Ayudas y subvenciones

Ajudes persones emprenedores

08/02/2019

EAUTOE 2019 - Ajudes a persones desocupades que accedisquen a la seua ocupació a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors per a l'exercici 2019 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Convocatòria per a l'exercici 2019 de les subvencions destinades al programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment de l'ocupació dirigida a persones emprenedores

Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les persones aturades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

Condicions per a la concessió de la subvenció

a) Haver iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2019. A aquests efectes es considerarà com a data d'inici la que conste en el document de Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (Models 036 o 037).

b) Haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat.

c) Figurar d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

d) No haver figurat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'activitat.

i) Desenvolupar l'activitat de forma independent.

f) No haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions del Servei Valencià d'Ocupació i Formació per constitució com a autònom.

g) El projecte ha de tenir caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa precisarà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

Quantia de la subvenció

a) Persones aturades en general: 2.500 euros.

b) Persones aturades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros.

c) Persones aturades amb diversitat funcional: 3.500 euros.

d) Dones aturades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros.

Els imports establits en les lletres a), b) i c) s'incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.

Forma i termini de presentació de sol·licituds

Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones aturades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció per a l'exercici 2019 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Objecte del tràmit

La concessió de subvencions per a fomentar l'emprendimiento a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones aturades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

Persones beneficiàries

Dones treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d'adopció.

Requisits

a) No estar culpables en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari, assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; a aquest efecte, les entitats presentaran la corresponent declaració responsable.

b) En cap cas podran resultar beneficiàries les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

4.1. La concessió de la subvenció requerirà:

a) la contractació ha d'efectuar-se a partir de l'1 de gener de 2019 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora.

b) la persona contractada ha d'haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació.

c) la persona contractada no ha de mantenir amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.

4.2. Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquesta subvenció resulta incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

4.3. Les ajudes regulades en aquesta convocatòria se sotmeten al règim de minimis, regulat en el Reglament 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis publicat en el DOUE L352 de 24 de desembre de 2013.

Quantia de l'ajuda/Procediment de cobrament

L'import de la subvenció ascendirà a:

a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de durada: 1.500 euros

b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de durada: 3.500 euros

Els imports indicats s'incrementaran en 500 euros si es contracta a una persona amb diversitat funcional o una dona.

Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

Termini de presentació:

Inici endemà publicació de l'extracte d'aquesta Resolució (DOGV 8478 de 4/2/2019) i finalitzarà 1 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

Més informació i accés al tràmit:

Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció per a l'exercici 2019 (LABORA Servei Valencia)