. A més, indica que 29 xiquets menjaran en l'escola d'estiu. És a dir, considera que, això, a dia d'avui, ja està fet, que eixes situacions estan previstes i que seria irresponsable no haver decidit què passa en estos menors. Afegix que, en tot el tema de prestacions econòmiques individuals, de les ajudes d'emergència, bàsicament s'ajuda famílies perquè hi ha menors. Explica que si no ajudem una família perquè puga menjar, perquè puga pagar el lloguer o la llum, automàticament som nosaltres els que hem d'iniciar un expedient de desprotecció de menors i a Benicarló, com a molts municipis, els expedients de desprotecció s'obrin. Explica que alguns se solucionen, però que alguns lamentablement acaben al final en una mesura que és traure al xiquet del domicili. Concretament, diu que a Benicarló tenim actualment 29 casos que els xiquets han sigut trets del seu domicili.

Tot i això, indica que, com que a nivell nacional ha sortit el tema de xiquets que estaven en situació de malnutrició, entén que el grup socialista tinga la necessitat de traslladar que estes situacions s'han de tenir en compte i que no han de passar. Ara bé, insistix que, per part de l'Ajuntament, s'està actuant, s'està abordant i les mesures que hi ha per a l'estiu són estes i de cara al setembre les mesures aniran paral·lelament al centre de distribució d'aliments que complementarà les dietes de les famílies amb productes frescos. A més, indica que també hi ha una part del programa dedicada als menors en situació de pobresa. Per això, conclou dient que el grup municipal popular no votarà a favor de la moció per entende que arriba una mica tard.

En un nou torn, la Sra. Miralles s'adreça a la Sra. Vallés per a dir-li que si això ja s'està fent se'n alegra. Explica que la moció no es presenta perquè queda molt bé, sinó perquè es tracta d'una moció que ve del Partit Socialista i que deriva d'una reunió d'alcaldes socialistes, on es va decidir que tots el xiquets que estaven en menjadors escolars i en risc d'exclusió, que tenien problemes alimentaris o de malnutrició, o que les famílies estaven passant per una situació greu, continuaren amb el programa de menjador escolar. En canvi, als ajuntaments on no governa el partit socialista es va decidir que es presentaren estes mocions perquè es prengueren les mesures per a detectar estos casos i que es pogueren solucionar. Indica que considera més fàcil la notificació d'estos a casos a través del telèfon o d'una reunió, que reomplint els fulls de notificació a què ha fet al·lusió la regidora de Benestar Social. Aixi mateix, agraïx al grup Compromís tot el que ha dit el Sr. Ferrer i amb qui està d'acord.

D'altra banda, diu que, per la grandària de la població que té Benicarló i pel nombre d'escolars que hi ha, li sembla poc el nombre de xiquets que faran ús del menjador social aquest estiu. Indica que el fet de crear l'esmentada comissió es tracta d'una millora del servei, que a més no costa diners ni s'ha de demanar res a la Generalitat. Per tant, conclou dient que s'hauria de votar a favor.

Tot seguit, pren la paraula el Sr. Ferrer per indicar que ens haurien de felicitar pel que s'està fent, que l'Ajuntament de Benicarló és un exemple i mai els grups municipals de l'oposició han votat una mesura contrària al benestar social d'este poble. Diu que hi ha una xifra de xiquets detectats, però es pregunta quants n'hi ha que estan sense detectar. Es torna a referir a una part important de la moció que és que la comissió es faria per a detectar eixos casos que ara potser no s'estan detectant. Afegeix que és d'agrair la feina que fan des de Serveis Socials i els voluntaris que treballen als menjadors socials i conclou la seua intervenció dient que només amb què es detecte un cas més, eixa comissió haurà valgut la pena. Per tant, creu que s'hauria d'aprovar.

Finalment, fa ús de la paraula la Sra. Vallés per indicar que usar el telèfon per denunciar estos casos és l'habitual i que el protocol es segueix quan hi ha clarament una situació de desprotecció infantil. Aixi mateix, diu que la potestat per denunciar estes situacions la té qualsevol veí de Benicarló.

Pel que fa al fet de proposar la creació de la comissió, a la Sra. Vallés li sembla bé, però l'equip de govern es mantindrà en la posició que tenia i seguiran treballant en coordinació amb la resta d'entitats, perquè el treball que s'està fent és un treball bo i seria tirar pel terra el treball que estan fent els nostres tècnics. Aleshores, conclou dient que el més coherent és no aprovar la moció perquè arriba tard i eixe treball ja s'està fent.

Sotmesa a votació la moció, és rebutjada per 8 vots a favor i 12 vots en contra --representants del grup municipal popular--.

PART DE CONTROL

PUNT 11é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE MAIG DE 2013 AL 15 DE JUNY DE 2013. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de maig de 2013 al 15 de juny de 2013. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 12é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

La Sr. Miralles formula un pregunta referent a una subvenció que va convocar la Diputació de Castelló per als Ajuntaments de la província per a la realització de programes i activitats per al foment del sector pesquer. Indica que, en l'acta de la Comissió de Desenvolupament Sostenible, es diu que esta subvenció es va concedir als ajuntaments de Castelló, Peníscola i Vinaròs, però que es desestima la sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Benicarló perquè el termini per a sol·licitar-la acabava el 16 de maig i es va presentar el 7 de juny. Pregunta, aleshores, quina explicació raonable i convincent tenen perquè passen estes coses i si és cert que s'han perdut 6.300 euros per al foment i promoció del sector pesquer. Finalment, ens expliquen per què ha passat això.

A continuació, intervé la Sra. Romero Gadea, representant del grup municipal socialista, per a dir que en el Ple d'octubre de 2011, el seu grup va preguntar per l'ús que se li anava a donar al local situat al carrer del Tossal de la Figuera, un local que està buit. Així doncs, pregunta si s'ha decidit ja l'ús del local, ja que la Sra. Vallés en el seu moment va dir que s'estava estudiant quina era la millor opció, però han passat 20 mesos i volen saber quin ús se li donarà.

Tot seguit, fa ús de la paraula l'alcalde per contestar a la Sra. Romero i diu que fa temps que s'està guardant el menjar de Càritas i que això ja es va comentar en la Comissió i en la Junta de Portaveus.

La Sra. Romero es reitera en la pregunta sobre si se li seguirà donant l'ús de guardar el menjar del menjador social.

L'alcalde li respon que li ha contesta i que es reitera en la contestació.

La Sra. Romero insisteix en el fet que es reitera en la pregunta i l'alcalde diu que es reitera en la contestació, ja que ja està contestada.

El Sr. López, en relació amb la pregunta formulada el Ple passat pel Sr. Ferrer, sobre quan es podrà usar el pàrquing de la UA 19 i quin termini hi ha previst per a poder inaugurar-lo, contesta que es podrà utilitzar el pàrquing de la UA19 en el moment que l'Ajuntament quede en possessió de la condició urbanitzadora. Tot seguit, explica que perquè aixo siga possible al pròxim Ple s'intentarà dur a terme eixa transmissió de la condició, ja que s'està parlant amb l'urbanitzador i se li ha donat un temps prudencial perquè poguera entregar una sèrie de documentació que se li estava reclamant. Diu que el període se li acaba la setmana que ve i una vegada eixa documentació siga valorada, el punt podrà dictaminar-se en l'última Comissió del mes que ve. Desprès, --indica--, serà a curt termini quan es podrà posar en marxa, ja que totes les instal·lacions pertinents estan acabades, els serveis tècnics s'han posat en contacte amb Iberdrola per a poder agilitzar el màxim possible els convenis i, una vegada estiga amarrat tot el tema, no hi haurà cap impediment més per poder posar en marxa el pàrquing.

A continuació, el Sr. Ferrer s'adreça al Sr. López per agrair-li la informació que li ha donat, però que això de curt termini és molt valorable i no sap eixe curt termini a quant de temps fa referència. Per això, li demana si li pot donar un xifra més exacta amb mesos o amb dies.

El Sr. López contesta al Sr. Ferrer que li ha respost en relació amb la tramitació, que és el que està en les seues mans. Manifesta que la primera dificultat que es tenia era el fet que l'urbanitzador havia de realitzar una aportació econòmica important per a posar-lo en marxa i no ho va poder fer. Aleshores, --explica--, Iberdrola va comentar que com Ajuntament es tenia una condició diferent perquè el pagament està més assegurat que en una persona particular i que no hi hauria cap inconvenient a posar-lo en marxa al més prompte possible, però que s'hauria de comprovar que totes les línies estigueren correctes. En aquest sentit, el Sr. López afirma que, des de Serveis Tècnics, li asseguren que les línies estan correctes, per tant, confia que en un curt termini des que es firmen els convenis entre l'Ajuntament i Iberdrola es pose en marxa. Conclou dient que no sap ben de quin termini estan parlant, però que ell firmaria perquè fóra un mes.

Intervé, seguidament, el Sr. Arín Piñana, representant del grup municipal popular, per contestar la pregunta formulada per la Sra. Miralles en relació amb la subvenció per a la promoció del peix. Indica que afortunadament per a la Festa del Polp i del Peix, --la cinquena festa--, els diners per a poder fer-la es tindran per altres línies, que s'adapten millor a la festa, perquè la línia que traïa la Diputació era concretament per a la festa i que, amb estes altres línies, fins i tot es pot arribar a tocar el sector dels mariners.

La Sra. Miralles diu que ella no ha dit res de la Festa del Peix i del Polp, sinó que ha preguntat si podem menysprear 6.300 euros per sol·licitar-los fora de temps. A més, la Sra. Miralles considera que eixos diners podien anar destinats al peix i al polp o altres coses i que el responsable és el Sr. Arín, ja que és qui ha d'estar damunt del que fan els treballadors. Indica que les Jornades Gastronòmiques del Peix i del Polp van començar el 2009 i eixe any es va fer una demostració gastronòmica a la llotja. Tanmateix, recorda que l'any passat ja no va haver demostració gastronòmica i es va fer una degustació d'arrossos al mercat, per culpa de les retallades i es queixa que, damunt, enguany es perd la subvenció. Afegeix que el Sr. Arín és regidor d'Agricultura, Pesca i Camins, però pareix que no li dóna la mateixa importància a les tres coses, ja que sembla que s'oblide de la pesca. Considera que l'Ajuntament de Benicarló és un ajuntament important perquè li passes coses, com ara els sobrecostos del Pla General, els judicis que no ens presentem i les subvencions que es deixen perdre i que això no li passa a ningú. I, conclou dient que, segons el Sr. Arín la festa igual es farà, però que la subvenció s'haguera pogut destinar a promocionar el peix de Benicarló.

Finalment, intervé el Sr. Arín que diu que la Sr. Miralles no ha sigut justa, que els diners no s'ha perdut i en vindran més, però no es poden agafar totes les línies, si s'està a una no s'està en una altra. A més, considera que per a fer la festa més gran fan falta més de 6.000 euros, per això ell ha buscat més diners. Manifesta que ell no és mariner, però que és un sector que ha anat sempre junt amb el llaurador i que els ha donat sempre suport. Per això, --indica--, ha intentat crear una bandera i la marca «Peix de Benicarló, fresc de costa», perquè ho tinguen i ho puguen aprofitar. El Sr. Arín assegura que enguany ha buscat més diners, perquè la festa siga important, ja que la de la carxofa funciona molt bé, però es queda curta, per això demana la col·laboració dels grups de l'oposició. Conclou dient que la subvenció que s'ha perdut ja l'ha recuperada de sobres per un altre lloc. A més, indica que els diners no es perden per un lloc, es guanyen per un altre, sinó no es podria fer la Festa del Peix i del Polp i aquesta es farà el mes d'octubre i que espera la seua col·laboració en estes jornades, perquè cal tirar-les endavant que el sector s'ho mereix.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.25 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 27 de juny de 2013