Ple ordinari núm. 12/2013, de 28 de novembre.

28/11/2013

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO : Que l'acta de la sessió plenària núm. 12/2013 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 28 de novembre de 2013, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 12/2013 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 28 DE NOVEMBRE.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 28 de novembre de 2013 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sr. Ildefonso Añó Lores

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Excusa la seua absència la Sra. Rosa Ana Marzá Caldés.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA NÚM. 9/2013, DE 26 DE SETEMBRE, EXTRAORDINÀRIA NÚM. 10/2013, DE 17 D'OCTUBRE I ORDINÀRIA NÚM. 11/2013, DE 30 D'OCTUBRE. Per unanimitat dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de les actes de les sessions ordinària núm. 9/2013, de 26 de setembre, extraordinària núm. 10/2013, de 17 d'octubre i ordinària núm. 11/2013, de 30 d'octubre.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA L'ACORD DEL PLE DE 30/05/2013, DE RESOLUCIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UE 6 DEL PLA GENERAL (PAII/355). Se sotmet a consideració de la Corporació el contingut de l'informe proposta formulat pel TAG d'Urbanisme en data 18 d'octubre de 2013.

Vists els escrits presentats en dates 26 de juliol de 2013 [registre d'entrada de la Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana núm. 37.965 (reg. d'entrada de l'Ajuntament de Benicarló número 211.883 de 31/07/13)] pel Sr. Pascual Lloret Terol, en nom i representació de la mercantil ZYSSA BENICARLÓ, SL, CIF B 12543666, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer del Governador Bermúdez de Castro número 51-entresòl de Castelló de la Plana (12003) Castelló i en data 9 de juliol de 2013 (registre d'entrada número 10.814) pel Sr. JOAQUIN BELTRÁN PIÑANA, NIF 18.868.626-R, amb domicili a l'efecte de notificacions a la plaça del Mercat núm. 12-entresòl de Benicarló, mitjançant els quals interposen un recurs de reposició contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 30/05/13, de resolució de l'adjudicació de la gestió indirecta del Programa de Desenvolupament de l'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució núm. 6 i l'execució de la garantia (expedient PAII/355 d'Urbanisme).

Exposició de fets

I. El Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió que té lloc en data 30 de maig de 2013, va adoptar el següent acord:

«PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER A L'EXECUCIÓ DE LA UE 6 DEL PLA GENERAL. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 17 d'abril de 2013.

Relació de fets

 1. Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 28 de juny de 2006, s'inicia el procediment de concurs per a l'aprovació i l'adjudicació de la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la UE 6 del PGOU de Benicarló, i s'aproven les bases particulars reguladores d'aquesta programació (BOP de Castelló de 14 de setembre de 2006).

 2. Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 27 de desembre de 2007, s'aprova la proposta de Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la urbanització de la UE 6 del PGOU de Benicarló, presentada per la mercantil Zyssa Benicarló, SL , amb CIF B-12543666, amb els condicionants establerts pels Serveis Tècnics Municipals, i s'adjudica la condició d'agent urbanitzador per a la gestió indirecta a aquesta mercantil (BOP de Castelló 21 de febrer de 2008).

 3. En data 21 d'abril de 2009, la mercantil Zyssa Benicarló, SL diposita en la tresoreria municipal la garantia definitiva, per respondre del compliment de les obligacions derivades de la condició d'agent urbanitzador del programa, en forma d'aval de l'entitat Banc de València, d'import 250.757,78 euros (ref. 5.356).

 4. En data 24 d'abril de 2009, l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil Zyssa Benicarló, SL subscriuen el contracte per a l'execució de la urbanització. D'acord amb l'estipulació 8a d'aquest contracte, el termini màxim per a la presentació del corresponent projecte de reparcel·lació era de 6 mesos des de la formalització del contracte.

 5. En data 8 de març del 2011 (registre d'entrada número 3.902), el Sr. Pascual Lloret Terol, amb DNI 18.838.451-W, en nom i representació de la mercantil Zyssa Benicarló, SL sol·licita un ajornament en el termini previst en el contracte per a la presentació del projecte de reparcel·lació i es compromet a presentar aquest document en el termini màxim de 6 mesos des de la data del seu escrit.

 6. Mitjançant un acord del Ple de la corporació, de data 29 d'abril de 2010, es va concedir a l'agent urbanitzador una pròrroga del termini previst per a la presentació del projecte de reparcel·lació i fixa com a data màxima per a la presentació d'aquest document el 9 de juliol de 2010.

 7. En data 2 de juliol de 2010 (registre d'entrada núm. 11.214), l'agent urbanitzador presenta en aquest Ajuntament un exemplar del projecte de reparcel·lació, però no acredita mitjançant una acta notarial o una certificació del secretari de la corporació, la realització del previst en l'art. 416 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, això és, l'exposició al públic de dita documentació pels seus propis mitjans.

 8. Mitjançant un escrit rebut en data 23 de setembre de 2010 (registre de sortida núm. 16.878, de 9 de setembre de 2010), es requereix a Zyssa Benicarló, SL, que presente la documentació relativa al projecte de reparcel·lació, de conformitat amb el previst en aquest art. 416 del ROGTU, i se li comunica que, d'acord amb el previst en l'art. 177 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, de forma prèvia o simultània a l'inici de la informació al públic, l'urbanitzador ha d'acreditar la titularitat i situació de les finques aportades, mitjançant la certificació de domini i càrregues expedida pel Registre de la Propietat, així com la pràctica de la nota marginal que done compte de l'inici de l'expedient reparcel·latori, tal com preveu la normativa hipotecària sobre inscripció d'actes de naturalesa urbanística. A més, aquesta certificació ha de formar part de la documentació exposada al públic.

 9. Transcorregut més d'un any des de l'anterior requeriment, no consta que aquest s'haja complit, per la qual cosa, per acord del Ple de la corporació, en la sessió que té lloc en data 24 de novembre de 2011, s'inicia el procediment per declarar la resolució del contracte per executar per gestió indirecta el Programa d'Actuació Integrada de la UE núm. 6 del PGOU de Benicarló, subscrit en data 24 d'abril de 2009, entre l'Ajuntament de Benicarló i ZYSSA BENICARLÓ, SL, per incompliment del termini màxim previst per a la presentació del projecte de reparcel·lació (clàusula 8a) en la forma i procediment que preveu la normativa d'aplicació, a l'efecte de la seua aprovació per aquest Ajuntament, i en qualsevol cas, per la inactivitat injustificada de l'urbanitzador durant un període superior a sis mesos consecutius.

 10. En un anterior acord va ser notificat al domicili de ZYSSA BENICARLÓ, SL, en data 2 de gener de 2012 (registre de sortida núm. 20.526, de 26/12/2011), a l'entitat avalista Banc de València, en data 27 de desembre de 2011 (registre de sortida núm. 20.525, de 26/12/2011), així com a les persones interessades (titulars de béns i drets afectats, en atenció als articles 31 i 84 de la LRJPAC). A tots, se'ls concedeix un termini d'audiència de quinze dies hàbils per formular les al·legacions que estimen convenients.

 11. En data 10 de gener de 2012 (registre d'entrada número 403), el Sr. Pascual Lloret Terol, en representació de ZYSSA BENICARLÓ, SL, presenta un escrit d'al·legacions, en el qual indica que la inactivitat és deguda a la situació econòmica actual, i sol·licita, en lloc de la resolució del contracte, que s'acorde la suspensió temporal de l'execució del programa.

 12. En data 26 de juliol de 2012, el TAG d'Urbanisme, el Sr. Jesús Hernández Lahera, emet el següent informe, en relació amb l'al·legació formulada:

"(...) El Decret Llei 2/2011, de 4 de novembre, del Consell, de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions Territorials Estratègiques, va establir en la seua disposició transitòria primera, en relació amb la suspensió temporal de l'execució dels programes, que els programes que estiguen en execució a l'entrada en vigor del citat decret llei, quan causes justificades d'interès públic o la viabilitat econòmica de l'actuació així ho aconsellen, l'administració actuant, d'ofici o a instàncies dels propietaris o de l'urbanitzador, pot acordar la suspensió temporal, total o parcial, de l'execució del programa per un termini de dos anys, prorrogables per altres dos anys més com a màxim.

Sobre la sol·licitud de suspensió temporal han d'emetre un informe els Serveis Tècnics i Jurídics de l'administració actuant i, després d'això, exposada al públic per un termini de quinze dies, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província corresponent, i amb simultània audiència, pel mateix termini, a l'empresari constructor i als propietaris i titulars de drets i deures afectats per l'actuació.

L'acord de suspensió temporal ha de ponderar els eventuals perjudicis que puguen derivar-se per als propietaris o tercers afectats i ha de contindre obligatori pronunciament sobre les mesures a adoptar per salvaguardar els seus drets, especialment:

 1. Justificació de la necessitat de la suspensió i la seua naturalesa, total o parcial, respecte de l'àmbit i desenvolupament de l'actuació.

 2. Termini previst per a la suspensió i possibles pròrrogues.

 3. Mesures a adoptar, si escau, en relació amb la conservació de les obres ja executades.

 4. Estudi econòmic i mesures a adoptar en relació amb els drets de propietaris i tercers afectats.

 5. Efectes de la suspensió en relació amb les càrregues i costos d'urbanització.

 6. Efectes de la suspensió en relació amb les garanties prestades per l'urbanitzador i els propietaris; així com, si escau, la modificació o ajust de la reparcel·lació.

 7. Efectes de la suspensió en relació amb l'empresari constructor.

En data 10 de maig, la Comunitat Valenciana dicta la Llei 1/2012, de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions Territorials Estratègiques (BOE número 126 de 26/05/12), que ha substituït el citat Decret Llei 2/2011, de 4 de novembre i la disposició transitòria primera, que és d'idèntica redacció a l'exposada anteriorment.

Per tant, la corporació, si ho decideix així, pot acordar la suspensió temporal, total o parcial, de l'execució del programa per un termini de dos anys, prorrogables per altres dos anys més com a màxim, respectant el que es disposa en la disposició transitòria primera de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions Territorials Estratègiques (BOE número 126 de 26/05/12)."

 1. A la vista de l'informe anteriorment transcrit, en data 13 d'agost de 2012 (registre de sortida núm. 11.311, de 8/08/2012), es remet un requeriment a la societat mercantil Zyssa Benicarló, SL perquè aporte la justificació de la petició de suspensió temporal, que faça referència a tots els extrems indicats en el referit informe.

 2. No obstant això, sis mesos després d'aquest requeriment, no consta l'aportació de cap justificació, per la qual cosa el tinent d'alcalde d'Urbanisme, en data 6 de febrer de 2013, formula la següent proposta:

"Aquesta Regidoria és del parer que l'Ajuntament de Benicarló no té cap altra possibilitat que l'estricte compliment de l'acord plenari de data 24/11/11, pel qual es va iniciar el procediment per declarar la resolució del contracte per a l'execució per gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada de la UE núm. 6 del PGOU de Benicarló.

Per tant, no entra a valorar la suspensió sol·licitada, per la qual cosa sol·licita l'emissió del dictamen previst en l'article 143.4 de la Llei Urbanística Valenciana, al Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló."

 1. Sol·licitat el preceptiu dictamen al Consell Superior d'Urbanisme, de conformitat amb el previst en l'art. 143.4 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en data 5 d'abril de 2013 (registre d'entrada núm. 5.333), es rep en aquest Ajuntament la corresponent resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, adoptada en data 15 de març de 2013, per la qual emet un dictamen favorable a la resolució del contracte.

 2. De conformitat amb la clàusula 13 del contracte per a l'execució per gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució número 6 del PGOU de Benicarló, subscrit en data 24 d'abril de 2009, entre l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil ZYSSA BENICARLÓ, SL, "la inactivitat injustificada de l'urbanitzador durant un període de sis mesos consecutius o nou alterns determina la resolució del contracte amb l'Administració".

 3. De conformitat amb els articles 336 i següents del Decret 67/2006, (ROGTU), en relació amb l'article 143 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (LUV).

 4. De conformitat amb el previst en el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), aplicable segons la disposició transitòria primera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i la resta de la normativa de desenvolupament.

 5. D'acord amb el que preveu l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Declarar la resolució de l'adjudicació de la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la UE 6 del PGOU de Benicarló realitzada per l'Ajuntament de Benicarló a la societat mercantil Zyssa Benicarló, SL, amb CIF B-12543666, en acord del Ple de la corporació de data 27 de desembre de 2007, i la resolució del contracte per a l'execució de la urbanització, subscrit en data 24 d'abril de 2009, entre l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil Zyssa Benicarló, SL, per incompliment culpable de les seues obligacions per part de l'agent urbanitzador, especialment, per demora en el compliment en els terminis previstos al programa (estipulació 8a), i per inactivitat injustificada durant un termini superior a sis mesos (estipulació 13a).

Segon. Ordenar la confiscació i execució de la garantia dipositada en la tresoreria municipal en forma d'aval de l'entitat Banc de València, d'import 250.757,78 euros (ref. 5.356), en data 21 d'abril de 2009, per la societat mercantil Zyssa Benicarló, SL, amb CIF B-12543666, per respondre del compliment de les obligacions derivades de la condició d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la UE 6 del PGOU de Benicarló i comunicar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, a l'efecte del seu compliment.

Tercer. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient per al compliment i efectivitat d'aquests acords i per a la signatura de tots els documents que siguen pertinents.

Quart. Notificar aquest acord a la societat mercantil Zyssa Benicarló, SL, l'entitat Banc de València i a les altres persones interessades, inclosos els titulars de béns i drets afectats, indicant-los que, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 116 i 117 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Castelló, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva notificació (articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú. »

II. En data 9 de juliol de 2013 (registre d'entrada número 10.814), el Sr. JOAQUIN BELTRÁN PIÑANA, NIF 18.868.626-R, amb domicili a l'efecte de notificacions a la plaça del Mercat núm. 12-entresòl de Benicarló, presenta un recurs de reposició contra l'acord plenari citat en l'expositiu I, el tenor del qual és el següent:

«Que por medio de este escrito, y dentro del plazo de un mes establecido a tales efectos, conforme a los artículos 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN contra el acuerdo del Pleno de 30 de mayo de 2013, por no encontrarlo ajustado a Derecho, en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO. Que por acuerdo del Pleno de fecha 30 de mayo de 2013 se declara la resolución de la adjudicación directa del Programa de Actuación Integrada para la ejecución de la UE 6 del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló realizada por el Ayuntamiento de Benicarló a la sociedad mercantil Zyssa Benicarló, S.L., en acuerdo del Pleno de fecha 27 de diciembre de 2077, así como la resolución del contrato para la ejecución de la urbanización, suscrito en fecha 24 de abril de 2009, entre el Ayuntamiento de Benicarló a la sociedad mercantil Zyssa Benicarló, S.L. Por diferentes motivos.

SEGUNDO. Que quien suscribe no está conforme con el acuerdo adoptado ya que interesa esta parte que, en vez que se resuelva la adjudicación directa del Programa de Actuación Integrada para la ejecución de la UE 6 del PGOU de Benicarló así como el contrato para la ejecución de la urbanización, por la Corporación se suspenda temporalmente la ejecución del Programa por un plazo de dos años prorrogables por otros dos años mas.

A los siguientes hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que "los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo."

II. El artículo 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común reza en su apartado primero que "el plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto."

II. El artículo 63 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que "son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder (...)".

IV. La disposición transitoria primera de la Ley 1/2012, de 10 de mayo, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas indica que: "En los programas que se encuentren en ejecución a la entrada en vigor de la presente ley, cuando causas justificadas de interés público o la viabilidad económica de la actuación así lo aconsejen, la administración actuante, de oficio o a instancia de los propietarios o del urbanizador, podrá acordar la suspensión temporal, total o parcial, de la ejecución del programa por un plazo de dos años, prorrogables por otros dos años más como máximo."

V. La Constitución consagra el carácter instrumental de la Administración, puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos.

La Constitución Española de 1978 alumbra un nuevo concepto de administración, sometida a la ley y al derecho, acorde con la expresión democrática de la voluntad popular.

El régimen jurídico de las administraciones públicas debe establecerse sobre este concepto y trascender a las reglas de funcionamiento interno, para integrarse en la sociedad a la que sirve como el instrumento que promueve las condiciones para que los derechos constitucionales del individuo y los grupos que integran la sociedad sean reales y efectivos.

VI. El artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, nos señala que:

"1. Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.

2. Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.; precepto del que obviamente se deducen principios generales de la actuación administrativa que engarzan y reiteran lo ya establecido en el artículo 103 de la Constitución Española."

Por lo expuesto,

SOLICITA

Que se tenga por interpuesto en tiempo y forma el presente RECURSO DE REPOSICIÓN contra el acuerdo del Pleno de 30 de mayo de 2013, y de conformidad con el cuerpo del escrito, se anule el mismo, y en vez de resolverse la adjudicación directa del Programa de Actuación Integrada para la ejecución de la UE 6 del PGOU de Benicarló así como el contrato para la ejecución de la urbanización, por la Corporación se suspenda temporalmente la ejecución del Programa por un plazo de dos años prorrogables por otros dos años mas.»

III. En data 26 de juliol de 2013 [registre d'entrada de la Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana nombre 37.965 (reg. d'entrada de l'Ajuntament de Benicarló número 211.883 de 31/07/13)] el Sr. Pascual Lloret Terol, en nom i representació de la mercantil ZYSSA BENICARLÓ, SL, CIF: B-12543666, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer del Governador Bermúdez de Castro número 51-entresòl de Castelló de la Plana (12003) Castelló, presenta un recurs de reposició contra l'acord plenari citat en l'expositiu I, el tenor del qual és el següent:

«Que ha recibido notificación de Resolución de adjudicación de Gestión Indirecta del PAI de la UE 6.

Que respecto a la misma vengo a interponer RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN en base a las siguientes

ALEGACIONES

Este Ayuntamiento ha acordado declarar la resolución de la adjudicación de la gestión indirecta del PAI de la UE 6 y confiscar y ejecutar la garantía.

Que no se ha entrado a valorar la suspensión temporal del PAI solicitada por mi representada.

Que es obvia la actual coyuntura económica, motivo por el cual, tal y como se ha comunicado al Ayuntamiento, en varias ocasiones, la obra pública de urbanización no se inició, así como no se ultimó la gestión urbanística de dicho ámbito.

Esa misma coyuntura económica afecta igualmente a los propietarios de este ámbito, a agentes urbanizadores de otros ámbitos y a la propia Administración.

Es por tanto totalmente comprensible y razonable, y este Agente Urbanizador no es distinto a otros agente urbanizadores, que esta situación económica afecte a la viabilidad del PAI.

Hay que recordar que las normas jurídicas deben ser interpretadas de acuerdo con la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas.

Del mismo modo hay que recordar que nos encontramos en una unidad de suelo urbano residencial, en el que los propietarios afectados no han contribuido a fecha actual a las cargas de urbanización y que además no tienen presentadas garantía alguna.

Que la suspensión:

No tiene consecuencia económica en los propietarios que haga necesaria la implantación de medidas a adoptar o efectos sobre las garantías prestadas por los propietarios o terceros.

No se considera que exista una afección especial sobre las cargas y costes de urbanización, salvo la necesidad de actualizar los costes de urbanización, como consecuencia de la suspensión temporal del programa.

No hay efectos sobre las garantías prestadas por el urbanizador y los propietarios no tienen garantías presentadas, por tanto no les afecta la suspensión.

No existen obras de urbanización ejecutadas en el ámbito en desarrollo del programa, por lo que no es necesario adoptar medida alguna respecto a las mismas.

No ha siso contratada la ejecución de la obra de urbanización, por lo que no existe afección al empresario constructor.

Que teniendo en cuenta el ámbito de la actuación y las obras previstas en el mismo no se entiende necesario para el interés público adelantar la ejecución de obras de vialidad urbana o dotaciones o espacios públicos que se encuentran vinculados a una futura edificación residencial que no se va a ejecutar.

Por tanto la suspensión solicitada en su momento por este Agente Urbanizador no perjudicaba a propietarios o terceros afectados no siendo necesarias medidas a adoptar para salvaguardar los derechos. No obstante este Ayuntamiento tampoco se ha pronunciado sobre la necesidad o no de adoptar medidas para salvaguardar estos derechos.

Respecto a la motivación de la suspensión solicitada hay que recordar a esta Administración que ya este Agente Urbanizador con la presentación del Proyecto de Reparcelación expuso y argumento ante esta Administración (con carácter previo a la solicitud de suspensión) la inviabilidad económica, en las condiciones establecidas en el PAI, de la ejecución del mismo por parte del Agente Urbanizador.

Por estos motivos y por la propia coyuntura económica del País y del Sector, quedó justificada la necesidad de la suspensión solicitada y del riesgo económico, que una actuación urbanística en estos tiempos conlleva tanto en esta Unidad como en otras unidades.

Esta grave situación económica argumentada por mi representada como justificación de la suspensión temporal ha sido argumentada y reconocida como suficiente por esta misma Administración y utilizada como motivación para los acuerdos de suspensiones temporales del Programas que como este han solicitado la suspensión y la misma ha sido acordada. Y cito textualmente:

Ante la grave situación económica por la que está atravesando Europa y, concretamente, el sector de la construcción y la obra pública en España, objeto de restricciones que permitan la reducción de la deuda de las administraciones públicas, el ayuntamiento de Benicarló tiene intención de renegociar los programas de actuación integrada que han sido puestos en marcha en estos últimos años y que, por las circunstancias ya comentadas, no se han podido finalizar o desarrollar adecuadamente.

Nos sorprende el distinto trato que esta Administración adopta sin motivación alguna de unos ámbitos a otros, por no decir de unos agentes urbanizadores a otros, cuando esta situación económica está afectando a todos por igual.

Por último recordar ante esta Administración las consecuencias de la adopción de un acuerdo de resolución de la adjudicación e incautación de la garantía, dado que esta Administración deberá acordar de nuevo la programación de la Unidad, e incluso plantear la gestión directa, en un momento económico como este.

Por todo ello,

SOLICITO A ESTA ADMINISTRACIÓN, Que tenga por presentado este escrito, y por interpuesto recurso de reposición contra el acuerdo plenario referido, y aceptando las alegaciones expuestas, proceda a anular el acuerdo de resolución de la adjudicación de la gestión indirecta del PAI de la UE 6 y la ejecución de la garantía y en base a sus propios razonamientos renegocie el PAI que por las circunstancias económicas actuales no ha podido ser desarrollado adecuadamente por este Agente Urbanizador.»

Fonaments de dret

Primer. Des del punt de vista jurídic, procedeix manifestar que concorren en els recursos presentats, els requisits generals de caràcter formal exigits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, personalitat suficient i legitimació en la causa de les parts recurrents, però no així el requisit de la interposició del recurs de reposició en temps, en el cas del recurs presentat per la mercantil ZYSSA BENICARLÓ, S.L..

L'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposa:

«1. per a la interposició del recurs de reposició és d'un mes, si l'acte és exprés. Si no ho és, el termini és de tres mesos i es comptarà, per al sol·licitant i els altres possibles interessats, a partir de l'endemà del dia que, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsca l'acte presumpte. Transcorreguts aquests terminis, únicament pot interposar-se un recurs contenciós administratiu, sense perjudici, si escau, de la procedència del recurs extraordinari de revisió».

I diem que no s'ha interposat el recurs en temps, ja que el recurrent (la mercantil ZYSSA BENICARLÓ, SL) rep la comunicació de l'acord plenari impugnat, de data 30/05/13, en data 14 de juny de 2013 i el recurs de reposició es presenta per la interessada, en data 26 de juliol de 2013, és a dir, una vegada que ja ha transcorregut el mes de termini que s'estableix en l'article 117 de la Llei 30/1992, per a la impugnació del citat acord.

Per tot això, no procedeix l'admissió del recurs de reposició interposat per la citada mercantil, contra l'acord plenari de data 30 de maig de 2013, per extemporani.

Segon. Quant al recurs presentat dins del termini i en la forma escaient, pel Sr. JOAQUIN BELTRÁN *PIÑANA, hem d'indicar que la seua argumentació no deixa de ser una declaració o observació, que com molt bé diu, correspon a l'Ajuntament la decisió de suspendre o no el Programa, tal com s'estableix per la disposició transitòria primera de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions Territorials Estratègiques, quan disposa literalment que: «pot acordar la suspensió...». És per tant una potestat de la corporació acceptar o no la suspensió.

Per això cal indicar que l'Ajuntament ja es va pronunciar en relació amb la suspensió o no del programa i, en data 6 de febrer de 2013 i a requeriment del Servei Territorial d'Urbanisme, s'emet una proposta pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme en la qual s'indica que «no considera cap altra possibilitat que l'estricte compliment de l'acord plenari de data 24/11/2011, pel qual es va iniciar el procediment per declarar la resolució del contracte per a l'execució per gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada de la UE núm. 6 del PGOU de Benicarló... », tal com reflecteix el dictamen favorable a la proposta de resolució del PAI, emès en data 15/03/13, per la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, que consta en l'expedient.

Per tant, procedeix la desestimació del recurs de reposició interposat.

Tercer. En mèrit de l'exposat, de conformitat amb les disposicions citades i altra normativa d'aplicació, procedeix elevar al Ple de l'Ajuntament, com a òrgan competent per a la resolució del citat expedient, en ús de les atribucions conferides per l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per assentiment, acorda:

Primer. No admetre a tràmit el recurs de reposició interposat en data 26 de juliol de 2013 [registre d'entrada de la Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana, número 37.965 (reg. d'entrada de l'Ajuntament de Benicarló número 211.883 de 31/07/13)], pel Sr. Pascual Lloret Terol, en nom i representació de la mercantil ZYSSA BENICARLÓ, SL, CIF B 12543666, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer del Governador Bermúdez de Castro número 51-entresòl de Castelló de la Plana (12003) Castelló, contra l'acord plenari de 30 de maig de 2013, de conformitat amb els motius exposats en el fonament de dret primer de l'informe del TAG d'Urbanisme, el Sr. Hernández Lahera de data 18/10/13, que figura en l'expedient.

Segon. Desestimar el recurs de reposició que interposa el Sr. JOAQUIN BELTRÁN PIÑANA, NIF 18.868.626-R, amb domicili a l'efecte de notificacions a la plaça del Mercat núm. 12-entresòl de Benicarló, en data 9 de juliol de 2013 (registre d'entrada número 10.814) contra l'acord plenari de 30 de maig de 2013, de conformitat amb els motius exposats en el fonament de dret segon de l'informe del TAG d'Urbanisme, el Sr. Hernández Lahera de data 18/10/13, que figura en l'expedient.

Tercer. Notificar el present acord a la interessada, indicant-li que contra el present acte pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de DOS MESOS, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el que es disposa en l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs o acció que s'estime procedent.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE DELEGAT D'URBANISME I MEDI AMBIENT DE DATA 25 DE FEBRER DE 2013, PEL QUAL ES RESOLIA INICIAR EL PROCEDIMENT PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU (MPG/1597). Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 23 de juliol de 2013.

Relació de fets

 1. Vist l'escrit de data 19 de febrer de 2013, amb entrada en aquest Ajuntament en data 20 de febrer de 2013 (registre d'entrada núm. 2.887), presentat pel Sr. Vicente Casino Garcia, amb DNI 18.904.893 C, en representació de la societat mercantil NUEVO TANATORIO, SL, amb NIF B-12.505.806, en el qual sol·licita la tramitació d'una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, amb l'objectiu de classificar com a sòl urbà i qualificar per al seu ús com a dotacional, de caràcter privat, la parcel·la 89, polígon 20, situada a la partida del Convent del terme municipal de Benicarló (referència cadastral 12027A020000890000YD), en la qual es pretén la instal·lació i posterior exercici d'una activitat de tanatori-crematori. S'adjunta el projecte tècnic d'aquesta modificació, redactat per l'arquitecte Antonio Jaime Ibáñez Masip, en data 15 de febrer de 2013, i document consultiu per iniciar el procediment d'avaluació ambiental corresponent, redactat pel biòleg Francisco González Carrió, al febrer de 2013.

 2. Vist que per Decret del tinent d'alcalde delegat d'Urbanisme i Medi Ambient, de data 25 de febrer de 2013, es va resoldre el següent:

«1. Iniciar el procediment per a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, amb l'objectiu de classificar com a sòl urbà i qualificar per al seu ús com a dotacional, de caràcter privat, la parcel·la 89, polígon 20, situada a la partida del Convent del terme municipal de Benicarló (referència cadastral 12027A020000890000YD), en la qual es pretén la instal·lació i posterior exercici d'una activitat de tanatori-crematori, proposta pel Sr. Vicente Casino Garcia, amb DNI 18.904.893 C, en representació de la societat mercantil NUEVO TANATORIO, SL, amb NIF B-12.505.806, en un escrit de data 19 de febrer de 2013, amb entrada en aquest Ajuntament en data 20 de febrer de 2013 (registre d'entrada núm. 2.887), i segons el projecte tècnic d'aquesta modificació, redactat per l'arquitecte Antonio Jaime Ibáñez Masip, en data 15 de febrer de 2013.

2. Sol·licitar un informe a l'òrgan ambiental competent de la Generalitat Valenciana, a l'efecte del previst en l'article 3 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre l'avaluació dels efectes de determinats plànols i programes en el medi ambient, remetent, a aquest efecte, el document consultiu redactat pel biòleg Francisco González Carrió, al febrer de 2013.

3. Sol·licitar al Registre de la Propietat de Benicarló una nota literal de la/de les finca/es afectada/es per aquesta proposta de modificació de planejament general, inscrita al Registre de la Propietat en el tom 1201, llibre 315 de Benicarló, foli 115, finca núm. 5.559 ,a l'efecte de deixar constància en l'expedient els extrems previstos en l'art. 70.ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

4. Ordenar l'obertura d'un període d'informació pública, una vegada emès l'informe de l'òrgan ambiental competent, i completat el document de modificació de planejament amb tots els documents que ho han d'integrar segons la normativa aplicable, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) i en un diari no oficial de gran difusió en la localitat, i que durarà un mes, comptador des de l'endemà de la publicació del referit anunci en el DOCV. Durant aquest termini, les persones interessades poden consultar el document en el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló (pg. de Ferreres Bretó, núm. 10, 3r pis) i en el web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org, així com presentar les al·legacions que consideren oportunes.»

 1. Vist que, sol·licitat al Registre de la Propietat de Benicarló, la corresponent informació registral sobre la finca inscrita en el tom 1201, llibre 315 de Benicarló, foli 115, finca núm. 5.559, aquesta va ser expedida en data 26 de març de 2013.

 2. En data 10 de maig de 2013 (registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 7.366), el Sr. Vicente Casino Garcia, en representació de la societat mercantil NUEVO TANATORIO, SL, presenta l'estudi d'integració paisatgística corresponent a la modificació puntual del Pla General plantejada, per a la seua tramitació conjunta amb aquest document de modificació.

 3. Vist que en data 15 d'octubre de 2013 (registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 14.966), s'ha rebut l'acord de la Comissió d'Avaluació Ambiental, de data 19 de setembre de 2013, de «no sotmetre a avaluació ambiental estratègica de la reserva de sòl dotacional privat (tanatori), en el terme municipal de Benicarló, per considerar que no té efectes significatius en el medi ambient.»

 4. Vist que es considera convenient que siga el Ple de la corporació l'òrgan que decidisca sobre la procedència per a l'interès general de l'inici del procediment, a l'efecte de la modificació proposada.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a indicar que la proposta que es porta avui al Ple del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme és una proposta a través de la qual es pretén aprovar una requalificació urbanística basada en l'interés general. Així mateix, fa història sobre els tràmits que s'han dut a terme en aquest expedient. Acaba la seua intervenció dient que si en lloc de ser dotacional privat fos dotacional públic i es tragués a licitació pública sí que es podria votar a favor, en cas contrari no. A més, el Sr. Sánchez manifesta que els membres del seu grup hi votaran en contra, perquè és un escàndol, ja que s'han saltat tots els informes tècnics i jurídics de l'Ajuntament.

En segon lloc, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, per a expressar que el vot dels membres del seu grup polític serà contrari. Considera que allà els membres del grup municipal popular amb els compromisos i favors que tinguen i que aquell que haja ficat al regidor d'Urbanisme en este embolic no deu ser molt amic d'ell. A continuació, pregunta al regidor d'Urbanisme o a l'alcalde que si sempre que algú vulga modificar el pla general si li'l modificaran. També pregunta que si algú vol segregar una fica per crear un bar al mig del terme, si li autoritzaran la segregació. I si algú que tinga una parcel·la en sòl rústic vol muntar alguna cosa, si li modificarem el pla general o solament si ho demana el mateix titular que ha demanat el tanatori crematori. Continua dient que això que s'ha fet ací té pinta de xambo, d'embolic, té pinta de mangoneo i de favor i allà el regidor amb l'embolic que té, ja que serà responsable del que ací puga passar.

Seguidament, el Sr. López González, representant del grup municipal popular, indica que el que es tracta és d'una dotació mortuòria al costat del cementeri i que, si ve una segona proposta de tanatori o crematori, seran les lleis de la lliure competència les que decidiran si els convé o no els convé instal·lar aqueixa activitat. Per altra banda, contestant al Sr. Sánchez, diu que en roda de premsa ja es va admetre que van haver erros i es van anar esmenant i que l'informe del fiscal així ho diu. El Sr. López considera que és un servei molt bo per a Benicarló, que augmentarà l'oferta de serveis funeraris, serà un servei comarcal i es crearan llocs d'ocupació. Finalment, reconeix que s'ha intentat córrer i reconeix que ho ha fet malament, però per això s'han pres accions posteriors per a esmenar els errors.

En un segon torn, el Sr. Sánchez indica al Sr. López que aquest en comissió va dir que s'havien comés errors administratius i quan el Sr. López actua a base de decret, en contra dels informes tècnics i jurídics del seu departament, sembla que no hi ha errors administratius. En relació amb l'informe del fiscal, el Sr. Sánchez indica que discrepa de l'esmentat informe. No obstant això, ressalta que l'informe del fiscal sí que diu el següent: «Sí resulta llamativo la diferencia de precio entre la compraventa de fecha 8 de noviembre de 2012, pagando el Sr. Gellida Coscollano, como representante y administrador único de la entidad Gellida e Hijos, S.L. el día 8 de noviembre de 2012, 66.999 euros, vendiéndola a Nuevo Tanatorio el día 30 de noviembre de 2012 por 180.000 euros (...)». D'altra banda, indica que tant l'informe de la tècnica de gestió d'Urbanisme, com la pròpia Conselleria, diuen que aquest acord s'ha de passar pel Ple i, a més, la Conselleria aconsella que siga als polígons industrials on s'instal·le aquest tipus d'activitats. En conclusió, el Sr. Sánchez diu que els membres del grup municipal socialista votaran a favor si es fa dotacional públic i es trau a licitació pública. En cas contrari, indica el vot dels membres del seu grup serà en contra.

Novament, el Sr. Ferrer indica que, de parcel·les al costat del cementeri, hi ha més d'una, per tant, pregunta per què no les requalifiquem totes i si algú vol fer alguna cosa de servei mortuori podrà posar-ho al costat del cementeri. Considera que d'aquesta manera podrà vindre qui vulga i no hi haurà martingales de compravendes. Seguidament, torna a reiterar les seues preguntes d'abans i a més pregunta que si al desviament de la N-340, per exemple, algú vol muntar un bar restaurant, una gasolinera, una central d'alarmes per a vigilar el terme, un aparcament de camions, una zona de càrrega i descàrrega, etc. si se li farà tot això. Arribat aquest punt, indica que si tiraren endavant el pla general no els caldria fer això. A més, manifesta que ell està segur que el senyor López és honrat, però que això fa olor i li recorda que encara no li ha respost el que ha preguntat abans, és a dir, vol saber si tots els ciutadans de Benicarló o fora de Benicarló que vinguen a fer estes coses que ell li ha dit, si el senyor López estarà disposat a modificar el Pla General. Conclou dient que el que s'ha de fer és tirar el Pla General endavant i dir si tots els ciutadans que voldran crear llocs de treball a Benicarló podran fer el que en estos moments s'està discutint.

En un nou torn, el Sr. López indica que tots els ciutadans que vulguen crear una activitat com les que el Sr. Ferrer proposa hauran de fer la via que és habitual, és a dir, fer una consulta als serveis tècnics i que siguen els tècnics els que valoren, tal com es va fer en el seu dia amb l'informe de l'arquitecte. De fet, diu que seran eixos informes els que diran com i de quina manera s'ha de fer, ja que no serà el Sr. López qui ho haja de dir. A més, recorda que l'empresari, --la proposta de qual es va portar a este Ajuntament i es va valorar positivament--, ha fet molta faena per tal que este servei es quede aquí a Benicarló i això ha sigut la pressa que ell ha tingut, és a dir, perquè tire endavant al més ràpid possible, perquè el que no vol és que això s'ho emporte un altre poble. Considera que és una dotació suficientment important com perquè es quede a Benicarló i eixe ha estat l'interés del regidor perquè això surta ràpid.

Finalment, l'alcalde conclou el debat dient que ell respecta el que diu el fiscal i per altra banda indica que, de modificacions puntuals del pla general, se n'han fet moltes per a persones que han demanat activitats vora la N-340 o vora la carretera Benicarló-Càlig, independentment de la ideologia política que tingueren.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per tretze vots a favor i 7 vots en contra --representants dels grups municipals socialista i Compromís--, acorda:

Primer. Ratificar el contingut del Decret del tinent d'alcalde delegat d'Urbanisme i Medi Ambient, de data 25 de febrer de 2013, pel qual es resolia iniciar el procediment per a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, amb l'objectiu de classificar com a sòl urbà i qualificar per al seu ús com a dotacional, de caràcter privat, la parcel·la 89, polígon 20, situada a la partida del Convent del terme municipal de Benicarló (referència cadastral 12027A020000890000YD), en la qual es pretén la instal·lació i posterior exercici d'una activitat de tanatori-crematori, proposada pel Sr. Vicente Casino Garcia, amb DNI 18.904.893 C, en representació de la societat mercantil NUEVO TANATORIO, SL, amb NIF B-12.505.806, en un escrit de data 19 de febrer de 2013, amb entrada en aquest Ajuntament en data 20 de febrer de 2013 (registre d'entrada núm. 2.887), i segons el projecte tècnic d'aquesta modificació, redactat per l'arquitecte Antonio Jaime Ibáñez Masip, en data 15 de febrer de 2013.

Segon. Ordenar l'obertura d'un període d'informació pública de la proposta de modificació presentada, mitjançant la publicació d'anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) i en un diari no oficial de gran difusió en la localitat, i que durarà un mes, comptador des de l'endemà de la publicació del referit anunci en el DOCV. Durant aquest termini, les persones interessades poden consultar tota la documentació en el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló (pg. de Ferreres Bretó, núm. 10, 3r pis) i en el web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org, així com presentar les al·legacions que consideren oportunes.

Prèvia urgència adoptada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, a l'empara del que disposa l'article 116.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana:

PUNT 4t. PROPOSICIÓ A L'APROVACIÓ D'ACTUACIONS RELATIVES AL PROJECTE CASTOR. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada per l'Alcaldia de data 25 de novembre de 2013, del següent tenor literal:

«PROPOSTA D'ALCALDIA D'ACTUACIONS RELATIVES Al PROJECTE CASTOR

ANTECEDENTS

1. El Projecte Castor

Mitjançant el Reial Decret 855/2008, de 16 de maig, es va atorgar a la mercantil Escal Ugs, SL la concessió d'explotació per a l'emmagatzematge subterrani de gas natural denominat Castor, concessió que confereix al seu titular el dret a desenvolupar, construir i operar les instal·lacions necessàries per a emmagatzemar gas natural, situades en part en el subsòl del jaç marítim a 21 Km de la costa de Vinaròs i en part en la pròpia costa d'aquest municipi.

2. Declaració d'impacte ambiental

Per Resolució de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic, de 23 d'octubre de 2009, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat nombre 272, d'11 de novembre de 2009, es va formular declaració d'impacte ambiental favorable del projecte, incloent els principals impactes, les mesures preventives i correctores i les especificacions per al seguiment ambiental del projecte.

3. Autorització administrativa

Posteriorment, mitjançant la Resolució de 7 de juny de 2010, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, es va atorgar a la citada mercantil autorització administrativa i reconeixement de la utilitat pública de les instal·lacions i serveis necessaris per al desenvolupament del Projecte Castor, que bàsicament comprenen les següents instal·lacions:

 • Plataforma marina de l'emmagatzematge subterrani

 • Planta d'operacions de l'emmagatzematge subterrani (part terrestre)

 • Gasoducte de l'emmagatzematge subterrani.

4. Possible afecció sísmica del projecte

Durant el procediment d'autorització de la planta es van presentar al·legacions que consideraven que havia d'estudiar-se l'afecció sísmica del projecte, incloent les corresponents proves, davant l'absència d'estudi sismològic específic sobre el risc d'una falla pròxima a la plataforma marina que poguera significar un risc per a la seguretat.

5. Inici i suspensió de l'activitat

Després de l'execució de les instal·lacions la planta va iniciar la seua activitat d'emmagatzematge de gas al juny de 2013 i des d'aquesta data fins a l'actualitat s'han registrat mes de 200 sismes percebuts a l'entorn del projecte Castor, havent aconseguit el de major intensitat els 4,2 graus en l'Escala Richter.

Davant aquests fets el Ministre d'Indústria va ordenar el passat 26 de setembre la suspensió cautelar de l'activitat en la planta, a l'espera d'obtenir els resultats dels estudis encarregats a diversos especialistes en la matèria.

Sembla, en definitiva, que l'activitat genera un risc sísmic l'abast i efectes del qual poden ser molt rellevants i que és necessari controlar.

6. Municipis afectats

La zona afectada comprèn part de les comarques del Baix Maestrat, al nord de la província de Castelló i del Montsià, al sud de la província de Tarragona. Afecta principalment els municipis de Vinaròs, Benicarló i Peníscola a la Comunitat Valenciana i Alcanar, Ulldecona i Sant Carles de la Ràpita a Catalunya, entre els veïns dels quals s'ha suscitat una gran alarma social, com s'ha pogut constatar en els últims mesos en els mitjans de comunicació i en diverses mobilitzacions, com la multitudinària manifestació que va tenir lloc el passat dia 11 de novembre de 2013 on mes de 1.500 persones van formar una cadena humana i es van congregar per a exigir el tancament i desmantellament de la planta de gas.

FONAMENTS

Primer. Aspectes competencials

Es tracta d'una assumpte d'interès general per als municipis afectats i que entra dins el seu àmbit competencial, com es desprèn, entre d'altres, de l'establit per l'article 25 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, d'acord amb la qual el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal i en tot cas ha d'exercir competències, entre altres matèries i pel que fa a l'assumpte compromès, en matèria de protecció civil, protecció del medi ambient i protecció de la salubritat pública.

Segon. Defensa dels interessos generals dels veïns

La vigent normativa de règim local exigeix a les corporacions locals la defensa dels interessos generals dels veïns, als qui estan obligats a facilitar la més àmplia informació sobre els assumptes que puguen afectar els seus legítims interessos i la participació de tots els ciutadans en la vida local.

Tercer. Transcendència supramunicipal i cooperació interadministrativa

Per a la consecució d'aquestes finalitats i especialment quan un assumpte té una transcendència supramunicipal, com en el present cas en el qual resulten afectats diversos municipis pertanyents a dues comunitats autònomes diferents a més de la pròpia Administració de l'Estat, cada Administració ha de procurar la cooperació econòmica, tècnica i administrativa amb les altres administracions afectades, en un assumpte d'interès comú, amb l'observança de les regles bàsiques de cooperació interadministrativa sota els principis de cooperació, lleialtat, col·laboració, informació mútua i recíproc auxili, amb ple respecte als seus respectius ordres competencials.

Quart. Fórmules associatives per a la defensa de l'interès comú

La Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana estableix en el seu article 88 que les entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el lliure exercici del seu dret a associar-se, poden constituir mancomunitats i altres associacions previstes en la legislació vigent.

El citat precepte estableix que els municipis poden recórrer a fórmules associatives encara que no pertanyen a la mateixa província ni hi haja entre aquests continuïtat territorial, si aquesta no es requereix per la naturalesa de les finalitats de l'entitat associativa i, fins i tot, quan concórreguen circumstàncies que ho facen convenient, poden integrar-se en les diferents fórmules associatives, municipis pertanyents a altres comunitats autònomes.

Així mateix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el seu article 133, reconeix el dret als ens locals de Catalunya a associar-se en organitzacions per a protegir i promoure els seus interessos comuns.

Es proposa al Ple l'adopció del següent, ACORD:

Primer. Promoure entre els representants dels municipis afectats pel Projecte Castor una reunió informativa de caràcter urgent amb el següent ordre del dia:

 1. Informació general, exposició comuna d'antecedents i proposta de fixació d'objectius i mitjans.

 2. En el marc de les competències municipals, oportunitat de crear un compromís d'intercanvi d'informació o una associació de municipis afectats pel Projecte Castor, de caràcter temporal, amb els següents objectius generals:

 • Tindre una major força representativa davant les diferents entitats responsables.

 • Promoure en comú la investigació tècnica necessària per a l'esclariment de les causes de l'activitat sismològica.

 • Assistència jurídica per a la defensa de l'interès comú.

 • Controlar l'evolució del desenvolupament de les activitats administratives relacionades amb el Projecte Castor i vetlar per la seua legalitat.

 • Coordinar la informació i atenció als ciutadans afectats.

  3. Oportunitat de remetre al Govern de la Nació un acord conjunt una part dispositiva com la següent:

  3.1. Sol·licitar al Govern de la Nació que es realitzen amb caràcter urgent tots els estudis i proves que resulten necessaris a fi de determinar la causa dels sismes patits a l'entorn del projecte Castor des de l'inici de l'activitat d'emmagatzematge i extracció de gas al juny de 2013 i que es traslladen els resultats i les mesures proposades pel Ministeri als municipis afectats per un període d'audiència mínim d'un mes per a la presentació de possibles suggeriments o al·legacions.

  3.2. Sol·licitar al Govern de la nació el manteniment de la suspensió cautelar de l'activitat com a mínim fins a la finalització del període d'audiència als municipis afectats a què es refereix l'apartat anterior, garantint en tot cas l'exigència del tancament de l'activitat en cas que es determine, almenys indiciàriament, la relació de causalitat entre l'activitat sísmica i el desenvolupament del Projecte Castor.

  3.3. Sol·licitar al Govern de la nació l'esclariment de les possibles responsabilitats patrimonials o d'una altra índole, per facilitar als veïns i a les Administracions afectades la corresponent assistència tècnica i assessorament jurídic, així com mitjans específics d'informació al ciutadà.

Segon. Facultar l'alcalde president per a la promoció i coordinació de la cita reunió informativa conjunta de municipis afectats pel Projecte Castor i informar-ne al Ple dels resultats en la primera sessió que tinga lloc.

Tercer. Trasllada el present acord als municipis afectats.»

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a dir que els membres del seu grup polític votaran a favor de la proposta d'Alcaldia, perquè no poden estar en contra del fet que s'unisquen els municipis en una finalitat com és la de tindre més força davant de les administracions de l'Estat o de l'Administració Autonòmica per a defensar, sobretot, actuacions que afecten tots els veïns. No obstant això, manifesta que se n'han assabentat per la premsa, on el titular era que es volia crear una plataforma de municipis afectats pel Projecte Castor. La Sra. Miralles diu que s'hi feia referència als municipis d'Alcanar, Ulldecona i Sant Carles de la Ràpita (per part de Catalunya) i de Vinaròs, Benicarló i Peníscola (per part de la província de Castelló). I la Sra. Miralles indica que això li va semblar sectari per part de l'alcalde de Benicarló, ja que no entén per què no podien formar part els municipis de signe polític socialista com Càlig, Cervera del Maestrat i Santa Magdalena de Polpís. Per altra banda, afirma que no entén per què es porta aquest punt al Ple, per tal de mantenir una reunió informativa, ja que no sap si realment fa falta l'adopció d'un acord plenari per aquesta finalitat. És per això que manifesta que li sembla bé el contingut de la proposta i agrairia que el dia que es convoque la reunió informativa es fera extensible la convocatòria als municipis que ha comentat abans, on governa el PSPV-PSOE.

En segon lloc, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, per a dir que els membres del seu grup votaran a favor de la proposta d'Alcaldia, perquè entenen que la relació entre els municipis és molt important, però vol que conste que els membres del grup municipal Compromís seguiran demanant individualment el que calga a les administracions competents, perquè no es fien. Manifesta que la iniciativa els pareix molt bona, però reitera que ells seguiran demanant la informació pels seus mitjans, perquè no es fien i, si troben alguna cosa, li la faran saber a l'alcalde.

Seguidament, l'alcalde explica que aquesta proposta l'han confeccionat la Sra. Shara Vallés i ell i és per a unir esforços i tindre un acord de Ple de cara al que són les administracions supramunicipals d'un posicionament més fort per part dels ajuntaments. Per altra banda, manifesta que no hi ha distincions polítiques i no hi ha cap inconvenient a convocar a les poblacions veïnes a les reunions que es facen a partir d'ara, perquè el que convé és sumar esforços i estar tots junts i adherits.

A continuació, la Sra. Miralles vol fer constar que el Partit Popular allà on no té competències vota en contra del fracking. Per tant, creu que el Partit Popular juga al doble joc, ja que a Madrid han votat a favor del fracking, amb nocturnitat i traïdoria, a les 12 de la nit, camuflat en una llei anomenada Projecte de Llei sobre Competència Elèctrica, mitjançant els seus 5 senadors, en concret el Sr. Ortiz, que creu que és senador vitalici. Per tant, considera que és un doble joc el que practica el Partit Popular i que l'alcalde ho hauria de dir als dirigents del seu partit.

En un nou torn, el Sr. Ferrer expressa que entre el Castor i el fracking hi ha una cosa en comú: els terratrèmols. Diu que és veritat que el tema del Castor ha creat una gran alarma social i ara és el moment, abans de fer les prospeccions del fracking, per poder posar-nos tots d'acord en este tema. Tot i això, diu que li sembla genial la proposta que avui es porta al Ple i, a més, oportuníssima.

Finalment, l'alcalde conclou el debat dient que el que avui s'està fent és crear un acord per a tenir una reunió informativa, crear i firmar un compromís entre els municipis i tindre un calendari d'actuacions per a sol·licitar al govern, i eixa és la finalitat per la qual es porta açò ací.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el contingut de l'esmentada proposta i per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar-ne el contingut en els termes en què ha estat redactada, així com donar compte del present acord en la pròxima sessió que tinga lloc de la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana, de conformitat amb el disposat en l'article 126.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

PUNT 5é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i Compromís de data 25 de novembre de 2013 (escrit amb registre d'entrada núm. 17008/25.11.2013), del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La violència contra les dones constituïx una violació dels Drets Humans Fonamentals de les persones, en el que suposa de destrucció de la dignitat d'estes, menyscabant l'educació dels fills i denigrant els agressors. Per tant, és un obstacle per al desenvolupament d'una societat justa, lliure i solidària en el desenrotllament de la igualtat entre hòmens i dones.

L'Assemblea General de les Nacions Unides, va proclamar el dia 25 de novembre, com a Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, per a manifestar de manera unànime el greu problema que suposa la violència exercida de forma despietada contra les dones.

Al desembre del 2004, el Parlament espanyol va aprovar per unanimitat la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. El fi últim d'esta Llei és l'eradicació i la prevenció de la violència de gènere. Esta Llei regula l'elaboració d'un Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere per a introduir en l'escenari social les noves escales de valors basades en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i d'igualtat entre hòmens i dones, així com en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència, tot això des de la perspectiva de gènere.

Tal com establix la Llei, els poders públics no poden ser aliens a la violència de gènere, que constituïx un dels atacs més flagrants a drets fonamentals com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la no-discriminació proclamats en la nostra Constitució, per la qual cosa tenen, d'acord amb el que disposa l'article 9.2 de la Constitució, l'obligació d'adoptar mesures d'acció positiva per a fer reals i efectius dits drets, removent els obstacles que impedixen o dificulten la seua plenitud.

Així mateix, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana, l'objecte de la qual és l'adopció de mesures integrals per a l'eradicació de la violència sobre la dona, en l'àmbit competencial de la Generalitat, oferint protecció i assistència tant a les dones víctimes de la violència com als seus fills i filles menors i/o persones subjectes a la seua tutela o acolliment, així com les mesures de prevenció, sensibilització i formació amb la finalitat d'implicar a tota la societat de la Comunitat Valenciana.

En els últims anys s'han aconseguit importants avanços tant legislatius com socials, no obstant això, continuen sent necessàries polítiques i compromisos que aconseguisquen l'eradicació d'esta xacra social. Este és un èxit de llarg recorregut que exigix un esforç col·lectiu.

Ens estem trobant amb noves formes de violència que estan propiciades per les noves formes de relacions socials basades en les modernes tecnologies, a les quals es té accés de forma majoritària i que suposen nous reptes per a la prevenció d'esta nova possible violència sense menyscabar la llibertat de les persones.

Els ajuntaments, com l'administració més pròxima a la ciutadania, no són aliens al fenomen de la violència de gènere i, per això, en major grau han de fomentar la conscienciació de tots els actors socials, adoptar actuacions que aconseguisquen remoure d'una forma efectiva els obstacles per a aconseguir la igualtat i el respecte per la diversitat garantit per la nostra Constitució.

És necessari proporcionar un tractament integral durant tot l'any, destacant que este problema només podrà solucionar-se a través de la conscienciació de la ciutadania. Estem totalment convençuts que l'educació, pilar fonamental sobre el qual s'assenten els valors morals i ètics, és la base des d'on cal treballar buscant la prevenció i sobretot l'educació en valors d'igualtat entre hòmens i dones.

Per tot allò que s'ha exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Manifestar el rebuig unànime a la violència de gènere i el suport incondicional tant a les víctimes com a les famílies d'estes.

Segon. Promoure campanyes d'informació i sensibilització permanents i accessibles a tota la població, que analitzen el fenomen violent en totes les seues dimensions i divulguen la gravetat del problema des de la vulneració dels drets fonamentals i la comissió de delicte que açò suposa, col·laborant amb les associacions i grups que lluiten contra la violència, instant els ciutadans i ciutadanes a rebutjar l'ús de la força i a establir el diàleg en la resolució de les seues diferències, i apel·lant a la conciliació de voluntats per a denunciar aquelles situacions d'abús que es produïsquen en el nostre entorn o fora d'este.

Tercer. Promoure campanyes especials entre adolescents i jóvens perquè identifiquen la manifestació de violència que es poguera donar tant en les relacions tradicionals com en les propiciades per les noves tecnologies i d'esta manera aconseguir la seua educació en el respecte i la igualtat de gènere i per a desterrar així valors sexistes, encara molt vigents en la nostra societat.

Quart. Garantir que els professionals que atenen este fenomen violent disposen de protocols d'actuació que els permeta la prevenció, la detecció precoç, l'assistència i l'atenció de les víctimes.

Cinqué. Col·laborar de manera activa amb la comunitat educativa per a facilitar que, per mitjà de la seua labor preventiva i de sensibilització, es consciencie la societat que només es pot eradicar el problema de la violència de gènere per mitjà del compromís de tots.

Sisé. Sol·licitar que totes i cada una de les administracions públiques continuen implicant-se de forma activa en les polítiques encaminades a l'eradicació de la violència contra les dones, cada una des dels àmbits i les competències que li són propis i, al mateix temps, treballant de forma ordenada i coordinada entre totes elles per a unir objectius i optimitzar recursos.»

En conseqüència, la corporació, per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 6é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i Compromís de data 28 de novembre de 2013 (escrit amb registre d'entrada núm. 17202/28.11.2013), del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de fa molts anys la ciutat de Vinaròs ha estat seu dels exàmens teòrics i pràctics per a obtindre el carnet de conduir. En Vinaròs els exàmens es realitzen en paper en una sala de 65 cadires enganxades l'una a l'altra, sense passadís, amb serioses dificultats de control de vigilància de la DGT.

Que des del 29-11-2012, els exàmens teòrics a Castelló capital es realitzen per mitjans informàtics, mitjançant una pantalla tàctil que ofereix a cada alumne un examen diferenciat d'una base de 15.000 exàmens.

La Direcció General de Trànsit ha decidit traslladar a Castelló els exàmens teòrics des de l'inici del mes de novembre, fet que perjudica els molts joves del nord de la província de Castelló, que hauran fer molts quilòmetres per a dur a terme aquest examen.

La desaparició d'aquest servei farà que 1.300 persones, majoritàriament joves i sense permís de conduir, hagen de desplaçar-se almenys una vegada per a poder examinar-se a la ciutat de Castelló per a l'obtenció del carnet de conduir amb el seu encariment pel viatge i la pèrdua de temps.

Això també suposa un augment de les despeses econòmiques per a les autoescoles de les poblacions del Maestrat i els Ports, ja que les deixa en una situació desfavorable davant del sector.

Per tot allò que s'ha exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Demanar a la Direcció General de Trànsit que torne a dur a terme els exàmens teòrics del carnet de conduir a la ciutat de Vinaròs.

Segon. Sent coneixedors que l'Ajuntament de Vinaròs està disposat a posar a disposició de la DGT un edifici modern i tecnològicament capaç per albergar l'aula d'exàmens telemàtics, demanar a la DGT que accepte l'esmentat local.

Tercer. Demanar a la Diputació de Castelló la intermediació davant la Direcció General de Trànsit per tal que el nord de la província no perda un servei com aquest.

Quart. Traslladar aquesta resolució a la Diputació de Castelló i Direcció General de Trànsit.»

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Mascarell Moros, portaveu del grup municipal Compromís, per a dir que s'alegra molt perquè al final s'ha pogut fer una moció conjunta, perquè ell el dia 11 de novembre de 2013 ja la va portar a la Junta de Portaveus i el dia 18 de novembre de 2013 la va tornar a portar dient-los als portaveus i a l'alcalde que l'anava a entrar pel registre. Explica que en aquell moment no li van donar el suport, de manera que s'alegra molt que ara es faça de forma conjunta i vol agrair-los que vagen tots junts, que és el que interessa.

Seguidament, l'alcalde s'adreça al senyor Mascarell per a dir-li que, efectivament, va presentar la moció, però que ha de saber que fins l'últim dia del Ple es pot parlar i consensuar i així ha sigut. Indica que els membres del grup municipal popular també s'han d'informar i que a la Diputació de Castelló s'ha portat i s'ha aprovat també en altres municipis.

En conseqüència, la corporació, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 7é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i Compromís de data 28 de novembre de 2013 (escrit amb registre d'entrada núm. 17204/28.11.2013), del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La decisió del Govern Central d'incrementar l'IVA cultural en 13 punts, pujant-lo del 8% al 21%, ha suposat un dur colp a la cultura i, per tant, entre altres sectors, a les Falles de Benicarló.

La crisi actual també està repercutint en el món de les Falles que, des de la pujada de l'IVA, assistix amb incredulitat a una insuportable asfíxia fiscal que acaba emportant-se una quarta part del pressupost del monument faller.

No hi ha dubte que este IVA cultural del 21% està afectant el monument artístic de les Falles, que es ressent no sols a nivell de qualitat sinó també de grandiositat i espectacularitat. Es tracta de tres factors íntimament relacionats amb la nostra festa més tradicional i emblemàtica, a més del nivell d'atracció turística.

Esta pujada d'IVA en el monument faller va ser un altre dur colp a les comissions falleres que, any rere any han de realitzar grans esforços per a poder mantindre el nombre de fallers i falleres, que en alguns casos, fins i tot, veuen perillar la seua supervivència.

Recentment, les Corts han tret endavant una proposta, perquè el Consell sol·licite al Govern Central una rebaixa de l'IVA que s'aplica actualment als monuments artístics de les Falles, de manera que este passe d'un 21% a un 10%.

Esta excepcionalitat de l'IVA es fonamenta en el fet que les Falles no constituïxen cap objecte de lloguer, venda o especulació sinó que, des d'un principi, estan concebudes per a ser destruïdes.

Es tracta d'obres d'art efímeres que no es poden reutilitzar, que no tenen més valor afegit que elles mateixes i que, a més, constituïxen l'element principal d'una festa que genera un important impacte econòmic a nivell local i provincial.

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:

Primer. Que este Ajuntament manifeste al Govern Central el seu rebuig de la pujada de l'IVA cultural en un 21% als monuments fallers per entendre que suposa un important greuge cap al màxim exponent de la cultura i les tradicions de la Comunitat Valenciana.

Segon. Que este Ajuntament s'adherisca a l'acord aprovat en les Corts Valencianes, de manera conjunta tots els grups, de demanar un IVA reduït d'un tipus màxim del 10% per als monuments artístics de les Falles i altres béns i serveis culturals.

Tercer. Que, a fi de garantir esta excepcionalitat de l'IVA per als monuments fallers, este Ajuntament inste els diputats valencians en el Congrés a defendre els seus senyals d'identitat aprovant l'acord autonòmic.

Quart. Traslladar el present acord a la Presidència del Govern d'Espanya, a la Presidència del Consell de Govern de la Generalitat Valenciana, a la Presidència de les Corts Valencianes, a la Junta Local Fallera i falles del municipi de Benicarló.»

En conseqüència, la corporació, per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 8é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels dos portaveus dels grups municipals socialista i Compromís de data 8 de novembre de 2013, la qual substitueix a les dues mocions presentades amb registre d'entrada núm. 16204/07.11.2013, per part del portaveu del grup municipal de Compromís i amb registre d'entrada núm. 16295/08.11.2013, per part de la portaveu del grup municipal socialista, del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Estatut d'Autonomia dels valencians preveu en el seu article 56.2 el desenvolupament de mitjans de comunicació social a través d'una ràdio i televisió públiques. Un deure dels governants, el d'una informació pública i de qualitat, recollit també a la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, de 23 de novembre de 1983, i a la Llei originària de creació de l'entitat Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), la 7/1984 de 4 de juliol.

Estes lleis van ser aprovades per "la voluntat política d'assumir la responsabilitat concreta de fer avançar la consolidació de l'Administració Autonòmica i la presa de consciència dels nostres trets diferencials com a poble".

La posada en marxa de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), les primeres ràdio i televisió públiques estrictament valencianes, a l'any 1989, va representar una oportunitat històrica per tal de dotar el País Valencià d'una eina fonamental que fomentara la nostra llengua i la nostra cultura, que oferira un servei públic bàsic a la ciutadania i un mitjà informatiu plural i proper. Canal 9 i Ràdio 9 naixien amb aquesta voluntat legal i amb unes expectatives molt altes.

RTVV pretenia ser el mitjà de comunicació propi dels valencians i les valencianes i des d'on poder informar a la ciutadania de la seua realitat més propera, dels municipis, comarques i a l'hora de la resta del món.

Un dels eixos centrals que donaven sentit a la creació d'una televisió pròpia, fou la projecció de la nostra llengua, cultura i tradicions, la difusió del nostre patrimoni natural, cultural, musical, gastronòmic, turístic, i alhora convertir-se en el motor de la indústria audiovisual valenciana.

Tindre una RTVV pròpia suposava un pas més en afermar l'autogovern dels valencians i donar un suport directe a les nostres senyes d'identitat. Així, en la Llei de Creació del 1984 s'avalava esta decisió d'avançar en la consolidació autonòmica i la presa de consciència en la diferenciació com a poble, sent necessària la creació d'uns mitjans públics de comunicació social com a mostra inequívoca de la capacitat d'un poble d'avançar en els seu desenvolupament cultural propi.

La Plataforma "Sí a RTVV, la nostra", creada en 2012 per diverses persones i entitats del sector audiovisual valencià, arran de la Declaració de Burjassot, va manifestar els principis que defensen una ràdio i televisió valenciana viable com a servei públic fonamental per a la defensa i l'ús de la nostra llengua, el coneixement de la realitat territorial i cultural valenciana i la cohesió social.

La gestió política, però, de la nostra televisió pública, no ha estat encertada i les diferents direccions al llarg del temps l'han conduïda a una fallida econòmica i de credibilitat. Molta gent va acabar deixant de costat Canal 9, per inútil, per parcial i poc atractiva, sempre, però, quedava l'esperança que allò que s'havia pervertit des d'una gestió poc adequada es poguera revertir amb un nou model centrat en els objectius fundacionals de RTVV.

En els últims dies, hem assistit al tancament unilateral de la Ràdio Televisió Valenciana, en negar-se el govern valencià a acatar la sentència del Tribunal Superior de Justícia que revocava l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que ja havia afectat més d'un miler de treballadors.

El tancament de la RTVV, la de tots els valencians, certifica l'enfonsament del govern del Partit Popular a la Generalitat, col·lapsat pel deute públic i amenaçat per nombrosos casos de corrupció i malbaratament dels fons públics. Un règim del qual Canal 9 no ha estat excepció.

El tancament de l'ens públic suposa la renúncia al desenvolupament de l'autogovern valencià i també la pèrdua d'un dret identitari com a poble que agredeix directament la nostra cultura, la nostra llengua, i les nostres senyes d'identitat, així com també impedeix el nostre desenvolupament econòmic i social.

El 9 de febrer de 2013, amb un forat econòmic brutal i uns índexs d'audiència ínfims del 4%, el Consell va culminar un expedient de regulació de l'ocupació que va afectar 1.183 treballadors i treballadores de RTVV. Un procés desautoritzat pels tribunals i que atempta, fins i tot, als drets fonamentals del treballadors i treballadores. Sentència que ara vol utilitzar el Consell com a element per dur endavant el tancament d'una entitat que, segons els professionals dels mitjans audiovisuals, és viable i necessària.

La pèrdua ja és irreversible, tan sols considerant les 1.700 persones que perden el seu treball, a les quals s'han de sumar els milers de famílies que es veuran afectades per la desaparició d'este ens públic.

El deute de més de 1.300 milions d'euros que haurem de pagar entre tots els valencians i valencianes, és la conseqüència directa de la nefasta gestió del Partit Popular, que ha utilitzat durant quasi dos dècades la ràdio televisió pública, la de tots, com a instrument a favor dels seus propis interessos partidistes.

Avui, quan ja està ofegada pel deute i no poden traure més rèdit polític, la tanquen, culpant de forma vergonyosa els treballadors, i volent fer-nos creure que ho fan per a no "tancar hospitals", quan a hores d'ara ja han dilapidat l'estat del benestar de la Comunitat, realitat que ja coneixen tots els valencians.

Per tot això, el grup socialista i Compromís, presenten per a la seua consideració i aprovació pel Ple, els següents:

ACORDS

Primer . Revocar amb caràcter immediat la decisió del Govern de la Generalitat de tancar la Ràdio Televisió Pública Valenciana.

Segon. Establir mesures de diàleg, juntament amb la resta de les forces polítiques de les Corts Valencianes, el Consell d'Administració de RTVV i representants dels treballadors, per a garantir la viabilitat i continuïtat de la Ràdio Televisió Pública Valenciana, propera, plural i imparcial com a servei públic fonamental per a la defensa i l'ús de la nostra llengua, el coneixement de la realitat territorial, cultural i de cohesió social.

Tercer. Exigir responsabilitats polítiques i judicials pel greu perjudici que s'ha produït com a conseqüència del malbaratament dels diners públics de tots els valencians i valencianes.

Quart. Remetre la present moció i els seus acords a:

 1. Presidència de la Generalitat

 2. Mesa de les Corts Valencianes.

 3. Direcció de RTVV

 4. Comité d'Empresa de RTVV»

En primer lloc, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, per a dir que en aquest tema hem fet tard, perquè ahir el Partit Popular va fer un decret per tancar la televisió valenciana. Explica que, fins i tot, va publicar un DOCV extraordinari i que el seu grup també va demanar a l'alcalde un ple extraordinari per a poder discutir això i poder comunicar estos acords a la Presidència de la Generalitat. En canvi, --diu--, l'alcalde no va considerar oportú convocar-lo. En aquest sentit, el Sr. Ferrer creu que no cal parlar de terminis ni d'altres qüestions, ja que era una qüestió de voluntat i que se sabia que això anava a tirar endavant i no ho va convocar. Afegeix que el més sorprenent és que tenen la barra de culpar els treballadors, quan la justícia els ha dit que l'ERO era il·legal i els ha donat la raó. El Sr. Ferrer creu que la defensa d'un lloc de treball ha de ser el més important per a un treballador. Afirma que també han dit que mantenir la radiotelevisió valenciana farà que no es facen hospitals o ni es facen moltes escoles. I el Sr. Ferer considera que això és mentida i que el Partit Popular ho sap, ja que si la Ciutat de les Arts els va costar 700.000.000 EUR i encara no sabem quant ha valgut la visita del papa. Diu que també està la Fórmula, amb una imatge patètica de la Sra. Rita Barberà i el Sr. Paco Camps conduint un Ferrari i considera que damunt se'n riuen de tots els valencians a la cara com si foren Churchill i Rockefeller. En aquest sentit, indica que el que vol deixar clar és que el deute de la televisió valenciana no és culpa dels treballadors, ja que han sigut els consellers i polítics que han estat en la direcció de la Televisió Valenciana. Entre ells, --explica--, hi ha una persona que va ser president del Partit Popular de Benicarló, el Sr. Paco Moliner. Així doncs, el Sr. Ferrer considera que els treballadors poden tindre part de culpa, però és l'amo, és l'empresari, és el gerent de l'empresa el que té la culpa, ja que eixe és el problema de les empreses si no funcionen. Creu que si el gerent no posa solució, l'empresa se'n va enlaire i que, en este cas, els gerents no van posar solució. Per això, considera que és important el contingut dels acords i que es negocie amb els treballadors, perquè és importantíssim que tinguem televisió pública.

En segon lloc, intervé la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a manifestar que no es pot prendre una solució suïcida quan no hi ha un estudi rigorós sobre l'impacte econòmic del tancament. De fet, la Sra. Miralles creu serà més car tancar la Radiotelevisió Valenciana que deixar-la oberta. També considera que no es pot culpar els treballadors ni els grups de l'oposició de tota la desfeta, havent cent directius i sous desmesurats. Explica que, quan va deixar de governar el Partit Socialista, hi havia un deute de 32.ooo.o0o EUR i ara existeix un deute acumulat d'1.300.000.000 EUR, de manera que l'únic responsable és el Partit Popular. Segons la Sra. Miralles, la visita del papa ha costat 14.000.000 EUR, s'han pagat 100 vegades el valor del mercat en documentals que no s'han arribat a emetre, hi ha hagut assetjament sexual per part de directius de televisió valenciana a les treballadores de Canal 9... És a dir, per a la Sra. Miralles, ha sigut tot un cúmul de despropòsits. A més, es pregunta que què passarà amb l'1.300.000.000 EUR de deute. Per això, manifesta que, des del PSPV, aposten per una gestió més eficaç i eficient sense corrupció i amb pluralitat i amb les exigències d'una televisió pública.

D'altra banda, la Sra. Miralles considera que no s'ha avaluat l'impacte econòmic que tindrà en tots els pobles de la comunitat, ja que gràcies a Canal 9 molts de pobles donaven a conéixer les seues festes, els seus pobles, els seus monuments i els seues costums. Per tant, creu que això també tindrà un impacte econòmic en estos pobles, especialment en els pobles d'interior. Per a la Sra. Miralles, si RTVV té poca audiència és perquè el Partit Popular ha fet de la televisió valenciana una televisió manipulada i corrupta al servei del part. A més, afirmar que s'ha pres una decisió unilateralment, ja que el Sr. Alberto Fabra, després de la sentència de l'ERO il·legal, va dir «la tanquem i prou», sense cap tipus d'informe ni valoració real de les conseqüències econòmiques que això podia tindre per als pobles i per al que és la Generalitat. De fet, la Sra. Miralles considera que esta és la seua forma de governar i espera que siga poc i que es torne a obrir una televisió pública a partir de l'any 2015, però una televisió pública sostenible, viable i que siga de tots perquè no és del Partit Popular, sinó que de tots els valencians, encara que el Partit Popular haja decidit tancar-la.

Seguidament, fa ús de la paraula el Sr. Marzal Roca, portaveu del grup municipal popular, per a dir que esta moció que han presentat conjuntament el Partit Socialista i Compromís no l'aprovaran. En este sentit, el Sr. Marzal considera que el tema de les televisions autonòmiques és un problema que tenen totes les autonomies. Creu, a més, que és una decisió que s'ha pres i encara que és una decisió dolorosa, és una decisió que no té marxa enrere. Diu que, quan es prenen este tipus de decisions, hi ha hagut unes negociacions, les quals s'han estat portat a terme des de l'any 2008, ja que des d'aleshores que s'ha intentat minimitzar costos i no s'ha arribat a cap acord. Considera que la realitat econòmica del país és la que és i per això s'ha hagut de prendre esta decisió, ja que tots saben que el 87% del pressupost de la Generalitat es destina a sanitat, educació i serveis socials. Per al Sr. Marzal, hi ha moltes prioritats i hi ha gent que no té ni llum ni per veure la tele. Per tant, indica que per suposat que el seu partit es solidaritza amb les 1.700 persones que hi ha ara treballant i pensa que s'ha tensat molt la corda i potser s'hagués pogut arribar a alguns acords per tal de no tancar-la, però la realitat és la que és i a la vista està. Conclou dient que és fàcil estar a l'oposició i difícil prendre decisions, però creu que en estos moments la càrrega financera i el deute de la Radiotelevisió Valenciana fan que no puguen donar suport a esta moció.

En un nou torn, el Sr. Ferrer indica que el que ha passat amb Canal 9 no és per culpa dels treballadors, sinó per culpa dels directius i col·locats. A més, recorda que el Sr. Mariano Castejón de Vinaròs i el Sr. Jaime Mundo de Benicarló han votat a favor del tancament de Canal 9. Finalment, indica que amb este tancament es carregaran una part de l'Estatut d'Autonomia i de l'autogovern valencià.

A continuació, la Sra. Miralles manifesta que el que ha dit el Sr. Marzal que hi ha gent que no té llum ni per veure la tele és molt greu. Per altra banda, recorda que esta és la primera televisió pública que es tanca a Espanya. De fet, considera que en tota Europa hi hagués un dirigent que s'atrevís a tancar una televisió pública l'acusarien d'antidemocràtic, perquè això és llevar una televisió de tots. Creu també que el problema de Canal 9 era la manipulació política i posa com a exemple els informatius, on des de fa 20 o 21 anys no sortia cap membre de l'oposició. De fet, indica que està sortint l'oposició i els altres membres des que van anunciar que la tancarien i des que van renunciar els quatre dirigents del Partit Popular del Consell d'Administració. Des d'aleshores, la Sra. Miralles diu que els treballadors han denunciat tota la censura que hi havia i les paraules que no els deixaven dir com, per exemple, la dimissió de Camps. Així doncs, per a la Sra. Miralles, això sí que és una manipulació política burda i miserable que ha portat a terme el Partit Popular des que governa i això ha portat a la baixa l'audiència de Canal 9 al País Valencià i al tancament.

Finalment, el Sr. Marzal conclou el debat dient que amb el que ell ha dit que hi havia gent que no tenia llum ni per veure la tele el que volia dir és que s'ha de prioritzar i hi ha gent que no té diners, li han tallat la llum i no pot veure la tele. Considera, de fet, que és una realitat que la Radiotelevisió Valenciana acumula un deute d'1.200.000.000 EUR i això no es pot assumir. A més, indica que Telemadrid té 1.100 treballadors i té un 14% d'audiència, Canal Sur un 10,7 % d'audiència, TV3 un 14,4% d'audiència, mentre que Radiotelevisió Valenciana en té un 3,8 %. Segons el Sr. Marzal, el seu partit també vol una televisió que siga expressió de les senyes d'identitat, del valencianisme i de tot allò que l'oposició diu, però que es puga assumir. Així doncs, conclou dient que en temps de Lerma hi havia 900 persones i que hi haurà hagut errades, però forçar una televisió que no té audiència ni té cap futur no té sentit i és per això que els membres de l'equip de govern votaran en contra esta moció.

En conseqüència, sotmesa a votació la moció, la corporació, per 13 vots en contra del grup municipal pop0ular i 7 a favor, acorda rebutjar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PART DE CONTROL

PUNT 9é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 D'OCTUBRE DE 2013 AL 15 DE NOVEMBRE DE 2013. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 d'octubre de 2013 al 15 de novembre de 2013. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 10é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a preguntar si s'ha exigit l'aval a què fa referència el Decret d'Alcaldia de data 12.12.2013 en virtut del qual s'ha autoritzat la societat mercantil FCC Construcción, SA, --empresa adjudicatària de les obres de construcció de la variant CN-340, tram Benicarló-Vinaròs (Projecte 23-CS35670)--, l'ús comú especial de determinats camins rurals per import de 251.103,61 EUR que garantisca la reparació del ferm una vegada acabades les obres. En segon lloc, tal com va recordar en el ple del mes de setembre d'enguany, li torna a preguntar al Sr. Urquizu Mejías --representant del grup municipal popular--, en relació amb el Pla d'Ocupació que ha tingut lloc recentment, quantes empreses s'han acollit i quants de treballadors han tingut accés a l'esmentat Pla d'Ocupació.

En segon lloc, el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, vol saber quan es posarà en funcionament el pàrquing de la UA 19 i si estan d'acord que s'indulte l'exalcalde de Torrevella i exdiputat al Parlament, el Sr. Pedro Hernández Mateo, condemnat a tres anys de presó i set anys d'inhabilitació per corrupte. Finalment, formula el prec de llevar-li la distinció de la Carxofa d'Or al Sr. Carlos Fabra, ja que no és la imatge que volem per al nostre producte estrella que és la carxofa, sobretot, pel mateix motiu que l'alcalde ha dit en este Ple, és a dir, «respectant el que diu la Fiscalia i sobretot el que diu la Sentència del Jutge».

En tercer lloc, la Sra. Agut Barceló, representant del grup municipal socialista, indica que el dia 15 d'abril de 2013 es va portar un punt a la Comissió Informativa de Benestar Social sobre el conveni d'adhesió que havia firmat l'Ajuntament de Benicarló amb el fons social d'habitatges per als afectats dels desnonaments, el qual havia estat promogut per la Federació de Municipis i Províncies. Per tant, demana saber, després de set mesos, quanta gent s'ha adherit a este conveni.

Tot seguit, l'alcalde indica que les preguntes referides al conveni d'adhesió en relació amb el fons social d'habitatges, el Pla d'Ocupació i el funcionament del pàrquing de la UA 19 es respondran en el Ple següent. En relació amb l'indult de què parla el Sr. Ferrer, l'alcalde indica que la contestació és que no.

En relació amb l'aval a l'empresa FCC Construcción, SA, l'alcalde dóna la paraula al Sr. Arín Piñana, representant del grup municipal popular. A este respecte, el Sr. Arín explica que va notificar el Decret d'Alcaldia i estan esperant notícies.

La Sra. Miralles indica que això ja hagués hagut d'estar fet abans de començar les obres i l'aval hagués hagut d'estar dipositat per tal de garantir la bona execució de les obres i en cas de no atendre el ferm del paviment dels camins una vegada finalitzades les esmentades obres, executar l'aval per tal de deixar els camins en bon estat.

El Sr. Arín indica que els camions van entrar a treballar en la variant al mes de juliol i diuen que es farà en dos anys, però que ell personalment ho dubta. A més, indica que van dir els camins que anaven a xafar i per això se'ls ha exigit l'aval corresponent com en qualsevol obra, ja que si no es fes així s'estaria fent un mal favor al seu sector.

Finalment, l'alcalde en relació amb el prec formulat pel Sr. Ferrer, sobre la retirada de la distinció de la Carxofa d'Or al Sr. Carlos Fabra corresponent a l'any 2000, indica que, d'acord amb els antecedents que consten en l'expedient núm. 46/1999 d'Agricultura, hi ha un certificat del secretari en funcions pel qual s'indica que la Comissió de Govern, en la sessió que vàlidament té lloc en data 30 de desembre de 1999, adoptà entre d'altres aprovar la celebració de la Festa de la Carxofa, els dies 19 al 23 de gener de 2000 i aprovar la concessió del trofeu Carxofa d'Or al golfista castellonenc Sr. Sergio García. Per tant, diu que no es va donar al Sr. Carlos Fabra. Explica també que s'aprovà el programa d'actes de la Festa de la Carxofa per a l'any 2000 i s'aprovà celebrar el Sopar de Gala el dia 21 de gener de 2000 i, com que el Sr. Sergio García tenia un trofeu de golf als Estats Units, va dir que no podia vindre i que enviaria sa mare a buscar-lo. Continua dient que, en aquell moment, l'Ajuntament va dir que això no li semblava correcte i va canviar donar la Carxofa d'Or l'any 2000 a una altra persona. En este cas, --diu--, va ser a una Institució i llegeix textualment l'acta on diu: «Entregar el trofeo Alcachofa de oro a la Excma. Diputación Provincial de Castellón». Per tant, li pregunta si volia que vingués a replegar el trofeu, el porter o el xofer. Així doncs, considera que tot el que han dit en mitjans de comunicació és mentida, perquè a l'any 2000 la Carxofa d'Or es va atorgar al golfista Sergio García i no se li va donar al Sr. Carlos Fabra, sinó a la institució, la Diputació Provincial de Castelló. És per això que manifesta que no hi ha intenció de retirar eixa distinció a l'esmentada institució, ja que ha donat molts diners a l'Ajuntament de Benicarló per a la Festa de la Carxofa, entre d'altres. A més, demana al Sr. Ferrer que retire el que ha dit al respecte i que, si vol, pot comprovar el que li ha dit en l'expedient núm. 46/1999 d'Agricultura. Per tant, reitera la seua petició al Sr. Ferrer que rectifique, ja que això perjudica la carxofa, el camp benicarlando i els benicarlandos. L'alcalde conclou dient que totes les paraules queden aquí gravades i, com que el Sr. Ferrer ha fet un prec fals, li demana que públicament el rectifique.

Al respecte, el Sr. Ferrer manifesta que no volia que vingués el porter de la Diputació, però tampoc una persona que en aquell moment ja robava i era corrupta.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 23.15 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 29 de novembre de 2013

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa