Ple extraordinari, núm. 7/2010, de 17 de maig.

17/05/2010

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 7/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 17 de maig de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 7/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 17 DE MAIG .-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13:30 hores del dia 17 de maig de 2010 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari : Sr. Carlos Bravo Sánchez

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

Excusen la seua absència el Sr. Antonio Cuenca Caballero i el Sr. Utiliano Martínez Sánchez.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.- DICTAMEN A LA DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE DATA 16 D'ABRIL DE 2010, D'APROVACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT DE 2009.-

El Sr. Sánchez Martí indica que portar aquest punt com a dictamen indueix a error a l'hora d'adoptar el corresponent acord, ja que una cosa és quedar assabentada la corporació i una altra cosa és aprovar el present punt de l'ordre del dia, error que es va cometre també en Comissió Informativa d'Economia i Hisenda.

L'alcalde indica que es tracta que quede assabentada la corporació i no d'adoptar cap acord en aquest punt, encara que haja anat com a dictamen i inicialment s'haja pronunciat, erròniament, a la votació d'aquest punt de l'ordre

Fets els aclariments anteriors, la corporació queda assabentada del Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 16.04.10, sobre l'aprovació de la incorporació de romanents de l'exercici 2009 amb el següent contingut dispositiu:

«Primer.- La incorporació dels següents romanents de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat, d'acorf amb el que recull l'art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals:

PROJ.

FUNC.

ECON.

PROG.

ECON.

DENOMINACIÓ

Import

3900

511

601000

155

60099

Urbanització UA 3 bis

45.099,47

1802

511

601000

155

60099

Urbanització C/ Sant Telm

45.621,24

2702

451

611000

331

61000

Museu Ciutat

17.858,79

0503

432

640000

151

64000

Revisió PGOU

256.449,00

0703

511

601000

155

60099

Urbanització c/València

43.303,43

1104

511

601000

155

60099

Corts Valencianes

138.526,46

0605

412

622000

312

62200

Centre Dia 3ª Edat

1,98

0806

443

622009

164

62200

Construcció nínxols cementeri

0,02

1306

452

622001

341

62200

Projecte activitat pavelló

11.487,84

3006

431

600001

154

60098

Quotes sector 11

410.000,00

3106

121

622000

920

62200

Edifici administratiu

119.795,91

3206

452

632000

341

63200

Tancat Pavelló

8.808,10

0207

511

601000

155

60099

3ª Fase Crist de la Mar

155.324,99

0707

511

601000

155

60099

Vial junt al Parador

13.741,60

0108

121

622000

920

62200

Oficines Municipals Dr. Pera

306.690,53

0208

121

623000

920

62300

Maquinària, instal., utillatge

3.566,80

0308

121

625000

920

62500

Mobiliari i efectes

12.441,55

0408

121

626000

920

62600

Equips, processos, informació

11.305,77

0508

222

623000

132

62300

Maquinària, instal., utillatge

1.595,37

0708

422

623000

325

62300

Maquinària, instal., utillatge

1.128,36

0908

433

611003

156

61000

Senyalització i instal., via pública

24.220,24

1008

433

622000

156

62200

Servicis Sant Gregori

2.000,00

1208

433

625000

156

62500

Mobiliari divers

15.412,45

1308

433

625010

156

62500

Mobiliari urbà

27.535,88

1508

445

625010

170

62500

Mobiliari urbà

8.305,86

1708

451

622000

331

62200

Teatre (projecte)

183.628,00

1808

451

622000

331

62200

Servicis Auditori

6.000,00

2008

451

628000

331

62800

Fons de Biblioteca

10.834,51

2208

452

622001

341

62200

Adaptació Pavelló

29.314,16

2308

452

623000

341

62300

Maquinària, instal., utillatge

3.088,73

2408

452

632100

341

63210

Equipament esportiu

0,00

2708

511

600010

155

60001

Expropiacions terrenys

79.068,59

3608

511

601000

155

60099

Sant Elm

141.415,17

3708

511

601000

155

60099

C/ Hernan Cortés

33.026,22

3808

511

601000

155

60099

Av. de Catalunya

27.355,28

3908

511

601000

155

60099

Cristobal Colón

47.275,86

4008

511

601000

155

60099

Sector Mercat II

375.437,50

4108

511

601000

155

60099

Sector 7

470.998,63

4308

521

623000

491

62300

Maquinària, instal., utillatge

2.167,21

4408

751

601000

432

60099

Adequació platges i recurs. mar.

22.920,76

5808

511

601000

155

60099

Camí dels Frares

39.773,31

6008

511

632000

155

63200

Obres reposició

8.409,95

2109

433

623000

156

62300

Maquinària, instal., utillatge

1.102,00

2709

423

632000

321

63200

Pintat col·legi Marqués Bló

0,16

2809

443

623000

164

62300

Maquinària cementeri

87,19

2909

451

625015

331

62500

Instruments música

14.574,00

3009

511

611000

155

61000

Vies públiques

0,30

3309

433

632000

156

63200

Finalitz. obres C/Càlig

104.136,05

3409

511

611000

155

61000

Enllumenat públic J. Carles I

99.361,88

3509

511

611000

155

61000

Passadís pl. de l'Ajuntament

6.318,44

412

710000

312

71000

Transf. OOAA Entitat Local

79.952,97

Total

3.466.468,51

Segon.- Del romanent de Tresoreria positiu de l'Ajuntament de Benicarló per a despeses generals per import d'1.853.962,64 euros, han de destinar-se 12.621,42 euros a finançar la incorporació de romanents de crèdit que emparen projectes per la part no finançada amb recursos afectats i que són d'obligatòria incorporació d'acord amb el que disposa l'art. 48.2a) del RD 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i que corresponen al següent projecte:

PROJ.

FUN.

ECON.

PROG.

ECON.

DENOMINACIÓ

Import

3808

511

601000

155

60099

Av. de Catalunya

12.621,42

Total

12.621,42

Tercer.- La incorporació dels següents romanents de crèdit finançats amb compromisos d'aportació derivats de préstecs ja concertats i no disposats durant l'exercici 2009, així com compromisos d'ingressos de subvencions i quotes, en base a l'art. 182.3 del RD2/2004 i l'art. 48.3 a) del RD 500/90:

PROJ.

FUN.

ECON.

PROG.

ECON.

DENOMINACIÓ

Import

3608

511

601000

155

60099

Sant Elm

60.724,55

4108

511

601000

155

60099

Sector 7

1.983.354,55

Total

2.044.079,10

Quart.- Així mateix, es destinen 26.890,39 euros a la incorporació de romanents de crèdit que emparen compromisos de despesa als quals fa referència el paràgraf 2.b) de l'art. 157 del RD 2/2004, tal com permet l'art. 182.1.b) d'aquesta mateixa Llei, sempre que existisquen suficients recursos financers per a això, com en aquest cas per resultar de la liquidació un romanent de Tresoreria positiu. Els romanents de crèdit que s'incorporen són:

Aplic.

Pres.

Nom titular

Text

Import

920

21300

SCHINDLER SA

Adequació ascensor aj.

5.945,00

132

22712

XXX

Ser. recollida animals solts

1.250,11

156

22104

HERRAIZ MAQUINARIA ICA, S.A

24 parques personal ser. públics

723,84

232

48000

CASDA

Subv. entitats p. serveis socials

400,00

331

22706

COLLA DOLÇAINERS BENICARLÓ

Realització activitats 2009.

3.600,00

331

48900

XXX

Subvenció festivitat/09 c/ Pubill.

315,00

331

48900

ASSOC .MUSICAL CIUTAT DE BENICARLÓ

Subvenció Assoc. Musical XVI World

10.400,00

341

48903

CLUB MADISON

Subvenció Campanya Estiu/09

316,00

341

48903

CLUB DE JUDO JIU-JITSHU BLO

Subvenció Campanya Estiu09

268,38

341

48903

CLUB TRIATLÓ BASILISCUS

Subvenció Campanya Estiu09

724,40

341

48903

CLUB DE PESCA EL MERO

Subvenció Campanya Estiu/09

608,20

341

48903

CLUB DE AJEDREZ BENICARLÓ

Subvenció Campanya Estiu/09

621,20

341

48903

UNIÓ CICLISTA BENICARLÓ

Subvenció Campanya Estiu/09

755,00

341

48903

CLUB MABEL

Subvenció Campanya Estiu/09

240,98

341

48903

CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT

Subvenció Campanya Estiu/09

448,00

341

48903

CLUB NATACIÓ BENICARLÓ

Subvenció Campanya Estiu/09.

274,28

Total

26.890,39

PUNT 2n.- DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 1/10.- Es sotmet a consideració del Ple de la corporació l'expediente I-001/10-HPMP, de modificació pressupostària, amb un suplement de crèdit per un import de 900.141,50 euros i un crèdit extraordinari per import de 28.196,84 euros.

Fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per indicar que el sentit del vot del seu grup municipal serà en contra per dos qüestions fonamentals. En primer lloc, pel fet que en aquest punt es parla d'un suplement de crèdit de quasi un milió d'euros i consideren que això porta al reconeixement del que s'ha predicat per part del grup socialista que aquest Ajuntament estava fent unes despeses que no es corresponien en els temps de crisi, especialment en el tema de despeses corrents. I, en segon lloc, perquè el seu grup pensa d'igual manera que el contingut de l'informe del senyor viceinterventor respecte als reparos a la present modificació pressupostària, ja que s'indica la necessitat de destinar, com diu ell, la quantitat de 537.456,07 euros a l'amortització anticipada d'operacions de crèdit, instrumentades mitjançant pòlisses de crèdit, a causa del fet que s'ha disminuït en els fons líquids. Per tant, consideren que aquestes dos qüestions indiquen que la política econòmica que es practica per part de l'equip de govern s'ha de replantejar, perquè els romanents de tresoreria ja no van a amortització de pòlisses de crèdit, sinó que van a despeses corrents que l'any anterior es van disparar.

Seguidament, intervé el Sr. García Bautista, regidor delegat d'Economia i Hisenda, per manifestar que entén que per part del grup municipal socialista es faça la crítica, però des de l'equip de govern del Partit Popular s'han fet les coses amb molta prudència, prudència que s'ha traduït amb un coeficient d'endeutament molt bo, aproximadament d'un 57,17% en data 30 d'abril i, per altra banda, a nivell de sanajament també s'està en bon estat. Per altra banda, indica que el romanent positiu ha sigut fins i tot superior al de l'any passat.

En un nou torn, el Sr. Sánchez indica que el grup municipal socialista no és el culpable de la situació en què es troba l'Ajuntament de Benicarló i que el seu grup no està només per fer crítica sinó per a fiscalitzar el tema econòmic de l'equip de govern actual. Per altra banda, manifesta que no hi ha una corresponsabilitat entre els romanents positius i la bona gestió econòmica per part de l'equip de govern.

Finalment, intervé el Sr. García per dir que en economia els números canten i que han sigut prudents en els tres anys que porten de legislatura, per tal que la despesa estigués controlada, reiterant-se en l'exposició del seu discurs anterior.

Vist l'informe del viceinterventor on reitera l'exposat en l'informe núm. 80/10 (Exp. I-001/10-HPLI), quant a la necessitat de destinar 537.456,07 euros a l'amortització anticipada de les operacions de crèdit instrumentades mitjançant pòlisses de crèdit, a causa del fet que s'ha de disminuir els fons líquids.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 23/04/10, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als Pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per onze vots a favor i vuit en contra —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de Modificació de crèdits número 1/2010, amb el següent detall:

Modificar el Pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 900.141,50 euros i un crèdit extraordinari per import de 28.196,84 euros, a les següents aplicacions pressupostàries:

Crèdit extraordinari

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis 28.196,84

TOTAL 28.196,84

Suplement de crèdit

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis 890.284,10

Capítol IV. Transferències corrents 9.857,40

    TOTAL 900.141,50

El finançament d'aquesta modificació, que ascendeix a 928.338,34 euros, es realitzarà amb romanent líquid de Tresoreria de l'exercici 2009.

Segon.- Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que els interessats puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer.- Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart.- Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 3r.- DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT (núm. 2).- Es sotmet a la consideració del Ple l'expedient I-001/10, HCADGP, de reconeixement extrajudicial de crèdit, i l'Informe del Viceinterventor municipal de data 29.04.10, en el qual s'indica que existeixen factures per import de 949.216,95 euros, referents a obres, activitats i subministraments portats a terme en l'exercici 2009 i anteriors, facturats en aqueix exercici, que no s'han aplicat al pressupost corresponent, bé per no comptar amb crèdit necessari per a aquestes despeses en el pressupost del citat exercici 2009, bé per tractar-se de factures en les quals la tramitació corresponent ha estat obviada i no existeix cap document de la despesa realitzada més que la factura que ha entrat en aquest Ajuntament en l'any 2009 i, per tant, cal procedir al seu reconeixement extrajudicial, amb la corresponen objecció per part de la Intervenció pels motius exposats.

Intervé, en primer lloc, el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per manifestar que en aquest punt el seu grup s'abstindrà perquè entén que hi ha hagut una despesa corrent desmesurada i, per altra banda, perquè és una mostra de disconformitat amb la forma que l'equip de govern ha portat el tema econòmic.

Tot seguit, fa ús de la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per manifestar que en aquest punt el seu grup votarà l'abstenció, perquè no està d'acord amb la forma que ha portat l'equip de govern el tema econòmic i perquè el seu grup entén que el pressupost no és real i es demostra que sempre hi ha hagut, hi ha i hi haurà imprevistos, que evidentment produiran la presentació de factures i el seu reconeixement extrajudicial de crèdit. No obstant això, diu que el que queda de manifest és la mala gestió i la mala previsió per part de l'equip de govern en el tema econòmic actual de l'Ajuntament i que, evidentment, la gent i les empreses no tenen la culpa d'això i si se'ls ha encarregat algun treball, l'han de cobrar.

Seguidament, el Sr. García Bautista, representant del grup municipal popular, recorda que el tema del reconeixement extrajudicial de crèdit és un tema que ha existit, existeix i existirà sempre. Per altra banda, indica que l'existència d'aquest reconeixement no és fruit d'una mala gestió econòmica, sinó que és un fet que es repeteix anualment, tal com ha quedat demostrat amb anterioritat, governe qui governe. Per part d'ell entén que el Sr. Sánchez ha de fer alguna crítica, però els criteris que s'han aplicat per part de l'equip de govern han estat els adequats en matèria econòmica.

Finalment, pren la paraula el Sr. Sánchez per aclarir que de reconeixement extrajudicial de crèdit hi haurà sempre perquè a data 31 de desembre es tanca oficialment la comptabilitat de l'Ajuntament i amb posterioritat entren factures de l'any anterior que s'han de reconéixer i, conseqüentment, s'han de pagar. Diu, però, que el seu grup votarà l'abstenció, en primer lloc, per la naturalesa de les factures i, en segon lloc, perquè no s'ha complit de manera estricta la Llei de Contractes de l'Estat i, finalment, perquè amb aquesta abstenció el grup municipal socialista posa de manifest la seua protesta i la seua disconformitat amb la política econòmica practicada per l'equip de govern del Partit Popular.

En conseqüència, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, la corporació, per onze vots a favor i vuit abstencions representants dels grups municipals socialista i del Bloc, acorda aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit (2) que es presenta per import total de 949.216,95 euros, amb el següent desglossament:

  • Factures a finançar amb romanent de Tresoreria per a despeses afectades per un import total de 20.878,61 euros.

  • Factures que s'aplicaran al pressupost del 2010 per un import total de 928.338,34 euros, condicionades a l'aprovació de l'expedient de modificació pressupostària núm. 1/2010, a finançar amb romanent líquid de Tresoreria de l'exercici 2009, en les partides corresponents.

Abans de finalitzar la sessió plenària el senyor alcalde expressa, en nom de tota la corporació, el seu condol tant per al Sr. Sánchez Martí, per la recent mort del seu pare, com per al Sr. Cuenca Caballero, per la mort de la seua germana.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 13.56 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Benicarló, 17 de maig de 2010

Marcelino Domingo Pruñonosa