Consejo Municipal de Comercio

Estatuts del Consell Municipal de Desenvolupament Local

20/06/2019

ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

TITOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1: Definició

El Consell Municipal de Desenvolupament Local de Benicarló és un òrgan sectorial de participació ciutadana, d'assessorament i proposta en temes relatius al comerç, turisme i en general a la promoció econòmica del municipi.

Article 2: Règim jurídic

El Consell Municipal de Desenvolupament Local es regirà pels presents estatuts i a l'empara de l'article 130 i següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i per totes aquelles altres disposicions legals que puguen ser d'aplicació.

Article 3: Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació del Consell quedarà circumscrit al terme municipal de Benicarló, sense perjudici de les relacions que puga establir amb altres municipis i les accions conjuntes que es podrien dur a terme en cas que s'estime convenient.

S'estableix com a seu del Consell Municipal de Desenvolupament Local la de l'Ajuntament de Benicarló, al carrer Ferreres Bretó, 10, de Benicarló.

Article 4: Finalitats i funcions del Consell

1-Les finalitats del Consell Municipal de Desenvolupament Local seran les següents:

a) Actuar com a òrgan consultiu de l'Ajuntament, emetent informes i propostes per enriquir les possibilitats d'anàlisis, elaborant línies d'acció sobre l'evolució social i econòmica de la població local.

b) Contribuir a crear una infraestructura comercial i turística a Benicarló que siga competitiva i s'adapte als hàbits de consum, equilibrant l'oferta amb la demanda.

c) Fomentar l'atractiu comercial i turístic de Benicarló com a forma de promoció econòmica i social de la localitat.

d) Elaborar estudis i emetre informes relatius al sector comercial i turístic, a iniciativa pròpia o a petició dels diversos òrgans municipals.

e) Efectuar propostes d'actuació sobre matèries que afecten al sector comercial i turístic.

f) Analitzar periòdicament la normativa fiscal, amb la finalitat de proposar les solucions que millor convinguen als interessos del municipi i de la industria turística local.

g) Fomentar l'esperit emprenedor atenent a la capacitat creativa e innovadora de les organitzacions i les empreses considerades claus en el desenvolupament econòmic.

h) Analitzar i detectar la situació dels sectors econòmics i la previsió de creixement dels mateixos per veure la viabilitat d'atraure inversions al municipi i oportunitats de finançament alternativa als pressupostos de l'ajuntament.

i) Afavorir la reflexió, el debat i l'acció com a punt de participació entre les col·lectivitats locals i els agents econòmics i socials tant de institucions públiques com privades que s'integren en aquest Consell relacionades amb el desenvolupament estratègic del nostre municipi. Contant amb la experiència i expressió dels participants, s'aconseguirà detectar les potencialitats del municipi i analitzar quan succeïsca en el terreny socio-econòmic, amb la finalitat d'obtenir el màxim concert possible en la definició de polítiques públiques.

j) Analitzar les tendències del mercat laboral, a l'hora planificar la formació per a l'ocupació, a més de conèixer la demanda real de qualificació per part del mercat de treball, i detectar les especialitats formatives de l'actualitat, i les que presenten millors perspectives de futur.

2-Per a dur a terme les seues finalitats, el Consell Municipal de Desenvolupament Local procedirà a l'estudi dels temes relacionats amb el comerç, el turisme i la promoció econòmica del municipi i elevarà les seues propostes a l'Ajuntament per a que es realitzen els tràmits procedents per a donar curs als temes que corresponga.

TITOL II: COMPOSICIÓ

Article 5: Composició

El Consell Municipal de Desenvolupament Local estarà composat pels següents membres:

A) Un president/a, càrrec que recaurà en l'Alcaldia o Regidoria en qui delegue.

B) Vocals:

Un regidor/a o representant per cadascun dels grups polítics que formen la Corporació.

Una persona representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló.

Una persona representant de la Conselleria de la Generalitat Valenciana competent en matèria de comerç.

Una persona representant de la Conselleria de la Generalitat Valenciana competent en matèria de turisme.

Una persona representant de l'Associació Provincial d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Castelló (ASHOTUR).

Una persona representant de cada associació o federació de comerciants d'àmbit local legalment constituïda.

Una persona representant de l'Agrupació de Restauradors de Benicarló.

Una persona representant de l'Associació Benicarlanda de Bars i Cafeteries

Una persona representant de l'Associació d'Empresaris del Baix Maestrat.

Una persona representant de l'Estació Nàutica.

Un representant del Centre Integrat de Formació Professional

Un representant de la Mancomunitat de la Taula del Sènia.

Un representant de cadascun dels sindicats amb més representació a Benicarló

Un representant de l'Associació de Consumidors

Un representant de la Comissió de Festes.

Un representant de la Junta Local Fallera.

Un representant de qualsevol altres associació que es cree a Benicarló - dins de l'àmbit de la promoció econòmica- i que tinga almenys un any d'antiguitat, prèvia aprovació d'integració pel plenari d'este Consell.

C) Un Secretari, amb veu però sense vot, que serà el de l'Ajuntament o persona en què delegue.

A més, el Consell podrà comptar amb la participació dels tècnics municipals o assessors externs que es considere oportú, amb veu però sense vot.

Article 6: Comissió Permanent

a) Per tal de fer més operatiu el Consell, es podrà constituir una comissió permanent, l'objecte de la qual serà assessorar la presidència i preparar els assumptes que composin l'ordre del dia dels plenaris. La comissió permanent desenvoluparà les funcions consultives i d'assessorament de la política municipal sobre temes de desenvolupament econòmic del municipi, d'acord amb les directrius definides pel Consell.

b) La comissió permanent no alçarà actes de llurs reunions.

Article 7: Les comissions sectorials o de treball

a) Les comissions sectorials o de treball són comissions d'estudi, informe o consulta. Aquestes seran creades pel Plenari i podran tenir caràcter permanent o especial. Correspon a aquestes comissions l'estudi i el debat de temes específics.

b) El nombre i composició de les comissions de treball seran establerts per acord del plenari, a proposta de la presidència. Aquestes comissions estaran integrades per membres del Consell, altres entitats, ciutadans i ciutadanes involucrats i/o especialistes en els diferents temes objecte d'estudi.

c) Les comissions sectorials presentaran el resultat del seu estudi i informes a la Comissió Permanent, en cas que existeixi, la qual informarà oportunament el Plenari del Consell, en cas contrari informarà directament al Plenari.

d) Les comissions sectorials es reuniran les vegades que es crega oportú.

e) Cada comissió sectorial escollirà entre els seus membres un president, que serà qui convocarà les sessions de cada comissió i un secretari, encarregat d'alçar acta de cada reunió.

f) Les comissions sectorials podran constituir, també, taules de treball, la funció de les qual serà vehicular les funcions pròpies en les àrees concretes per a les quals es constitueixin, tractant temes concrets, d'una durada fixa i que estaran compostes per totes aquelles persones que el president del Consell considere. A estes taules es podrà invitar a persones o associacions que tinguen que aportar idees o solucions als temes que es plantegen tractar.

TITOL III: DELS MEMBRES DEL CONSELL

Article 8: President

El president del Consell tindrà les següents funcions:

a) La representació formal del Consell Municipal de Desenvolupament Local

b) Convocar les sessions i fixar l'ordre del dia d'acord amb el Consell

c) La presidència i moderació de les sessions del Consell

d) Exercir el dret a vot, que serà de qualitat en cas d'empat

e) Firmar el vist-i-plau de totes les actes i documents aprovats pel Consell

f) Efectuar propostes a l'Ajuntament de Benicarló respecte als acords del Consell

g) Designar expressament el seu substitut en cas d'absència

h) Designar, si ho creu convenient, fins a 2 membres del Consell

i) Totes aquelles altres funcions intrínseques al càrrec de president

Article 9: Secretari

El Secretari del Consell tindrà les següents funcions:

a) Actuar en totes les sessions, alçant acta dels assumptes tractats

b) Custodiar la documentació oficial del Consell

c) Expedir les certificacions i documents que siguen necessaris, amb el vist i plau de la Presidència

d) Rebre i examinar la documentació dirigida al Consell o al president

e) Informar al Consell emetent les consideracions oportunes en cas de precisar-les

f) Rebre i expedir la correspondència oficial del Consell, a través del Registre General de l'Ajuntament

g) Totes aquelles funcions inherents al seu càrrec i les que se li assignen per acord del Consell.

En cas d'absència serà substituït pel funcionari que designe el Secretari General de la Corporació.

Article 10: Funcions dels membres del Consell

Tots els membres del Consell tindran les següents funcions:

a) Participar en els debats i temes que es tracten a les sessions

b) Efectuar propostes i consideracions sobre les matèries tractades pel Consell

c) Exercir el dret de vot, excepte els membres que no l'ostenten

d) Fer constar en acta extrems concrets del debat i les intervencions que consideren convenients

e) Rebre la informació i documentació necessària per al correcte exercici de les seues funcions

f) Tots els drets i funcions inherents a la condició de membre del Consell

Article 11: Nomenament dels membres del Consell

Les entitats escollides per formar part del Consell nomenaran als seus representants (un titular i dos suplents) per escrit presentat al Registre General de l'Ajuntament de Benicarló.

Article 12: Cessament dels membres del Consell

Els membres del Consell cessaran en els seus càrrecs quan deixen de representar a l'entitat per la què van ser designats, per fi del mandat corporatiu, per renúncia personal o per acord exprés de l'entitat que representen.

TITOL IV: SESSIONS I ACORDS DEL CONSELL

Article 13: Constitució del Consell

En la seua reunió constitutiva, el Consell Municipal de Desenvolupament Local quedarà vàlidament constituït quan assistisquen la majoria absoluta dels seus components.

En cas contrari, quedarà constituït en segona convocatòria mitja hora més tard, si assisteix la tercera part dels seus membres.

Article 14: Règim de sessions

El Consell Municipal de Desenvolupament Local celebrarà sessió ordinària una vegada cada quadrimestre, en la data que acorden els seus components.

A més, es podran celebrar les sessions extraordinàries que la Presidència considere oportú convocar, a instància pròpia o a sol·licitud de qualsevol de les entitats integrades al Consell.

Article 15: Convocatòria

La convocatòria de les sessions correspondrà a la presidència, i serà notificada als components amb 48 hores d'antelació mínima, llevat de casos d'urgència.

A la convocatòria s'acompanyarà l'ordre del dia, fixat per la presidència del Consell, a la vista dels assumptes que siga necessari estudiar i informar, i tenint en compte les peticions que els demés components del Consell hagen pogut presentar amb l'antelació suficient.

Encara que no s'hagen complit tots els requisits de la convocatòria, quedarà vàlidament constituït el Consell quan es troben reunits tots els seus components i així ho aproven per unanimitat

Article 16: Adopció d'acords

1-Les sessions se celebraran en primera convocatòria quan el número de membres assistents siga com a mínim la meitat més un dels que composen el Consell.

En segona convocatòria, mitja hora després de l'assenyalada per a la primera, hi haurà prou amb l'assistència d'una tercera part dels membres, entre els quals haurà de trobar-se el President o el substitut legalment designat, a més del Secretari.

2-Els acords s'adoptaran per majoria simple, excepte per a la modificació dels presents estatuts, que requerirà majoria absoluta.

3-No es podrà adoptar cap acord sobre assumptes que no figuren a l'ordre del dia, a no ser que estiguen presents tots els components del Consell i es declare la urgència amb el vot favorable de la majoria.

Article 17: Actes de les reunions

De cada sessió s'alçarà acta per part del secretari del Consell, on s'indicaran les persones assistents, les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha celebrat la reunió, els temes tractats, el resultat de la votació i el contingut de les propostes adoptades.

Les actes seran firmades pel secretari del Consell amb el vist i plau del President, i s'aprovaran a la sessió posterior.

Qualsevol assistent podrà fer constar en acta el seu vot contrari a la proposta aprovada i els motius que justifiquen la seua oposició.

Disposició final primera: Règim Supletori

En tot el que no estiga previst en els presents estatuts dels Consell Municipal de Desenvolupament Local, regiran les disposicions de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, pel què s'aprova el Text Refós de Règim Local, el Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, pel què s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i les demés disposicions vigents aplicables a les Entitats Locals.

Disposició final segona

1. De conformitat amb el que es disposa en els articles 56.1, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la publicació i entrada en vigor del Reglament es produirà de la següent forma:

a) L'acord d'aprovació definitiva del present Reglament es comunicarà a l'Administració de l'Estat i a l'Administració de la Comunitat Autònoma Valenciana.

b) Transcorregut el termini de quinze dies des de la recepció de la comunicació, l'acord i el Reglament es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Els presents estatuts una vegada aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló s'acceptaran en la primera sessió celebrada pel Consell Municipal de Desenvolupament Local.

Disposició final tercera: Derogació

Una vegada aprovats i en vigor els presents estatuts, queden derogats els respectius estatuts fins aleshores vigents reguladors del Consell Local de Comerç i Turisme i del Consell Local de Desenvolupament Local.

Publicació definitiva del text al Butlletí Oficial de la Província núm. 113 de data 17 de setembre de 2016.