Planes y Programas anuales y plurianuales

Plans i programes anuals i plurianuals

21/01/2020

Projecte d'actuació d'AVIVA any 2017

Acció 1. Acollida lingüística de la comunitat àrab: dones

Objectiu: Integrar socialment, a través del valencià, la comunitat àrab adulta de Benicarló, fent especial atenció a les dones

Per què és important?

Perquè el procés de normalització lingüística no ha d'anar adreçat només a la població autòctona o als parlants de la llengua en qüestió, sinó també als nouvinguts. I perquè la comunitat àrab a Benicarló és molt nombrosa i cal acollir-los i integrar-los. Els més joves, d'alguna manera, s'integren a l'escola i aprenen valencià. Tanmateix, els adults --i sobretot les dones-- no tenen la mateixa sort. En la majoria dels casos, el valencià és per a ells inútil, no l'aprenen, de manera que la integració en un municipi com Benicarló no acaba de ser mai completa. Cal posar en valor, doncs, els aspectes positius d'aprendre la llengua pròpia del territori on viuen, de cara a ells i, també, per a la població en general.

Destinataris

La comunitat de dones àrabs adulta que resideix a Benicarló

Descripció

La integració és un procés que té com a finalitat aconseguir la integral i gradual incorporació i participació de les persones al·lòctones en la vida econòmica, social i cultural del territori on s'instal·len, en un clima de respecte i acceptació recíprocs. Com s'ha dit, aquesta campanya va adreçada a adults i es vol incidir especialment en les dones, ja que són les que menys es relacionen socialment. Es busca, així, l'acollida social mitjançant la integració lingüística, ja que el valencià esdevé el tret més visible de la integració.

És una campanya ambiciosa que necessita una planificació transversal per part dels tècnics municipals competents en immigració i integració social. Cal buscar les sinergies de diferents organismes i moviments socials per a propiciar l'intercanvi, la comunicació. Aprofitant que s'han creat les taules de participació de Benestar Social, Aviva Benicarló canalitzarà les actuacions pròpies a través de la Taula de Diversitat i Convivència (interculturalitat), que acull persones autòctones disposades a treballar per la integració social. Les actuacions que propiciarà Aviva són:

 1. Acord sobre la funció integradora del valencià

Amb l'objectiu que el valencià siga, efectivament, llengua d'acollida i d'integració, treballarambla Taula de Diversitat i Convivència perquèel valencià sigala llengua que vehicule les activitats i actuacions que s'hi organitzen.

 1. Oferiment de cursos de valencià als nouvinguts

Els cursos de valencià són el primer contacte amb la llengua, almenys des del punt de vista gramatical, el primer pas per a aprendre la llengua pròpia de Benicarló. Durant molt de temps, Aviva ha col·laborat amb la Universitat Popular de Benicarló en la contractació i pagament d'un persona per a impartir un curs de valencià per a no valencianoparlants. Des del 2014, s'ha externalitzat la gestió ja que l'Ajuntament contracta una empresa que proporciona tots els monitors dels programes de la Universitat Popular. Els cursos de valencià, a més, són de pagament.

Cal, per tant, recuperar la gratuïtat del curs de valencià per a no valencianoparlants --tal com ho són els cursos de castellà--i difondre'ls entre la comunitat àrab itota la població immigranta través de l'oficina AMICS.

Per això, la Regidoria de Benestar Social, com a òrgan que està en contacte amb la població immigrant, els ha d'encoratjar a matricular-s'hi i aprendre valencià oferint-los-en explícitament tota la informació.

 1. Voluntariat pel Valencià

El Voluntariat pel Valencià és un programa de promoció del valencià, en funcionament de Benicarló des de l'any 2012, mitjançant el qual es posa en contacte voluntaris valencianoparlants que vulguen destinar unes hores a parlar en valencià amb persones que volen aprendre'l.

Actualment, l'Agència de Promoció del Valencià compta amb una bases de dades de 75 persones interessades en el programa, de les quals 26 són voluntàries i 49 són aprenents.

Durant les dos primeres edicions del voluntariat va ser relativament senzill formar unes 15 parelles aproximadament, entre totes les persones de la base de dades. Tanmateix, durant l'última edició del programa només es van poder formar 3 parelles, ja que el nombre d'aprenents ha anat creixent, però els voluntaris són els mateixos que el primer dia i, alguns d'ells, han volgut una temporada de descans.

Ara és el moment de començar una nova edició, però, atés que no hi ha hagut cap incorporació de voluntaris nova, es preveu que la situació siga pareguda a de l'edició passada i la majoria d'aprenents queden sense parella.

És necessari donar un impuls al programa per tornar-lo a revivar. Tanmateix, aquest impuls requereix d'una inversió de temps important, per publicitar correctament la iniciativa i dedicar el temps que es mereixen les persones participants. Actualment, amb el personal que disposa Aviva, és difícil poder destinar aquest tremps.

En aquest sentit, Escola Valenciana disposa d'un servei per gestionar el Voluntariat, tot i que es seu cost és elevat (uns 2.000 euros anuals), tenint en compte el pressupost d'Aviva.

Una possible solució és buscar personal que puga gestionar el programa, com ara un becari a temps parcial.

 1. Creació de grups de conversa per a dones

Per experiències anteriors, les dones àrabs no solen participar en programes com el Voluntariat pel Valencià, ja que la base de la conversa són les parelles lingüístiques i han de quedar amb una persona que no coneixen, individualment. Una manera de salvar aquesta situació és la creació de grups de conversa, als qual poden assistir amb altres dones i estan dinamitzats per una voluntària.

Aquests grups de conversa poden consistir en sessions a l'aula, juntament amb sortides específiques per treballar vocabulari i donar a conèixer espais de la ciutat, com ara al Mercat o el Mucbe.

Els grups de conversa estarien dinamitzats per un voluntàriai hi assistirien unes dones que volgueren aprendre valencià. Durant les primeres sessions, la tècnica de Normalització Lingüística també hi assistiria per tal de donar suport al voluntari i controlar el funcionament dels grups.

Cal planificar l'activitat amb l'oficina AMICS, ja que és aquest departament el que coneix millor els usuaris i les necessitats reals del col·lectiu.

 • Departaments implicats

 • Aviva

 • Serveis Socials: Taula de Diversitat i Convivència i oficina AMICS

 • Educació: Universitat Popular de Benicarló

Pla d'actuació

Gener:

 • Reunió amb Serveis Socials (Laura Campos, AMICS) per planificar l'acció

Febrer: Planificar grups de conversa i publicitar-los

Març-Abril-Maig: Posada en funcionament dels grups de conversa

Pressupost

En principi, no cal pressupostar cap quantitat específica per a l'activitat, ja que s'assumeix amb recursos propis de l'ajuntament i voluntari.

Cal estudiar, però, la creació de la beca per coordinar el Voluntariat pel Valencià, juntament amb altres campanyes de promoció del valencià.

Acció 2. Cinema en valencià

Objectiu: Impulsar el cinema en valencià mitjançat la projecció de pel·lícules en sales comercials, per tal de millorar l'educació sociolingüística (hàbits, prejudicis, etc.) dels ciutadans.

Per què és important?

Perquè un procés de normalització d'èxit ha d'incidir en tots els àmbits d'ús i, en aquest cas, resulta molt complicat accedir a les pel·lícules en valenciàen sales comercials. La impossibilitat de gaudir del cinema en les mateixes condicions que qualsevol que qualsevol altra llengua genera una situació d'anormalitat que deteriora el prestigi del valencià i provoca prejudicis que causen estranyesa a l'hora de veure pel·lícules en valencià fins i tot en els mateixos valencianoparlants.

Destinataris

Públic en general

Descripció

Cal aconseguir una oferta estable de cinema en valencià dins de la programació de les sales de cine del Centre Comercial. Per aconseguir-ho, cal reunir-se en els responsables de l'empresa i proposar-los la iniciativa i estudiar les condicions d'una col·laboració entre l'Ajuntament i l'empresa.

Si finalment s'aconsegueix portar a terme la iniciativa, cal planificar una bona estratègia comunicativa per tal que siga atractiu per al màxim nombre de població gaudir d'aquesta opció d'oci en valencià.

Departaments implicats

 • Aviva

 • Centre Comercial Costa de Azahar: gerència cines

 • Departament de Comunicació

 • Secretaria (en el cas que calga establir el marc legal de la col·laboració)

Pla d'actuació

 • Gener: Presa de contacte amb el gerent dels cines Centre Comercial. El resultat de les negociacions marcaran el calendari d'actuacions

 • Resta de l'any: Actuacions per determinar (estudi del marc legal de la col·laboració, campanya de difusió, etc.)

Pressupost aproximat

El pressupost és aproximat, ja que encara no es disposa d'informació suficient de les actuacions que caldrà porta a terme: 2.000 euros.

Acció 3. El valencià a l'Ajuntament de Benicarló

Objectiu: Promoure l'ús autònom del valencià a l'Ajuntament de Benicarló.

Per què és important?

Perquè Benicarló és un municipi valencianoparlant i l'Ajuntament, com a institució pública, ha de poder atendre els ciutadans en valencià, oralment o per escrit, sense cap problema. En aquest sentit, si els empleats públics no dominen també el valencià --idioma oficial, propi i preferent a Benicarló--, no són els ciutadans els qui trien la llengua de relació amb l'Administració sinó al revés i, per tant, es vulneren els seus drets lingüístics.

Destinataris

Tot el personal al servei de l'Administració local.

Descripció

Es posaran en marxa una sèrie d'actuacions encaminades a fer efectiu el que marca el Reglament de Normalització Lingüística. En primer lloc, que el valencià és l'idioma oficial, propi i preferent a Benicarló: «la redacció de tots els documents públics es faràpreferentment en valencià, fins la plena normalització, com a llengua pròpia de l'Administració i del municipi» (article 4). I, consegüentment, que «el personal al servei de l'Administració local (o òrgans que en depenen) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà) adequat a les funcions que ha d'exercir» (article 5.1). Les actuacions són:

 1. Competència lingüística dels llocs de treball de l'Ajuntament

  Per a aconseguir la igualtat lingüística en l'Ajuntament i el dret dels ciutadans i ciutadanes d'expressar-se amb normalitat en la llengua de la seua elecció, cal garantir la competència lingüística en valencià del personal mitjançant la formació, incloure a la relació de llocs de treball el grau de coneixements que es determine en funció de les característiques del lloc de treball, exigir el requisit lingüístic per l'accés i provisió de llocs de treball i, finalment, establir els terminis transitoris per l'adaptació del personal a la nova situació.

  Per tant, cal iniciar un estudi al detall de quin perfil lingüístic necessita cada lloc de treball de la relació de lloc de treball. Una vegada realitzat l'estudi s'ha de poder establir un catàleg amb el lingüístic de cada lloc, de manera que es garantisca que tots els empleats públics de l'ajuntament coneguen necessàriament el valencià. Aquesta catalogació, a més, ha d'assegurar que el coneixement lingüístic del valencià s'exigisca prèviament a l'accés a qualsevol lloc de treball que convoque l'ajuntament, com ocorre amb tots els altres requisits.

  D'altra banda, es pot estudiar la possibilitat de crear un reglament de productivitat que incentive l'ús del valencià entre els treballadors, per tal de presentar les mesures lingüístiques en positiu. A més, per facilitar l'aplicació del requisit lingüístic, cal paral·lelament posar a l'abast dels treballadors recursos i formació lingüístics (vegeu les propostes que es presenten a continuació).

 2. Publicació del Manual de documentació i llenguatge administratiu de l'Ajuntament de Benicarló

  Aprofitant la creació de la imatge visual de l'Ajuntament, Aviva va començar a redactar un Manual de documents i llenguatge administratius que descriu i exemplifica els documents més usuals de l'administració local benicarlanda. Aquest manual va acompanyat d'una sèrie de plantilles informàtiques per tal de facilitar l'aplicació dels criteris d'uniformitat als treballadors.

  Amb aquest Manual es pretén, d'una banda, unificar tota la documentació que genera l'Ajuntament sota un mateix criteri tant de redacció com de forma. D'altra, afavorir l'ús del valencià entre els treballadors de l'Ajuntament i facilitar-los el màxim possible aquesta tasca.

  Els continguts estan pràcticament enllestits. Cal, doncs, publicar-los per fer-los accessibles. Per tant, durant el 2017, es portarà a terme una publicació en paper, que es distribuirà entre tots els departaments. Igualment, es farà una versió web Manual, perquè, a banda de facilitar l'accés a tots els treballadors, també hi puguen accedir totes les persones que ho desitgen.

 3. Cursos de formació als treballadors

  Aviva organitzarà cursos de llengua específics per perfeccionar els coneixements de llengua general que ja tenen la majoria de treballadors, adaptats a les necessitats concretes de l'ajuntament.

  Així doncs, es proposa de començar amb un curs basat en els continguts del Manual de documents i llenguatge administratiu, per tal de donar-los a conèixer a fons a tots els treballadors. I, més concretament, en el curs es treballaran els següents aspectes:

 • Les característiques del llenguatge administratiu i els seus criteris de redacció

 • L'elaboració dels models de documents més utilitzats en l'administració local, seguint els criteris d'estil i edició que estableix la imatge corporativa de l'Ajuntament de Benicarló.

 • Els recursos informàtics (programari i recursos lingüístics en línia), aplicants a l'elaboració de documents administratius.

  La metodologia de treball serà la pròpia dels cursos no presencials en línia i s'utilitzaran els mitjans telemàtics de què disposa l'Ajuntament (correu electrònic, wiki, etc.). Tot i això, es poden establir diverses sessions presencials per treballar millor els continguts pràctics.

  En finalitzar el curs, l'alumnat haurà d'haver realitzat una sèrie pràctiques, basades en els coneixements assolits. A més, s'haurà d'haver participat regularment en les sessions presencials. No complir amb l'anterior, comportarà no poder participar en cap altra edició de cursos organitzats per Aviva.

  En principi es proposa un curs de 20 alumnes. Si la demanda d'alumnat fóra superior, hi ha la possibilitat de programar una segona edició del curs.

 1. Recursos en la intranet del web municipal

  Es crearà un recull de material de consulta en línia, per tal de garantir a tots els treballadors l'autosuficiència i l'autoaprenentatge a l'hora d'escriure en valencià. Des d'aquest recull es podran accedir a recursos com ara llibres d'estil i gramàtiques, diccionaris, vocabularis i bases de dades terminològiques o materials didàctics.

  A més, cal tenir en compte que al curs de llenguatge administratiu proposat, s'incidirà en com traure el màxim partit a aquest tipus de material multimèdia.

Calendari

 • Gener, febrer, març: Preparació i edició del Manual

 • Abril: Preparació del curs de llenguatge administratiu

 • Maig-juny: Impartició del curs de llenguatge administratiu

 • Juliol: Avaluació del curs i estudi de posteriors edicions

Departaments implicats

 • Aviva

 • Tots els departaments

Pressupost

Cal destinar pressupost per a la maquetació i impressió del Manual de llenguatge i documents administratius. Aproximadament, 1.000 euros.

Els cursos de formació, en principi, no produiran cap despesa, ja que el personal d'Aviva n'assumirà la docència i es faran servir els recursos de què disposa l'Ajuntament.

Acció 4. Campanya «El Nadal, en valencià»

Objectiu: Repartir als escolars de Benicarló la carta als Reis d'Orient i oferir recursos a la població per a viure el Nadal plenament en valencià.

Per què és important?

Perquè, en el món globalitzat en què vivim, les tradicions es van perdent o se substitueixen per altres, i la llengua és envaïda per paraules foranes.

Destinataris

Alumnes dels centres escolars de Benicarló, des de P3 fins a tercer de primària, i els de les tres escoles infantils. Població en general.

Descripció

 1. Cartes als Reis Mags

  Editar, aproximadament, entre 3.000 i 4.000 cartes per repartir-les entre els escolars dels centres educatius i entre els ciutadans que passen a recollir el seu exemplar per l'oficina Aviva.

 2. Recursos per a viure el Nadal en valencià

  Oferir a la població recursos per a viure el Nadal plenament en valencià. Els recursos es classifiquen d'acord amb les accions típiques del Nadal: cantar (nadales al canal de Youtube municipal), celebrar (vocabulari propi d'aquestes festes a través d'unes imatges), escriure (descàrrega de la carta als Reis), felicitar (enllaça a la plataforma de la Diputació de València per a enviar postals interactives), menjar (receptes de plats típics del Nadal) i regalar (Catàleg de jocs i joguets en valencià).

  Aquest recursos ja estan disponibles a la web.

 3. Difusió dels recursos

  La difusió dels recursos es farà mitjançant la web municipal i, sobretot, les xarxes socials. En aquest sentit, es proposarà una etiqueta (#) per a donar visibilitat a la campanya. Es podria explorar la idea de proposar als ciutadans que compartisquen el seu Nadal a través de la mateixa etiqueta, així els implicaríem en la campanya i arribaríem a més gent.

Departaments implicats

 • Aviva

Material

Pressupost aproximat

 • Impressió de 3.000-4.000 cartes (A4), a dues cares i 4 tintes 600 euros

Acció 5. Campanya d'etiquetatge al Mercat de Benicarló

Objectiu: Etiquetar els productes del Mercat de Benicarló per a difondre el lèxic en valencià.

Per què és important?

Perquè no podem deixar perdre paraules tan habituals i bàsiques com les referides a fruites, verdures, carns, peixos, plantes, etc. A més, hi ha algunes parades que no retolen els seus productes, amb la qual cosa costa identificar-los. En etiquetar-los, la gent associarà el producte amb la paraula, ampliarà el seu vocabulari i memoritzarà com s'escriu, i es contribuirà així a la normalització lingüística.

Destinataris

Associació de Venedors del Mercat de Benicarló, clients del Mercat i població en general.

Descripció

 1. Disseny coordinat de la campanya

  Disseny de la campanya, juntament amb el departament de Comerç

 2. Presentació de la campanya als venedors del Mercat

  Explicar la campanya als venedors del Mercat

 3. Preparació dels rètols

  Els establiments que s'hagen adherit a la campanya hauran de proporcionar a Aviva Benicarló una llista dels seus productes. Amb aquesta informació preparem el recull del lèxic de verdures, fruites, peixos, carns i altres productes que ens servirà per a dissenyar els rètols. Aquests rètols hauran de contindre, almenys, el nom del producte serigrafiat i un espai disponible per a escriure'n el preu. A més, es podria incloure el nom o logotip de la campanya. Una vegada estiguen fets, es repartiran per els parades corresponents.

 4. Distribució de rètols entre els venedors del Mercat

  Una vegada es dispose del material, cal distribuir-lo entre les parades, juntament amb les indicacions per tal de retolar en valencià correctament. Per facilitar aquesta feina, cal distribuir vocabularis entre els venedors. També se'ls poden oferir adhesius amb el nom dels productes més usuals serigrafiats.

  S'ha de firmar també un compromís d'utilització per part dels venedors.

 5. Activitats complementàries per a escolars

  Es poden organitzar activitats complementàries per a escolars per a donar a conéixer el Mercat i el lèxic que promociona la campanya. Així doncs, es pot crear material didàctic com a suport de l'activitat.

 6. Presentació de la campanya als mitjans de comunicació

Es convocarà una roda de premsa en què s'explicarà la campanya (objectiu, descripció, nombre de participants, etc.) per tal de donar més visibilitat a la campanya. A més, s'enviaran notes de premsa i es farà la publicitat pertinent en la web, les xarxes socials i la ràdio municipals.

Departaments implicats

 • Aviva

 • Regidoria de Comerç

 • Cambra de Comerç

Material

 • Vocabularis temàtics

 • Cartells temàtics

 • Rètols

 • Material didàctic

Calendari

 • 2015: Disseny coordinat de la campanya, presentació de la campanya als venedors del Mercat, explicar la campanya als venedors del Mercat i preparació dels rètols

 • Gener-febrer: Preparació dels recursos lingüístics per facilitar l'ús del valencià als venedors del mercat. Distribució dels rètols entre els venedors. Preparació de les activitats complementàries per a escolars

 • Març: Campanya de comunicació de la campanya i presentació als mitjans.

Pressupost aproximat

 • Impressió dels rètols: 2.500 euros (ja executats en el pressupost 2015)

 • Material didàctic: 500 euros

Acció 6: La toponímia de Benicarló

Objectiu: Fixar, salvaguardar i difondre la toponímia del terme de Benicarló

Per què és important?

Els noms que designen els llocs tenen una funció alhora tècnica i cultural: tècnica perquè els referencien geogràficament i cultural perquè proporcionen informació sobre la cultura, la llengua o els costums d'aquells que batejaren el territori per primera vegada. En este sentit, la toponímia és un patrimoni que cal salvaguardar com a part de la nostra riquesa lingüística i cultural.

Destinataris

Ciutadania en general

Descripció

L'any 2013 l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va encarregar a Aviva la revisió i ampliació del recull de la toponímia de Benicarló. El treball es va entregar a l'AVL al 2014, per tal que ratificarà les propostes que s'hi recollien. S'està pendent, doncs, que l'AVL done la conformitat a la llista definitiva de topònims i edite el fullet divulgatiu de la nostra població dins de la col·lecció «Toponímia dels pobles valencians». Cal saber, doncs, la previsió d'edició de l'AVL d'aquest material, ja que seria el complement ideal per les activitats que més endavant es descriuen.

És el moment també de redactar un reglament de toponímia local, que defense i promoga la conservació de la toponímia tradicional, alhora que evite la inclusió en el corpus toponímic de noms banals, híbrids, pejoratius o comercials.

D'altra banda, per afavorir la pervivència d'aquests noms tradicionals, cal que la població els conega i els utilitze correctament. Per tant, cal donar a conéixer a la població en general la toponímia de Benicarló, d'una manera didàctica i atractiva. Per aconseguir-ho es poden programar una sèrie d'activitats com les que es proposen a continuació:

 1. Xarrada sobre la toponímia local

  En aquesta xarrada es pot explicar el procés d'elaboració del recull de toponímia local, per al qual s'ha comptat amb la col·laboració de diverses persones del poble (la majoria gent gran) coneixedores del terme, bé per motius laborals o cinegètics. Es pot aprofitar també l'ocasió per agrair-los institucionalment el seu inestimable ajut, ja que, sense el seu saber, la recuperació d'aquest patrimoni lingüístic i cultural hagués sigut impossible.

  A la xarrada es pot convidar algun expert en la matèria, com ara personal tècnic de l'AVL, per enriquir la informació sobre el tema.

 2. Excursió toponímica

  Una manera lúdica de difondre el nom dels llocs del terme és a anar a conéixer-los in situ. Per això, es pot organitzar una sortida guiada al terme per visitar elements emblemàtics de la toponímia i, en el mateix lloc on es troben, explicar-ne l'origen.

  Per a fer una excursió d'aquest tipus, caldrà compta amb ajut extern per tal d'organitzar una activitat d'aquestes característiques.

 3. Instal·lació sobre toponímia

  Es pot estudiar la creació d'una instal·lació cultural per difondre la toponímia. Així doncs, el Mucbe podria allotjar un espai on tots els públics puguen conéixer d'una manera didàctica el nom del llocs, l'origen del nom i la seua situació. Es poden, a més, crear elements interactius, on, per exemple, els visitants hagen de situar cada topònim al lloc on es troben.

  Per a portar a terme una activitat d'aquest tipus cal comptar amb empreses especialitzades en la creació d'instal·lació culturals. A més, atesa la envergadura del projecte, s'ha d'estudiar com aconseguir suport econòmic extern per fer front a les despeses, bé públic, en institucions com l'AVL, o privat, en empreses interessades en el foment de la cultura i patrimoni de la ciutat.

Departaments implicats

 • Aviva

 • Mucbe

Material

 • Fullet divulgatiu de la toponímia de Benicarló la col·lecció «Toponímia dels pobles valencians» (editat per l'AVL)

 • Material promocional de les activitats (cartells, díptics, mapes de l'excursió toponímica etc.)

 • Instal·lació cultural sobre la toponímia de Benicarló

Calendari

 • Primer semestre de l'any:

 • Preparació de l'esborrany del reglament de toponímia local

 • Organització de la xarrada sobre toponímia: contacte amb experts convidats, organització de l'acte, etc.

 • Estudi de la creació d'una instal·lació cultural sobre la toponímia de Benicarló: contacte amb empreses especialitzades, cerca d'espònsors, creació de continguts, etc.

 • Segon semestre de l'any:

 • Realització de les activitats

Pressupost aproximat

 • Xarrada sobre toponímia: 300 euros (publicitat, convidar expert extern, protocol, etc.)

 • Excursió toponímica: 300 euros (publicitat, contractació expert extern, etc.)

 • Instal·lació sobre toponímia: 6.000 euros (quantitat estimativa inicial, a falta d'estudiar el projecte concret i els espònsors externs).

Acció 7: Benvinguts a casa

Objectiu: Mostrar als pares que les decisions lingüístiques que es prenen des que naix el seu fill són molt importants per al futur del valencià

Per què és important?

El nom propi és un dels elements més importants d'identitat d'una persona. La tria del nom és un acte que no fa la persona directament interessada, sinó que són generalment els pares qui decideixen per ella. Sol estar subjecta a diverses influències: la tradició familiar, la moda, els models culturals, els gustos personals... Durant molts anys, els valencians s'han vist obligats a abandonar l'ús dels noms en la seua llengua; aquesta coacció s'ha convertit en un hàbit social difícil de corregir. Tot i això, des de la Llei 17/1977, de 4 de gener, els nounats poden ser inscrits en el Registre Civil amb un nom en valencià i l'ús dels noms en valencià només depèn de la voluntat personal.

Destinataris

Els destinataris són els pares dels nounats

Materials

Carpeta que inclou un pitet amb lèxic visual del nadó, un adhesiu per al cotxe i vocabulari amb paper sobre el nadó i la primera infància. La carpeta compta amb informació impresa relacionada amb l'objecte de la campanya.

Descripció

Mitjançant l'obsequi d'un pitet i un adhesiu per al cotxe, la campanya «Benvinguts a casa» pretén mostrar als pares que les decisions lingüístiques que es prenen des que naix el seu fill són molt importants per al futur del valencià. Concretament, la campanya persegueix els següents objectius:

1. Informar els pares que poden inscriure el nom en valencià del seu fill sense fer cap tràmit administratiu especial quan vagen al Registre Civil.

2. Fer pública la tasca d'Aviva com a centre d'assessorament i informació, en aspectes com ara els noms tradicionals valencians o l'adaptació a la nostra llengua de noms estrangers.

3. Difondre el lèxic dels nadons en valencià, mitjançant un breu recull de mots dibuixats al pitet.

La campanya es pot difondre des dels centres de salut, on les comares poden repartir a les futures mares i pares el material, ja que és durant l'embaràs quan es prenen algunes de les decisions lingüístiques, com és la tria del nom, que afectaran el futur bebé.

Finalement, tenint en compte que anualment naixen a Benicarló uns 250 xiquets, es poden adquirir 500 unitats del material per tindre activa la campanya durant dos exercicis.

Departaments implicats

 • Aviva

 • Centre de Salut, matrones

Calendari

 • Febrer:

--Presentar la campanya a la resta d'agències Aviva per si estan interessades a sumar-s'hi i abaratir despeses

--Enllestir comanda

--Presentar la campanya al Centre de Salut

 • Març-abril: Presentar i difondre la campanya entre la ciutadania

Pressupost

Obsequi: aproximadament 3 euros/ unitat (carpeta + pitet + adhesiu + vocabulari)

3 x 500 unitats= 1.500 euros, aproximadament

Projecte d'actuació d'AVIVA any 2019

Acció 1.El valencià a l'Ajuntament de Benicarló

Objectiu: Promoure l'ús autònom del valencià a l'Ajuntament de Benicarló.

Per què és important?

Perquè Benicarló és un municipi valencianoparlant i l'Ajuntament, com a institució pública, ha de poder atendre els ciutadans en valencià, oralment o per escrit, sense cap problema. En aquest sentit, si els empleats públics no dominen també el valencià --idioma oficial, propi i preferent a Benicarló--, no són els ciutadans els qui trien la llengua de relació amb l'Administració sinó al revés i, per tant, es vulneren els seus drets lingüístics.

Destinataris

Tot el personal al servei de l'Administració local.

Descripció

Des de l'any 2017, s'han posat en marxa una sèrie d'actuacions encaminades a fer efectiu el que marca el Reglament de Normalització Lingüística. En primer lloc, que el valencià és l'idioma oficial, propi i preferent a Benicarló: «la redacció de tots els documents públics es faràpreferentment en valencià, fins la plena normalització, com a llengua pròpia de l'Administració i del municipi» (article 4). I, consegüentment, que «el personal al servei de l'Administració local (o òrgans que en depenen) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà) adequat a les funcions que ha d'exercir» (article 5.1). Les actuacions han sigut:

 1. Publicació del Manual d'estil de l'Ajuntament de Benicarló

  El Manual d'estil de l'Ajuntament de Benicarló es va publicar al gener de 2018 amb la intenció, d'una banda, d'unificar tota la documentació que genera l'Ajuntament sota un mateix criteri tant de redacció com de forma. I, d'altra, afavorir l'ús del valencià entre els treballadors de l'Ajuntament i facilitar-los el màxim possible aquesta tasca.

  Els Manual s'ha repartit entre tots els departaments de l'Ajuntament i ha tingut una molt bon acollida entre els treballadors.

  Cal plantejar-se, però, una segona edició que incorpore algunes novetat quant a normativa i es corregisquen algunes errates de la primera edició. Aquesta segona edició revisada podria portar-se a terme durant el segon semestre de l'any.

 2. Cursos de formació als treballadors

  Al setembre de 2018, va començar la primera edició del Curs de llenguatge administratiu valencià per a auxiliars i administratius de l'Ajuntament.

  Es tracta d'un curs de 30 hores amb els següents objectius:

 • Analitzar les característiques del llenguatge administratiu com a variant funcional del sistema lingüístic general.

 • Aprendre a elaborar els models de documents més utilitzats en l'administració local i seguint els criteris d'estil i edició que estableix el Manual d'estil de l'Ajuntament de Benicarló.

 • Aplicar recursos informàtics (programari i recursos lingüístics en línia) a l'elaboració de documents administratius.

El curs s'ha realitzat de l'1 de setembre al 15 de desembre de 2018.

La metodologia de treball ha sigut la pròpia dels cursos no presencials en línia, ja que l'entorn de treball és l'Aula de virtual de formació de l'Ajuntament (la plataforma de formació en línia Moodle).

El curs ha format part del Pla de formació interna de l'Ajuntament. Per tant, s'ha pogut seguir en horari laboral o des de casa. A més, han tingut lloc 3 sessions presencials de 2 hores cadascuna, en horari laboral de 14.00 a 15.00 h.

En finalitzar el curs (15 de desembre), tot l'alumnat que ha obtingut la qualificació d'APTE/A ha realitzat, com a mínim, les següents tasques:

- 12 exercicis breus per practicar els continguts teòrics de cada tema (omplir buits, triar l'opció correcta, corregir frases o fragments de text, etc.)

- Haver participat, almenys, en 4 dels 5 fòrums de discussió en línia proposats.

- Redactat dos documents administratius, escollits entre tots els models treballats durant el curs.

Les persones que ha superat el curs tenen un certificat homologat per l'Institut Valencià de l'Administració Pública.

Cal, per tant, oferir una nova edició del curs perquè els auxiliars i administratius que no s'han pogut matricular en aquesta primera puguen fer-lo també. Aquesta segona edició tindrà lloc del gener a l'abril de 2019.

A més, cal preparar un nou curs de llenguatge administratiu adaptat al col·lectiu de tècnics. El curs tindrà una estructura semblant als que ja s'han fet i s'impartirà també a través de l'Aula virtual de formació. Aquest curs pot tindre lloc de l'octubre al desembre de 2019.

 1. Recursos en la intranet del web municipal

  El Departament d'Informàtica ha posat a disposició dels treballs un wiki intern on s'ha creat un apartat per a Aviva: https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/wiki/index.php/Aviva. Des d'ací, es pot consultar un recull de material en línia, per tal de garantir a tots els treballadors l'autosuficiència i l'autoaprenentatge a l'hora d'escriure en valencià. Des d'aquest recull es poden accedir a recursos com ara llibres d'estil i gramàtiques, diccionaris, vocabularis i bases de dades terminològiques o materials didàctics.

  A més, cal tenir en compte que en els cursos de llenguatge administratiu, s'incideix en com traure el màxim partit a aquest tipus de material multimèdia.

Calendari

 • Gener-abril: Segona edició del Curs de llenguatge administratiu per a auxiliars i administratius

 • Maig-setembre: Preparació del Curs de llenguatge administratiu per a personal tècnic i preparació de la segona edició revisada del Manual d'estil de l'Ajuntament.

 • Octubre-desembre: Curs de llenguatge administratiu per a personal tècnic

Departaments implicats

 • Aviva

 • Tots els departaments

Pressupost

Cal destinar pressupost per a la segona edició del Manual de llenguatge i documents administratius. Aproximadament, 500 euros.

Els cursos de formació, en principi, no produiran cap despesa, ja que el personal d'Aviva n'assumirà la docència i es faran servir els recursos de què disposa l'Ajuntament.

Acció 2: La toponímia de Benicarló

Objectiu: Fixar, salvaguardar i difondre la toponímia del terme de Benicarló

Per què és important?

Els noms que designen els llocs tenen una funció alhora tècnica i cultural: tècnica perquè els referencien geogràficament i cultural perquè proporcionen informació sobre la cultura, la llengua o els costums d'aquells que batejaren el territori per primera vegada. En este sentit, la toponímia és un patrimoni que cal salvaguardar com a part de la nostra riquesa lingüística i cultural.

Destinataris

Ciutadania en general

Descripció

L'any 2013 l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va encarregar a Aviva la revisió i ampliació del recull de la toponímia de Benicarló. El treball es va entregar a l'AVL al 2014, per tal que ratificarà les propostes que s'hi recollien.

Al 2018, l'AVL va donar la conformitat a la llista definitiva de topònims i va editar el fullet divulgatiu de la nostra població dins de la col·lecció «Toponímia dels pobles valencians». Aprofitant la publicació, al mes d'octubre de 2018 es va presentar un vídeo per difondre la toponímia de Benicarló i per posar en valor el testimonis de totes les persones que havien fet possible el recull, és a dir, els llauradors i mariners del poble.

Així doncs, es va fer un acte on es va presentar el vídeo alhora que es va fer una conferència per difondre els continguts del treball. A continuació, es va organitzar una excursió toponímica on es van poder visitar elements emblemàtics de la toponímia del terme i, en el mateix lloc on es troben, explicar-ne l'origen.

Per tant, per concloure el treball relacionat amb aquest camp, és el moment també de redactar un reglament de toponímia local, que defense i promoga la conservació de la toponímia tradicional, alhora que evite la inclusió en el corpus toponímic de noms banals, híbrids, pejoratius o comercials.

D'altra banda, per afavorir la pervivència d'aquests noms tradicionals, cal que la població els conega i els utilitze correctament. Per tant, cal donar a conéixer a la població en general la toponímia de Benicarló, d'una manera didàctica i atractiva. Per aconseguir-ho es poden programar una sèrie d'activitats com les que es proposen a continuació:

Departaments implicats

 • Aviva

Calendari

 • Segon semestre de l'any:

 • Preparació de l'esborrany del reglament de toponímia local

Pressupost aproximat

En principi, aquest projecte no necessita pressupost perquè es tracta de treball tècnic que s'assumeix des del departament.

Acció 3. Campanya «El Nadal, en valencià»

Objectiu: Repartir als escolars de Benicarló la carta als Reis d'Orient i oferir recursos a la població per a viure el Nadal plenament en valencià.

Per què és important?

Perquè, en el món globalitzat en què vivim, les tradicions es van perdent o se substitueixen per altres, i la llengua és envaïda per paraules foranes.

Destinataris

Alumnes dels centres escolars de Benicarló, des de P3 fins a tercer de primària, i els de les tres escoles infantils. Població en general.

Descripció

 1. Cartes als Reis Mags

  Editar, aproximadament, entre 3.000 i 4.000 cartes per repartir-les entre els escolars dels centres educatius i entre els ciutadans que passen a recollir el seu exemplar per l'oficina Aviva.

 2. Recursos per a viure el Nadal en valencià

  Oferir a la població recursos per a viure el Nadal plenament en valencià. Els recursos es classifiquen d'acord amb les accions típiques del Nadal: cantar (nadales al canal de Youtube municipal), celebrar (vocabulari propi d'aquestes festes a través d'unes imatges), escriure (descàrrega de la carta als Reis), felicitar (enllaça a la plataforma de la Diputació de València per a enviar postals interactives), menjar (receptes de plats típics del Nadal) i regalar (Catàleg de jocs i joguets en valencià).

  Aquest recursos ja estan disponibles a la web.

 3. Difusió dels recursos

  La difusió dels recursos es farà mitjançant la web municipal i, sobretot, les xarxes socials. En aquest sentit, es proposarà una etiqueta (#) per a donar visibilitat a la campanya. Es podria explorar la idea de proposar als ciutadans que compartisquen el seu Nadal a través de la mateixa etiqueta, així els implicaríem en la campanya i arribaríem a més gent.

Departaments implicats

 • Aviva

Material

Pressupost aproximat

 • Impressió de 3.000-4.000 cartes (A4), a dues cares i 4 tintes 600 euros

Acció 4: La benvinguda a casa

Objectiu: Mostrar als pares que les decisions lingüístiques que es prenen des que naix el seu fill són molt importants per al futur del valencià

Per què és important?

El nom propi és un dels elements més importants d'identitat d'una persona. La tria del nom és un acte que no fa la persona directament interessada, sinó que són generalment els pares qui decideixen per ella. Sol estar subjecta a diverses influències: la tradició familiar, la moda, els models culturals, els gustos personals... Durant molts anys, els valencians s'han vist obligats a abandonar l'ús dels noms en la seua llengua; aquesta coacció s'ha convertit en un hàbit social difícil de corregir. Tot i això, des de la Llei 17/1977, de 4 de gener, els nounats poden ser inscrits en el Registre Civil amb un nom en valencià i l'ús dels noms en valencià només depèn de la voluntat personal.

Destinataris

Els destinataris són els pares dels nounats

Materials

Carpeta que inclou un pitet amb lèxic visual del nadó, un adhesiu per al cotxe i vocabulari amb paper sobre el nadó i la primera infància. La carpeta compta amb informació impresa relacionada amb l'objecte de la campanya.

A més, existix el CD Bressolant que conté diverses cançons de bressol valencianes. Aquest CD pot ser un bon complement a la campanya, així com un concert de cançons de bressol.

Descripció

Mitjançant l'obsequi d'un pitet i un adhesiu per al cotxe, la campanya «Benvinguts a casa» pretén mostrar als pares que les decisions lingüístiques que es prenen des que naix el seu fill són molt importants per al futur del valencià. Concretament, la campanya persegueix els següents objectius:

1. Informar els pares que poden inscriure el nom en valencià del seu fill sense fer cap tràmit administratiu especial quan vagen al Registre Civil.

2. Fer pública la tasca d'Aviva com a centre d'assessorament i informació, en aspectes com ara els noms tradicionals valencians o l'adaptació a la nostra llengua de noms estrangers.

3. Difondre el lèxic dels nadons en valencià, mitjançant un breu recull de mots dibuixats al pitet.

La campanya es pot difondre des dels centres de salut, on les comares poden repartir a les futures mares i pares el material, ja que és durant l'embaràs quan es prenen algunes de les decisions lingüístiques, com és la tria del nom, que afectaran el futur bebé.

Finalement, tenint en compte que anualment naixen a Benicarló uns 250 xiquets, es poden adquirir 500 unitats del material per tindre activa la campanya durant dos exercicis.

Departaments implicats

 • Aviva

 • Centre de Salut, matrones

Calendari

 • Març-abril: Presentar i difondre la campanya entre la ciutadania

 • Juny: Recordatori en xarxes sobre els continguts de la campanya.

 • Octubre-Novembre: Possible concert Bressolant i sorteig de CD Bresssolant.

Pressupost

Obsequi: aproximadament 3 euros/ unitat (carpeta + pitet + adhesiu + vocabulari)

3 x 500 unitats= 1.500 euros, aproximadament

CD: 7 euros/unitat

Acció 6. El valencià a l'escola: L'Escola fa ràdio i L'Escola canta

El Servei d'Ensenyament Plurilingüe de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha proposat a l'Ajuntament de Benicarló portar a terme dos campanyes de promoció del valencià en el món educatiu: l'Escola fa ràdio i l'Escola canta.

L'Escola fa ràdio

Per què és important?

1. Perquè potencia l'ús del valencià entre l'alumnat, a nivell oral i escrit, en l'àmbit dels mitjans de comunicació.

2. Perquè facilita la creació de situacions comunicatives reals que activen l'ús de la llengua i la creativitat.

3. Perquè familiaritza l'alumnat amb el món de la ràdio.

Destinataris

Tots els centres d'educació primària i secundària de la ciutat.

Descripció

Els xiquets i les xiquetes de cada centre gravaran un programa a Ràdio Benicarló, que s'emetrà tots els dissabtes d'estos mateixos mesos. A més, Ràdio Benicarló compta amb un web propi, on es pot escoltar a través dels podcasts la seua programació.

Calendari

Gener, febrer,març i abril: gravació i emissió dels programes de ràdio.

Departaments implicats

 • Aviva

 • Ràdio Benicarló

Pressupost

En principi, no generarà cap despesa extra ja que les tasques de coordinació s'assumiran des d'Aviva i la part tècnica des de la Ràdio Municipal. Només caldrà destinar una mínima despesa a editar un cartell d'emissions per a difondre'l per les xarxes socials.

L'Escola canta

Per què és important?

1. Perquè dona a conèixer la tradició cultural amb la unió de la llengua i la música.

2. Perquè millora la competència lingüística en valencià de l'alumnat.

3. Perquè dinamitza el Pla de normalització dels projectes lingüístics de centre.

4. Perquè fomenta una sensibilitat positiva i una convivència pacífica entre diferents cultures.

Destinataris

Tots els centres d'educació Primària de la ciutat. També participa un grup de teatre de l'IES Ramón Cid i la Banda Juvenil de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló.

Desenvolupament

Cada centre formarà cors d'alumnes per cantar cançons en valencià. Estos cors faran, d'una banda, un concert individual públic a cada centre educatiu. Cada centre decidirà on, quan i com fer-lo. Per tant, arribat el moment, informarem de cada una d'aquestes actuacions.

I, d'altra banda, com a tancament de la campanya, es farà un concert conjunt amb tot l'alumnat de tots els centres. Aquest és un repte de coordinació que creem que val la pena assumir, perquè el resultat pot ser vertaderament bonic. S'espera una afluència de públic d'unes 1.900 persones, entre participants, públic i autoritats convidades.

Este concert final, tindrà lloc al Pavelló Municipal, el diumenge 5 de maig, i comptarà amb la participació de la Banda Juvenil de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló.

Calendari

Tot el curs escolar: Durant tot el curs escolar es prepararan els concerts individuals i el concert final.

Divendres 3 de maig: Assaig amb els xiquets del cor sense banda

Diumenge 5 de maig: Assaig general amb xiquets i banda (matí) i concert de cloenda (tarda)

 • Departaments implicats

 • Aviva

 • Brigada d'Obres i Serveis

 • Policia Local

Pressupost

Muntatge tècnic de so i llums: 5.000 euros

Samarretes participants: 1.000 euros

Monitors suport: 400 euros

Publicitat i entrades: 300 euros

Acció 7: De por!

Continguts

«De por» és una activitat al voltant de la tradició valenciana de contar històries a la vora del foc i, més concretament, per Tots Sants, històries fantàstiques, de monstres, espantacriatures i bandolers que, antigament, atemorien els nostres avis.

Tots Sants és un temps que la nostra cultura reserva per recordar els avantpassats. Un temps, on antigament, amb l'oloreta del braser i les castanyes torrades de fons, es contaven històries de por sobre masos encantats, aparicions misterioses, frares condemnats, bandolers o bruixes.

Volem fer un viatge a eixos temps, a eixes tradicions i per què no, recuperar-les davant d'altres tradicions més noves que les estan fent desaparéixer.

Destinataris

- Públic familiar: Xiquets i xiquetes de 5 a 9 anys.

- Públic adult

Continguts

- Dijous 31 d'octubre. Nit d'Ànimes. «Els bandolers benicarlandos»

Recorregut guiat per diferents punts del poble on van tindre llocs succeïts de temps passats amb bandolers de la comarca. La ruta estarà guiada per l'historiador Joan Ferreres Nos, autor del llibre Terra de bandolers, on que recull les seues investigacions al voltant de l'activitat bandolera dels segles XVI i XVII per les terres del Maestrat, Ports de Morella, Montsià i Terres de l'Ebre.

L'activitat serà gratuïta amb inscripció prèvia.

- Divendres 1 de novembre. Dia de Tots Sants. «Ai, quina temor! Contes por i misteri»

Tres narradors professionals estaran situats a tres espais diferents del pobles per explicar al públic infantil (vesprada) i al públic adult (nit) històries de temor i misteri. El públic anirà passant d'un espai a l'altre. Els més menuts faran el recorregut d'un lloc a un altre, acompanyats de les Feres de l'Estel del Collet.

Els narradors seran tres professionals del món de la narració oral: Carles Cano, Almudena Francés i Tània Muñoz.

La narracions es faran als següents espais: capella de l'antic Convent de Sant Francesc, Ajuntament de Benicarló i Edifici Gòtic. L'espai, a més, s'ambientarà per influir un ambient misteriós.

L'activitat infantil està recomanada per a xiquets i xiquetes entre 5 i 9 anys i començarà a les 18.00 h. L'activitat per públic adult començarà a les 22.00 h. Cada narració durarà entre 15-20 minuts. Es preveu un temps per a traslladar-se d'un espai a un altre de 15 minuts.

L'activitat serà gratuïta amb inscripció prèvia.

Pressupost

Honoraris narradors: 2.000 euros

Publicitat i altres despeses (ambientació dels espais, etc.): 1.000 euros

TOTAL: 3.000 euros

S'ha sol·licitat una ajuda nominativa a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que cobrirà la totalitat de la despesa.

Projecte d'actuació d'AVIVA any 2020

Acció 1.El valencià a l'Ajuntament de Benicarló

Objectiu: Promoure l'ús autònom del valencià a l'Ajuntament de Benicarló.

Per què és important?

Perquè Benicarló és un municipi valencianoparlant i l'Ajuntament, com a institució pública, ha de poder atendre els ciutadans en valencià, oralment o per escrit, sense cap problema. En aquest sentit, si els empleats públics no dominen també el valencià --idioma oficial, propi i preferent a Benicarló--, no són els ciutadans els qui trien la llengua de relació amb l'Administració sinó al revés i, per tant, es vulneren els seus drets lingüístics.

Destinataris

Tot el personal al servei de l'Administració local.

Descripció

Des de l'any 2017, s'han posat en marxa una sèrie d'actuacions encaminades a fer efectiu el que marca el Reglament de Normalització Lingüística. En primer lloc, que el valencià és l'idioma oficial, propi i preferent a Benicarló: «la redacció de tots els documents públics es faràpreferentment en valencià, fins la plena normalització, com a llengua pròpia de l'Administració i del municipi» (article 4). I, consegüentment, que «el personal al servei de l'Administració local (o òrgans que en depenen) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà) adequat a les funcions que ha d'exercir» (article 5.1). Les actuacions han sigut:

 1. Publicació del Manual d'estil de l'Ajuntament de Benicarló

  El Manual d'estil de l'Ajuntament de Benicarló es va publicar al gener de 2018 amb la intenció, d'una banda, d'unificar tota la documentació que genera l'Ajuntament sota un mateix criteri tant de redacció com de forma. I, d'altra, afavorir l'ús del valencià entre els treballadors de l'Ajuntament i facilitar-los el màxim possible aquesta tasca.

  Els Manual s'ha repartit entre tots els departaments de l'Ajuntament i ha tingut una molt bon acollida entre els treballadors.

  Cal plantejar-se, però, una segona edició que incorpore algunes novetat quant a normativa i es corregisquen algunes errates de la primera edició. Aquesta segona edició revisada podria portar-se a terme durant el segon semestre de l'any.

 2. Cursos de formació als treballadors

  Al setembre de 2018, va començar la primera edició del Curs de llenguatge administratiu valencià per a auxiliars i administratius de l'Ajuntament.

  Es tracta d'un curs de 30 hores amb els següents objectius:

 • Analitzar les característiques del llenguatge administratiu com a variant funcional del sistema lingüístic general.

 • Aprendre a elaborar els models de documents més utilitzats en l'administració local i seguint els criteris d'estil i edició que estableix el Manual d'estil de l'Ajuntament de Benicarló.

 • Aplicar recursos informàtics (programari i recursos lingüístics en línia) a l'elaboració de documents administratius.

El curs s'ha realitzat de l'1 de setembre al 15 de desembre de 2018.

La metodologia de treball ha sigut la pròpia dels cursos no presencials en línia, ja que l'entorn de treball és l'Aula de virtual de formació de l'Ajuntament (la plataforma de formació en línia Moodle).

El curs ha format part del Pla de formació interna de l'Ajuntament. Per tant, s'ha pogut seguir en horari laboral o des de casa. A més, han tingut lloc 3 sessions presencials de 2 hores cadascuna, en horari laboral de 14.00 a 15.00 h.

En finalitzar el curs (15 de desembre), tot l'alumnat que ha obtingut la qualificació d'APTE/A ha realitzat, com a mínim, les següents tasques:

- 12 exercicis breus per practicar els continguts teòrics de cada tema (omplir buits, triar l'opció correcta, corregir frases o fragments de text, etc.)

- Haver participat, almenys, en 4 dels 5 fòrums de discussió en línia proposats.

- Redactat dos documents administratius, escollits entre tots els models treballats durant el curs.

Les persones que ha superat el curs tenen un certificat homologat per l'Institut Valencià de l'Administració Pública.

Cal, per tant, oferir una nova edició del curs perquè els auxiliars i administratius que no s'han pogut matricular en aquesta primera puguen fer-lo també. Aquesta segona edició tindrà lloc del gener a l'abril de 2019.

A més, cal preparar un nou curs de llenguatge administratiu adaptat al col·lectiu de tècnics. El curs tindrà una estructura semblant als que ja s'han fet i s'impartirà també a través de l'Aula virtual de formació. Aquest curs pot tindre lloc de l'octubre al desembre de 2019.

 1. Recursos en la intranet del web municipal

  El Departament d'Informàtica ha posat a disposició dels treballs un wiki intern on s'ha creat un apartat per a Aviva: https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/wiki/index.php/Aviva. Des d'ací, es pot consultar un recull de material en línia, per tal de garantir a tots els treballadors l'autosuficiència i l'autoaprenentatge a l'hora d'escriure en valencià. Des d'aquest recull es poden accedir a recursos com ara llibres d'estil i gramàtiques, diccionaris, vocabularis i bases de dades terminològiques o materials didàctics.

  A més, cal tenir en compte que en els cursos de llenguatge administratiu, s'incideix en com traure el màxim partit a aquest tipus de material multimèdia.

Calendari

 • Gener-abril: Segona edició del Curs de llenguatge administratiu per a auxiliars i administratius

 • Maig-setembre: Preparació del Curs de llenguatge administratiu per a personal tècnic i preparació de la segona edició revisada del Manual d'estil de l'Ajuntament.

 • Octubre-desembre: Curs de llenguatge administratiu per a personal tècnic

Departaments implicats

 • Aviva

 • Tots els departaments

Pressupost

Cal destinar pressupost per a la segona edició del Manual de llenguatge i documents administratius. Aproximadament, 500 euros.

Els cursos de formació, en principi, no produiran cap despesa, ja que el personal d'Aviva n'assumirà la docència i es faran servir els recursos de què disposa l'Ajuntament.

Acció 2: La toponímia de Benicarló

Objectiu: Fixar, salvaguardar i difondre la toponímia del terme de Benicarló

Per què és important?

Els noms que designen els llocs tenen una funció alhora tècnica i cultural: tècnica perquè els referencien geogràficament i cultural perquè proporcionen informació sobre la cultura, la llengua o els costums d'aquells que batejaren el territori per primera vegada. En este sentit, la toponímia és un patrimoni que cal salvaguardar com a part de la nostra riquesa lingüística i cultural.

Destinataris

Ciutadania en general

Descripció

L'any 2013 l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va encarregar a Aviva la revisió i ampliació del recull de la toponímia de Benicarló. El treball es va entregar a l'AVL al 2014, per tal que ratificarà les propostes que s'hi recollien.

Al 2018, l'AVL va donar la conformitat a la llista definitiva de topònims i va editar el fullet divulgatiu de la nostra població dins de la col·lecció «Toponímia dels pobles valencians». Aprofitant la publicació, al mes d'octubre de 2018 es va presentar un vídeo per difondre la toponímia de Benicarló i per posar en valor el testimonis de totes les persones que havien fet possible el recull, és a dir, els llauradors i mariners del poble.

Així doncs, es va fer un acte on es va presentar el vídeo alhora que es va fer una conferència per difondre els continguts del treball. A continuació, es va organitzar una excursió toponímica on es van poder visitar elements emblemàtics de la toponímia del terme i, en el mateix lloc on es troben, explicar-ne l'origen.

Per tant, per concloure el treball relacionat amb aquest camp, és el moment també de redactar un reglament de toponímia local, que defense i promoga la conservació de la toponímia tradicional, alhora que evite la inclusió en el corpus toponímic de noms banals, híbrids, pejoratius o comercials.

D'altra banda, per afavorir la pervivència d'aquests noms tradicionals, cal que la població els conega i els utilitze correctament. Per tant, cal donar a conéixer a la població en general la toponímia de Benicarló, d'una manera didàctica i atractiva. Per aconseguir-ho es poden programar una sèrie d'activitats com les que es proposen a continuació:

Departaments implicats

 • Aviva

Calendari

 • Segon semestre de l'any:

 • Preparació de l'esborrany del reglament de toponímia local

Pressupost aproximat

En principi, aquest projecte no necessita pressupost perquè es tracta de treball tècnic que s'assumeix des del departament.

Acció 3. Campanya «El Nadal, en valencià»

Objectiu: Repartir als escolars de Benicarló la carta als Reis d'Orient i oferir recursos a la població per a viure el Nadal plenament en valencià.

Per què és important?

Perquè, en el món globalitzat en què vivim, les tradicions es van perdent o se substitueixen per altres, i la llengua és envaïda per paraules foranes.

Destinataris

Alumnes dels centres escolars de Benicarló, des de P3 fins a tercer de primària, i els de les tres escoles infantils. Població en general.

Descripció

 1. Cartes als Reis Mags

  Editar, aproximadament, entre 3.000 i 4.000 cartes per repartir-les entre els escolars dels centres educatius i entre els ciutadans que passen a recollir el seu exemplar per l'oficina Aviva.

 2. Recursos per a viure el Nadal en valencià

  Oferir a la població recursos per a viure el Nadal plenament en valencià. Els recursos es classifiquen d'acord amb les accions típiques del Nadal: cantar (nadales al canal de Youtube municipal), celebrar (vocabulari propi d'aquestes festes a través d'unes imatges), escriure (descàrrega de la carta als Reis), felicitar (enllaça a la plataforma de la Diputació de València per a enviar postals interactives), menjar (receptes de plats típics del Nadal) i regalar (Catàleg de jocs i joguets en valencià).

  Aquest recursos ja estan disponibles a la web.

 3. Difusió dels recursos

  La difusió dels recursos es farà mitjançant la web municipal i, sobretot, les xarxes socials. En aquest sentit, es proposarà una etiqueta (#) per a donar visibilitat a la campanya. Es podria explorar la idea de proposar als ciutadans que compartisquen el seu Nadal a través de la mateixa etiqueta, així els implicaríem en la campanya i arribaríem a més gent.

Departaments implicats

 • Aviva

Material

Pressupost aproximat

 • Impressió de 3.000-4.000 cartes (A4), a dues cares i 4 tintes 600 euros

Acció 4: La benvinguda a casa

Objectiu: Mostrar als pares que les decisions lingüístiques que es prenen des que naix el seu fill són molt importants per al futur del valencià

Per què és important?

El nom propi és un dels elements més importants d'identitat d'una persona. La tria del nom és un acte que no fa la persona directament interessada, sinó que són generalment els pares qui decideixen per ella. Sol estar subjecta a diverses influències: la tradició familiar, la moda, els models culturals, els gustos personals... Durant molts anys, els valencians s'han vist obligats a abandonar l'ús dels noms en la seua llengua; aquesta coacció s'ha convertit en un hàbit social difícil de corregir. Tot i això, des de la Llei 17/1977, de 4 de gener, els nounats poden ser inscrits en el Registre Civil amb un nom en valencià i l'ús dels noms en valencià només depèn de la voluntat personal.

Destinataris

Els destinataris són els pares dels nounats

Materials

Carpeta que inclou un pitet amb lèxic visual del nadó, un adhesiu per al cotxe i vocabulari amb paper sobre el nadó i la primera infància. La carpeta compta amb informació impresa relacionada amb l'objecte de la campanya.

A més, existix el CD Bressolant que conté diverses cançons de bressol valencianes. Aquest CD pot ser un bon complement a la campanya, així com un concert de cançons de bressol.

Descripció

Mitjançant l'obsequi d'un pitet i un adhesiu per al cotxe, la campanya «Benvinguts a casa» pretén mostrar als pares que les decisions lingüístiques que es prenen des que naix el seu fill són molt importants per al futur del valencià. Concretament, la campanya persegueix els següents objectius:

1. Informar els pares que poden inscriure el nom en valencià del seu fill sense fer cap tràmit administratiu especial quan vagen al Registre Civil.

2. Fer pública la tasca d'Aviva com a centre d'assessorament i informació, en aspectes com ara els noms tradicionals valencians o l'adaptació a la nostra llengua de noms estrangers.

3. Difondre el lèxic dels nadons en valencià, mitjançant un breu recull de mots dibuixats al pitet.

La campanya es pot difondre des dels centres de salut, on les comares poden repartir a les futures mares i pares el material, ja que és durant l'embaràs quan es prenen algunes de les decisions lingüístiques, com és la tria del nom, que afectaran el futur bebé.

Finalement, tenint en compte que anualment naixen a Benicarló uns 250 xiquets, es poden adquirir 500 unitats del material per tindre activa la campanya durant dos exercicis.

Departaments implicats

 • Aviva

 • Centre de Salut, matrones

Calendari

 • Març-abril: Presentar i difondre la campanya entre la ciutadania

 • Juny: Recordatori en xarxes sobre els continguts de la campanya.

 • Octubre-Novembre: Possible concert Bressolant i sorteig de CD Bresssolant.

Pressupost

Obsequi: aproximadament 3 euros/ unitat (carpeta + pitet + adhesiu + vocabulari)

3 x 500 unitats= 1.500 euros, aproximadament

CD: 7 euros/unitat

Acció 6. El valencià a l'escola: L'Escola fa ràdio i L'Escola canta

El Servei d'Ensenyament Plurilingüe de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha proposat a l'Ajuntament de Benicarló portar a terme dos campanyes de promoció del valencià en el món educatiu: l'Escola fa ràdio i l'Escola canta.

L'Escola fa ràdio

Per què és important?

1. Perquè potencia l'ús del valencià entre l'alumnat, a nivell oral i escrit, en l'àmbit dels mitjans de comunicació.

2. Perquè facilita la creació de situacions comunicatives reals que activen l'ús de la llengua i la creativitat.

3. Perquè familiaritza l'alumnat amb el món de la ràdio.

Destinataris

Tots els centres d'educació primària i secundària de la ciutat.

Descripció

Els xiquets i les xiquetes de cada centre gravaran un programa a Ràdio Benicarló, que s'emetrà tots els dissabtes d'estos mateixos mesos. A més, Ràdio Benicarló compta amb un web propi, on es pot escoltar a través dels podcasts la seua programació.

Calendari

Gener, febrer,març i abril: gravació i emissió dels programes de ràdio.

Departaments implicats

 • Aviva

 • Ràdio Benicarló

Pressupost

En principi, no generarà cap despesa extra ja que les tasques de coordinació s'assumiran des d'Aviva i la part tècnica des de la Ràdio Municipal. Només caldrà destinar una mínima despesa a editar un cartell d'emissions per a difondre'l per les xarxes socials.

L'Escola canta

Per què és important?

1. Perquè dona a conèixer la tradició cultural amb la unió de la llengua i la música.

2. Perquè millora la competència lingüística en valencià de l'alumnat.

3. Perquè dinamitza el Pla de normalització dels projectes lingüístics de centre.

4. Perquè fomenta una sensibilitat positiva i una convivència pacífica entre diferents cultures.

Destinataris

Tots els centres d'educació Primària de la ciutat. També participa un grup de teatre de l'IES Ramón Cid i la Banda Juvenil de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló.

Desenvolupament

Cada centre formarà cors d'alumnes per cantar cançons en valencià. Estos cors faran, d'una banda, un concert individual públic a cada centre educatiu. Cada centre decidirà on, quan i com fer-lo. Per tant, arribat el moment, informarem de cada una d'aquestes actuacions.

I, d'altra banda, com a tancament de la campanya, es farà un concert conjunt amb tot l'alumnat de tots els centres. Aquest és un repte de coordinació que creem que val la pena assumir, perquè el resultat pot ser vertaderament bonic. S'espera una afluència de públic d'unes 1.900 persones, entre participants, públic i autoritats convidades.

Este concert final, tindrà lloc al Pavelló Municipal, el diumenge 5 de maig, i comptarà amb la participació de la Banda Juvenil de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló.

Calendari

Tot el curs escolar: Durant tot el curs escolar es prepararan els concerts individuals i el concert final.

Divendres 3 de maig: Assaig amb els xiquets del cor sense banda

Diumenge 5 de maig: Assaig general amb xiquets i banda (matí) i concert de cloenda (tarda)

 • Departaments implicats

 • Aviva

 • Brigada d'Obres i Serveis

 • Policia Local

Pressupost

Muntatge tècnic de so i llums: 5.000 euros

Samarretes participants: 1.000 euros

Monitors suport: 400 euros

Publicitat i entrades: 300 euros

Acció 7: De por!

Continguts

«De por» és una activitat al voltant de la tradició valenciana de contar històries a la vora del foc i, més concretament, per Tots Sants, històries fantàstiques, de monstres, espantacriatures i bandolers que, antigament, atemorien els nostres avis.

Tots Sants és un temps que la nostra cultura reserva per recordar els avantpassats. Un temps, on antigament, amb l'oloreta del braser i les castanyes torrades de fons, es contaven històries de por sobre masos encantats, aparicions misterioses, frares condemnats, bandolers o bruixes.

Volem fer un viatge a eixos temps, a eixes tradicions i per què no, recuperar-les davant d'altres tradicions més noves que les estan fent desaparéixer.

Destinataris

- Públic familiar: Xiquets i xiquetes de 5 a 9 anys.

- Públic adult

Continguts

- Dijous 31 d'octubre. Nit d'Ànimes. «Els bandolers benicarlandos»

Recorregut guiat per diferents punts del poble on van tindre llocs succeïts de temps passats amb bandolers de la comarca. La ruta estarà guiada per l'historiador Joan Ferreres Nos, autor del llibre Terra de bandolers, on que recull les seues investigacions al voltant de l'activitat bandolera dels segles XVI i XVII per les terres del Maestrat, Ports de Morella, Montsià i Terres de l'Ebre.

L'activitat serà gratuïta amb inscripció prèvia.

- Divendres 1 de novembre. Dia de Tots Sants. «Ai, quina temor! Contes por i misteri»

Tres narradors professionals estaran situats a tres espais diferents del pobles per explicar al públic infantil (vesprada) i al públic adult (nit) històries de temor i misteri. El públic anirà passant d'un espai a l'altre. Els més menuts faran el recorregut d'un lloc a un altre, acompanyats de les Feres de l'Estel del Collet.

Els narradors seran tres professionals del món de la narració oral: Carles Cano, Almudena Francés i Tània Muñoz.

La narracions es faran als següents espais: capella de l'antic Convent de Sant Francesc, Ajuntament de Benicarló i Edifici Gòtic. L'espai, a més, s'ambientarà per influir un ambient misteriós.

L'activitat infantil està recomanada per a xiquets i xiquetes entre 5 i 9 anys i començarà a les 18.00 h. L'activitat per públic adult començarà a les 22.00 h. Cada narració durarà entre 15-20 minuts. Es preveu un temps per a traslladar-se d'un espai a un altre de 15 minuts.

L'activitat serà gratuïta amb inscripció prèvia.

Pressupost

Honoraris narradors: 2.000 euros

Publicitat i altres despeses (ambientació dels espais, etc.): 1.000 euros

TOTAL: 3.000 euros

S'ha sol·licitat una ajuda nominativa a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que cobrirà la totalitat de la despesa.