Ajudes i subvencions

Ajudes persones emprenedores

08/02/2019

EAUTOE 2019 - Ajudes a persones desocupades que accedisquen a la seua ocupaciˇ a travÚs de la creaciˇ d'activitat empresarial com a personal treballador aut˛nom en projectes innovadors per a l'exercici 2019 (LABORA Servei ValenciÓ d'Ocupaciˇ i Formaciˇ).

Convocat˛ria per a l'exercici 2019 de les subvencions destinades al programa de foment del treball aut˛nom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerš i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment de l'ocupaciˇ dirigida a persones emprenedores

Persones beneficiÓries

Podran ser beneficiÓries d'aquesta convocat˛ria les persones aturades que es constitu´squen en personal treballador aut˛nom o per compte propi.

Condicions per a la concessiˇ de la subvenciˇ

a) Haver iniciat l'activitat aut˛noma a partir de l'1 de gener de 2019. A aquests efectes es considerarÓ com a data d'inici la que conste en el document de Declaraciˇ d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (Models 036 o 037).

b) Haver romÓs en situaciˇ de desocupaciˇ mantenint la inscripciˇ com a demandant d'ocupaciˇ en el Servei ValenciÓ d'Ocupaciˇ i Formaciˇ fins a l'inici de l'activitat.

c) Figurar d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris i en el RŔgim Especial de Treballadors Aut˛noms o equivalent amb carÓcter previ a la presentaciˇ de la solĚlicitud.

d) No haver figurat d'alta en el RŔgim Especial de Treballadors Aut˛noms en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'activitat.

i) Desenvolupar l'activitat de forma independent.

f) No haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions del Servei ValenciÓ d'Ocupaciˇ i Formaciˇ per constituciˇ com a aut˛nom.

g) El projecte ha de tenir carÓcter innovador i reunir condicions de viabilitat tŔcnica, econ˛mica i financera, la qual cosa precisarÓ l'informe de qualsevol de les entitats, p˙bliques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

Quantia de la subvenciˇ

a) Persones aturades en general: 2.500 euros.

b) Persones aturades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros.

c) Persones aturades amb diversitat funcional: 3.500 euros.

d) Dones aturades vÝctimes de la violŔncia sobre la dona: 4.500 euros.

Els imports establits en les lletres a), b) i c) s'incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.

Forma i termini de presentaciˇ de solĚlicituds

Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball aut˛nom de dones pel qual s'atorga una subvenciˇ per la contractaciˇ de persones aturades que efectuen dones aut˛nomes embarassades o en procÚs d'adopciˇ per a l'exercici 2019 (LABORA Servei ValenciÓ d'Ocupaciˇ i Formaciˇ).

Objecte del trÓmit

La concessiˇ de subvencions per a fomentar l'emprendimiento a travÚs del programa de suport al manteniment del treball aut˛nom de dones, pel qual s'atorga una subvenciˇ per la contractaciˇ de persones aturades que efectuen dones aut˛nomes embarassades o en procÚs d'adopciˇ, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

Persones beneficiÓries

Dones treballadores aut˛nomes que en el moment de la contractaciˇ subvencionable es troben embarassades o en procÚs d'adopciˇ.

Requisits

a) No estar culpables en les prohibicions per a obtenir la condiciˇ de beneficiari, assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; a aquest efecte, les entitats presentaran la corresponent declaraciˇ responsable.

b) En cap cas podran resultar beneficiÓries les persones s˛cies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, aixÝ com el personal membre de comunitats de bÚns i personal aut˛nom colĚlaborador.

4.1. La concessiˇ de la subvenciˇ requerirÓ:

a) la contractaciˇ ha d'efectuar-se a partir de l'1 de gener de 2019 i sempre amb carÓcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora.

b) la persona contractada ha d'haver romÓs en situaciˇ de desocupaciˇ mantenint la inscripciˇ com a demandant d'ocupaciˇ en LABORA Servei ValenciÓ d'Ocupaciˇ i Formaciˇ fins a la seua contractaciˇ.

c) la persona contractada no ha de mantenir amb la beneficiÓria una relaciˇ de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.

4.2. Amb l'excepciˇ de la bonificaciˇ de quotes a la Seguretat Social, aquesta subvenciˇ resulta incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administraciˇ o entitat, p˙blica o privada; nacionals, de la Uniˇ Europea o d'organismes internacionals.

4.3. Les ajudes regulades en aquesta convocat˛ria se sotmeten al rŔgim de minimis, regulat en el Reglament 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissiˇ, relatiu a l'aplicaciˇ dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Uniˇ Europea a les ajudes de minimis publicat en el DOUE L352 de 24 de desembre de 2013.

Quantia de l'ajuda/Procediment de cobrament

L'import de la subvenciˇ ascendirÓ a:

a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de durada: 1.500 euros

b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de durada: 3.500 euros

Els imports indicats s'incrementaran en 500 euros si es contracta a una persona amb diversitat funcional o una dona.

Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducciˇ proporcional de la quantia de l'ajuda.

Termini de presentaciˇ:

Inici endemÓ publicaciˇ de l'extracte d'aquesta Resoluciˇ (DOGV 8478 de 4/2/2019) i finalitzarÓ 1 d'octubre de 2019. Amb carÓcter addicional a aquest termini general, les solĚlicituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractaciˇ objecte de la subvenciˇ.

MÚs informaciˇ i accÚs al trÓmit:

Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball aut˛nom de dones, pel qual s'atorga una subvenciˇ per la contractaciˇ de persones desocupades que efectuen dones aut˛nomes embarassades o en procÚs d'adopciˇ per a l'exercici 2019 (LABORA Servei Valencia)