Ple ordinari núm. 8/2014, de 29 de maig.

29/05/2014

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO : Que l'acta de la sessió plenària núm. 8/2014 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 29 de maig de 2014, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 8/2014 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 29 DE MAIG

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 29 de maig de 2014 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sr. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Antonio Losilla Pallarés

Excusa la seua absència la Sra. Maria Ortiz Roca.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LES SESSIONS ORDINÀRIA NÚM. 6/2014, DE 24 D'ABRIL I EXTRAORDINÀRIA NÚM. 7/2014, DE 28 D'ABRIL. Per assentiment dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de les actes de les sessions ordinària núm. 6/2014, de 24 d'abril i extraordinària núm. 7/2014, de 28 d'abril.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE MEMBRES A LA LA COMISSIÓ DE FESTES PATRONALS 2014 I NADAL I REIS 2014-2015. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel regidor delegat de Festes de data 14 de maig de 2014, on proposa la modificació de la Comissió de Festes Patronals 2014 i Nadal i Reis 2014-2015 en el sentit d'incorporar 3 nous membres a l'esmentada comissió.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esport, i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar la incorporació dels senyors i senyora a sota esmentats a la Comissió de Festes Patronals 2014 i Nadal i Reis 2014/2015:

Agustín Hernández Bel

Raúl Muñoz Edo

Estela Bretó Pérez.

Segon. Traslladar aquest acord a la Comissió de Festes Patronals 2014 i Nadal i Reis 2014/2015 i a les persones interessades.

Tercer. Igualment comunicar-los que contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu un recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver rebut aquesta notificació davant de l'Alcaldia.

Així mateix es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut aquesta notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RENOVACIÓ DE L'ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I L'ENTITAT ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 16 d'abril de 2014.

Vist el Conveni marc signat, en data 10 de desembre de 2013, entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i Ecoembalajes España, SA, segons el que disposa en l'article 9 de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos.

Vist que l'indicat Conveni marc substitueix l'anterior, subscrit en data 30 de desembre de 2008, entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua Urbanisme i Habitatge i Ecoembes, i al qual aquest Ajuntament es troba adherit mitjançant el protocol d'adhesió signat en el seu moment.

Atés el que es disposa en els articles 31 i següent de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats que regula les obligacions en matèria de responsabilitat ampliada del productor del producte.

Atés que l'article 61.1 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana obliga als municipis de més de 5.000 habitants a la implantació de sistemes de recollida de residus de forma selectiva .

Atés el que es disposa en l'article 7 i següents de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, reguladora dels envasos i residus d'envàs que regula l'àmbit d'aplicació i funcionament dels sistemes integrats de gestió .

Atés el que es disposa en l'article 9 d'aquesta Llei, on es desenvolupa la participació de les entitats locals en els sistemes integrats de gestió mitjançant la signatura de convenis de col·laboració entre aquestes i l'entitat a la qual se li assigne la gestió del sistema .

Atesa la Resolució de 20 de gener de 2014, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, per la qual es disposa la publicació del Conveni marc entre la Generalitat, i l'entitat Ecoembalajes España, SA.

Atés que, amb la publicació del Conveni marc d'acord a la resolució anterior es dóna compliment a l'establert en l'article 7.2 de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, referent a l'aprovació dels sistemes integrats de gestió per part de l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent .

Atès que aquest Ajuntament va procedir a la renovació d'adhesió a aquest Conveni mitjançant un acord plenari de data 30 d'abril de 2009, a l'adhesió signada en data 6 d'abril de 2000.

Atès que d'acord amb el que es disposa en la clàusula sisena del conveni publicat mitjançant Resolució d'11 de febrer, l'adhesió a aquest dels municipis que ja estaven adherits, es formalitzarà mitjançant un acord plenari que preveja l'acceptació de la totalitat de les condicions reflectides en aquest.

Vist l'informe del tècnic de Medi Ambient, de data 18 de febrer de 2014.

Vist l'informe de l'interventor municipal, de data 15 d'abril de 2014, favorable a la renovació de l'adhesió a aquest Conveni Marc.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Renovar l'adhesió al Conveni marc entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i Ecoembalajes España, SA, en data 10 de desembre de 2013 pel qual l'Ajuntament de Benicarló accepta la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni marc subscrit .

Segon. Remetre una certificació per triplicat del present acord a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL SOBRE L'ESCRIT D'AL·LEGACIONS PRESENTAT PER PINTURAS BENICARLÓ, S.L., EN RELACIÓ AMB LA SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI PER A L'AMPLIACIÓ D'UNA INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ DE PINTURES (EMMAGATZEMAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS A L'AIRE LLIURE) A LA PARTIDA DE LES COVATELLES, POLÍGON 18, PAREL·LA 293. S'absté la Sra. Rosario Miralles Ferrando per incórrer en causa d'abstenció.

Seguidament, se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 16 de maig de 2014.

Relació de fets

 1. Vist l'ofici remès pel Servei Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, de 31/10/2013 (registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 16.193, de 7/11/2013), pel qual se sol·licita a l'Ajuntament de Benicarló l'emissió d'un informe municipal sobre la sol·licitud de declaració d'interès comunitari (DIC), formulada per la societat mercantil Pinturas Benicarló, SL, per a l'ampliació d'una instal·lació fabril de pintures en sòl no urbanitzable de Benicarló, nivell 3, concretament, per habilitar una ZONA D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS A L'AIRE LLIURE, en la parcel·la 293, del polígon 18, complementària de la declaració d'interès comunitari de data 14 de desembre de 1998, atorgada per a la implantació d'una fàbrica de pintures.

 2. Vist l'acord del Ple de la corporació, de data 30/01/2014, pel qual s'acorda l'emissió d'informe municipal en relació amb aquesta sol·licitud, de conformitat amb l'informat per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 17/12/2013, el qual es pronuncia en els següents termes:

«A. PONDERACIÓ REQUISITS ARTICLE 33.1 I 38.1 LSNU

POSITIVA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT SOL·LICITADA.

L'activitat que es pretén implantar es troba regulada en el PGOU de Benicarló mitjançant la seua modificació del mateix: "Adaptació a la legislació urbanística autonòmica, interpretació i aclariment de determinats articles de la normativa del Pla General d'Ordenació Urbana". En aquesta normativa s'estableix, en l'article 211 que són compatibles amb caràcter general en la totalitat del sòl no urbanitzable comú els usos previstos en la Llei 4/92, de 5 de juny de la Generalitat Valenciana, sobre Sòl no Urbanitzable, excepte les granges i indústries de caràcter especial, definides com a tals en el PGOU, que estan prohibides en els nivells 1 i 2.

S'ha d'entendre que aquesta regulació, en haver estat substituïda aquesta legislació per la Llei 10/2004, es refereix a la regulació d'aquests usos establerta en aquesta segona Llei i la seua modificació derivada de la Llei 10/2010, de 21 de juliol.

Per tant, la compatibilitat de la implantació d'aquest ús en el sòl no urbanitzable del terme de Benicarló està condicionada per la possibilitat que aquesta legislació establisca per a la seua implantació.

Atés que la legislació esmentada inclou entre els usos industrials autoritzables mitjançant la Declaració d'Interès Comunitari, en l'article 26, el "...a) Indústries qualificades que, per exigència de la normativa que les regule, hagen de situar-se allunyades de zona residencial o urbana, en parcel·la no inferior a una hectàrea i, en tot cas, amb el cinquanta per cent lliure d'ocupació i dedicat a l'ús agrari o forestal efectiu o, si escau, en el seu estat natural primitiu...." redacció similar a la de l'article 18 de la Llei 4/1992, mitjançant la qual que es va atorgar la DIC vigent que es tracta d'ampliar, cal entendre que la implantació de l'activitat sol·licitada sí que resulta compatible amb el sòl no urbanitzable, en parcel·la confrontant a la qual es complementa.

L'activitat sol·licitada té com a objectiu habilitar un àrea per a emmagatzematge de productes tòxics per a pintures, annexa a activitat d'empresa de fabricació d'aquestes existent, la qual cosa implica l'alliberament d'espai en les parcel·les existents, en les quals l'interessat s'ha compromès a eliminar les edificacions que no estan emparades per l'anterior DIC i que s'utilitzen actualment de magatzem.

Ha de, per tant, al meu entendre, valorar-se positivament l'ampliació plantejada, ja que sectoritza d'una forma més adequada els espais i separa convenientment els productes d'emmagatzematge dels de fabricació.

NECESSITAT D'EMPLAÇAMENT EN SÒL NO URBANITZABLE

La implantació en sòl no urbanitzable es justifica sobre la base de la relació amb l'empresa de fabricació de pintures a la qual complementa i que se situa en aquest tipus de sòl.

INCIDÈNCIA DE L'ACTIVITAT EN EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ECONÒMIC I SOCIAL, EN EL MEDI NATURAL I EN LES XARXES DE INFRAESTRUCTURES O SERVEIS PÚBLICS EXISTENTS.

L'ampliació que se sol·licita complementa una activitat de fabricació de pintures. Aquesta va obtenir la DIC l'any 1998, és a dir, té una activitat superior a 15 anys, i manté una important activitat d'exportació dels seus productes que li permet oferir un acceptable nivell d'empleabilitat.

En relació amb l'ocupació i la situació economicosocial, no existeix una incidència especial, en opinió d'aquest tècnic municipal, sobre aquesta, ja que la implantació de l'ampliació no modifica, en aquest sentit, la situació actual.

El mitjà natural, d'altra banda, no es troba afectat en tractar-se d'una implantació en sòl no urbanitzable no protegit, ja que, en l'actualitat, és improductiu des del punt de vista agrícola.

L'ampliació sol·licitada no té incidència sobre les infraestructures i serveis existents al territori i no afecta altres serveis públics.

RACIONAL UTILITZACIÓ DEL TERRITORI

En tractar-se de l'ampliació per a emmagatzematge de productes d'una indústria existent en el mateix àmbit territorial, no existeix una modificació en l'ús del territori.

B. ESTIMACIÓ DEL CÀNON D'APROFITAMENT

Per al càlcul de l'aprofitament, l'article 34 LSNU estableix que aquest s'estima per quantia corresponent al cost econòmic que es derivaria de la transformació d'un sòl urbanitzable per a l'obtenció d'una parcel·la de superfície, ús i aprofitament equivalent a la vinculada per la declaració.

D'acord amb el que estableix el Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell de mesures urgents per agilitzar el desenvolupament d'activitats productives i la creació d'ocupació, s'ha produït la derogació de l'Ordre de 3 de novembre de 2008 reguladora del càlcul del cànon per declaracions d'interès comunitari, remetent, en aquests casos, al propi Ajuntament per fer propostes motivades per la determinació de la quantia d'aquest cànon, a cada expedient de tràmit de DIC.

En data 28 de juny de 2010, es redacta un informe amb una proposta d'aplicació de mòduls per a l'estimació del cànon de les diferents activitats que puguen obtenir una DIC. Els seus mòduls s'han anat actualitzant posteriorment en relació amb l'IPC. Sobre la base d'aquest, el cànon estimat per a l'activitat que es demana, és:

Emmagatzematge de productes sense edificació

504,00 m2

5,29 EUR/m2

2.666,16 EUR

Aparcament i vials

94,53 m2

5,29 EUR/m2

500,06 EUR

Total

3.166,22 EUR

Se sol·licita la reducció del 50% del cànon, tal com estableix l'article 34.3 de la Llei 10/2004 sobre sòl no urbanitzable, modificada segons la Llei 12/2010, en tractar-se d'una ampliació d'indústria susceptible de crear ocupació.

L'Ajuntament de Benicarló va iniciar un procediment per estimar la reducció del cànon en funció dels llocs de treball que generés l'empresa anualment. S'ha, fins i tot, redactat un esborrany d'ordenança per part dels Serveis Tècnics Municipals d'Urbanisme. No obstant això, aquesta proposta no ha estat aprovada i el procediment es troba pendent de redacció d'una proposta de l'Àrea de Promoció Econòmica, per la qual cosa, actualment, no pot haver-hi cap proposta tècnica sobre la qüestió.

No obstant això, en la sol·licitud no es justifica el condicionant necessari de creació d'ocupació.

C. TERMINI DE VIGÈNCIA

La sol·licitud estima un termini de 30 anys. No s'aporta justificació.

No obstant això, en tractar-se de l'ampliació d'una indústria existent que va obtenir una DIC l'any 1998 per 25 anys, es considera convenient que el termini s'ajuste al mateix que el de la indústria principal i es proposa, per tant, un termini de 10 anys, d'acord amb el termini que resta a l'activitat creada el 1998.

El cànon ha estat calculat estimant que serà aquest el termini atorgat, sense perjudici de posteriors ampliacions.

Per tot això, es proposa informar FAVORABLEMENT la sol·licitud presentada, per tractar-se de l'ampliació d'una indústria existent que va obtenir una DIC l'any 1998:

Cànon d'urbanització. 3.166,22 EUR.

Termini de vigència. 10 anys, termini que resta per a la finalització de la declaració d'interès comunitari de l'activitat principal a la qual serveix.»

 1. Vist que contingut d'aquest acord plenari va ser remès al Servei Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, en data 11/02/2014 (registre de sortida núm. 1.394, de 7/02/2014).

 2. Vist l'ofici remès pel Servei Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, de 7/03/2014 (registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 3.900, d'11/03/2014), pel qual se sol·licita a l'Ajuntament de Benicarló, l'emissió d'un nou informe municipal, en relació amb l'escrit d'al·legacions formulat per la sol·licitant de la declaració d'interès comunitari, presentat davant aquest Servei Territorial d'Urbanisme en data 6/03/2014 (registre d'entrada núm. 2.564), en relació amb el termini de vigència, i en els següents termes:

«Que de conformitat al sol·licitat es va demanar un termini de vigència de 30 anys. Per part de l'Ajuntament es concedeix un termini de 10 anys. Amb aquesta divergència estem en desacord perquè:

--es tracta d'una activitat industrial i productiva, i en aplicació de l'art. 26 de la Llei 19/2004, punt 4 "les activitats a què es refereix aquest article podran, justificadament quedar exemptes del termini de vigència de l'ús i aprofitament atribuït per la Declaració d'Interès Comunitari".

--Es tracta d'una ampliació/modificació d'una activitat industrial existent des d'abans de l'entrada en vigor de la Llei, per la qual cosa es pot autoritzar mitjançant el procediment d'interès comunitari. Disposició transitòria cinquena Llei 10/2004 i art. 464 ROGTU.

--Es tracta d'una DIC atorgada conforme a la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat sobre sòl no urbanitzable, corresponent a una activitat recollida en l'art. 26 de la Llei que ha homologat abans del seu venciment els seus continguts a la present Llei 10/2004, per la qual cosa podrà quedar eximida del termini de vigència, disposició transitòria sisena Llei 10/2004.

Cal destacar igualment els efectes sobre l'ocupació, inversions i amortització, així com l'impacte social que si escau podria causar.»

 1. En data 13 de març de 2014, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, emet el següent informe, en relació amb el contingut d'aquestes al·legacions:

«L'escrit d'al·legacions planteja la disconformitat del promotor amb el termini atorgat a l'ampliació plantejada. Aquest es va acordar de 10 anys, per tractar-se de l'ampliació d'una activitat la vigència de la qual havia estat plantejada per a un període de 25 anys, segons la Resolució del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports de 14 de desembre de 1998, restant, per tant, aproximadament 10 anys per a la seva finalització.

L'expedient que actualment es tramita plantejava inicialment un termini de 30 anys per a la vigència de la DIC de l'ampliació que ara se sol·licitava. L'informe en el qual es va basar l'acord del Ple de l'Ajuntament plantejava la incoherència que aquest termini de vigència en relació amb l'activitat principal, proposant-se l'adaptació d'aquesta vigència a la de l'activitat principal.

La documentació aportada no plantejava l'homologació de la DIC original a les determinacions de la llei vigent, ni la possible exempció del termini de vigència que s'incorpora a la nova legislació en la disposició transitòria 6a de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl no Urbanitzable.

Conseqüentment, les al·legacions contra la fixació del termini de 10 anys que resten per a la finalització vigent del termini de 25 anys atorgat a la DIC original resulten, al meu entendre, improcedents.

Per tant, s'emet un INFORME DESFAVORABLE sobre la modificació del termini de vigència acordat per a l'ampliació de la DIC per a una fàbrica de pintures en la parcel·la 293 del polígon 18.

No obstant això, l'al·legació actualment presentada sí que planteja que s'atorgue una exempció del termini, exempció que caldrà entendre referida a la DIC, la concessió de la qual va ser resolta a l'empara de la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat, sobre sòl no urbanitzable, ja que no existeix encaix legal en l'ampliació del termini per temps superior al sol·licitat i aprovat inicialment, 25 anys. No és possible, segons la literalitat de la Llei, concedir un nou termini de 30 anys, superior a l'inicial, termini que, alternativament a l'exempció del termini se sol·licitava.

Article 35. 2. LSNU: "El transcurs del termini de vigència de l'ús i aprofitament atribuït produirà la caducitat de la declaració d'interès comunitari, si bé l'interessat podrà, abans del venciment d'aquest termini, sol·licitar de la conselleria competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, pròrroga per un període igual o inferior a l'inicialment assignat."

Estableix la disposició transitòria 6a de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl no Urbanitzable el següent: "Les declaracions d'interès comunitari atorgades conforme a la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat, sobre sòl no urbanitzable, corresponents a activitats contemplades en l'article 26 d'aquesta llei, poden quedar eximides del termini de vigència que en la corresponent resolució s'hagués establert si, abans del seu venciment i previ informe municipal favorable, homologuen els seus continguts a les exigències que, en atenció a la naturalesa de l'actuació declarada d'interès comunitari, s'estableixen en la present llei. El procediment d'homologació se substanciarà conformement al procediment de declaració d'interès comunitari regulat en aquesta llei."

La Declaració d'Interès Comunitari, que es va resoldre a favor de la implantació de fabrica de pintures Pinturas de Benicarló, SAL, segons la Resolució de data 14 de desembre de 1998 sí que reuneix les condicions que en aquesta DT 6a s'estableixen. És a dir, va ser atorgada d'acord amb la Llei 4/1992 i es tracta d'una activitat de les prevista en l'article 26 de la Llei 10/2004, doncs va ser aquesta una de les premisses per la qual es va concedir aquesta DIC, podent, per tant, acollir-se a la possibilitat discrecional de l'administració d'eximir-la del termini de vigència.

La ubicació d'aquesta indústria al territori no afecta el previsible proper desenvolupament del PGOU, ni en un futur a més llarg termini, amb l'excepció que aquesta indústria queda confrontant amb les parcel·les sobre les quals el document d'inici, que l'Ajuntament va remetre a la Conselleria per a la redacció del document de referència, establia la ubicació de l'equipament previst per al nou cementeri municipal.

En aquest sentit, en opinió d'aquest tècnic municipal, tret que això hipoteca qualsevol intervenció a l'àrea sine die, no existeix inconvenient urbanístic, en relació al desenvolupament previst del pla, a accedir a la proposta d'exempció que l'interessat planteja, que s'haurà de substanciar conformement al procediment corresponent, d'acord amb el que establisca la legislació vigent.

Conseqüentment:

No resulta coherent ampliar termini de concessió de l'ampliació de la DIC d'indústria per a pintures per sobre de l'activitat principal que complementa. S'EMET UN INFORME DESFAVORABLE.

No es pot concedir pròrroga del termini per període superior a l'inicialment concedit. S'EMET UN INFORME DESFAVORABLE.

L'activitat principal que es pretén ampliar, sí que va obtenir la DIC segons la legislació i en les condicions establertes en la DT 6a LSNU, per la qual cosa SÍ QUE ÉS POSSIBLE, PREVI EL TRÀMIT CORRESPONENT, OBTENIR L'EXEMPCIÓ DEL TERMINI DE VIGÈNCIA.

No existeix previsió urbanística, excepte el desenvolupament del propi sòl no urbanitzable, que constituïsca un obstacle, inicialment, l'aplicació de la DT 6a de Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl no Urbanitzable per eximir de l'establiment del termini de vigència, per SÍ reunir les condicions establertes en aquesta disposició, mitjançant el tràmit adequat.

La corporació ha de ponderar els interessos municipals per resoldre sobre la petició d'eliminació d'un termini limitat de vigència.»

 1. D'acord amb el previst en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, del Sòl no Urbanitzable.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Emetre un informe municipal a les al·legacions formulades per la societat mercantil Pinturas Benicarló, SL davant el Servei Territorial d'Urbanisme en data 6/03/2014 (registre d'entrada en aquest Servei núm. 2.564), en relació amb la sol·licitud de declaració d'interès comunitari, per a l'ampliació d'una instal·lació fabril de pintures en sòl no urbanitzable de Benicarló, nivell 3, concretament, per habilitar una ZONA D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS A l'aire lliure, en la parcel·la 293, del polígon 18, complementària de la declaració d'interès comunitari de data 14 de desembre de 1998, atorgada per a la implantació d'una fabrica de pintures, en els següents termes:

 • No resulta coherent concedir un termini de concessió per a l'AMPLIACIÓ (emmagatzematge de productes químics a l'aire lliure) de l'activitat principal (fàbrica de pintures), a la qual complementa, més ampli o per sobre del termini de vigència que es va concedir en el seu moment per a l'activitat principal, de conformitat amb l'informat per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 13/03/2014. S'EMET UN INFORME DESFAVORABLE.

 • No es pot concedir pròrroga del termini de vigència per període superior a l'inicialment concedit (segons resolució del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, de data 14/12/1998, el termini de vigència de la DIC és de 25 anys), de conformitat amb l'informat per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 13/03/2014. S'EMET UN INFORME DESFAVORABLE.

 • La possibilitat d'exempció del termini de vigència de la DIC obtinguda en data 14/12/1998, i atorgada conforme a la Llei 4/1992, de 5 de juny, ha de substanciar-se, en tot cas, i de conformitat amb el previst en la disposició transitòria sisena de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, del Sòl no Urbanitzable de la Comunitat Valenciana, a través del corresponent procediment d'homologació. S'INFORMA DESFAVORABLEMENT.

Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria competent de la Generalitat Valenciana, als efectes previstos en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Sòl no Urbanitzable.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE POSAR A DISPOSICIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA (EPSAR) ELS TERRENYS DE TITULARITAT MUNICIPAL NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'EDAR I DELS COL·LECTORS GENERALS DE BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 16 de maig de 2014.

Relació de fets

 1. El Ple de la corporació, en la sessió que va tindre lloc en data 30 de gener de 2014, va acordar el següent:

  «Primer. Donar conformitat al Projecte modificat núm. 1 de les obres de construcció de la nova EDAR i els col·lectors generals de Benicarló (Castelló), per un import de 16.495.610,00 euros (IVA exclòs), que suposa un decrement respecte al projecte original i autoritzar la seua contractació i execució a través de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.

  Segon. L'Ajuntament de Benicarló es compromet a posar a la disposició de l'Entitat de Sanejament d'Aigües els terrenys necessaris per a l'execució de les obres d'instal·lació dels col·lectors i estacions de bombament que han de servir a l'EDAR en construcció i tramitar els procediments necessaris. Una vegada obtinguts els terrenys, es compromet a realitzar les actuacions necessàries per procedir a la cessió de la seva titularitat o del seu ús, segons siga pertinent, a la Generalitat Valenciana.

  La titularitat de les instal·lacions i la gestió d'aquestes correspon a la Generalitat Valenciana.»

 2. Vist el requeriment realitzat via correu electrònic a aquest Ajuntament per part de l'EPSAR, en data 7/04/2014, en el qual s'indica que en l'acord del Ple de la corporació de 6 de febrer de 2014, la qual cosa existeix és un compromís de posada a disposició, no una posada a disposició efectiva, respecte als terrenys de propietat municipal necessaris per a l'execució del Projecte de construcció d'un EDAR i col·lectors generals a Benicarló. Vist que s'indica que els terrenys han de posar-se a la disposició de l'EPSAR, identificant clarament cadascuna de les parcel·les (polígon, parcel·la, superfície, referència cadastral...), utilitzant a tal fi, segons siga expropiació, servitud o ocupació temporal, la següent redacció:

  æa) Cedir la titularitat de la propietat dels terrenys a la Generalitat Valenciana, amb caràcter indefinit mentre es complisca la destinació del bé.

  b) Cedir la titularitat del dret d'ús a la Generalitat Valenciana, amb caràcter indefinit mentre es complisca la destinació del bé.

  c) Cedir el dret d'ús a la Generalitat Valenciana, amb caràcter indefinit mentre es complisca la destinació del bé»

 3. Vist que en data 16 d'abril de 2014 (registre d'entrada núm. 5.937), l'EPSAR ha remès ofici a aquest Ajuntament, en el qual confirma que el referit Projecte modificat núm. 1 de les obres de construcció de la nova EDAR i els col·lectors generals de Benicarló (Castelló), va ser aprovat per l'òrgan de contractació de les obres corresponents, l'Entidad de Saneamiento de Agüas (EPSAR), mitjançant un acord de data 17 de gener de 2014.

 4. Vist que els procediments necessaris per a la cessió efectiva de la titularitat de la propietat i/o del dret d'ús dels terrenys, a l'òrgan autonòmic corresponent, en els termes que indica l'EPSAR, es troben actualment en tramitació.

 5. Vista la necessitat d'ocupació urgent i efectiva dels terrenys de propietat municipal, a l'efecte d'execució de les obres referides.

 6. Vist que l'Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR), en virtut de les atribucions i funcions que confereix la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, és un òrgan dependent de la Generalitat Valenciana, creat per dur a terme de manera eficaç, entre altres activitats, l'execució d'aquelles obres de sanejament i depuració que l'Administració de la Generalitat determine, així com aquelles altres que li puguen encomanar les entitats locals.

 7. De conformitat amb el que preveu el Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

 8. De conformitat amb el que preveu la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Posar a la disposició de l'Entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR), tots aquells béns de titularitat municipal (espais lliures, vials o camins d'ús i domini públic municipal), afectats pel Projecte modificat núm. 1 de les obres de construcció de la nova EDAR i els col·lectors generals de Benicarló (Castelló), al que va donar conformitat aquest Ajuntament mitjançant un acord del Ple de la corporació, de data 30 de gener de 2014, i que va ser aprovat per l'òrgan de contractació corresponent (EPSAR), en data 17 de gener de 2014 (veure plànol adjunt).

Mentrestant, han de realitzar-se les actuacions necessàries per procedir a la cessió efectiva de la titularitat de la propietat i/o del dret d'ús dels terrenys, a l'òrgan autonòmic corresponent, en els termes que en cada cas siga procedent, i segons el tipus d'ocupació o afectació definitiva que es tracte.

Segon. Notificar aquest acord a l'Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR), perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE FESTA D'INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC PER A LA FESTA DE LA CARXOFA DE BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel regidor d'Agricultura, Camins i Pesca de data 16 de maig de 2014.

En primer lloc, fa ús de la paraula, la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a indicar que el seu grup donarà suport a esta proposta de sol·licitud a la Conselleria d'Economia, Indústria i Turisme de Declaració de la Festa d'Interés Turístic Autonòmic per a la Festa de la Carxofa de Benicarló. Continua dient que pensen que és, juntament amb les Falles, de les festes més multitudinàries que se celebren al nostre poble, ja que és una festa que atrau gent de tot Espanya i, fins i tot, de l'estranger, amb el reclam del producte estrella, la carxofa de Benicarló, que és un producte d'altíssima qualitat. Per tant, consideren que es mereix això per tot el nivell que ha assolit aquesta festa. A més, creuen que sortiran beneficiades totes les empreses turístiques de Benicarló, tan restauradors, com hotels, com comerços, com totes les empreses de Benicarló. Així doncs, la Sra. Miralles conclou reiterant el suport de tots els membres del grup municipal socialista a esta proposta.

En segon lloc, intervé el Sr. Arín Piñana, representant del grup municipal popular, per a expressar que agraeix les paraules de la Sra. Miralles que sempre ha tingut de cara la Festa de la Carxofa. Continua dient que ha treballat molt en esta Festa i han arribat a este punt després de veure que en estos 21 anys la festa s'ha anat consolidant i ara ha arribat el moment d'apostar per la promoció del poble, la promoció dels llauradors, la promoció de les empreses i intentar que esta festa cada dia es faça més gran i siga un referent a Benicarló i a tot Espanya. Per això, --diu--, s'està treballant conjuntament i creu que, si algun dia hi ha coses que s'han de parlar i han de seure, ho faran, ja que en esta festa no s'ha de fer mai política, perquè és interés del poble. Per tant, agraeix als dos partits que estan tant al Consell Agrari com a la Comissió que sempre ho han parlat, sempre ho han vist en bons ulls, la qual cosa per a ell és una satisfacció perquè en el fons va en benefici del poble.

Relació de fets

Atès que des de l'Àrea d'Agricultura amb el suport i interès del Consell Agrari Municipal, Consell Regulador de la DO i altres entitats de caràcter comercial i agrícola, estem interessats a obtenir per a la Festa de la Carxofa, la declaració de Festa d'Interès Turístic Autonòmic.

Atesa l'evidència de la tradició popular del nostre producte i el treball realitzat durant els darrers vint anys per aconseguir la Denominació d'Origen de la carxofa i paral·lelament crear la festa en el seu honor amb la celebració d'un programa d'actes variats que impliquen tots els sectors, unit a la repercussió que ha assolit la Festa de la Carxofa, als àmbits comercial, turístic i de promoció a nivell provincial, comarcal i autonòmic.

Atesa l'existència a Benicarló d'una infraestructura que ens permet desenvolupar totes les activitats que es realitzen al voltant de la Festa i la capacitat per donar cabuda i serveis a un nombre molt elevat de visitants.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica, i per unanimitat dels dels membres assistents, acorda:

Primer. Sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Industria, Turisme i Ocupació, la declaració de Festa d'Interès Turístic Autonòmic per a la Festa de la Carxofa de Benicarló.

Segon. Facultar a l'Alcaldia per a la signatura i formalització de tots aquells documents necessaris per a la correcta culminació de l'expedient.

Tercer. Notificar l'acord a la Conselleria d'Economia, Industria, Turisme i Ocupació per al seu coneixement i efectes.

PUNT 7é. Prèvia declaració d'urgència >, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups polítics municipals popular, socialista i Compromís de data 26 de maig de 2014 (escrit amb registre d'entrada núm. 8177/27.05.2014), que és del següent tenor literal:

«Vist que el Ple de la Diputació Provincial de Castelló, en la sessió ordinària que va tindre lloc el dia 29 d'abril de 2014, va aprovar per unanimitat la DECLARACIÓ INSTITUCIONAL del següent tenor literal:

"Les zones muntanyenques de l'interior de la província de Castelló guarden fermes tradicions medievals d'interès etnològic. Els seus habitants han volgut i han sabut mantenir-les com a veritables tresors heretades dels seus avantpassats. Malgrat els temps de canvi que ha sofert la nostra terra i que han acabat amb formes de vinya avui totalment periclitades, encara podem trobar aquestes manifestacions profundes d'un esperit solidari que hauria d'haver fonamentat millor nostra identitat com a poble.

El Penyagolosa és un elevat i ben conservat nucli muntanyenc de la nostra província, que culmina als 1.813 m en el seu cim, des d'on es domina un immens panorama sobre les comarques castellonenques i les veïnes terres d'Aragó.

No només està considerat com un emblema que forja l'orgull de pertinença de les gents del lloc, sinó que constitueix tota una icona de la identitat territorial. En les seves faldes, s'estableix el santuari de Sant Joan de Penyagolosa. Un lloc únic i ple de misteri a causa de la misticitat i harmonia que s'hi respiren. Es tracta d'una important destinació de romiatges que es fan des de temps de la reconquesta cristiana.

Cadascun dels municipis limítrofs van instituir les seues pròpies peregrinacions amb l'objectiu de ' demanar al cel' pels diferents mals que assolaven la regió en diverses èpoques: sequera, malalties... Tots aquests romiatges es conformen com a úniques i van traçar camins diferents fins a aquest centre neuràlgic, amb consuetuds i rituals propis.

En l'actualitat, molts d'aquests camins han desaparegut. No obstant això, hi ha alguns municipis com les Useres, Xodos, Vistabella o Culla que conserven amb cura aquest bé cultural, sense igual, que han heretat dels seus antecessors. Cada any mantenen el costum, amb la màxima fidelitat, de recórrer a peu el camí que els separa de Sant Joan.

Així mateix, Camins de Penyagolosa també inclourà antigues peregrinacions ja desaparegudes, com les de Castillo de Villamalefa, Atzeneta del Maestrat, Lludient o Villahermosa del Río; els entorns per on discorren en l'actualitat, com els de Benafigos o Llucena del Cid; o altres romiatges de recent creació com la de l'Alcora. Tots aquests pobles, així com la resta de localitats al voltant del massís Penyagolosa, també es veurien beneficiats pel reconeixement de la UNESCO.

A més del seu sentit religiós, aquests camins van servir com a via de comunicació comarcal des d'antany. D'altra banda, aquestes sendes naturals que van dibuixar els avantpassats s'han convertit, els últims anys, en un lloc d'obligada visita per als amants del senderisme i la naturalesa. Pels seus traçats transcorren importants proves esportives que han guanyat moltíssima popularitat, tant a nivell nacional com internacional. Es tracta de les conegudes Penyagolosa Trails. D'alguna manera, aquestes carreres han sabut continuar amb aquesta tradició tan arrelada; ja que, gràcies a aquestes, es mantenen les antigues sendes i el flux de visites pels seus paratges i el santuari. Aquesta província mereix continuar sumant propostes de valor per a les visites, pilar fonamental del desenvolupament econòmic d'aquesta terra.

I amb aquesta iniciativa provincial demanem al Ministeri de Cultura, primer, i a la UNESCO, després, que ens reconeguen els nostres camins més ancestrals i místics amb la finalitat de fer més atractiu tot el que els envolta: ermites, peregrinacions, masies, molins, vegetació o els esdeveniments esportius, a més de reivindicar aquells valors que ens defineixen com a poble i són més necessaris avui més que mai, com la solidaritat, l'humanisme o la conveniència.

PROPOSTA D'ACORD

1. El Ple de la Diputació de Castelló mostra el seu ferm suport i compromís a la iniciativa que els Camins del Penyagolosa siguen declarats per la UNESCO, com a Patrimoni de la Humanitat el 2016.

2. Sol·licitar en el Ministeri de Cultura que presente la nostra proposta a la candidatura de la UNESCO 2016.

3. La Diputació de Castelló dissenyarà un pla d'actuació que incloga acords amb entitats públiques i privades, la realització d'estudis, accions de sensibilització i comunicació i en general, els elements que siguen necessaris per al bon fi de la iniciativa.

4. Sol·licitar a la Conselleria de Cultura que adopte les mesures necessàries per impulsar la nostra candidatura en tot el procés que comporta.

5. Traslladar el present acord al Ministeri de Cultura, a la Conselleria de Cultura i a tots els ajuntaments de la província de Castelló i representants de la societat civil."»

Per tot això, els portaveus dels grups municipals Popular, Socialista i Compromís, presenten al Ple de l'Ajuntament de Benicarló l'adopció del següent acord:

Primer. Aprovar, en tots els seus termes, el contingut de la Declaració Institucional aprovada pel Ple de la Diputació Provincial de Castelló, en la sessió ordinària que va tindre lloc el dia 29 d'abril de 2014, de suport a la Declaració de Camins del Penyagolosa, com a Patrimoni de la Humanitat, per la Unesco el 2016.

Segon. Trasllada el present acord a la Diputació Provincial de Castelló als efectes procedents.

En conseqüència, la corporació, per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PART DE CONTROL

PUNT 8é. DACIÓ DE COMPE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 D'ABRIL DE 2014 AL 15 DE MAIG DE 2014. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 d'abril de 2014 al 15 de maig de 2014. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 9é. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. La corporació queda assabentada del contingut de l'informe que han emès l'interventor i el tresorer de data 22 d'abril de 2014, en relació amb el compliment de la Llei de Morositat del primer trimestre de 2014, d'acord amb el que disposa l'article 4.4 de l'esmentada Llei.

PUNT 10é. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME RELATIU AL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. La corporació queda assabentada del contingut de l'informe que ha emès el senyor interventor de data 22 d'abril de 2014, relatiu al seguiment del Pla d'Ajust aprovat pel Ple de la corporació en data 28 de juny de 2012, respecte del primer trimestre de 2014.

PUNT 11é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 27/03/2014, D'APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI PER ALS PERÍODES 2014-2017. La corporació queda assabentada del contingut del decret d'Alcaldia de data 27 de març de 2014, en virtut del qual s'aprova el marc pressupostari per als períodes 2014 a 2017, integrat pel pressupost de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats.

PUNT 12é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a manifestar que ahir el grup municipal socialista va entrar, per registre d'entrada núm. 8304/28.05.2014, una proposta a l'equip de govern perquè es prenguen les mesures oportunes per a restituir als treballadors de l'Ajuntament les quantitats corresponents a la part proporcional de la paga extra que es menciona en l'exposició de motius. Explica que, mitjançant el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de retallades del Govern Central, els funcionaris de totes les administracions van veure retallada la paga extra, però com que el Reial Decret llei va entrar en vigor el 14 de juliol de 2012, hi ha una meritació d'esta paga extra, de manera que des de l'1 de juny al 14 de juliol es considera que no pot tindre el Reial Decret Llei caràcter retroactiu. De fet, diu que hi ha moltes sentències dels tribunals superiors de justícia, del contenciós administratiu i, fins i tot, de l'Audiència Nacional, que reconeixen el dret dels funcionaris a percebre la part proporcional corresponent als 44 dies de paga extra de Nadal de 2012. Per tant, demanen a l'Alcaldia que es prenguen les mesures oportunes per a restituir als treballadors de l'Ajuntament estes quantitats. A continuació indica que esta proposta coincidix amb la proposició no de llei que el Partit Socialista del País Valencià va presentar a les Corts, a través del Sr. Rafa Rubio, que és el seu portaveu adjunt, per a complir la sentència dels diferents tribunals i per a evitar perjudicis més grans, ja que la condemna en costes duplicaria el cost final per a la Generalitat. Indica també que esta PNL es fa extensiva a tots els empleats públics de totes les administracions.

En segon lloc, intervé el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a formular tres preguntes. En primer lloc, indica que, revisant els decrets de la part de control, li ha cridat l'atenció un decret en el que s'ordena a un ciutadà de Benicarló que «en el plazo máximo de 15 días, a contar des del día siguiente al de la notificación de esta resolución, proceda a la poda y corte de toda la vegetación que sobrepasa el linde de su propiedad e invade el volumen de la vía pública». A aquest respecte, el Sr. Sánchez diu que li pareix perfecte, tot i que vol saber si este tipus de decrets són com a conseqüència de denúncies de veïns o d'algun altre o d'algun servei de l'Ajuntament.

En segon lloc, pregunta si des del departament de Medi Ambient es controlen els contractes que es tenen amb FCC i com s'està aplicant el contracte que tenim en el manteniment de jardineria.

I, en tercer lloc, indica que en l'últim ple es va produir un fet que considera lamentable, quan l'alcalde va dir que una pregunta ja no havia de contestar-la perquè l'havia ja contestat en la Junta de Portaveus. El Sr. Sánchez continua explicant que, finalment, l'alcalde, davant la petició de l'oposició que li indicava que això no era el que regulava el reglament, va haver de consultar al secretari si això era de reglament o no. Tot i això, el Sr. Sánchez considera que no és nou eixe desconeixement de l'alcalde, ja que recorda que l'alcalde que en el Ple del mes de març, quan es va demanar retirar un punt de l'ordre del dia, l'alcalde no només no el va retirar, sinó que quan ell volia advertir-li que estava vulnerant el reglament, perquè s'havia de votar si es retirava o no, l'alcalde li va retirar la paraula i no el va deixar parlar. Per tant, el Sr. Sánchez considera que s'està vulnerant el reglament per part de la Presidència. Així doncs, pregunta a l'alcalde si creu que això és una forma democràtica d'actuar.

Seguidament, intervé la Sra. Marzá Caldés, representant del grup municipal socialista, per a manifestar que en l'anterior Ple van preguntar quin ús es pensava donar als espais de l'antic centre de salut i que se'ls va contestar que l'ús seria social. Després, --explica--, també se'ls va dir que hi havia consignació en el pressupost del 2014 per a inversions per adaptar este espai i que la idea era anar instal·lant entitats socials i que fóra espai polivalent per a totes les entitats, amb diferents espais compartits. Tot i això, indica que, després de la roda de premsa feta pels membres de l'equip de govern d'esta setmana, els agradaria saber si tot continua sent tal com se'ls va dir.

A continuació, fa ús de la paraula el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, per a manifestar que vol fer un prec a la Sra. Miralles, que en realitat és un prec a l'alcalde. A continuació, diu que, tal com ha llegit la Sra. Miralles, en data d'ahir van presentar un escrit que sol·licita a l'equip de govern de l'Ajuntament que prenga les mesures oportunes per a restituir als treballadors de l'Ajuntament les quantitats corresponents a la part proporcional de la paga extra de desembre del 2012. Continua dient que eixe mateix escrit fa menció a diferents tribunals de justícia que han reconegut el dret a rebre eixe import. Tot i això, el Sr. Serrano diu que el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, a data d'avui continua estant en vigor, per tant, considera que l'Ajuntament de Benicarló està al mateix punt que quan es va publicar el Reial Decret Llei 20/2012. En aquest sentit, afegix que el passat mes d'abril a l'Ajuntament es va rebre un escrit de la Subdelegació del Govern de Castelló, en què textualment es deia, entre altres coses, que: «si bien entre diciembre 2012 y enero 2013, les fue requerida certificación del Acuerdo de no disponibilidad adoptado por la Corporación con el fin de inmovilizar los créditos previstos para el abono de las pagas extraordinarias y certificación de los conceptos retributivos de la nómina de diciembre 2012, actualmente y de acuerdo con lo interesado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de conformidad con la facultad que atribuye a la Administración General del Estado el artículo 56.2 de la Ley 771985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con el fin de comprobar que estas normas están siendo efectivamente aplicadas y no se ha efectuado el pago de dicha paga extraordinaria, procede solicitar la siguiente documentación: Certificación de que dicha paga no se ha abonado bajo ningún concepto durant el ejercicio 2013 ni en el presente ejercicio 2014.» És a dir, indica que des de la Subdelegació s'està comprovant si hi ha ajuntaments que han fet efectiu el pagament de la paga extra. A més, explica el Sr. Serrano que uns dies més tard d'esta sol·licitud i una vegada recabats els informes corresponents, es va remetre a la Subdelegació del Govern el certificat on es comunicava que eixa paga no s'havia abonat sota cap concepte ni durant 2013 ni en el present exercici de 2014, a la qual cosa la Subdelegació va contestar: «En relación con la consulta relativa al abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 esta subdelegación del Gobierno siguiendo instrucciones de la Secretaría de Estado de Administración Pública ha solicitado a todos los Ayuntamientos de la provincia certificado del no abono de la misma. A efectos informativos, decirle que aquellos municipios que la han pagado y así lo hemos podido comprobar por las actas remitidas, han sido requeridos para que en el plazo de un mes anulen el citado acuerdo y se reientegren los importes abonados. Transcurrido el citado plazo sin que se haya atendido nuestro requerimiento, procederemos a interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo hasta tanto en cuanto se reciban instrucciones sobre este sentido. Las sentencias dictadas hasta ahora sólo obligan a los Ayuntamientos que han sido requeridos judicialmente a ejecutar dicha sentencia.» Per tant, el Sr. Serrano considera que, vist tot això, l'Ajuntament no pot pagar una part proporcional de l'extra, perquè s'estaria incomplint el Reial Decret Llei 20/2012. Continua dient que el que pot passar és el que ja està ocorrent en altres ajuntaments de la província, que tenen un mes per anul·lar l'acord i que els treballadors de l'Ajuntament han de reintegrar l'import que han rebut. Per tant, creu que seria absurd que l'Ajuntament de Benicarló donara eixe pas, sabent quines són les conseqüències. Ara bé, indica que tenen clar que s'han interposat recursos, un al Tribunal Constitucional i un altre al Tribunal Suprem, referents a este tema. Aleshores, --diu--, l'Ajuntament de Benicarló i l'equip de govern, --en el moment que se'ls notifique, bé siga per sentència del Tribunal Constitucional o pel Tribunal Suprem--, pagarà la part proporcional de la paga extra que es va quedar pendent pel Reial Decret Llei 20/2012. Així doncs, conclou dient que abans de presentar estos escrits, potser el funcionariat hauria d'informar-se una miqueta de com està la situació.

Tot seguit, el Sr. Sánchez s'adreça al Sr. Serrano per a dir-li que si és un prec, tot això ha d'anar dirigit a l'alcalde, perquè s'informe i diga tot això. Per tant, considera que que el Sr. Serrano s'ha de dirigir a l'alcalde i no als membres del grup municipal socialista. En cas contrari, el Sr. Sánchez creu que si el Sr. Serrano està contestant la pregunta és una cosa i si està fent un prec, està fent-lo a l'alcalde. Conclou dient que el Sr. Serrano està pregant-li a l'alcalde que s'adone, que s'informe i que no parle d'això per quedar bé davant de la corporació.

Arribat este punt, l'alcalde indica al Sr. Sánchez que el Sr. Serrano ha fet un prec, pel qual demana que, abans que es presenten escrits com estos, es miren les coses com estan.

El Sr. Sánchez torna a insistir que els precs s'adrecen a l'alcalde i no als membres de l'oposició. Per això, recomana a l'alcalde que es llija el ROF.

De nou, torna a intervindre l'alcalde per a preguntar al Sr. Sánchez si el Sr. Serrano no ha fet el prec.

Finalitzada esta intervenció, l'alcalde es referix les preguntes que va formular el Sr. Sánchez en el Ple passat, referides al passeig Marítim Sud, en virtut de les quals preguntava a l'alcalde si alguna vegada s'han tingut els terrenys abans d'aprovar un projecte i si es reafirma i es ratifica en l'afirmació que va fer que deia literalment «ara almenys els terrenys ja els tenim». Així doncs, l'alcalde respon afirmativament a les dos preguntes formulades pel Sr. Sánchez Martí en el Ple ordinari del dia 24 d'abril de 2014.

En un nou torn, el Sr. Sánchez indica a l'alcalde que no vol qualificar la seua resposta, perquè l'alcalde es qualifica a soles. No obstant això, matisa que l'alcalde hauria de saber que no es pot mai anar a una expropiació i tindre uns terrenys abans de tindre un projecte i un projecte aprovat. Continua dient que, respecte a la recriminació que va fer l'alcalde Sr. Ferrer i a ell indirectament sobre que quan governaven van portar un ministre a Benicarló amb un projecte a la mà i no tenien ni els terrenys, ell ha de dir que sí que es va portar un ministre amb un projecte a la mà per a comprometre's davant de tots els benicarlandos amb un projecte, cosa que, --segons el Sr. Sánchez-- l'equip de govern popular en 21 anys de govern no ha fet. De fet, el Sr. Sánchez diu a l'alcalde que, segons ha dit, ha fet més de 20 viatges a Madrid, en canvi, diu que ells no anaven a Madrid, sinó que portaven el ministre ací, amb el projecte a la mà. A més, diu que l'alcalde de Madrid torna amb les mans a les butxaques. Tot i això, manifesta que la pregunta era si l'alcalde havia vist alguna vegada un projecte on es tingueren els terrenys abans de tindre el projecte aprovat. I, tot seguit, pregunta a l'alcalde si no sap que només es fa el projecte, després es fa la relació de drets i béns afectats per eixe projecte i després s'aprova. De fet, diu que si ho sap, no entén com abans ha pogut contestar que sí. Així doncs, el Sr. Sánchez dóna un exemple on es va fer això, com ara Corts Valencianes, on es va donar la cessió a canvi d'aprofitament i si no es va expropiar. A més, assegura que ho van fer sense projecte, cosa que és il·legal perquè sense projecte no pot expropiar. Tot i això, segons el Sr. Sánchez, els ciutadans van tragar. Ara bé, demana a l'alcalde que no li ho pose com a exemple, perquè no és de llei.

A continuació, el Sr. Sánchez es referix a l'afirmació de l'alcalde que diu que els terrenys sí que els tenim i explica que l'Ajuntament va fer un projecte d'expropiació forçosa, que va ser declarat nul per la Sentència núm. 672/2010 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en Sentència de data 29 de maig de 2011. Continua dient que aquell projecte d'expropiació i que fins i tot alguns expropiats els van pagar els terrenys està anul·lat i recorda que es va perdre perquè es va fer l'expropiació sense tindre la relació de béns i drets afectats i, per tant, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va donar la raó al veí de Benicarló que va interposar la demana, a banda que el justipreu el van multiplicar. El Sr. Sánchez explica també que hi havia uns veïns que ja havien pagat eixos terrenys, veïns que encara avui tenen la facultat de poder dir que esborren la inscripció del Registre, perquè està anul·lada per sentència eixa expropiació i que el dia que algú els expropie tornar-ne a parlar del preu, perquè ara el preu és un altre. A més, recorda al Sr. alcalde que en eixa sentència deia, entre altres coses, que no era l'Ajuntament qui podia expropiar, sinó l'administració actuant i l'administració actuant era el Ministeri de Medi Ambient, és a dir, Costes. A continuació, el Sr. Sánchez afegix que en estos moments hi ha veïns de Benicarló que no han cobrat, per tant, que s'haja inscrit en el Registre de la Propietat li estranya, perquè hi ha qui encara en la caixa de dipòsits té els diners i no ha anat a arreplegar-los. De fet, explica el Sr. Sánchez que l'obligació de l'Ajuntament és arreplegar eixos diners de la caixa de dipòsits, ja que l'expropiació està anul·lada. Així doncs, el Sr. Sánchez reitera que sense els drets i béns afectats no es pot expropiar ni tindre uns terrenys, encara que una altra cosa és s'haja fet, com és el cas de Corts Valencianes, on s'han saltat la llei i una part de la gent ho haja acceptat. Tot i això, indica també que hi ha persones que no ho han acceptat al passeig Marítim Sud, on una Sentència va en contra de l'Ajuntament i, per tant, no es pot dir que eixos terrenys els tenim perquè no és veritat. No obstant, el Sr. Sánchez no entén per què l'alcalde mentix en este Ple, perquè eixa és la situació real. Per això, el Sr. Sánchez manifesta que l'alcalde no pot tirar-los en que quan ells governaven, no tenien ni els terrenys i presentaven un projecte. Així doncs, el Sr. Sánchez s'adreça a l'alcalde que allò no era un projecte, sinó un avantprojecte, perquè un projecte és una altra cosa. És a dir, segons el Sr. Sánchez, a un avantprojecte no hi projecte ni terrenys. Per tant, conclou dient que tot el discurs de l'alcalde de l'altre dia, de mofa i burla de cara al Sr. Ferrer, era una pura mentida i que això que tenen els terrenys és una mentida.

De nou, l'alcalde replica al Sr. Sánchez, en relació amb el que ha dit en la seua intervenció anterior, dient-li que ell simplement ha llegit les dues preguntes que va fer el Sr. Sánchez en el Ple passat i li ha contestat afirmativament a les dues preguntes. En relació amb la primera, diu que poden parlar de molts projectes que han tingut els terrenys i s'han fet després, com ara el Magatzem de la Mar i l'ampliació del Cementeri. Així doncs, l'alcalde reitera que el Sr. Sánchez li va preguntar si s'havia aprovat algun projecte tenint els terrenys i ell li ha dit que sí. D'altra banda, respecte dels viatges a Madrid, l'alcalde manifesta que ací va vindre un ministre i, quan anàvem a Madrid, eren els mateixos, del mateix partit que el ministre que va vindre ací. Per tant, considera que o no pintàvem res nosaltres o no pintava el ministre, perquè quan anàvem a Madrid no ens feien cas.

Quant als terrenys del passeig Marítim Sud, l'alcalde indica que sí que estan inscrits en el Registre de la Propietat i que, de moment, està la sentència paralitzada i ningú demana que s'execute. Tot i això, assegura que els terrenys estan a nom de l'Ajuntament, inscrits en el Registre de la Propietat.

Per tant, l'alcalde reitera que el Sánchez va fer dos preguntes i ell li ha contestat afirmativament a les dos. És a dir, a la pregunta de «hi ha projectes que s'han fet tenint els terrenys?», l'alcalde respon sí i a la pregunte d'«estan els terrenys del passeig Marítim Sud inscrits al Registre de la Propietat a nom de l'Ajuntament de Benicarló?», l'alcalde respon sí. Per tant, segons l'alcalde, de mentida, ni una.

Seguidament, fa ús de la paraula la Sra. Martínez Roca, representant del grup municipal popular, per a respondre les preguntes formulades pel Sr. Añó Lores, representant del grup municipal socialista, el passat ple del dia 24 d'abril de 2014, on deia que havia repassat el programa electoral del Partit Popular per a Benicarló, en l'apartat de joventut i demanava que li explicaren, després de tres anys de legislatura i ja quasi entrant al quart any, què havien fet o què faran o com estava la dinamització del nou local d'espai jove, les accions d'oci alternatiu nocturn per als caps de setmana, els locals per assajar els grups de joves músics que s'havien de crear i el pla municipal de joventut que s'havia d'elaborar. Així doncs, la Sra. Martínez indica, quant als locals per assajar els grups de joves músics, és un projecte que estan estudiant i s'estan mirant diversos espais o possibles espais on ubicar este local. Continua explicant que, dins de les possibilitats quant a infraestructures i recursos econòmics de què disposa l'Ajuntament, espera que puga ser una realitat en un temps no molt llunyà.

Pel que fa al pla municipal de joventut, la Sr. Martínez indica que este punt del programa està fet i és una ferramenta, on es plasmen tant les inquietuds com diverses expectatives de la gent del nostre municipi i on també es plasma la iniciativa del Sr. Añó, perquè va tindre la possibilitat de participar-hi en l'elaboració i, per tant, també va poder donar la seua opinió. La Sra. Martínez explica que és un pla que engloba diverses àrees de l'Ajuntament i diversos objectius a complir durant la temporalitat. A més, la Sra. Martínez afegix que s'han fet diverses jornades informatives, a les quals, el Sr. Añó també estava invitat, per donar a conéixer el pa més detalladament.

Respecte a l'oci nocturn, la Sra. Martínez indica que efectivament és un altre punt del seu programa electoral que també s'ha complit, ja que durant l'estiu passat es van fer una sèrie d'activitats alternatives nocturnes. Explica que va ser activitats d'oci que van tindre lloc des de després de l'hora de sopar fins a ben avançada la nit, en diversos llocs del nostre municipi, durant diversos dies de la setmana, amb la finalitat que els adolescents tingueren una oferta d'oci més creativa i participativa.

Per últim, la Sra. Martínez es refereix a la dinamització del nou local d'espai jove i diu que és un altre punt del programa electoral del Partit Popular que també s'ha complit. A més, indica que el Sr. Añó coneix que no tenim solament un espai jove, sinó que disposem de dos, el local de Generacció i el Centre d'Informació i Assessorament Juvenil. És a dir, segons la Sra. Martínez, són dos locals actius, dos locals de referència al municipi, on es fan cursos, jornades, etc. i que s'han convertit en dos punts de referència de la gent jove del nostre municipi.

Tot seguit, intervé el Sr. Añó Lores, representant del grup municipal socialista, per a dir a la Sra. Martínez que l'última vegada que li va contestar, també li va contestar més o menys el mateix. Segons el Sr. Añó, la Sra. Martínez agafa dades d'ací i dades d'allà, les fica en una coctelera i fa un còctel perfecte en el tema de la joventut. Tot i això, el Sr. Añó manifesta que el que ell vol saber més o menys és en quin camí va la política de l'equip de govern pel que fa a la joventut de Benicarló. Ara bé, el Sr. Añó indica que, després dels aclariments de la Sra. Martínez, li dóna la sensació que no s'ha apostat per la política de joventut, perquè des de l'equip de govern només es dediquen a l'any 15.000 EUR. És a dir, el Sr. Añó assegura que és un 0,075 % del pressupost municipal. A més, li diu, a la Sra. Martínez, que es conforma any rere any amb esta quantitat i que ella cobra més diners anualment que diners es destinen al pressupost de joventut. Per tant, el Sr. Añó considera que alguna cosa no funciona bé, o que ella cobra massa diners o que es destinen massa pocs diners a joventut. Per això, indica que, des del grup municipal socialista, es creu que fer una política de joventut consistix a treballar per als joves, solucionant els seus problemes i la Sra. Martínez no pot saber els seus problemes, perquè ha dit que s'ha creat el Consell de Joventut i això no és veritat. Segons el Sr. Añó, el Consell de la Joventut és una xarxa d'associacions locals que s'uneixen amb els objectius de crear esforços per a potenciar la participació social dels joves al nostre municipi i desenvolupar projectes comuns. Continua explicant que és un òrgan de cooperació associativa i un interlocutor amb l'administració i la societat, on els joves poden decidir les mancances dels joves. Ara bé, per al Sr. Añó, el vertader problema que tenen els joves és la falta de treball. En concret, el Sr. Añó indica que a Benicarló tenim 260 joves sense treball, que això significa un 9,75 % dels demandants de feina. Per tant, considera que l'equip de govern s'hauria de posar en marxa per a solucionar altres problemes. I continua dient que, encara que la Sra. Martínez li diga que la Diputació ha creat unes beques per a fer pràctiques a l'Ajuntament, ell considera que no han fet res per als joves que hagen acabat d'estudiar i estan formats. Així doncs, el Sr. Añó reitera que, des de l'Ajuntament no es facilita als joves la incorporació al món laboral i no se'ls ajuda. A més, creu que es podria tindre algun tipus de conveni amb les empreses locals perquè els joves hi puguen desenvolupar el seu treball. I afegix que tampoc han creat un pla per a l'ocupació juvenil, com han fet a ciutats amb el mateix pressupost que Benicarló, on s'ha destinat una part del pressupost a crear llocs de treball per a s joves. A continuació, el Sr. Anó indica que la Sra. Martínez com a regidora de Joventut, juntament amb la regidoria de Promoció Econòmica, tampoc no han creat el viver d'empreses que duien al seu programa electoral i que els membres del grup municipal socialista apostaven fort per aquest tema, perquè creuem que és fonamental per als joves. De fet, segons el Sr. Añó, en poblacions paregudes a Benicarló, ja tenen en funcionament un, dos i fins a tres vivers d'empreses. I això que, --diu el Sr. Añó, d'inversió en feia falta poca, ja que només cal un local dels que tenen tancats, endreçar-lo una mica, dotar-lo d'una bona connexió d'Internet i a treballar.

A continuació, el Sr. Añó es referix a l'Escola Oficial d'Idiomes i diu que els membres de l'equip de govern la van deixar escapar i una vegada més els van vendre fum. Per altra banda, manifesta que, encara que la Sra. Martínez li diga el contrari, no hi ha una política de joventut potent que motive els nostres joves. El Sr. Añó considera que, en estos moments tan complicats, el motor de l'Ajuntament haurien de ser les polítiques de joventut i ocupació. És a dir, creu que allà on hi haja un euro per a gastar hauria de destinar-se a l'ocupació juvenil.

Finalment, el Sr. Añó diu que la Sra. Martínez prefereix fer cursos, cursets i activitats de temps lliure o d'oci per a justificar-se i que esta és la política del Partit Popular. I afegix, per acabar, que així s'està fomentant que els nostres joves se'n vagen de Benicarló, ja que, en concret, 250 joves entre 20 i 35 anys se n'han anat de Benicarló perquè aquí, malauradament, no troben feina.

En un nou torn, la Sra. Martínez s'adreça al Sr. Añó per a matisar que qui ha fet un còctel molotov ara mateix ha sigut ell, perquè el que li va preguntar i el que acaba de dir, no té res a veure. Ella creu que li ha contestat a tot el que li va preguntar en el Ple del dia 24 d'abril de 2014. En canvi, segons la Sra. Martínez, el Sr. Añó ha parlat de la política del Partit Popular. Continua la seua intervenció dient que ha estat revisant, perquè ho fa assíduament, el programa electoral del Partit Popular i pot dir al Sr. Añó que ho han complit pràcticament tot: fomentar les pràctiques laborals en empreses i institucions, dinamitzant el nou espai jove, consolidant el programa de Generacció i creant un punt d'informació juvenil, elaborant el pla municipal de joventut, dur a terme diverses accions d'oci alternatiu nocturn i activitats especials per als dies de Nadal i de caire festiu, donar suport a les penyes, com a dinamitzadors de l'activitat juvenil. És a dir, segons la Sra. Martínez, són deu punts i se n'han complit deu a dia d'avui. Tot i això, diu que encara falta un any per finalitzar la legislatura i pensa que van pel bon camí. Per tant, espera que els dos punts que falten en un any es facen realitat.

Tot seguit, la Sra. Martínez es referix a l'afirmació del Sr. Añó sobre l'interés d'este equip de govern en les polítiques de joventut. I, referència a esta qüestió, la Sra. Martínez pregunta al Sr. Añó pel seu interés i si va assistir a les jornades informatives sobre el Pla Municipal de Joventut. Segons la Sra. Martínez, el Sr. Añó no va assistir, la qual cosa demostra el seu seu interés. I també li pregunta si ha acudit algun dia al Centre d'Informació Juvenil o a Generacció.

Així doncs, reitera que no només han complit el que portaven al seu programa electoral, sinó que han anat més enllà i han fet un projecte europont, on també han informat la gent jove de programes europeus, perquè pogueren conéixer tot el que es fa a Europa, en projectes europeus. I afegix que també han ofertat beques de formació durant l'estiu, han realitzat uns camps de treball de formació i han activat un cicle de formació professional, perquè els joves puguen estudiar un cicle d'agropecuària al seu poble. Ara bé, la Sra. Martínez destaca que el més important és que han dut a terme i estan duent a terme el Pla Integral d'Ocupació per a menors de 30 anys. Així doncs, diu que si el Sr. Añó no ho sap, ella l'informarà que este és un pla integral d'ocupació per a incrementar l'ocupabilitat dels joves menors de 30 anys, inscrits al SERVEF, que es troben amb majors dificultats d'accés al mercat laboral. Explica que, a dia d'avui, hi ha cent usuaris inscrits en este Pla i que, gràcies a este pla, s'han inserit vint joves al mercat labora. És a dir, segons la Sra. Martínez, en tres mesos que fa que està funcionant este pla d'ocupació i vint joves han trobat feina i dos dels usuaris també s'han fet autònoms, gràcies a eixos cursets d'emprenedors. És per això que la Sra. Martínez afirma que, des de l'equip de govern, pensen que s'està fent un bon treball i que no només s'estan guiant pel programa electoral, sinó que s'ha anat més enllà. A més, la Sra. Martínez pensa que l'Àrea de Joventut és una àrea molt ben organitzada i molt ben programada. Tot i això, admet que no està tot fet, que hi ha més per fer i que tot és millorable, però pensa que tenen un Servei d'Informació Juvenil, un espai com el de Generacció, que són dos punts de referència del nostre municipi, on la gent pot apropar-se a fer tot tipus de consultes i tot tipus de cursos. Finalment, la Sra. Martínez acaba la seua intervenció dient al Sr. Añó que sempre li diu el mateix i que ella li ha estés la mà perquè ell faça qualsevol proposta o diga qualsevol idea, perquè així és l'única manera de fer política, anant tots a una i treballant pel poble tots conjuntament.

Arribats aquest punt, l'alcalde dóna la paraula al Sr. García Bautista, representant del grup municipal popular, perquè responga la pregunta que va formular la Sra. Romero Gadea, representant del grup municipal socialista, en el Ple del dia 24 d'abril de 2014, en relació amb l'estat de les marquesines de les parades d'autobusos a Benicarló. A tal efecte, el Sr. García indica que li contestarà ell, encara que també ho hagués pogut fer el Sr. Serrano Forner, regidor del Departament de Contractació, perquè en el tema de les marquesines han estat pendents tant una regidoria com l'altra. Així doncs, el Sr. García explica que l'any passat era intenció de l'Ajuntament de Benicarló fer la reposició de les marquesines del municipi, vist l'estat en què es trobaven. Indica que en eixa comissió el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, li va dir que miraren si era possible d'informar-los sobre el tema, perquè és una competència que la llei l'emmarca dins de la Generalitat Valenciana. El Sr. García continua dient que, en vista de la petició del Sr. Ferrer, es va traslladar un escrit a la Direcció General d'Infraestructures i els van contestar que, efectivament, tal com el Sr. Ferrer havia comentat, la Conselleria d'Infraestructures era la responsable de la substitució d'eixes marquesines. Tot i això, es varen mantenir conversacions amb la Conselleria, però els van dir que no, que eren els responsables i que tot quedava a expenses de disponibilitat pressupostària. En vista de tot això, el Sr. García indica que el Sr. Ferrer ha anat preguntant al llarg del temps i que el dia 27.02.2014 de nou van enviar un escrit que, entre d'altres coses, deia el següent: «A la vista de todas las actuaciones anteriores, y dado que, a fecha de hoy, no se ha efectuado actuación alguna encaminada a la reposición de dichas marquesinas, tengo a bien solicitar por razones de seguridad y salubridad pública de los usuarios del servicio de autobús interurbano, la sustitución urgente de las trece marquesinas ubicadas en el término de Benicarló, así como las fases en las que dicha actuación se llevará a cabo, habida cuenta que Benicarló es un municipio turístico y nos encontramos próximos a la temporada estival, por lo que consideramos que esa programación debería finalizar con anterioridad al mes de junio de 2014.

A tales efectos, adjunto remito la siguiente documentación:

 • Plano de Benicarló con ubicación de las marquesinas.

 • Reportaje fotogràfico, acreditativo del estado actual de las marquesinas.

 • Reclamación presentada por usuarios con su respectivo reportaje fotogràfico.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos, agradeciendo de antemano su colaboración y esperando su pronta respuesta».

Continua dient el Sr. García, que el seu company, el Sr. Serrano, des de Contractació va enviar correus en els quals sol·licitava personalment al director general de la Conselleria d'Infraestructures, que estudiara el tema, atesa la urgència. Explica que això va ser al mes de febrer i que, posteriorment, el dia 24 de març de 2014, es va tornar a enviar un altre escrit al director general de la Conselleria d'Infraestructures, en el qual es tornava a expressar la necessitat i que és un tema que ens urgeix i que necessitem una contestació urgent per part de la Conselleria d'Infraestructures. Continua dient que el dia 1 d'abril de 2014, es va tornar a enviar una altra vegada un escrit en termes similars i el 9 d'abril de 2014, un altre escrit i, el 7 de maig de 2014, un altre escrit. Per tant, el Sr. García considera que les seues peticions per part del director general de la Conselleria d'Infraestructures no són ateses com vertaderament pensa que haurien d'haver estat ateses. En vista de tot això, el dia 10 de maig de 2014, --diu, el Sr. García--, va parlar personalment amb la consellera d'Infraestructures i li va dir que havien enviat tots eixos escrits i que necessitaven una contestació, bé afirmativa o negativa, per tindre clares les coses i poder prendre una determinació per part de l'Ajuntament, a la qual cosa li van contestar que, pel tema pressupostari, està molt complicat i és molt difícil. Així doncs, el Sr. García assegura que el dia 21 de maig de 2014 va tindre una conversació amb la consellera d'Infraestructures, en la qual li va dir que parlarà amb el director general de la Conselleria d'Infraestructures per conéixer com està la situació, donada la circumstància que existeix un altre municipi que es troba amb la mateixa situació que Benicarló. Per tant, el dia 27 de maig de 2014 va tornar a parlar amb la consellera de la Conselleria d'Infraestructures i li va reiterara que necessitem una resposta clara i, segons esta contestació, nosaltres actuaríem. De fet, el Sr. García explica que, si fóra que no, l'Ajuntament faria front a l'esmentada reposició de les marquesines i, després, es miraria si hagués algun tipus d'execució subsidiària a la Conselleria d'Infraestructures. Diu també que el dimecres passat va telefonar al director general i qua avui ho ha tornat a fer, però que encara està a expenses de la seua contestació. Per altra banda, indica que, si la resposta és afirmativa, vol una data concreta, i, si la resposta és negativa, l'Ajuntament actuarà si escau i si s'ha de fer la licitació, així es farà.

Tot seguit, la Sra. Romero Gadea, representant del grup municipal socialista, manifesta al Sr. García que: «Su explicación ha sido muy amplia, pero que cree que esta explicación la hubiera podido dar también en una Comisión, puesto que han sido varias las fechas que ha citado en en su intervención anterior. Por otro lado, insiste que ella ha preguntado en la Comisión y el Sr. García no le ha dicho nada al respecto. Es más, la última comisión que fue el día 15 de mayo de 2014 la respuesta fue: "Esta mañana mismo nos disponemos a hacer ya una actuación. Y se van a arreglar y entre hoy y mañana se arreglan". El Sr. Marzal lo dijo y ella cree que debe constar hasta en el acta de la Comisión. Esa fue la respuesta en la Comisión, que ella preguntó. Asimismo, indica que no hay como hacer una pregunta en el pleno para que rápidamente, en el mes siguiente, se proceda. Que se cambian, pues se alegrará muchísimo porque tenemos paradas que usted las ha visto tambén, queno las tienen ni en un país tercermundista. O sea, ni en medio del desierto hay paradas como las que tenemos en la Avenida del Papa Luna, que es vergonzoso. Por otro lado, cree que tener que esperar a pedir que cambien las marquesinas dos años, esta actuación se podía haber llevado a cabo muchísimo antes. Hace muchísimo tiempo que esas paradas llevan así, alrededor de diez o doce años, desastrosas. Hace muchísimos años. ¿Qué esperamos? ¿A que se reclamen en un pleno para que se arreglen las paradas, para ponernos a la obra y para mejorarlas? La verdad es que le parece un poco alucinante. Pero insiste en que esa explicación que le ha dado el Sr. García, se le hubiese podido dar perfectamente en una comisión y no esperar al pleno para dársela, porque hay fechas en las cuales se tenían respuestas de la Conselleria de Infraestructuras. Finalmente, acaba su intervención indicando que se alegrará muchísimo de que se cambien las marquesinas porque es para uso de todos los benicarlandos, de manera que se alegrará muchísimo en el momento en que se cambien. Ella será la primera que le felicitará. No obstante, se reitera en su pregunta: ¿Para cuándo tendremos las paradas?»

En un nou torn, el Sr. García s'adreça a la Sra. Romero per a dir-li que en els comissions que ella li ha preguntat, segurament, li ha contestat. Tot i això, diu que l'última comissió que diu la Sra. Romero, ell no estava. De fet, assegura que eixa contestació ell no li la ha donat perquè, a més, no li podia dir una cosa que no podia confirmar. Quant als escrits d'eixes dates, explica que no és que reberen contestació, sinó que nosaltres estàvem remetent escrits perquè la Direcció General de la Conselleria d'Infraestructures ens deixés ben clara la seua postura. De fet, indica que és, com que no els deixaven res clar, ha hagut d'enviar els diferents escrits que s'anaven remetent, perquè demanar que els ho deixaren ben clar, ja que si la Conselleria d'Infraestructures es feia càrrec de la reposició de les marquesines, l'Ajuntament podria estalviar-se eixos diners i destinar-los a qualsevol altre tipus d'inversió, fer una desafectació i destinar-ho a una altra finalitat. Finalment, conclou reiterant que si no és així, l'Ajuntament en qüestió de dies, escometrà el procés per a poder adjudicar estes marquesines.

En relació amb la pregunta formulada pel Sr. Sánchez, sobre el decret en virtut del qual s'ordena a un ciutadà que en el termini de 15 dies procedisca a la «poda y corte de toda vegetación, que sobrepasa el linde de su propiedad e invade el volumen de la vía pública», el Sr. López González, representant del grup municipal popular, manifesta que l'obertura d'eixe expedient va estar motivada per una incidència sobre la qual van donar l'avís els serveis de neteja, ja que l'arbre envaïx la zona pública i quan dóna fruits embruta la vorera. Explica també que esta situació s'ha reiterat al llarg del temps i que, com que tenim l'ordenança que regula totes les espècies d'arbres que envaïxen la zona pública, se li ha requerit a eixe propietari que pode l'arbre i deixe d'envair l'espai públic.

Seguidament, el Sr. Sánchez, vist que el Sr. López ha informat que eixe expedient en particular ha estat motivat per una advertència o una denúncia que fan els serveis de neteja de Benicarló, indica que li sembla bé. Ara bé, considera que és realment és molt greu que que a un ciutadà li diguem que estan caient fulles o fruits a la via pública i que té 15 dies per a tallar l'arbre o que subsidiàriament ho farà l'Ajuntament, mentre que el carrer paral·lel, carrer de Peníscola, des de Corts Valencianes fins a la Ratlla del Terme, --on hi ha veïns que van fer la cessió dels terrenys fa més de 30 anys, per a eixa famosa carretera Benicarló-Peníscola, que només aplega fins el terme de Benicarló--, siga un femer. Segons el Sr. Sánchez, els veïns no tenen l'obligació de netejar-ho, perquè ho tenen cedit a l'Ajuntament i l'Ajuntament no ho neteja ni ho desbrossa. A més, el Sr. Sánchez assegura que hi ha veïns d'eixa zona, com ell mateix, que cada dia es juguen la vida en sortir a eixa carretera, perquè hi ha un veí que té una bardissa que cau literalment sobre la carretera i no hi ha visibilitat. Tot i això, el Sr. Sánchez considera que a això l'Ajuntament no li fa cas. Per tant, el Sr. Sánchez indica que li pareix bé que se li exigisca a un veí que talle, però no que nosaltres obviem la nostra obligació. Per això, demana al Sr. López que es passege pel carrer de Peníscola, ja que veurà que és un autèntic femer. De fet, considera que eixa és la imatge que donem a la gent que entra a Benicarló, a banda de l'altra imatge que donem amb les marquesines, i creu que això és responsabilitat de l'Ajuntament, perquè eixos metres que a banda i banda van cedir els veïns, els van cedir a l'Ajuntament i, per tant, correspon a l'Ajuntament mantindre això net. Per tant, considera que si este Ajuntament ha de donar exemple als veïns, primer ho hem de fer nosaltres i després ja seran ells.

A continuació el Sr. López manifesta que, com molt bé ha dit el Sr. Sánchez, és obligació dels veïns mantindre les seues finques en condicions òptimes de neteja i ornat. Tot i això, li diu que per aquella part que li està comentant el Sr. Sánchez sí que passa prou, especialment amb bicicleta, encara que no sap si quan el Sr. Sánchez diu «femer» s'està referint que hi ha herbes en aquella zona o que realment es tiren escombraries. També indica al al Sr. Sánchez que els recursos que tenen, quant al contracte de jardineria, són molt limitats i que això entraria a col·lació respecte de la segona pregunta que ha formulat el Sr. Sánchez en este ple. Amb això, indica que vol dir que es té una programació i eixa programació inclou les zones que tenen un ús, sobretot per a vianants. Així doncs, explica que hi ha zones on es té més cura que són, efectivament, les del centre de la ciutat, tot i que també es té en compte la resta de la ciutat. Ara bé, el Sr. López indica que no té constància que hi haja cap queixa d'eixa zona, però es mantindrà alerta i, passarà amb la bicicleta, i mirarà què és el que tenim allí i li posaran el remei que s'haja de posar.

Finalment, l'alcalde indica que la resta de preguntes es contestaran al pròxim Ple.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.07 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 30 de maig de 2014

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa