Ple extraordinari núm. 5 de data 27/04/2015

27/04/2015

ALBERTO J. ARNAU ESTELLER, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 5/2015 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 27 d'abril de 2015, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 5/2015 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 27 D'ABRIL

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 09.00 hores del dia 27 d'abril de 2015 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. José María Serrano Forner

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luís París Sánchez

Sra. Laura Bellés Roca.

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Alberto J. Arnau Esteller.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT ÚNIC.- SORTEIG PER A LA COMPOSICIÓ DE LES MESES ELECTORALS AMB MOTIU DE LES ELECCIONS A LES CORTS VALENCIANES I LOCALS, PREVISTES PERQUÈ TINGUEN LLOC EL 24 DE MAIG DE 2015.-

Per complir el que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, segons la redacció donada per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, es procedix davant el Ple de la corporació al sorteig per a la designació de president i dos vocals per a cadascuna de les vint-i-nou meses que es constituiran en aquest municipi, així com els seus respectius suplents, dos per cadascun dels membres de les meses.

En aquest sentit, amb caràcter previ, s'ha configurat un programari informàtic per possibilitar l'automatització del procediment i sobre la base d'aquest programari s'han elegit a l'atzar per distints membres de la corporació un número de quatre dígits, del 0 al 9, i dos números d'un dígit, de l'1 al 9.

Els números seleccionats són el 9374 i els 3 i 5.

Aplicada la fórmula detallada en l'informe elaborat pels Serveis Informàtics, informe que consta en l'expedient, resulta la relació de les persones que formaran les respectives meses. Aquesta relació s'imprimix i es llig públicament en el mateix acte.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 09:20 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde, a Benicarló el 26 d'abril de 2011.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa